Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 icon

Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747
Скачати 111.54 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747
Дата11.09.2012
Розмір111.54 Kb.
ТипДокументи


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1999 р. N 747

Київ


Про впорядкування діяльності

страхових брокерів


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1662 ( 1662-99-п ) від 09.09.99 )

З метою впорядкування і поліпшення діяльності страхових

брокерів та захисту прав громадян на страховому ринку Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Абзац шостий розділу 4 Положення про порядок провадження

діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. N 1523

( 1523-96-п ) "Про порядок провадження діяльності страховими

посередниками" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 590), викласти у

такій редакції:


"Розмір платежів, отримуваних страховим брокером - фізичною

особою протягом кожного кварталу, не повинен перевищувати

625 мінімальних заробітних плат".


2. Затвердити Положення про особливі умови діяльності

страхових брокерів (додається).


3. Абзац другий пункту 13 Положення про державну реєстрацію

суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740

( 740-98-п ) "Про порядок державної реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р.,

N 21, ст. 767), після слів "державної податкової служби" доповнити

словами "а також Укрстрахнагляду у разі державної реєстрації

суб'єкта підприємницької діяльності, який провадить діяльність

страхового брокера".


4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1999 р. N 747


ПОЛОЖЕННЯ

про особливі умови діяльності страхових брокерів


Загальні питання


1. Це Положення регулює особливі умови діяльності страхових

брокерів.


Особливі умови діяльності страхових брокерів передбачають їх

сертифікацію та включення до державного реєстру страхових

брокерів.


Відповідно до цього Положення включенню до державного реєстру

страхових брокерів підлягають страхові брокери, зареєстровані як

суб'єкти підприємницької діяльності відповідно до законодавства

України.


Дія цього Положення поширюється також на страхових

брокерів - нерезидентів, які провадять діяльність на території

України.


2. Сертифікацію страхових брокерів та створення і ведення

державного реєстру страхових брокерів здійснює Укрстрахнагляд.


Право на провадження діяльності страхових брокерів мають лише

ті суб'єкти підприємницької діяльності, які пройшли сертифікацію

та включені до державного реєстру страхових брокерів згідно з цим

Положенням.


3. Страхові брокери-нерезиденти можуть надавати

посередницькі послуги з перестраховування ризиків на території

України у нерезидентів на підставі доручень

перестрахувальників-резидентів лише через постійні представництва

(філії) в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники

податків відповідно до законодавства України. ( Пункт 3 в редакції

Постанови КМ N 1662 ( 1662-99-п ) від 09.09.99 )


Умови сертифікації страхових брокерів


4. Сертифікація страхових брокерів здійснюється шляхом

проходження їх керівниками відповідного курсу навчання та/або

складання іспиту відповідно до вимог Укрстрахнагляду, що

підтверджується свідоцтвом встановленого зразка про отримання

освіти на рівні вимог до підвищення кваліфікації із страхової

діяльності. Навчання, приймання іспитів, видачу свідоцтв

(сертифікатів) здійснюють навчальні заклади, які отримали ліцензію

Міносвіти на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з

наданням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення

кваліфікації із страхової діяльності.


5. У разі коли новопризначений керівник страхового

посередника не має відповідного свідоцтва, він зобов'язаний у

тримісячний термін пройти відповідний курс навчання та/або скласти

іспит відповідно до вимог цього Положення.


Порядок ведення державного реєстру

страхових брокерів


6. Інформаційний фонд державного реєстру страхових брокерів

включає такі дані про суб'єкта підприємницької діяльності:


ідентифікаційні - найменування та ідентифікаційний код

суб'єкта підприємницької діяльності, що є єдиним для всього

інформаційного простору України;


класифікаційні - види діяльності, територіальна належність,

форма власності та організаційно-правова форма господарювання;


довідкові - адреса, телефон, факс, прізвище керівника,

засновників (інвесторів) тощо;


реєстраційні - відомості про державну реєстрацію

(перереєстрацію), спосіб створення, реорганізацію, ліквідацію

тощо;


економічні - фінансово-економічні показники суб'єкта

підприємницької діяльності.


7. Державний реєстр ведеться на основі копії реєстраційної

картки за формою додатків 1 або 2 до Положення про державну

реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740

( 740-98-п ) "Про порядок державної реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності".


Порядок включення до державного реєстру

страхових брокерів


8. Для включення до державного реєстру страхових брокерів

суб'єкти підприємницької діяльності подають до Укрстрахнагляду

такі документи:


заяву про включення до державного реєстру страхових брокерів;


копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності в органах місцевої виконавчої влади;


копію довідки державного органу статистики про включення до

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

суб'єкта підприємницької діяльності;


копію свідоцтва (сертифіката) встановленого зразка про

отримання освіти керівником на рівні вимог до підвищення

кваліфікації із страхової діяльності;


економічне обгрунтування запланованої посередницької

діяльності страхового брокера;


копію договору (договорів) про посередницьку діяльність у

разі надання брокером-резидентом послуг з перестраховування

ризиків на території України у нерезидентів. ( Пункт 8 доповнено

абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 1662 ( 1662-99-п ) від

09.09.99 )


Брокер-нерезидент також подає копію рішення нерезидента про

створення постійного представництва (філії) в Україні. ( Пункт 8

доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою КМ N 1662

( 1662-99-п ) від 09.09.99 )


Документи подаються до Укрстрахнагляду безпосередньо

суб'єктом підприємницької діяльності або надсилаються поштою.


9. Рішення про включення до державного реєстру страхових

брокерів приймається Укрстрахнаглядом протягом 5 днів з дня

надходження всіх зазначених у цьому Положенні документів.


10. Підставою для відмови у включенні до державного реєстру

страхових брокерів може бути неподання документів, зазначених у

пункті 8 цього Положення, а також подання свідомо неправдивих

даних.


Рішення про відмову повідомляється страховому брокеру в

письмовій формі із зазначенням причин відмови.


11. Включення страхового брокера до державного реєстру

страхових брокерів підтверджується відповідним свідоцтвом

Укрстрахнагляду, яке надає право її власнику на провадження

брокерської діяльності.


Внесення змін до державного реєстру

страхових брокерів


12. У разі зміни назви, організаційно-правової форми, а також

форми власності страховий брокер у місячний термін з часу

державної реєстрації цих змін зобов'язаний подати Укрстрахнагляду

копію свідоцтва про державну перереєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності для внесення змін до державного реєстру

страхових брокерів.


У разі зміни назви, організаційно-правової форми, а також

форми власності суб'єкта підприємницької діяльності оригінал

раніше виданого свідоцтва про включення цього суб'єкта до

державного реєстру страхових брокерів повертається Укрстрахнагляду

для заміни на нове.


13. У разі внесення до установчих документів суб'єкта

підприємницької діяльності змін (доповнень), які не потребують

державної перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності,

страховий брокер зобов'язаний подати Укрстрахнагляду у 15-денний

термін з часу державної реєстрації цих змін копію реєстраційної

картки з внесеними змінами та з відміткою органу державної

реєстрації.


14. У разі зміни місця знаходження страховий брокер

зобов'язаний у 15-денний термін з часу державної реєстрації цієї

зміни в установленому порядку подати Укрстрахнагляду:


копію реєстраційної картки з внесеними змінами та з відміткою

органу державної реєстрації;


оригінал свідоцтва про включення до державного реєстру

страхових брокерів для внесення відповідних змін.


15. Невиконання вимог, передбачених пунктами 13-15 цього

Положення, є підставою для виключення страхового брокера з

державного реєстру страхових брокерів.


Контроль за діяльністю страхових брокерів,

включених до державного реєстру страхових

брокерів


16. Страхові брокери зобов'язані щокварталу подавати

Укрстрахнагляду балансовий звіт, звіт про прибутки, збитки та інші

звіти за формою, встановленою Укрстрахнаглядом, інформацію про

укладені договори, а також надавати на запити Укрстрахнагляду

необхідні пояснення щодо цих даних.


17. У разі порушення страховим брокером законодавства

Укрстрахнагляд видає припис про усунення порушень.


Невиконання вимог припису є підставою для виключення

страхового брокера з державного реєстру страхових брокерів.


18. Виключення страхового брокера з державного реєстру

страхових брокерів означає заборону провадження діяльності

страхового брокера.


19. Виключення страхового брокера з державного реєстру

страхових брокерів оформляється наказом Укрстрахнагляду, який у

10-денний термін доводиться до відома страхового брокера.


20. Підставами для виключення страхового брокера з державного

реєстру страхових брокерів також є:


рішення суду (арбітражного суду) про заборону провадження

діяльності страхового брокера;


встановлення фактів подання недостовірної інформації в

документах, які були підставою для внесення до державного реєстру

страхових брокерів;


заява страхового брокера про виключення з державного реєстру

страхових брокерів у зв'язку з припиненням провадження діяльності.

31921

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 січня 1999 р. N 112
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Про внесення змін І доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785
Установити, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська...
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанова від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 жовтня 1994 р. N 744
Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні Кабінет Міністрів Українипостановля є
Кабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747 iconКабінет міністрів україни постанов а від 3 квітня 1993 р. N 245
Установити, що робітники, спеціалісти І службовці державних підприємств, установ І організацій мають право працювати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи