Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу icon

Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
НазваМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Сторінка1/4
Дата11.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міжнародний Соломонів Університет

Кафедра фінансів

Навчально-методичний комплекс з курсу

Страхування

доцент Мурашко О.В.

для студентів денної та заочної форм навчання

Протокол № 7 від 18.09.02

Київ-2003


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

– з’ясування об’єктивної необхідності, сутності й ролі страхування за умов переходу до економіки ринкового типу;

– висвітлення організації та шляхів розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності;

– розгляд умов особистого страхування, страхування майна, страйкування відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного і зарубіжного досвіду;

– вивчення особливостей фінансово-господарської діяльності страховиків, шляхів підвищення їх фінансової стійкості.

^ Навчальна програма

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування.

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Місце страхування в системі економічних категорій. Функції страхування. Сфери застосування страхування. Принципи страхування.

Роль страхування в активізації бізнесу; в економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин; в ефективнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення; у збільшенні обсягів інвестицій.

^ Тема 2. Класифікація страхування

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення.

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні.

Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, особисте страхування. Види страхування.

Класифікація за родом небезпеки.

Класифікація за формами проведення. Обов’язкове страхування. Добровільне страхування.

Класифікація за статусом страхувальника. Страхування юридичних осіб усіх форм власності. Страхування громадян

Класифікація за спеціалізацією страховика загальні види страхування. Страхування життя. Перестрахування.

^ Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота ризикую та розмір шкоди.

Управління ризиком. Роль ризик-менеджменту у виявленні, розпізнаванні, ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Виключення ризику, активне й пасивне запобігання ризику.

Суб’єктивні та об’єктивні ризики. Матеріальні й нематеріальні ризики. Чисті та спекулятивні ризики. Фундаментальні й часткові ризики.

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні.

Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів.

^ Тема 4. Страховий ринок

Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку. Страхові послуги як об’єкти взаємовідносин страховиків і страхувальників. Роль страхових посередників. Перспективи розвитку страхового ринку України.

Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. План маркетингу. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових послуг. Страхові договори. Права та обов’язки сторін. Державне регулювання страхової діяльності.

^ Тема 5. Страхова організація

Страхова індустрія як частина сфери послуг. Форми організації страхових компаній в Україні. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній. Товариства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. Умови залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій.

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філії та представництва. Управління страховою компанією. Страхові об’єднання.

^ Тема 6. Перестрахування і співстрахування

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Суб’єкти перестрахування. Ринки перестрахування. Вимоги законодавства України щодо перестрахування ризиків у нерезидентів.

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування.

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні і екцедентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та види.

Непропорційне перестрахування: на базі екцеденту збитку, на базі екцеденту збитковості. Співстрахування й механізм його застосування.

^ Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії, порядок Їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів.

Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії.

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. Оподаткування страховиків.

^ Тема 8. Фінансова надійність страхової компанй

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності.

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. Технічні резерви, їх склад. Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення.

^ Тема 9. Особисте страхування

Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій.

Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорт; страхування військовослужбовців тощо. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб’єкти та об’єкти медичного страхування. Умови обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування,

^ Тема 10. Майнове страхування

Страхування манна юридичних осіб: суб’єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.

Особливості страхування технічних ризиків. Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. Страхування вантажів. Страхування майна громадян: будівель і споруд; тварин: домашнього та іншого майна.

^ Тема 11. Страхування відповідальності

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Міжнародна система «Зелена картка». Страхування відповідальності інших видів транспорту. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. Інші види страхування відповідальності.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування

1. Необхідність страхового захисту. Страховий фонд як матеріальна основа забезпечення страхового захисту.

2. Витоки страхування та його розвиток.

3. Сутність і функції страхування.

4. Принципи страхування.

5. Роль страхування в умовах ринкової економіки.

Література: 1, 32, 33, 40, 45, 51, 57, 75, 88, 95, 100, 106, 107, 108, 110, 113, 116, 118, 121.

Тема 2. Класифікація страхування

1. Необхідність класифікації страхування та її значення. Ознаки класифікації.

2. Класифікація за спеціалізацією страховиків.

3. Класифікація за об’єктами страхування.

4. Класифікація страхування за юридичними ознаками.

Література: 1, 22, 29, 34, 45, 57, 61, 88, 100, 106, 107, 109, 116, 117, 118.

Тема З. Страхові ризики та їх оцінка

1. Поняття ризику та його характеристика.

2. Класифікація ризиків.

3. Особливості визначення ризику в страхуванні.

4. Управління ризиком.

5. Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування.

Література: 1, 33, 34, 40, 45, 57, 92, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117.

Тема 4. Страховий ринок

1. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків.

2. Суб’єкти страхового ринку.

3. Сутність маркетингу в страхуванні.

4. Договір страхування, його зміст і значення.

5. Необхідність, зміст та значення державного регулювання страхової діяльності

6. Правове забезпечення страхової діяльності.

Література: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 50, 51, 57, 64, 65, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121.

Тема 5. Страхова організація

1. Страхова організація як необхідний суб’єкт страхового ринку.

2. Характеристика основних типів страхових організацій.

3. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній.

4. Ресурси страхової компанії.

5. Структура страхової компанії та управління нею.

Література: 1, 2, 22, 29 40, 50 51, 56, 63, 76, 88, 94, 95, 100, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 121.

Тема 6. Перестрахування і співстрахування

1. Необхідність, сутність і принципи перестрахування.

2. Співстрахування і механізм його застосування.

3. Методи перестрахування.

4. Пропорційна форма перестрахування. Види договорів пропорційного перестрахування.

5. Непропорційна форма перестрахування. Види договорів непропорційного перестрахування.

Література: 1, 12, 20, 29, 31, 33, 35, 51, 54, 57, 72, 74, 89, 94, 95, 100, 109, 112, 116, 117, 120, 121.

Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика

1. Особливості страхування як сфери бізнесу.

2. Доходи страхової компанії. Склад доходів від страхової діяльності.

3. Зароблена страхова премія та її визначення.

4. Витрати страхової компанії. Склад витрат на проведення страхування.

5. Прибуток страховика та його оподаткування.

Література: 1, 2, 20, 21, 27, 29, 40, 50, 51, 84, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 116, 120, 121.

Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії

1. Фінансова надійність страховика та чинники її забезпечення.

2. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страховика.

3. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

4. Інвестиційна політика страховика.

5. Платоспроможність страхової компанії.

6. Показники фінансової надійності страховика.

Література: 1, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 75, 84, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 120, 121.

Тема 9. Особисте страхування

1. Поняття особистого страхування та його класифікація.

2. Страхування життя.

3. Страхування від нещасних випадків.

4. Медичне страхування.

Література: 16, 24, 28, 29, 33, 45, 51, 56, 59, 60, 61, 63, 70, 85, 90, 91, 97, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 120.

Тема 10. Майнове страхування

1. Поняття майнового страхування, його значення.

2. Страхування майна від вогню та інших небезпек.

3. Страхування технічних ризиків.

4. Страхування транспортних засобів.

5. Страхування майна громадян.

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 51, 52, 55, 62, 66, 69, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 84, 89, 92, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120.

Тема 11. Страхування відповідальності

1. Необхідність, сутність і розвиток страхування відповідальності. Його основні види.

2. Характеристика об’єктів і суб’єктів страхування відповідальності.

3. Обсяг і ліміт відповідальності страховика за договорами страхування відповідальності.

4. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Міжнародна система «Зелена картка».

Література: 1, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 29, 33, 37, 39, 46, 51, 52, 57, 58, 71, 89, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 117, 119, 120.

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Теми рефератів

1. Передумови виникнення страхування.

2. Особливості середньовічного страхування.

3. Страхування в Україні: виникнення та сучасний стан.

4. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній та зарубіжній літературі.

5. Передумови становлення класичного страхування в Україні.

6. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства.

7. Основні принципи страхування.

Питання для дискусій

1. Інтерпретація сутності страхування та його принципів у вітчизняній та зарубіжній літературі.

2. Основні чинники, що зумовлюють зростання ролі страхування в умовах переходу України до ринкової економіки.

3. Самострахування: його переваги та вади, перспективи розвитку.

Література: 1, 32, 33, 40, 45, 51, 57, 75, 88, 95, 100, 106, 107, 108, 110, 113, 116, 118, 121.

Тема 2. Класифікація страхування

Теми рефератів

1. Значення класифікації страхування для практичної діяльності страхових компаній.

2. Розвиток окремих галузей страхування в Україні: аналітичний огляд.

3. Форми проведення страхування: погляд у перспективу.

4. Вимоги українського законодавства щодо договорів страхування життя.

5. Обов’язкове страхування в Україні: призначення та види.

Питання для дискусій

1. Обов’язкова форма страхування: переваги і вади.

2. Стандартний підхід до класифікації страхування в країнах-членах ЄС:

чи повинна Україна дотримуватися таких самих стандартів? Чому?

3. Порівняльний аналіз трьох галузей страхування: особистого, майнового, страхування відповідальності з точки зору об’єктів страхування і визначення страхової суми.

4. Порівняльний аналіз підгалузей особистого страхування з точки зору строку дії договорів, сплати страхових внесків, виплати страхових сум.

5. Порівняльний аналіз добровільного та обов’язкового страхування з точки зору об’єктів страхування, контингенту страхувальників і застрахованих, розміру страхової суми і страхових внесків, переліку страхових подій.

6. У чому полягає зміст спеціалізації страховиків?

Література: 1, 22, 29, 34, 45, 57, 61, 88, 100, 106, 107, 109, 116, 117, 118.

Тема З. Страхові ризики та їх оцінка

Теми рефератів

1. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування.

2. Оцінка ризиків у майновому страхуванні.

3. Ризикові обставини і страховий випадок.

4. Специфіка ризиків в особистому страхуванні.

5. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності.

Питання для дискусій

1. Яка класифікація ризиків є найбільш повною?

2. Які ризики є найбільш небажаними для страховиків і чому?

3. За якими критеріями можна оцінити ефективність управління ризиком у страхуванні?

Література: 1, 33, 34, 40, 45, 57, 92, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117.

Тема 4. Страховий ринок

Теми рефератів

1. Проблеми становлення страхового ринку України.

2. Розвиток страхового ринку України: стан, проблеми і перспективи.

3. Маркетинг у страхуванні та його значення.

4. Реклама та її значення для формування попиту на страхові послугу.

5. НАСК «Оранта» на страховому ринку України.

6. Роль посередників на страховому ринку України.

7. Порівняння страхового ринку України зі страховими ринками розвинутих країн світу.

8. Рекламна робота страхової компанії.

Питання для дискусій

1. Стан і розвиток страхового бізнесу в Україні.

2. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку.

3. Порівняльний аналіз окремих видів об’єднань страховиків.

4. Переваги і вади відкриття страхового ринку України для іноземних страховиків.

Література: 1, 10, 11,13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 50, 51, 57, 64, 65, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121.

Тема 5. Страхова організація

Теми рефератів

1. Історія виникнення та розвитку страхових організацій.

2. Особливості рейтингування страхових компаній.

3. Особливості діяльності товариств взаємного страхування.

4. Організація діяльності корпорації страховиків Ллойд.

5. Значення стратегічного плану розвитку страхової компанії.

6. Раціональна структура ресурсів визначає потенціал страхової компанії.

Питання для дискусій

1. Іноземні страховики на страховому ринку України.

2. Вплив ринкових умов на діяльність страховиків в Україні.

3. Економічна необхідність і значення об’єднань страховиків.

4. Конкуренція між страховиками України.

5. Діяльність найбільших страхових компаній України.

6. Розвиток страхового ринку вимагає вироблення ефективної стратегії розвитку страховика.

Література: 1, 2, 22, 29, 40, 50, 51, 56, 63, 76, 88, 94, 95, 100, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 121.

Тема 6. Перестрахування і співстрахування

Теми рефератів

1. Історія розвитку перестрахування.

2. Пропорційне перестрахування. Види договорів.

3. Непропорційне перестрахування. Види договорів.

4. Особливості перестрахування окремих ризиків.

5. Економічна сутність і функції перестрахування.

6. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів.

7. Співстрахування та механізм його дії.

8. Перестрахування як чинник збільшення місткості вітчизняного страхового ринку.

9. Основні форми перестраховувального захисту.

10. Власне утримання при перестрахуванні: необхідність регламентації ' його розміру.

Питання для дискусій

1. З яких причин страхові компанії вдаються до фронтування (нульового власного утримання)?

2. Тенденції розвитку вітчизняного ринку перестрахування.

3. Шляхи збільшення місткості страхового ринку України. Вплив перестрахування на цей процес.

4. Державне регулювання перестрахувальної діяльності.

5. Порівняльна характеристика принципів діяльності страхового і перестрахувального пулу.

Література: 1, 12, 20, 29, 31, 33, 35, 51, 54, 57, 72, 74, 89, 94, 95, 100, 109, 112, 116, 117, 120, 121.

Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика

Теми рефератів

1. Характеристика основних показників діяльності страхових компаній України за 3–5 попередніх років.

2. Прибуток страховика і чинники його зростання.

3. Система оподаткування страхових компаній в Україні.

Питання для дискусій

1. Відмінності у визначенні доходів від страхової діяльності згідно із Законом України «Про страхування» і Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (остання редакція).

2. Шляхи стимулювання діяльності страхових компаній, пов’язаної з інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів.

3. Собівартість страхової послуги та її економічний зміст.

Література: 1, 2, 20, 21, 27, 29, 40, 50, 51, 84, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 116, 120, 121.

Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії

Теми рефератів

1. Фінансова надійність страховика та чинники її забезпечення.

2. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страховика.

3. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

4. Платоспроможність страхової компанії

5. Показники фінансової надійності страховика.

Питання для дискусій

1. Удосконалення системи технічних резервів страховиків України.

2. Чи потрібно страховику формувати резерв збитків, які сталися, але ще не відомі?

3. Які вади має вітчизняний підхід до визначення запасу пла­тоспроможності?

Література: 1, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 75, 84, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 120, 121.

  1   2   3   4

Схожі:

Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи