Програма З курсу Стратегічне управління icon

Програма З курсу Стратегічне управління
Скачати 143.25 Kb.
НазваПрограма З курсу Стратегічне управління
Дата11.09.2012
Розмір143.25 Kb.
ТипПрограма

УЧБОВО-МЕТОДИЧНА ПРОГРАМА

з курсу “Стратегічне управління”

Програму підготував: кандидати економічних наук, доцент А.Д.Діброва.


ПЕРЕДМОВА


Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві. Стратегічне управління являє собою новий напрям діяльності менеджерів, суть якого полягає в тому, щоб окрім довгострокових /стратегічних/ планів необхідно розробляти структури управління, системи і механізм взаємодії окремих планів, спрямованих на забезпечення довгострокової стратегії на перемогу в конкурентній боротьбі і створенні управлінського інструментарію для втілення цих стратегій в життя.

Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі підприємства динамічно розвиваються, а інші переживають стагнацію чи знаходять на межі банкрутства.

Нині стратегічне управління - одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7.050201, 8.050201- Менеджмент організацій.

Основною метою дисципліни “Стратегічне управління” є формування у менеджерів нового економічного мислення, вміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організовувати їх виконання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • ^

  техніку аналізу зовнішнього середовища та навчитися розробляти на цій основі стратегію розвитку організації;

 • об’єктивні та суб’єктивні причини переходу від стратегічного планування до стратегічного управління;

 • ^

  процес розробки стратегії в організації та життєвий цикл продукту;

 • різні концептуальні підходи до управління процесом стратегічних змін;

 • як в практиці управління здійснюється перехід від загальної стратегії до програм розвитку організації.


По закінченню вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати моделі, інструменти стратегічного управління стосовно організації в різних конкретних ситуаціях;

 • застосовувати концептуальні положення стратегічного управління на практиці;

 • проводити первинний стратегічний аналіз стосовно організації;

 • розробляти загальну та функціональну стратегію для організації;

 • проводити SWOT-аналіз та SNW-аналіз і вибирати базові стратегії для конкретних продуктів, що виробляє організація;

 • виділяти стратегічні зміни в організації і ранжувати їх по пріоритетності;

 • визначати систему показників ефективності стратегічного управління.

Оволодіння основами стратегічного управління буде сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх уміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організувати їх виконання.

Стратегічне управління є інтегрованим курсом, який поєднує різні дисципліни: менеджмент, маркетинг, економіку, фінансовий менеджмент, інформаційні технології. Як наукова дисципліна стратегічне управління постійно розвивається, до цього часу немає однозначного погляду на багато його складових.

Основними формами вивчення дисципліни є : лекції, практичні та семінарські заняття, курсове проектування та проходження виробничої практики на підприємствах.

Контроль знань та умінь проводить у формі виконання: індивідуальних завдань, захисту курсового проекту, складання заліків та іспитів.

На вивчення дисципліни типовим навчальним планом відведено 72 год., в тому числі - 36 год. на лекції, 36 год. - на практичні та семінарські заняття.


^ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. ВСТУП ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сутність і значення стратегічного управління та передумови його виникнення. Місце стратегічного управління в системі управління. Вихідні поняття і ключові аспекти в стратегічному управлінні: місія, ціль, стратегія, стратегічні рішення, конкурентні переваги та стратегічний потенціал організації. Еволюція розвитку теорії та практики стратегічного управління: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування та стратегічне управління. Стратегічні аспекти в управлінні організацією. Стадії структурного розвитку організації: проста, функціональна та дивізіональна структура управління. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах.


ТЕМА 2.^ ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Основні етапи стратегічного управління: стратегічний аналіз середовища; формування, оцінка та вибір альтернативних напрямів розвитку підприємства; процес реалізації стратегії. Модель процесу стратегічного управління: діагностика зовнішнього середовища організації, визначення її місії та цілей, обґрунтування вибору стратегії розвитку організації, процес реалізації стратегії, оцінка та контроль її впровадження. Характеристика типів стратегічного управління та умов їх ефективності.


^ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ


Поняття навколишнього середовища. Взаємодія організації і навколишнього середовища. Характерні особливості навколишнього середовища: невизначеність, складність, динамізм. Складові компоненти зовнішнього середовища: економічні, політичні, правові, соціально-демографічні, природні, географічні та технологічні. Поняття безпосереднього середовища організації. Модель галузевої конкуренції за М.Портером. Методи і прийоми аналізу середовища: матриця SWOT, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю середовища, PEST- аналіз.

^ 2.2. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття внутрішнього середовища організації. Етапи проведення стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації: окремих напрямів розвитку бізнесу, функціональних підсистем, основних структурних підрозділів, всіх бізнес-процесів організації. Особливості SNW-підходу до аналізу внутрішніх ресурсів організації. Аналіз досягнутого рівня і перспектив розвитку колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Алгоритм проведення сценарного планування: визначення головних стратегічних напрямів, встановлення основних факторів безпосереднього та зовнішнього оточення, ранжування факторів по важливості та невизначеності, аналіз та оцінка наслідків реалізації задач стратегічного розвитку, вибір сценарію. Ефективність сценарного планування.

^ 3. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. ОБГРУНТУВАННЯ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття місії як філософії і смислу існування організації. Роль місії в управлінському процесі. Правила визначення місії. Взаємозв’язок місії організації та ринку, який вона обслуговує. Місія та СЗГ (стратегічні зони господарювання). Конкретні приклади місії провідних компаній світу та їх аналіз.

^ 3.2. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття та види цілей. Система цілей підприємства. Ієрархія цілей. Довгострокові та стратегічні цілі. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей. Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей. Цілі розвитку підприємства і маркетинг. Методи формування і аналізу цілей. Прогноз поетапного досягнення цілі. Оцінка рівня і структури витрат. Аналіз стійкості стратегій за можливих варіантів дій конкурента. Критерії оцінки стратегічних цілей організації: циклічність, рівень соціально-економічного розвитку, екологічного впливу, ресурсозбереження, темпи росту, новизна технології, тривалості життєвого циклу попиту і технологій, конкурентоспроможності. Система стратегічних цільових пріоритетів: оптимальна концентрація, достатній мінімум, залишковий принцип.


^ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ

4.1. СИСТЕМА СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Суть та класифікація стратегій в теорії управління. Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії. Види стратегій розвитку бізнесу. Послідовність формування стратегій підприємства. Стратегічний набір організації та вимоги до нього. Коригування стратегічного набору. Стратегічна прогалина. Загальні, загальноконкурентні, продуктово-товарні, ресурсні та функціональні стратегії. Можливі проблеми та обмеження на шляху досягнення стратегій. Поняття стратегічної піраміди. Методи оцінки стратегії.

4.2.^ ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАГАЛЬНОКОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ

Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії розвитку підприємства. Зв’язок загальних стратегій з життєвим циклом підприємства. Послідовність формування стратегій підприємства за А.Томпсоном: стратегія зростання, підтримки (стабілізації), реструктуризації, скорочення діяльності, ліквідації, комбінації стратегій (для поліпродуктових фірм).

Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: лідирування на основі зниження витрат (цін), диференціації та фокусування. Основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій. Види стратегій залежно від позицій підприємства у галузі. Загальні переваги конкурентних стратегій.

^ 4.3. ПРОДУКТОВО-ТОВАРНІ СТРАТЕГІЇ.

Підходи до розробки продуктово-товарних стратегій. Еволюція продуктових стратегій. Ринкові та виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій. “Портфель” підприємства. Діагностика “портфеля” підприємства. Мета й основні етапи портфельного аналізу. Побудова матриць і моделей різного типу для аналізу та оцінки окремих бізнес-напрямків діяльності підприємства: росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group – матриця BCG), 9-секційна матриця “МсКіncey-General Electric”, матриця (Hofer-Arthur D.Little) “балансу життєвих циклів”. Матриця Ансоффа та тривимірна схема Абеля, діловий комплексний аналіз (проект PIMS)

Стратегії: концентрації, диверсифікації (спорідненої, неспорідненої, конгломеративної), переорієнтації, зменшення, комбіновані. Концепція створення та реалізації продуктово-товарної стратегії.


^ 4.4. РЕСУРСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ.

Загальні вимоги до функціональних та ресурсних стратегій. Принципова схема структури та взаємозв’язку ресурсів організації. Матеріально-сировинні ресурси та визначення їх оптимальної потреби. Основні напрямки економії матеріальних ресурсів та їхнє відображення в ресурсних стратегіях. Техніка та технологія і визначення потреби в обладнанні. Системний підхід до забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

Система функцій управління. Функціональні стратегії: маркетингова, НДПКР, виробнича, фінансова, управління персоналом, матеріально-технічного забезпечення, розвитку загального управління, комплексна. Послідовність формування функціональних стратегій. Взаємозв’язок і співвідношення продуктових, функціональних і ресурсних стратегій підприємства.

^ 4.5.РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ

Умови успішної реалізації стратегії. Основні етапи циклу реалізації стратегії. Стратегічні зміни в організації. Матриця “зміна-супротив”. Головні сфери стратегічних змін: інформованість та мотивація персоналу, лідерство та стиль в менеджменті, базові цінності та корпорацій на культура, організаційна структура, фінансування та ресурсне забезпечення, компетенція та навики персоналу. Обмеженість стратегічних змін. Концептуальні підходи до управління процесом стратегічних змін.


^ 5. ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ

5.1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Суть та особливості стратегічного планування. Мета та принципи стратегічного планування. Характеристика бар’єрів стратегічного планування та їх подолання. Моделі стратегічного планування: на основі стратегічної “прогалини”; що базується на врахуванні ринкових переваг; орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства; орієнтована на створення позитивного іміджу; що враховує розмір підприємств. Зміст та структура стратегічного плану. Система стратегічних, поточних та оперативних планів. Показники стратегічного планування.


^ 5.2. ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ТА ЗБАЛАНСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стратегічна сегментація. Поняття “стратегічна зона господарювання”. Стратегічні зони господарювання і стратегічні господарські центри. Визначення стратегічних зон господарювання і стратегічних ресурсів. Знаходження оптимального співвідношення між короткостроковим ефектом і довгостроковою рентабельністю виробництва. Порівняльний аналіз різних варіантів набору стратегічних зон господарювання. Механізм поетапного балансування позицій підприємства. Внутрішня і зовнішня гнучкість підприємства при зміні та переведенні ресурсів з однієї стратегічної зони господарювання в іншу.


^ 6. ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

6.1. ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ СТРАТЕГІЇ

Основні завдання вищого керівництва організації на стадії оцінки стратегії. Способи формування та мобілізації ресурсів на стадії виконання стратегії. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Завдання стратегічного контролю. Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації. Основні показники за якими проводиться стратегічний контроль: показники ефективності; показники використання людських ресурсів; показники, що характеризують стан зовнішнього середовища; показники, що визначають внутрішні організаційні процеси. Система виміру та відслідковування параметрів. Порівняння та оцінка результатів діяльності. Процес корегування стратегій.

^ 6.2. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття організаційної структури. Удосконалення організаційної структури, як необхідна умова досягнення цілей організації. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін. Особливості окремих типів структур управління. Система управління розв'язання стратегічних задач. Управління процесом реалізації рішень. Діагностика систем управління. Розподіл задач, прав і обов'язків в системі управління. Оцінка ефективності систем управління.


^ МОДУЛЬ 7. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ

ТЕМА 16. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ І ІННОВАЦІЯМИ

Стратегічні моменти підприємства: краще задоволення поточних і майбутніх потреб споживачів, досягнення найкращої конкурентної позиції, захист підприємства від впливу п'яти сил конкуренції. Оцінка ступеня необхідності змін.

Технологія управління стратегічними змінами і аналіз сил, що впливають на просування ідеї або протидіють їй тепер і в перспективі. Способи прискорення руху. Діяльність менеджера у прискоренні змін. Досягнення гармонії між стратегією організації, структурою системою навичками і культурою. Стратегічне управління інноваційним циклом. Малий бізнес і інноваційне підприємництво.

^ ТЕМА 17. СТРАТЕГІЧНІ НЕСПОДІВАНКИ

Методи управління в умовах стратегічних несподіванок: ранжування завдань, керівництво за слабкими сигналами змін зовнішнього середовища, вдосконалення управління підприємством під час виникнення стратегічних несподіванок. Запобіжний аналіз, розробка і прийняття стратегічних рішень. Розробка комплексу заходів на випадок виникнення стратегічної несподіванки, введення надзвичайного стану. Створення мережі оперативних груп менеджерів і апробація зв'язку між ними. Основні ітерації вибору систем управління. Визначальні фактори вибору: імператив зовнішнього середовища, рівень бажання менеджерів, потенціал підприємства.

^ ТЕМА 18. ПРОБЛЕМИ ГНУЧКОСТІ І СИНЕРГІЗМУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегічна вразливість і гнучкість. Внутрішні і зовнішні аспекти. Оцінка гнучкості. Використання аналітичного прийому “аналіз впливу”. Концепція синергізму і внутрішнього взаємозв'язку. Джерела синергізму. Вибір ступеня синергізму для конкурентного підприємства. Синергізм і конкуренція. Оцінка синергізму. Синергізм факторів, що визначають конкурентну стратегію, і синергізм факторів, що впливають на потенціал фірм.

^ РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ ТА ВІДПОВІДНИМИ ТЕМАМИ

Назви тем

Кількість годин

Всього

в тому числі

лекції

Практичні та семінарські заняття

Самостійна робота

^ Модуль 1. Концептуальні основи стратегічного управління

12

4

4

4

Тема 1. Вступ до стратегічного управління

6

2

2

2

Тема 2. Головні складові стратегічного управління

6

2

2

2

^ Модуль 2. Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища.

12

4

4

4

Тема 3. Основні підходи до розуміння середовища організації.

6

2

2

2
Тема 8. Система стратегій підприємства

6

2

2

2

Тема 9. Загальні та загально-конкурентні стратегії підприємства

6

2

2

2

Тема10. Продуктово-товарні стратегії.

6

2

2

2

Тема 11. Ресурсні та функціональні стратегії.

6

2

2

2

Модуль 5. Вибір стратегічних ринкових позицій

12

4

4

4

Тема 12. Стратегічне планування

6

2

2

2

Тема 13. Вибір стратегічних ринкових позицій, збалансування стратегічних зон господарювання

6

2

2

2

^ Модуль 6. Обгрунтування системи стратегічного управління

12

4

4

4

Тема 14. Виконання та контроль стратегії

6

2

2

2

Тема 15. Вибір і обгрунтування системи стратегічного управління

6

2

2

2

Модуль 7. Управління стратегічними змінами

18

6

6

6

Тема 16. Стратегія управління змінами і інноваціями

6

2

2

2

Тема 17. Стратегічні несподіванки

6

2

2

2

Тема 18. Проблеми гнучкості і синергізму у розвитку підприємства

6

2

2

2

Всього

108

36

36

36

Схожі:

Програма З курсу Стратегічне управління iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Програма З курсу Стратегічне управління iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Програма З курсу Стратегічне управління iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Програма З курсу Стратегічне управління iconТематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Програма З курсу Стратегічне управління iconСемінарські та практичні заняття з курсу “Стратегічне управління” автор Діброва А. Д
Суть І значення стратегічного управління. Групова дискусія особливості стратегічного управління в Україні
Програма З курсу Стратегічне управління iconУчебное пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2002. 415с
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Програма З курсу Стратегічне управління iconВ. С. Шевченко Н. С. Віноградська Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством»
Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 050107 Економіка...
Програма З курсу Стратегічне управління iconВ. В. Журавель В. С. Шевченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу напряму підготовки 050107...
Програма З курсу Стратегічне управління iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Програма З курсу Стратегічне управління iconКонспект лекцій з дисципліни " Стратегічне управління" для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи