Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни icon

Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Скачати 116.11 Kb.
НазваТематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Діброва А.Д
Дата11.09.2012
Розмір116.11 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ДИСЦИПЛІНИ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

Автор Діброва А.Д.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві. Стратегічне управління являє собою новий напрям діяльності менеджерів, суть якого полягає в тому, щоб окрім довгострокових /стратегічних/ планів необхідно розробляти структури управління, системи і механізм взаємодії окремих планів, спрямованих на забезпечення довгострокової стратегії на перемогу в конкурентній боротьбі і створенні управлінського інструментарію для втілення цих стратегій в життя.

Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі підприємства динамічно розвиваються, а інші переживають стагнацію чи знаходять на межі банкрутства.

Нині стратегічне управління - одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7.050201, 8.050201- Менеджмент організацій.

Основною метою дисципліни “Стратегічне управління” є формування у менеджерів нового економічного мислення, вміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організовувати їх виконання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • техніку аналізу зовнішнього середовища та навчитися розробляти на цій основі стратегію розвитку організації;

 • об’єктивні та суб’єктивні причини переходу від стратегічного планування до стратегічного управління;

 • процес розробки стратегії в організації та життєвий цикл продукту;

 • різні концептуальні підходи до управління процесом стратегічних змін;

 • як в практиці управління здійснюється перехід від загальної стратегії до програм розвитку організації.

По закінченню вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати моделі, інструменти стратегічного управління стосовно організації в різних конкретних ситуаціях;

 • застосовувати концептуальні положення стратегічного управління на практиці;

 • проводити первинний стратегічний аналіз стосовно організації;

 • розробляти загальну та функціональну стратегію для організації;

 • проводити SWOT-аналіз та SNW-аналіз і вибирати базові стратегії для конкретних продуктів, що виробляє організація;

 • виділяти стратегічні зміни в організації і ранжувати їх по пріоритетності;

 • визначати систему показників ефективності стратегічного управління.

Оволодіння основами стратегічного управління буде сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх уміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організувати їх виконання.

Стратегічне управління є інтегрованим курсом, який поєднує різні дисципліни: менеджмент, маркетинг, економіку, фінансовий менеджмент, інформаційні технології. Як наукова дисципліна стратегічне управління постійно розвивається, до цього часу немає однозначного погляду на багато його складових.

Основними формами вивчення дисципліни є : лекції, практичні та семінарські заняття, курсове проектування та проходження виробничої практики на підприємствах.

Контроль знань та умінь проводить у формі виконання: індивідуальних завдань, захисту курсового проекту, складання заліків та іспитів.

На вивчення дисципліни типовим навчальним планом відведено 72 год., в тому числі - 36 год. на лекції, 36 год. - на практичні та семінарські заняття.


^ ПРОГРАМА КУРСУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”


1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. ВСТУП ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сутність і значення стратегічного управління та передумови його виникнення. Місце стратегічного управління в системі управління. Вихідні поняття і ключові аспекти в стратегічному управлінні: місія, ціль, стратегія, стратегічні рішення, конкурентні переваги та стратегічний потенціал організації. Еволюція розвитку теорії та практики стратегічного управління: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування та стратегічне управління. Стратегічні аспекти в управлінні організацією. Стадії структурного розвитку організації: проста, функціональна та дивізіональна структура управління. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах.


ТЕМА 2.^ ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Основні етапи стратегічного управління: стратегічний аналіз середовища; формування, оцінка та вибір альтернативних напрямів розвитку підприємства; процес реалізації стратегії. Модель процесу стратегічного управління: діагностика зовнішнього середовища організації, визначення її місії та цілей, обґрунтування вибору стратегії розвитку організації, процес реалізації стратегії, оцінка та контроль її впровадження. Характеристика типів стратегічного управління та умов їх ефективності.


^ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ


Поняття навколишнього середовища. Взаємодія організації і навколишнього середовища. Характерні особливості навколишнього середовища: невизначеність, складність, динамізм. Складові компоненти зовнішнього середовища: економічні, політичні, правові, соціально-демографічні, природні, географічні та технологічні. Поняття безпосереднього середовища організації. Модель галузевої конкуренції за М.Портером. Методи і прийоми аналізу середовища: матриця SWOT, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю середовища, PEST- аналіз.

^ 2.2. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття внутрішнього середовища організації. Етапи проведення стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації: окремих напрямів розвитку бізнесу, функціональних підсистем, основних структурних підрозділів, всіх бізнес-процесів організації. Особливості SNW-підходу до аналізу внутрішніх ресурсів організації. Аналіз досягнутого рівня і перспектив розвитку колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Алгоритм проведення сценарного планування: визначення головних стратегічних напрямів, встановлення основних факторів безпосереднього та зовнішнього оточення, ранжування факторів по важливості та невизначеності, аналіз та оцінка наслідків реалізації задач стратегічного розвитку, вибір сценарію. Ефективність сценарного планування.

^ 3. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. ОБГРУНТУВАННЯ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття місії як філософії і смислу існування організації. Роль місії в управлінському процесі. Правила визначення місії. Взаємозв’язок місії організації та ринку, який вона обслуговує. Місія та СЗГ (стратегічні зони господарювання). Конкретні приклади місії провідних компаній світу та їх аналіз.

^ 3.2. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття та види цілей. Система цілей підприємства. Ієрархія цілей. Довгострокові та стратегічні цілі. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей. Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей. Цілі розвитку підприємства і маркетинг. Методи формування і аналізу цілей. Прогноз поетапного досягнення цілі. Оцінка рівня і структури витрат. Аналіз стійкості стратегій за можливих варіантів дій конкурента. Критерії оцінки стратегічних цілей організації: циклічність, рівень соціально-економічного розвитку, екологічного впливу, ресурсозбереження, темпи росту, новизна технології, тривалості життєвого циклу попиту і технологій, конкурентоспроможності. Система стратегічних цільових пріоритетів: оптимальна концентрація, достатній мінімум, залишковий принцип.


^ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ

4.1. СИСТЕМА СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Суть та класифікація стратегій в теорії управління. Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії. Види стратегій розвитку бізнесу. Послідовність формування стратегій підприємства. Стратегічний набір організації та вимоги до нього. Коригування стратегічного набору. Стратегічна прогалина. Загальні, загальноконкурентні, продуктово-товарні, ресурсні та функціональні стратегії. Можливі проблеми та обмеження на шляху досягнення стратегій. Поняття стратегічної піраміди. Методи оцінки стратегії.

4.2.^ ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАГАЛЬНОКОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ

Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії розвитку підприємства. Зв’язок загальних стратегій з життєвим циклом підприємства. Послідовність формування стратегій підприємства за А.Томпсоном: стратегія зростання, підтримки (стабілізації), реструктуризації, скорочення діяльності, ліквідації, комбінації стратегій (для поліпродуктових фірм).

Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: лідирування на основі зниження витрат (цін), диференціації та фокусування. Основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій. Види стратегій залежно від позицій підприємства у галузі. Загальні переваги конкурентних стратегій.

^ 4.3. ПРОДУКТОВО-ТОВАРНІ СТРАТЕГІЇ.

Підходи до розробки продуктово-товарних стратегій. Еволюція продуктових стратегій. Ринкові та виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій. “Портфель” підприємства. Діагностика “портфеля” підприємства.

Стратегії: концентрації, диверсифікації (спорідненої, неспорідненої, конгломеративної), переорієнтації, зменшення, комбіновані. Концепція створення та реалізації продуктово-товарної стратегії.


^ 4.5. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Мета й основні етапи портфельного аналізу. Побудова матриць і моделей різного типу для аналізу та оцінки окремих бізнес-напрямків діяльності підприємства: росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group – матриця BCG), 9-секційна матриця “МсКіncey-General Electric”, матриця (Hofer-Arthur D.Little) “балансу життєвих циклів”. Матриця Ансоффа та тривимірна схема Абеля, діловий комплексний аналіз (проект PIMS).


^ 4.5. РЕСУРСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ.

Загальні вимоги до функціональних та ресурсних стратегій. Принципова схема структури та взаємозв’язку ресурсів організації. Матеріально-сировинні ресурси та визначення їх оптимальної потреби. Основні напрямки економії матеріальних ресурсів та їхнє відображення в ресурсних стратегіях. Техніка та технологія і визначення потреби в обладнанні. Системний підхід до забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

Система функцій управління. Функціональні стратегії: маркетингова, НДПКР, виробнича, фінансова, управління персоналом, матеріально-технічного забезпечення, розвитку загального управління, комплексна. Послідовність формування функціональних стратегій. Взаємозв’язок і співвідношення продуктових, функціональних і ресурсних стратегій підприємства.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

теми

Найменування теми

Лекції

Кількість годин

Семінарські (практичні) заняття кількість годин

РазомКонцептуальні основи стратегічного менеджменту

4

-

4Головні складові стратегічного менеджменту

2

-

2Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища

4

-

4Формування цілей підприємства

2

-

2Обгрунтування місії організації

2

-

2Система стратегій підприємства

2

-

2Загальні та загальноконкурентні стратегії

2

-

2Продуктово-товарні стратегії

2

-

2Методи та інструменти портфельного аналізу

2

-

2Ресурсні та функціональні стратегії

2

-

2Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства

-

2

2Розгляд виробничої ситуації на прикладі одного з українських підприємств

-

2

2Розробка інвестиційної стратегії підприємства

-

4

4Оцінка стратегічних зон господарювання підприємства

-

2

2Прогнозування розвитку підприємства.

-

2

2Розрахунок показників діяльності підприємства

-

2

2Планування та обгрунтування ціни на продукцію підприємства

-

2

2Аналіз і контроль запасів

-

2

2Забезпечення рівномірного виробництва при сезонних змінах попиту

-

2

2Побудова “матриці балансу “життєвих циклів” СЗГ”

-

2

2Побудова організаційної структури управління корпорації та визначення, які проблеми стратегічного планування та управління розв’язуються на рівні штаб-квартири, у стратегічному центрі розвитку верхнього одягу для дорослих та самостійних СЗГ інших продуктових підрозділів.

-

2

2Всього

24

24

48


Схожі:

Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconСемінарські та практичні заняття з курсу “Стратегічне управління” автор Діброва А. Д
Суть І значення стратегічного управління. Групова дискусія особливості стратегічного управління в Україні
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconСписок рекомендованої літератури з курсу “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д
Белошапка В. А., Загорий Г. В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика. К.: Абсолют-В. 1998. 351с
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни " Стратегічне управління" для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconЗ навчальної дисципліни
Тестові завдання та задачі з навчальної дисципліни “Стратегічне управління підприємством ” (для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи