Найменування тем icon

Найменування тем
Скачати 263.28 Kb.
НазваНайменування тем
Дата12.09.2012
Розмір263.28 Kb.
ТипДокументи

Тематичний план

Найменування тем

Кількість годин

Всього

з них

лекції

прак­тичні

самостій­на робота

індивід.

Тема 1. Загальні положення цивільного права

6

2
4
Тема 2. Цивільні правовідносини. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика.

7

2

2

3
Тема 4. Угоди в цивільному праві.

7
2

5
Тема 5. Представництво і довіреність. Строки(терміни) в цивільному праві.

6

2

2

2
Тема 6. Особисті немайнові права.

55
Тема 7. Загальна характеристика права власності.

4

2
2
Тема 8. Захист права власності.

6
2

4
Тема 9.Право інтелектуальної та промислової власності.

22
Тема 10. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин. Цивільно-правовий договір

10

2
8
Тема 12. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, поставки.

6

2

2

2
Тема 13. Договір підряду.

44

Тема 15.Зобов'язання по страхуванню.

66
Тема 16. Договори про надання юридичних і фактичних послуг.

6

2

2

2
Тема 17. Спільна діяльність.

33
Тема 18.Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

8

2

2

4
Тема 19-Спадкове право.

6

2

2

2
Всього

108

20

16

60

12


Програма курсу "Цивільне право"

Анотація програми

^ Цивільне право - одна з провідних галузей права України, що регулює певні майнові відносини (зокрема відносини власності), відносини у сфері товарообороту, а також деякі категорії особистих немайнових прав.

Цивільне право містить правові механізми для функціонування економіки, розподілу в суспільстві матеріальних благ тощо. Від ефективності цивільно-правового регулювання багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні, оскільки нині продовжується процес формування нової правової системи, складовою частиною якої є цивільне право. Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає його місце в системі правових галузей і навчальному процесі.

Тому, метою і завданням дисципліни "Цивільне право" є формування у студентів системи знань, умінь і навичок з Цивільного права; навчити студентів грамотно користуватися нормативно-правовими актами, вміти їх аналізувати, узагальнювати та застосовувати на практиці.

Предметом навчальної дисципліни є майнові та особисті немайнові відносини:

 • юридичних осіб між собою;

 • фізичних і юридичних осіб;

 • фізичних осіб.

Зміст навчальної дисципліни


Лекція 1. Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет і метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. Система і основні завдання курсу "Цивільне право". Цивільне законодавство. Цивільне право зарубіжних країн.


^ Лекція І.Цивільні правовідносини. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика.

Основні поняття: Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільне правових відносин. Види цивільне правових відносин. : Громадяни, як суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність і дієздатність. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права. Держава як суб'єкт цивільного права. Об'єкти цивільного права: поняття та види.


^ Практична робота: Охарактеризувати джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. Назвати основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Розв'язування ситуаційних завдань за темою "Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика". Описати порядок державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності(юридичної особи). 3.Скласти установчі документи юридичної особи: установчий договір і статут підприємства.


^ Тема . Угоди в цивільному праві, (самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття і види угод. Умови дійсності угод. Недійсні угоди.

Види недійсних угод. Умови і строк в угодах.

^ Практична робота: Розв'язування ситуаційних завдань.

Лекція 3. Представництво і довіреність. Строки(терміни) в цивільному праві.

Основні поняття :Поняття і види представництва. Повноваження представника. Поняття і значення строків(термінів) у цивільному праві. Види цивільно-правових строків(термінів). Позовна давність.

Практична робота: 1. Скласти таблицю строків(термінів), які грунтуються за різними критеріями з наведення конкретних прикладів. 2.Розв'язування ситуаційних завдань за темою "Представництво і довіреність". 3. Визначити, які із довіреностей прирівнюються до нотаріально посвідчених і назвати випадки припинення дії довіреності.


^ Тема. Особисті немайнові права.(самост. опрац.)

Основні поняття: Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з

майновими. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими.

Поняття захисту особистих немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової

репутації.


^ Лекція 4. Загальна характеристика права власності.

Основні поняття: Поняття власності та права власності. Формування інституту

права власності в період ринкових реформ в Україні. Зміст права власності.

Способи набуття і припинення права власності. Види форм власності і їх

характеристика.


^ Тема. Захист права власності.(самост.опрац.) Основні поняття: Поняття цивільно-правового захисту. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Позов про виключення майна з опису(звільнення майна з-під арешту). Загальна характеристика інших заходів захисту права власності.

^ Практична робота: Складання віндикаційного та негаторного позовів. Розв'язування ситуаційних завдань.


Тема. Право інтелектуальної та промислової власності.(самост.опрац-) Основні поняття: Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Суб'єкти авторських відносин. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Право на раціоналізаторську пропозицію. Право на науково-технічну інформацію.


^ Лекція 5. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин. Цивільно-правовий договір

Основні поняття: Поняття, склад, підстави зобов'язання. Система цивільних зобов'язань. Принципи і суб'єкти виконання зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов'язань. Відповідальність за порушення зобов'язань. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Система цивільно-правових договорів. Зміст і тлумачення договору. Укладання, зміна та розірвання договору.


^ Лекція 6. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, поставки. Основні поняття: Поняття і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі. Зміст договору купівлі-продажу і правові наслідки його порушення. Особливості окремих видів купівлі-продажу. Договір міни. Договір дарування. Поняття і значення договору поставки. Зміст договору поставки. Виконання договору поставки.


^ Практична робота: Розв'язування ситуаційних завдань. Складання зразків договорів купівлі-продажу, дарування, поставки. Характеристика понять форвардні, ф'ючерсні та опціонні операції(угоди).


^ Тема . Договір підряду.(самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття і значення договору підряду. Зміст договору підряду. Права і обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків.


^ Лекція 7. Транспортні договори.

Основні поняття: Види перевезень та їх правове регулювання. Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів. Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. Договір перевезення пасажирів та багажу. Договір буксирування.


^ Тема . Зобов'язання по страхуванню.(самост.опрац)

Основні поняття: Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття. Зобов'язання по добровільному страхуванню. Зобов'язання по обов'язковому страхуванню. Окремі види договорів особистого страхування.

^ Практична робота: Розв'язування ситуаційних завдань. Характеристика договору страхування домашнього майна, що належать громадянам; договору страхування транспортних засобів.


^ Лекція 8. Договори про надання юридичних і фактичних послуг. Основні поняття: Поняття і види послуг. Договір доручення. Договір комісії. Договір схову. Договір про охорону об'єктів.

^ Практична робота: Розв'язування ситуаційних завдань.


Тема . Спільна діяльність.(самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття і основні види зобов'язань за спільною діяльністю. Договори про спільну діяльність. Установчі договори.


^ Лекція 9. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

Основні поняття: Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції. Підстави позадоговірної відповідальності. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних і громадських організацій, а також службових осіб. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними особами. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіяння смерті громадянинові. Зміна розміру відшкодування шкоди.

^ Практична робота: Розв'язування ситуаційних завдань.


Лекція 10.Спадкове право.

Основні поняття :Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права. Відкриття спадщини. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Порядок реалізації спадкових прав.

^ Практична робота: Розв'язування ситуаційних завдань. Скласти зразок заповіту.

Рекомендована література

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р.\\ Голос України.-1996.-13 липня.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Цивільно-процесуальний кодекс України \\ Бюлетень законодавчої і юридичної практики України.-1996.-№2.

 4. Господарсько-процесуальний кодекс України.-Атіка,2001р.

 5. Закон України “Про власність” від 7лютого 1991р.\\ВВР УРСР.-1991.-№14.-Ст.249.

 6. Закон України “Про підприємництво” від 7лютого 1991р.\\ВВР України.-1991.-№14.-Ст.168.

 7. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р.\\ ВВР УРСР.-1991.-№24.-Ст.272.

 8. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.\\ВВР України.-1991ю-№49.-Ст.68.

 9. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 7грудня 2000рю\\ Урядовий кур*єр.-2001.-17січня.-№24.

 10. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від18липня 1991р.\\ ВВР УРСР.-1991.-№38.-Ст.160.

 11. Закон України “Про приватизацію державного майна” від 4березня 1992\\ВВР України.-1992.-№24.-Ст.348.

 12. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств(малу приватизацію) від 6 березня 1992р.\\ ВВР України.-1992.-№24.-Ст.360.

 13. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992р.\\ВВР Ук5раїни.-1992.-№30.-Ст.414.

 14. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999р.-№38.-Ст.2.

 15. Закон України “Про товарну біржу” від 10грудня 1991р.\\ВВР України.-1992.-№10.-Ст.139.

 16. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996р.\\ ВВР України.-1996.-№18.-Ст.78.

 17. Закон України “Зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991р.\\ВВР УРСР.-1991.-№29.-Ст.377.

 18. Закон України “про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності від 18 лютого 1992\\ВВР України.-1992.-№21.-Ст296.

 19. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992р.\\ ВВР України.-1992.-№47.-Ст642.

 20. Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993р.\\ ВВР України.-1994.-№1.-Ст.1.

 21. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р.\\ВВР України.-1991.-№47.-Ст.648.

 22. Гражданскоє право: Учебник под.ред. Ю.К.Толстого,А.П.Сергеєва.-М.,1996.

 23. Дзера О.В. Розвиток права власності в Україні: Монографія.-К.,1996.

 24. Законодавство про приватизацію: Збірник законів і науково-практичний коментар(А.Р.Мацюк, І.В.Зуб, А.М.Ришелюк).

 25. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України.-К.,1997.

 26. Суханов Е.А..Лекции о праве собственности.-М.,1991.

 27. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.-К.,1995.

 28. Проблеми підготовки нового Цивільного кодексу України:Тези, доп.і наук. повідомлень наук. практичної конференції.-К.,1993.

 29. Цивільне право: Підручник: У2-х книгах за ред. Д.В.Боброва, О.В.Дзера. - К.: Юрінком Інтер, 2000.


Питання до заліку

з предмету “Цивільне право”

1. Поняття, предмет і метод цивільного права

2. Функції та принципи цивільного права

3.Місце цивільного права в системі правових дисциплін.

4.Система і основні завдання курсу "Цивільне право".

5.Цивільне законодавство.

6.Понягтя та особливості цивільних правовідносин.

7.Елементи цивільно-правових відносин.

8.Види цивільно-правових відносин.

9.Громадяни, як суб’єкти цивільного права.

10.Цивільна правоздатність і дієздатність.

11.Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим.

12-Ім'я та місце проживання громадянина.

13-Акти громадянського стану.

14.Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

15-Держава як суб'єкт цивільного права.

16. Об'єкти цивільного права: поняття та види.

17.Понягтя і види угод. Умови дійсності угод

18.Недійсні угоди. Види недійсних угод.

19.Поняття і види представництва.

20.Повноваження представника.

21.Поняття і значення строків(термінів) у цивільному праві.

22.Види цивільно-правових строків(термінів).

23.Позовна давність.

24. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими.

25. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими.

26. Поняття захисту особистих немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової репутації.

27. Поняття цивільно-правового захисту.

28. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності.

29. Віндикаційний позов.

30. Негаторний позов.

31. Позов про виключення майна з опису(звільнення майна з-під арешту).

32. Загальна характеристика інших заходів захисту права власності.

33.Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.

34.Поняття та джерела авторського права 3506'єкти авторського права.

36. Суб'єкти авторських відносин.

37. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

38. Право на раціоналізаторську пропозицію.

39. Право на науково-технічну інформацію.

40-Поняття, склад, підстави зобов'язання.

41.Система цивільних зобов'язань.

42.Принципи і суб'єкти виконання зобов'язань.

43-Способи забезпечення виконання зобов'язань.

44.Відповідальність за порушення зобов'язань.

45. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві.

46. Система цивільно-правових договорів.

47. Зміст і тлумачення договору. Укладання, зміна та розірвання договору.

48. Поняття і значення договору купівлі-продажу.

49. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору.

50. Ціна в договорі.

51. Зміст договору купівлі-продажу і правові наслідки його порушення.

52. Особливості окремих видів купівлі-продажу.

53. Договір міни.

54. Договір дарування.

55. Поняття і значення договору поставки. Зміст договору поставки.

56. Виконання договору поставки.

57.Види перевезень та їх правове регулювання.

58.3міст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів.

59.Виконання договорів перевезення вантажів.

60.Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.

61.Договір перевезення пасажирів та багажу.

62. Договір буксирування.

63. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

64. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції.

65. Підстави позадоговірної відповідальності.

66. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника

67. Відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних і громадських організацій, а також службових осіб.

68. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

69. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

70. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними особами.

71. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіяння смерті громадянинові. Зміна розміру відшкодування шкоди.

72. Поняття та значення спадкування і спадкового права.

73. Основні поняття спадкового права

74. Відкриття спадщини.

75. Спадкування за законом.

76. Спадкування за заповітом.

77. Порядок реалізації спадкових прав.

78. Договір доручення.

79. Договір схову.

Питання для самостійного опрацювання

з дисципліни "Цивільне право"


Тема . Угоди в цивільному праві.

Поняття і види угод. Умови дійсності угод. Недійсні угоди. Види недійсних угод. Умови і строк в угодах.


^ Тема. Особисті немайнові права.

Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими. Поняття захисту особистих немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової репутації.


^ Тема . Захист права власності.

Поняття цивільно-правового захисту. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). Загальна характеристика інших заходів захисту права власності.


^ Тема . Право інтелектуальної та промислової власності.

Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Суб'єкти авторських відносин. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Право на раціоналізаторську пропозицію. Право на науково-технічну інформацію.


^ Тема . Договір підряду.

Поняття і значення договору підряду. Зміст договору підряду. Права і обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків.


^ Тема . Зобов'язання по страхуванню.

Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття. Зобов'язання по добровільному страхуванню. Зобов'язання по обов'язковому страхуванню. Окремі види договорів особистого страхування.


^ Тема . Спільна діяльність.

Поняття і основні види зобов'язань за спільною діяльністю. Договори про спільну діяльність. Установчі договори.

Практичні завдання

з дисципліни "Цивільне право"


^ Практична робота №1. Цивільні правовідносини. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика. Охарактеризувати джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. Назвати основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Розв'язування ситуаційних завдань за темою "Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика". Описати порядок державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності(юридичної особи). 3.Скласти установчі документи юридичної особи: установчий договір і статут підприємства.


Практична робота №2. Угоди в цивільному праві: Розв'язування ситуаційних завдань.

Практична робота Х23. Представництво і довіреність. Строки(терміни) в цивільному праві.

1 .Скласти таблицю строків(термінів), які ґрунтуються за різними критеріями з наведення конкретних прикладів. 2.Розв'язування ситуаційних завдань за темою "Представництво і довіреність". 3. Визначити, які із довіреностей прирівнюються до нотаріально посвідчених і назвати випадки припинення дії довіреності.


Практична робота №4. Захист права власності. Складання віндикаційного та негаторного позовів. Розв'язування ситуаційних завдань.


^ Практична робота №5. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, поставки: Розв'язування ситуаційних завдань. Складання зразків договорів купівлі-продажу, дарування, поставки. Характеристика понять форвардні, ф'ючерсні та опціонні операції(угоди).


^ Практична робота №6. Договори про надання юридичних і фактичних послуг: Розв'язування ситуаційних завдань.

Тема. Спільна діяльність.(самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття і основні види зобов'язань за спільною діяльністю.

Договори про спільну діяльність. Установчі договори.


^ Практична робота №7. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди: Розв'язування ситуаційних завдань.


Практична робота №8. Спадкове право Розв'язування ситуаційних завдань. Скласти зразок заповіту.

^ Міністерство освіти і науки України

Київський інститут інвестиційного менеджменту

Реферат

Захист честі, гідності та ділової репутації

Виконав:студент ф-ту

(групи)

П.І.П.

Перевірив: викладач Менів Л.Д.

Київ-2002

^ Методичні рекомендації до написання рефератів

Перш ніж приступити до написання реферату студент повинен уважно прочитати тему реферату та підібрати літературу, яку він буде використовувати. Наступна стадія - це складання плану реферату. Він може бути простим або розгорнутим і має містити не менше як два пункти. Далі студен опрацьовує літературу і приступає до написання розділів реферату. В кінці кожного розділу робиться висновок. Кожний наступний розділ реферату пишеться з нової сторінки. До реферату обов'язково додається список використаної літератури, який повинен містити не менше як п'ять джерел. Реферат може бути написаний від руки або надрукований. Загальний обсяг реферату написаного від руки не менше як дванадцять сторінок, надрукованого п'ять.

Студент на занятті обов'язково розповідає реферат, робить висновки і відповідає на запитання викладача чи аудиторії. Реферат оцінується за п'ятибальною шкалою.

Теми рефератів з предмету “Цивільне право”

1.Культурно-історичні передумови виникнення цивільного права.

2.Цивільна дієздатність громадян.

3.Підстави визнання особи безвісно відсутнім та померлим.

4.Дієздатність юридичної особи.

5.Поняття і значення довіреності у цивільному праві.

6. Спеціальні строки у цивільному праві та їх характеристика.

7.Правовий захист честі, гідності та ділової репутації.

8.0ферта та акцепт у цивільному праві.

9.Наслідки порушення договору купівлі-продажу.

10.Відповідальність за продаж майна неналежної якості.

11 .Відшкодування збитків, завданих товарами неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я товарами, у випадках передбачених законодавством.

12.Купівля-продаж товарів на біржах та аукціонах.

13. Форвардні, ф’ючерсні та опціонні операції.

14.Договір дарування.

15.Претензії та позови при перевезеннях.

16.Договір схову.

17.Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

18.Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій.

19.Зобов’язання, що виникають з безпідставного придбання або збереження майна.

20..Майнові права автора чи іншої особи, що має авторське право.

21 .Право на авторську винагороду.

22. Захист прав на знаки для товарів і послуг.

23 .Поняття і значення спадкування.

24.Cyб’єкти спадкових правовідносин.

Питання для рубіжного контролю

з предмету “Цивільне право”

1. Поняття, предмет і метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. Система і основні завдання курсу "Цивільне право". Цивільне законодавство.

2. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільне правових відносин. Види цивільне правових відносин.

3.Громадяни. як суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність і дієздатність. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права. Держава як суб'єкт цивільного права. Об'єкти цивільного права: поняття та види.

4. Поняття і види угод. Умови дійсності угод. Недійсні угоди. Види недійсних угод. Умови строк в угодах.

5.Поняття і види представництва. Повноваження представника. Поняття і значення строків(термінів) у цивільному праві. Види цивільно-правових строків(термінів). Позовна давність.

6. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими. Поняття захисту особистих немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової репутації.

7. Поняття цивільно-правового захисту. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Позов про виключення майна з олису(звільнення майна з-під арешту). Загальна характеристика інших заходів захисту права власності.

8. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Суб'єкти авторських відносин. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Право на раціоналізаторську пропозицію. Право на науково-технічну інформацію.

9. Поняття, склад, підстави зобов'язання. Система цивільних зобов'язань. Принципи і суб'єкти виконання зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов'язань. Відповідальність за порушення зобов'язань.

10. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Система цивільно-правових договорів. Зміст і тлумачення договору. Укладання, зміна та розірвання договору.

11. Поняття і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі. Зміст договору купівлі-продажу і правові наслідки його порушення. Особливості окремих видів купівлі-продажу. Договір міни. Договір дарування. Поняття і значення договору поставки. Зміст договору поставки. Виконання договору поставки.

12. Види перевезень та їх правове регулювання. Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів. Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. Договір перевезення пасажирів та багажу. Договір буксирування.

13. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції. Підстави позадоговірної відповідальності. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних і громадських організацій, а також службових осіб. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними особами. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіяння смерті громадянинові. Зміна розміру відшкодування шкоди.

14. Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права. Відкриття спадщини. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Порядок реалізації спадкових прав.

Схожі:

Найменування тем iconНайменування розділів І тем

Найменування тем iconДо Програми завдання І заходи
Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прог-| у тому числі за роками |
Найменування тем iconІндивідуальна робота
На індивідуальну роботу виносяться важливі І водночас нескладні для вивчення питання з основних тем І оформляються у вигляді реферата...
Найменування тем iconНайменування розділів І тем
Розрахунок маржі за фьючерсним контрактом. Визначення опціонного контракту. Внутрішня та часова вартість опціону. Опціони “в грошах”,...
Найменування тем iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Найменування тем iconНайменування розділів І тем Лекції
Мета цієї дисципліни – ознайомити студентів з елементами теорії ймовірностей та математичної статистики. Знання, отримані при вивчені...
Найменування тем icon1. Замовник: Найменування
Найменування: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Найменування тем icon1. Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту підіймального та такелажного устаткування,...
Найменування тем icon1. Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту підіймального та такелажного устаткування,...
Найменування тем icon1. Замовник: Найменування
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи