4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах icon

4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах
Скачати 102.67 Kb.
Назва4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах
Дата12.09.2012
Розмір102.67 Kb.
ТипДокументи

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

4 КУРСУ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Й ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ


8 семестр


РОЗДІЛ І. СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Тема 1.1. Економічна інформація як частина інформаційного ресурсу суспільства

(4 год)

Поняття інформації, інформація й система. Економічна інформація. Структура управління підприємством. Етапи розвитку інформаційних систем. Економічні інформаційні системи. Інформаційні ресурси.


^ Тема 1.2. Інформаційні технології

(2 год)

Основні поняття й визначення. Складові інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій оброблення економічної інформації.


^ РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Тема 2.1. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій їх взаємозв'язок з еволюцією інформаційних систем

(4 год)

Історія розвитку персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж та їх зв'язок із розвитком інформаційних систем управління економікою.

Програмне забезпечення інформаційних систем управління економікою.

Перспективи розвитку інформаційних систем управління економікою.


Тема 2.2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку

(4 год)

Поняття інформаційних технологій обліку, етапи розвитку. Основні характеристики нових інформаційних технологій обліку.


^ РОЗДІЛ ІІІ. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЇХ ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Тема 3.1. Теоретичні основи комп'ютеризації бухгалтерського обліку

(2 год)

Компоненти інформаційних систем. Структура комп'ютерної інформаційної системи підприємства.

Взаємозв'язок інформаційної системи підприємства та системи бухгалтерського обліку. Класифікація інформаційних систем.

Сучасна система управління підприємством, що відповідає концепції ЕКР.


^ Тема 3.2. Технологія обробки фінансової інформації

(4 год)

Журнальна форма обліку. Історія комп'ютерної форми обліку. Табпично-перфокарткова форма обліку. Таблично-автоматизована форма обліку. Складові комп'ютерної форми обліку. Використання мереж.


^ Тема 3.3. Автоматизація фінансового обліку

(4 год)

Стадії автоматизація обліку. Способи обробки фінансової інформації. Порівняння комп'ютеризованого та некомп'ютеризованого обліку. Характеристика спеціалізованих бухгалтерських та банківських програм.

^ Тема 3.4. Розробка інформаційних технологій

(2 год)

Питання розробки інформаційних технологій. Етапи розробки технологічних процесів. Параметри технологічних процесів. Засоби проектування розробки технологічних процесів. Особливості розробки та застосування програм банків.


Тема 3.5. Якість інформаційних систем

(1 год)

Критерії якості технологічних процесів. Складові та показники економічної ефективності. Критерії оптимізації інформаційних технологій.


Тема 3.6. Захист інформації

(1 год)

Достовірність первинної інформації у комп'ютерних програмах. Система й методи первинного контролю, за допомогою різних форм попереднього, поточного і наступного кон­тролю. Традиційні та біометричні технології. Порядок забезпечення безпеки інформації у бухгалтерії.


^ РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНЕ , ПРОГРАМНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЛЕКЦІЯ 4.1. Організація інформації в інформаційних технологіях

(4 год.)

Етапи автоматизації на прикладі АРМ. Способи організації інформаційного забезпечення.

Відкриті системи. Програмні та технічні засоби реалізації. Представлення АРМ як системи відкритого типу, що утворює єдину інформаційну базу для розв'язання об'єктних задач. Системна автоматизація.

^

Тема 4.2. Інформаційна база систем оброблення економічної інформації


( 2 год)

Накопичення, систематизація та узагальнення фінансової інформації в умовах застосування сучасної обчислювальної техніки. Структура та три складові частини регістру.

Основні принципи автоматизації бухобліку.


^ РОЗДІЛ V. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ

Тема 5.1. Задача й інтелект.

(4 год)

Визначення поняття задачі й ефективності її рішення. Типи задач. Розвиток обчислювальної техніки як розширення можливостей обчислювальних систем за рішенням задач.
Інтелектуалізація ЕОМ як новий етап розвитку обчислювальної техніки, організація процесу рішення задач в обчислювальній системі. Керування від програми й керування від знань.


^ Тема 5.2. Моделювання процесів управління.

Ієрархічна послідовність автоматизації управлінської діяльності з погляду моделювання процесів керування. Визначення бази знань як моделі проблемної області. Компоненти бази знань. Представлення знань. Знання як відображення проблемного середовища, Мови представлення знань. Відображення компонентів проблемного середовища в моделі. Представлення знань про проблемну область у виді фактів і правил, Технологія створення бази знань у своїй предметній області. Експертні і формалізовані методи прийняття рішень із використанням ЕОМ. Системи моделювання, прогнозування й прийняття рішень.


РОЗДІЛ VІ. ЕКСПЕРТІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
^

Тема 6.1. Уведення в експертні системи


( 4 год.)

Історія розвитку, призначення та структура статичної й динамічної експертних систем. Основні терміни.

Класифікація експертних систем, які основані на знаннях; за задачами, які вирішуються; за зв’язком із реальним часом; за типом ЕОМ; за ступінню інтеграції з іншими програмами.

^

Тема 6.2. Розробка експертних систем.


( 4 год.)

Колективи розробників, характеристика членів колективу та їх взаємовідносин. Етапи розробки проблеми. Засоби розробки експертних систем.

Проблеми та етапи розробки промислових експертних систем. Характеристики етапів: ідентифікації, концептуалізації, формалізації, виконання, тестування, експлуатації.

Технологія швидкого прототипу. Структурування знань. Формалізація концепції предметної області.

Реалізація експертної системи. Тестування програм прототипа. Оцінювання системи. Стикування та підтримка системи.

^

Тема 6.3. Комп'ютерна система -- Project Expert

( 4 год.)


Складові комп'ютерної системи Project Expert, їх характеристики й призначення. Блок моделювання. Блок генерації фінансових документів. Блок аналізу. Блок групування проектів. Блок контролю процесу реалізації проекту. Генератор звітів. Модулі, що вбудовуються.

Фінансове планування й контроль діяльності підприємства, аналіз ефективності інвестицій і управління інвестиційними проектами.


^ Тема 6.4. Проведення аналізу групи підприємств у Microsoft Excel.

( 6 год)

Організація інформації, списки в Microsoft Excel. Функція автозаповнення. Сортування даних. Екранні форми даних. Відбір даних за допомогою фільтрів. Автофільтр та розширений фільтр. Створення та використання складних критеріїв. Групування та підведення підсумків.

Розрахунки. Функції стандартної бібліотеки для роботи з базами даних (списками). Відслідковування залежностей. Наявні підсистеми розв’язання задач. Консолідація даних. Підбір параметра. Таблиці підстановки. Сценарії. Зведені таблиці. Пошук рішення. Пакет аналізу.

Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.


^ Тема 6.5. Складові фінансової моделі підприємства в Project Expert

(3 год)

Складові фінансової моделі підприємства (блоки: моделювання, генерації фінансових документів, аналізу, групування проектів, контролю процесу реалізації, звітності).

Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програм Project Expert.


^ Тема 6.6. Прогнозування фінансових показників у Project Expert

(5 год)

Розрахунок фінансових показників та порівняння з нормативами. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки. Отримання прогнозу фінансової звітності. Отримання автоматично аудиторського висновку про стан підприємства.

Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку. Підключення готових шаблонів для аналізу вихідних даних. Вибір імовірного довірчого інтервалу аналізу.

Визначення необхідних грошових засобів на перспективу. Визначення схеми фінансування підприємства.

Визначення стратегії маркетингу, виробництва, розробити інвестиційний проект розвитку підприємства

Формування висновків у вигляді таблиць та графіків.


^ РОЗДІЛ VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВІ СИСТЕМИ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Тема 7.1. Допоміжні засоби підготовки й обробки інформації

(2 год)

Допоміжні засоби підготовки й обробки інформації для прийняття рішень: системи омнифонтного розпізнавання образів і автоматизованого перекладу, інформаційно-пошукові й інформаційно-довідкові системи, комп'ютерний інструментарій ділової людини. Оргтехніка офісу як комплекс засобів забезпечення управлінської діяльності.

^ Тема 7.2. Інформаційно-аналітична система банку

(4 год)

Уведення інформації. Обробка інформації. Представлення інформації. Підсистема конвертації та завантаження. Підсистема управління даними. Підсистема управління метаданими і структурою інформаційного хранилища. Підсистема економічного моніторінгу. Підсистема розрахунку показників. Підсистема імпорту Web-сервер.


^ РОЗДІЛ VІІІ. ЕКСПЕРТНО НАВЧАЮЧІ СИСТЕМИ.

Тема 8.1. Основи експертно навчаючих систем

(4 год)

Основні складові та характеристики ієрархічних АСУ: “Бухгалтерія”, “Навчальний процес”, “Бібліотека”, “Абітурієнт”, експертно-навчаюча система VIPES.


^ РОЗДІЛ ІХ. СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Тема 9.1. Принципи підготовки управлінського рішення

( 6 год)

Принципи підготовки управлінського рішення з використанням програмного забезпечення. Аналіз проблеми, постановка задачі, визначення обсягу необхідної для ухвалення рішення інформації, визначення джерел інформації й ступені їхньої вірогідності. ЕОМ як засіб збору й аналізу необхідної інформації для рішення конкретної проблеми. Пошук прямих і непрямих аналогів.

Клонування і модифікаційне клонування. Критерії й технологія добору необхідних даних, програмного забезпечення і програмного забезпечення для пошуку необхідних даних і ПО. Робота з пошуку інформації у глобальній мережі.

Факсимільний зв'язок: принцип дії. Телеконференція: види й можливості.


^ РОЗДІЛ Х. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Тема 10.1. Автоматизована система фінансових розрахунків

( 2 год)

Фінансова інформатика, як наука про управ­ління фінансами. Основні принципи побудови автоматизованої системи фінансових розрахунків (АСФР). Особливості створення АСФР у фінансових органах. Критерії при оцінюванні якості управління та планування фінансів. Функціональна структура АСФР. Основні компоненти інформаційного забезпечення. Режими, які використовуються при розв'язуванні функціональних за­дач системи. Класи задач автоматизованої системи фінансових розрахунків.


^ Тема 10.2. Створення банківських та касових документів і реєстрація господарських операцій

( 2 год)

Відбір банківських документів. Створення банківських документів за зразком. Друкування платіжного доручення. Створення касових документів і реєстрація господарських операцій по касі. Відбір касових документів. Друкування касових документів. Відпрацювання касових документів у господарському обліку. Друкування оборотної відомості за грошовими засобами.

Проведення господарських операцій. Реєстрація внутрішніх документів господарських операцій. Реєстрація господарських операцій у валюті.

^

Тема 10.3. Реєстрація наявності і руху основних засобів в обліку господарських операцій і інвентарному (бухгалтерському й податковому) обліку.


( 2 год)

Бухгалтерський облік основного засобу. Відпрацювання основного засобу в обліку. Нарахування зносу на на основний засіб. Проведення ремонту основного засобу. Переоцінка основного засобу. Переміщення основного засобу. Списання основного засобу. Податковий облік основного засобу.


^ Тема 10.4. Розрахунок заробітної плати

( 3 год)

Реєстрація підрозділу та співробітників. Настроювання тарифів. Настроювання нарахувань: основний оклад, відсоток від суми, надбавка до окладу, готова сума.

Настроювання відрахувань: прибутковий податок, аванс, готова сума, відсоток від суми, позичка.

Нарахування заробітної плати та її виплата.


^ Тема 10.5. Реалізація

( 3 год)

Відкриття особового рахунка. Прихід товарів на склад. Уведення вхідних і податкових накладних на підставі прибуткового ордера. Призначення цін реалізації. Виписка рахунків на оплату з розділу «Рахунка на оплату». Ведення журналу платежів.

Відпрацьовування платежів в обліку. Виписка вихідних податкових накладних на підставі рахунка на оплату.

^ Тема 10.6. Облік руху грошових коштів

(4 год.)

Створення документу “Рахунок- фактура”. Створення документу Рахунок вхідний”. Створення документу “Платіжне доручення”. Створення документу “Банківська виписка” Створення документів журналу “Каса”.


^ Тема 10.7. Фінансові операції

(2 год)

Прибуткові й видаткові касові ордери. Підзвітні особи, покупці і замовники, поточні рахунки, інші джерела. Джерело надходження готівки в касу.

Формування касової книги. Платіжне доручення. Вид ПДВ по даній операції.

Валові доходи (валові витрати). Податкова накладна.

Облік іноземної валюти на рахунках в установах банків. Особливості обліку курсових різниць.
^

Облік розрахунків із покупцями та постачальниками.Тема 10.8. Фінансовий результат господарської діяльності підприємства

(2 год)

Закриття рахунків обліку витрат за елементами, закриття рахунку обліку загальновиробничих витрат і визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, на відповідні субрахунки рахунку 79 "Фінансові результати".

Облік розрахунків за ПДВ.


Тема 10.9. Складання стандартних звітів

(2 год)

Закриття облікового періоду. Типи звітності в програмі “Парус-підприємство”, їх особливості, порядок формування. Застосування звітів та облік показників роботи підприємства.


^ Тема 10.10. Облік фінансових результатів

(4 год.)

Закриття рахунків 8-го класу та 91 рахунку. Визначення фінансового результату. Складання звітів. Регламентні звіти.


РОЗДІЛ ХІ. GASE- ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Тема 11.1. Технологія впровадження CASE-засобів

( 2 год)


Визначення потреб у CASE-засобах. Аналіз можливостей організації. Визначення організаційних потреб. Аналіз ринку CASE-засобів. Визначення критеріїв успішного впровадження . Розробка стратегії впровадження CASE-засобів. Оцінка й вибір CASE-засобів. Загальні зведення. Процес оцінки . Процес вибору. Критерії оцінки й вибору.

Схожі:

4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconПрограма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах
Поняття інформації, інформація й система. Економічна інформація. Структура управління підприємством. Етапи розвитку інформаційних...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач В. М. Олійник. Суми:...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconПитання, що виносяться на іспит з курсу “інформаційні системи І технології у фінансах”
Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconГ. В. Стадник методичні вказівки
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах iconС. М. Мордовцев методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системИ І технології в обліку»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системи І технології в обліку» (для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи