Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах icon

Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах
Скачати 81.11 Kb.
НазваПрограма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах
Дата12.09.2012
Розмір81.11 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА З КУРСУ

Інформаційні системи й технології у фінансах”


РОЗДІЛ І. СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Поняття інформації, інформація й система. Економічна інформація. Структура управління підприємством. Етапи розвитку інформаційних систем. Економічні інформаційні системи. Інформаційні ресурси.

Основні поняття й визначення. Складові інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій оброблення економічної інформації.


РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Історія розвитку персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж та їх зв'язок із розвитком інформаційних систем управління економікою.

Програмне забезпечення інформаційних систем управління економікою.

Перспективи розвитку інформаційних систем управління економікою.

Поняття інформаційних технологій обліку, етапи розвитку. Основні характеристики нових інформаційних технологій обліку.


^ РОЗДІЛ ІІІ. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЇХ ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стадії автоматизація обліку. Способи обробки фінансової інформації. Порівняння комп'ютеризованого та некомп'ютеризованого обліку. Характеристика спеціалізованих бухгалтерських та банківських програм.

Журнальна форма обліку. Історія комп'ютерної форми обліку. Табпично-перфокарткова форма обліку. Таблично-автоматизована форма обліку. Складові комп'ютерної форми обліку. Використання мереж.

Стадії автоматизація обліку. Способи обробки фінансової інформації. Порівняння комп'ютеризованого та некомп'ютеризованого обліку. Характеристика спеціалізованих бухгалтерських та банківських програм.

Питання розробки інформаційних технологій. Етапи розробки технологічних процесів. Параметри технологічних процесів. Засоби проектування розробки технологічних процесів. Особливості розробки та застосування програм банків.

Критерії якості технологічних процесів. Складові та показники економічної ефективності. Критерії оптимізації інформаційних технологій.

Достовірність первинної інформації у комп'ютерних програмах. Система й методи первинного контролю, за допомогою різних форм попереднього, поточного і наступного кон­тролю. Традиційні та біометричні технології. Порядок забезпечення безпеки інформації у бухгалтерії.


^ РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНЕ , ПРОГРАМНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Етапи автоматизації на прикладі АРМ. Способи організації інформаційного забезпечення.

Відкриті системи. Програмні та технічні засоби реалізації. Представлення АРМ як системи відкритого типу, що утворює єдину інформаційну базу для розв'язання об'єктних задач. Системна автоматизація.

Накопичення, систематизація та узагальнення фінансової інформації в умовах застосування сучасної обчислювальної техніки. Структура та три складові частини регістру.

Основні принципи автоматизації бухобліку.


^ РОЗДІЛ V. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ

Визначення поняття задачі й ефективності її рішення. Типи задач. Розвиток обчислювальної техніки як розширення можливостей обчислювальних систем за рішенням задач.
Інтелектуалізація ЕОМ як новий етап розвитку обчислювальної техніки, організація процесу рішення задач в обчислювальній системі. Керування від програми й керування від знань.

Ієрархічна послідовність автоматизації управлінської діяльності з погляду моделювання процесів керування. Визначення бази знань як моделі проблемної області. Компоненти бази знань. Представлення знань. Знання як відображення проблемного середовища, Мови представлення знань. Відображення компонентів проблемного середовища в моделі. Представлення знань про проблемну область у виді фактів і правил, Технологія створення бази знань у своїй предметній області. Експертні і формалізовані методи прийняття рішень із використанням ЕОМ. Системи моделювання, прогнозування й прийняття рішень.


^ РОЗДІЛ VІ. ЕКСПЕРТІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Історія розвитку, призначення та структура статичної й динамічної експертних систем. Основні терміни.

Класифікація експертних систем, які основані на знаннях; за задачами, які вирішуються; за зв’язком із реальним часом; за типом ЕОМ; за ступінню інтеграції з іншими програмами.

Колективи розробників, характеристика членів колективу та їх взаємовідносин. Етапи розробки проблеми. Засоби розробки експертних систем.

Проблеми та етапи розробки промислових експертних систем. Характеристики етапів: ідентифікації, концептуалізації, формалізації, виконання, тестування, експлуатації.

Технологія швидкого прототипу. Структурування знань. Формалізація концепції предметної області.

Реалізація експертної системи. Тестування програм прототипа. Оцінювання системи. Стикування та підтримка системи.

Складові комп'ютерної системи Project Expert, їх характеристики й призначення. Блок моделювання. Блок генерації фінансових документів. Блок аналізу. Блок групування проектів. Блок контролю процесу реалізації проекту. Генератор звітів. Модулі, що вбудовуються.

Фінансове планування й контроль діяльності підприємства, аналіз ефективності інвестицій і управління інвестиційними проектами.

Організація інформації, списки в Microsoft Excel. Функція автозаповнення. Сортування даних. Екранні форми даних. Відбір даних за допомогою фільтрів. Автофільтр та розширений фільтр. Створення та використання складних критеріїв. Групування та підведення підсумків.

Розрахунки. Функції стандартної бібліотеки для роботи з базами даних (списками). Відслідковування залежностей. Наявні підсистеми розв’язання задач. Консолідація даних. Підбір параметра. Таблиці підстановки. Сценарії. Зведені таблиці. Пошук рішення. Пакет аналізу.

Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

Складові фінансової моделі підприємства (блоки: моделювання, генерації фінансових документів, аналізу, групування проектів, контролю процесу реалізації, звітності).

Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програм Project Expert.

Розрахунок фінансових показників та порівняння з нормативами. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки. Отримання прогнозу фінансової звітності. Отримання автоматично аудиторського висновку про стан підприємства.

Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку. Підключення готових шаблонів для аналізу вихідних даних. Вибір імовірного довірчого інтервалу аналізу.

Визначення необхідних грошових засобів на перспективу. Визначення схеми фінансування підприємства.

Визначення стратегії маркетингу, виробництва, розробити інвестиційний проект розвитку підприємства

Формування висновків у вигляді таблиць та графіків.


^ РОЗДІЛ VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВІ СИСТЕМИ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Допоміжні засоби підготовки й обробки інформації для прийняття рішень: системи омнифонтного розпізнавання образів і автоматизованого перекладу, інформаційно-пошукові й інформаційно-довідкові системи, комп'ютерний інструментарій ділової людини. Оргтехніка офісу як комплекс засобів забезпечення управлінської діяльності.

Уведення інформації. Обробка інформації. Представлення інформації. Підсистема конвертації та завантаження. Підсистема управління даними. Підсистема управління метаданими і структурою інформаційного хранилища. Підсистема економічного моніторінгу. Підсистема розрахунку показників. Підсистема імпорту Web-сервер.


^ РОЗДІЛ VІІІ. ЕКСПЕРТНО НАВЧАЮЧІ СИСТЕМИ.

Основні складові та характеристики ієрархічних АСУ: “Бухгалтерія”, “Навчальний процес”, “Бібліотека”, “Абітурієнт”, експертно-навчаюча система VIPES.


^ РОЗДІЛ ІХ. СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Принципи підготовки управлінського рішення з використанням програмного забезпечення. Аналіз проблеми, постановка задачі, визначення обсягу необхідної для ухвалення рішення інформації, визначення джерел інформації й ступені їхньої вірогідності. ЕОМ як засіб збору й аналізу необхідної інформації для рішення конкретної проблеми. Пошук прямих і непрямих аналогів.

Клонування і модифікаційне клонування. Критерії й технологія добору необхідних даних, програмного забезпечення і програмного забезпечення для пошуку необхідних даних і ПО. Робота з пошуку інформації у глобальній мережі.

Факсимільний зв'язок: принцип дії. Телеконференція: види й можливості.


^ РОЗДІЛ Х. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Фінансова інформатика, як наука про управ­ління фінансами. Основні принципи побудови автоматизованої системи фінансових розрахунків (АСФР). Особливості створення АСФР у фінансових органах. Критерії при оцінюванні якості управління та планування фінансів. Функціональна структура АСФР. Основні компоненти інформаційного забезпечення. Режими, які використовуються при розв'язуванні функціональних за­дач системи. Класи задач автоматизованої системи фінансових розрахунків.

Відбір банківських документів. Створення банківських документів за зразком. Друкування платіжного доручення. Створення касових документів і реєстрація господарських операцій по касі. Відбір касових документів. Друкування касових документів. Відпрацювання касових документів у господарському обліку. Друкування оборотної відомості за грошовими засобами.

Проведення господарських операцій. Реєстрація внутрішніх документів господарських операцій. Реєстрація господарських операцій у валюті.

Валові доходи (валові витрати). Податкова накладна.

Облік іноземної валюти на рахунках в установах банків. Особливості обліку курсових різниць.

Бухгалтерський облік основного засобу. Відпрацювання основного засобу в обліку. Нарахування зносу на на основний засіб. Проведення ремонту основного засобу. Переоцінка основного засобу. Переміщення основного засобу. Списання основного засобу. Податковий облік основного засобу.

Реєстрація підрозділу та співробітників. Настроювання тарифів. Настроювання нарахувань: основний оклад, відсоток від суми, надбавка до окладу, готова сума.

Настроювання відрахувань: прибутковий податок, аванс, готова сума, відсоток від суми, позичка.

Нарахування заробітної плати та її виплата.

Відкриття особового рахунка. Прихід товарів на склад. Уведення вхідних і податкових накладних на підставі прибуткового ордера. Призначення цін реалізації. Виписка рахунків на оплату з розділу «Рахунка на оплату». Ведення журналу платежів.

Відпрацьовування платежів в обліку. Виписка вихідних податкових накладних на підставі рахунка на оплату.

Створення документу “Рахунок- фактура”. Створення документу Рахунок вхідний”. Створення документу “Платіжне доручення”. Створення документу “Банківська виписка” Створення документів журналу “Каса”.

Прибуткові і видаткові касові ордери. Підзвітні особи, покупці і замовники, поточні рахунки, інші джерела. Джерело надходження готівки в касу.

Формування касової книги. Платіжне доручення. Вид ПДВ по даній операції.

Валові доходи (валові витрати). Податкова накладна.

Облік іноземної валюти на рахунках в установах банків. Особливості обліку курсових різниць.
^

Облік розрахунків із покупцями та постачальниками.


Закриття рахунків обліку витрат за елементами, закриття рахунку обліку загальновиробничих витрат і визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, на відповідні субрахунки рахунку 79 "Фінансові результати".

Облік розрахунків за ПДВ.

Закриття облікового періоду. Типи звітності в програмі “Парус-підприємство”, їх особливості, порядок формування. Застосування звітів та облік показників роботи підприємства.


РОЗДІЛ ХІ. GASE- ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Визначення потреб у CASE-засобах. Аналіз можливостей організації. Визначення організаційних потреб. Аналіз ринку CASE-засобів. Визначення критеріїв успішного впровадження . Розробка стратегії впровадження CASE-засобів. Оцінка й вибір CASE-засобів. Загальні зведення. Процес оцінки . Процес вибору. Критерії оцінки й вибору.

Схожі:

Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах icon4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах
Поняття інформації, інформація й система. Економічна інформація. Структура управління підприємством. Етапи розвитку інформаційних...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач В. М. Олійник. Суми:...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconПитання, що виносяться на іспит з курсу “інформаційні системи І технології у фінансах”
Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку» для студентів...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку (англійською мовою)»
«Інформаційні системи І технології в обліку (англійською мовою)» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509...
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
Програма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах iconГ. В. Стадник методичні вказівки
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи