Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального icon

Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального
Скачати 43.71 Kb.
НазваПрограма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального
Дата12.09.2012
Розмір43.71 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального

менеджменту.

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). Поняття менеджменту, його трактування та багатозначність. Поняття “операція” та “виробництво”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент у системі менеджменту підприємства. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Основні завдання виробничого менеджменту. Об’єкт управління та суб’єкт управління. Функції виробничого менеджменту: планування, облік, аналіз, регулювання виробничого процесу, контроль, організація та стимулювання. Виробничі менеджери, їх основні обов’язки.

Література: 1, 2, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 19

Тема 2. Операційна стратегія.

Коло стратегічних питань, що вирішується у виробничому (операційному) менеджменті. Операційна стратегія, її місце у системі стратегічного управління підприємством, сутність та етапи розробки. Порядок вибору операційних пріоритетів. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність та конкурентні переваги. Механізм функціонування виробничої системи.

Література: 1, 2, 6, 11, 14, 15, 19


Тема 3. Операційна система організації.

Операційна система підприємства, її особливості та властивості. Складові операційної системи: підсистема планування та контролю, переробна підсистема та підсистема забезпечення. Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючи та витягуючі операційні системи. Одиничні (проектні), дрібносерійні системи, системи масового виробництва та системи з безперервним процесом.

Література: 1, 2, 6, 11, 14, 15, 19


Тема 4. Операційна діяльність підприємства.

Поняття операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі та часі.

Операційний цикл підприємства, його структура. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління фазами операційного циклу підприємства.

Література: 1, 2, 10, 11, 15, 19


Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи.

Підприємство і стратегія організації виробництва. Розробка асортиментної політики підприємства. Формування стратегії виробництва товару. Управління процесом створення та оновлення продукції на підприємстві, фактори, що впливають на нього. Визначення продукту, як зазначеної кількості сировинних матеріалів, яким в процесі обробки надані якісні характеристики, що відповідають потребам та вимогам споживачів. Проектування продукції. Критерії проектування продукції та вибір варіантів товару.

Проектування процесу виробництва, склад та зміст етапів виробництва продукції, критерії вибору проектних рішень. Взаємозв’язок виробничого процесу з життєвим циклом товару. Комплексна підготовка виробництва. Використання сітьових методів планування та управління виробництвом при підготовці виробництва, їх суть, значення.

Сфера послуг, її особливості. Фактори, які необхідно враховувати при проектуванні послуг. Відмінності між процесами виробництва продукції та надання послуг. Вибір процесу обслуговування. Методи підвищення ефективності підприємств сфери послуг.

Література: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19


Тема 6. Планування випуску продукції в умовах ринку.

Стратегії планування обсягів виробництва в умовах ринку. Моделювання оптимального розподілу випуску готової продукції у часі.

Використання методу аналізу порога рентабельності при прийнятті управлінських рішень. Графічна інтерпретація методу, розрахункові формули, переваги та недоліки, область використання.

Поняття сукупного попиту. Причини появи запасів готової продукції на складі підприємства. Актуальність планування обсягів виробництва з урахуванням попиту на готову продукцію. Економічна постановка задачі. Моделювання задачі планування обсягів виробництва з урахуванням утворення запасів готової продукції.

Література: 2, 4, 9, 10, 11, 14


Тема 7. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегатне планування. Оперативне управління виробництвом, його основні завдання та зміст. Місце оперативно-виробничого планування в системі оперативного управління виробництвом. Рівні оперативно-виробниче планування. Блоки та стадії розробки планів. Основні системи оперативно-виробничого планування.

Система нормативів оперативно-виробничого планування. Значення обґрунтованості норм та нормативів у вирішенні завдань оперативного планування. Вимоги, що пред’являються до нормативів та норм. Види норм.

Поняття запасу. Фактори, що впливають на процес матеріалоспоживання. Сукупні запаси виробництва, їх складові (виробничі та товарні запаси). Типи запасів. Види виробничих запасів. Класифікація витрат на утворення та зберігання виробничих запасів. Організація контролю за станом виробничих запасів та їх регулювання. Поняття залежного та незалежного попиту. Системи управління запасами при незалежному попиті: з фіксованим обсягом замовлення, з фіксованою періодичністю поповнення запасів. Управління запасами при залежному попиті. MRP-системи. Система “точно в строк” (JIT).

Планування трудового процесу. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по операціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи.

Завдання та зміст диспетчерування виробництва. Основні об’єкти диспетчерського контролю. Ефективність диспетчерування виробництва. Структура диспетчерської служби. Сучасні методи диспетчерування.

Література: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19


Тема 8. Управління якістю продукції.

Загальний менеджмент якості. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Основні вимоги до якості продукції. Сертифікація продукції. Показники якості та методи визначення її рівня. Планування якості. Ціна якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Системи управління якістю продукції на підприємстві. Петля якості. Стандартизація продукції.

Література: 1, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 19


Тема 9. Управління виробничою інфраструктурою підприємства.

Склад, зміст та завдання виробничої інфраструктури. Організація та управління ремонтним та енергетичним господарствами підприємства. Організація та управління транспортним обслуговуванням виробництва та складським господарством підприємства.

Література: 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18

Схожі:

Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconПитання до іспиту з курсу “операційний менеджмент”
Виробничий (операційний) менеджмент у системі менеджменту підприємства, об’єкт та суб’єкт управління
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент»
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної форм навчання...
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconВ. О. Лелюк О. В. Козирєва програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання...
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconДо виконання практичних занять «операційний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент ”
Операційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Укладачі:...
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconТема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент
Тема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент”
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconТема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент
Тема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент”
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconРобоча програма з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів напряму підготовки 0502 "Менеджмент"
Це значить, що вивчення стратегії та функцій виробничого (операційного) менеджменту є невід'ємною частиною якісного навчання у сфері...
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Програма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи