Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» icon

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Скачати 174.76 Kb.
НазваТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Дата12.09.2012
Розмір174.76 Kb.
ТипРозрахунок

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»


Модуль 7.СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ СТРАТЕГІЙ

1. Що є одною з головних цілей стратегічного управління на підприємстві:

 1. Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (СЗГ) і їх ефективного використання для як найкращого досягнення поставлених стратегічних цілей.

 2. Підвищення процентної ставки.

 3. Зниження податку на прибуток з капіталу.

 4. Збільшення втручання держави у діяльність бізнесу.

 5. Підвищення податку на прибуток з капіталу.

2. Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства має здійснюватись на основі розробки ресурсних стратегій, які сприяють розв'язанню таких завдань:

 1. Визначення перспективних потреб підприємства в ресурсах всіх необхідних видів.

 2. Розрахунок допустимих ресурсних обмежень і формування агресивних норм витрат ресурсів різних типів.

 3. Визначення «зон стратегічних ресурсів», можливостей їхнього використання шляхом балансування обсягів і складу, термінів постачання з динамікою використання.

 4. Розробка заходів щодо раціонального транспортування, зберігання та використання; використання підходів з позиції логістики щодо системи реалізації ресурсних стратегій.

 5. Все зазначене

3. Ресурсні стратегії суттєво залежать від:

   1. Ситуації на ринках.

   2. Пропозиції постачальників.

   3. Попиту споживачів.

   4. Цінової еластичності.

   5. Собівартості продукції.

4. І. Ансофф пропонує для розробки ресурсних стратегій використо­вувати підхід за яким:

  1. Ресурсні потреби фірми визначати через «зони стратегічних ресурсів».

  2. Ресурсні потреби фірми визначати через «стратегічні зони господарювання».

  3. Ресурсні потреби фірми визначати через «прибутковість галузі».

  4. Ресурсні потреби фірми визначати через продуктово-товарні стратегії.

  5. Ресурсні потреби фірми визначати через фінансові можливості.

5. Зона стратегічних ресурсів:

 1. Сегмент ринку, де діє певна сукупність підприємств-постачальників, що можуть забезпечити виведення на ринок товар­ного асортименту фірми й сприяти ритмічному функціонуванню її виробничо-управлінської системи.

 2. Окремий сегмент ринку, на якому підприємство діє або на який бажає мати вихід.

 3. Договірні об’єднання, які створені з метою постійної координації господарської діяльності

 4. Об’єднання, які займаються господарською (комерційною) діяльністю

 5. Підприємства, які займаються комерційною діяльністю

 6. Ресурсна стратегія:

1. Тип забезпечуючих стратегій стратегічного набору, в яких визначаються стратегії поведінки підприємства у ЗСР форми та методи постачання, політика створення страхових запасів; систем розподілу і поповнення ресурсів.

2. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

3. Тимчасовий відступ під впливом негативних умов, що скла лися: невизначеність ситуації після прийняття нового закону; погіршення показників структури капіталу; кризова ситуація, яка сформувалася внаслідок дуже швидкого розвитку; труднощі у постачальника або споживача; форс-мажорні обставини тощо.

4. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

5. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу

7. Які основні елементи, потрібно враховувати при розробці ресурсних стратегій:

1. Наявність ресурсів, розподіл ресурсів, використання ресурсів, поповнення ресурсів.

2. Інвестиційні можливості.

3. Кваліфіковані кадри.

4. Організаційну структуру.

5. Все зазначене.


8. Які елементи не відносяться до ресурсних стратегій:

 1. Матеріально-сировинні ресурси
 2. Енергетичні ресурси
 3. ^

  Фінансові ресурси Інформаційні


 4. Техніка та технологія Трудові ресурси (персонал)

 5. Все зазначене.

9. Потреба в машинах та обладнанні залежить від:

 1. Обсягів запланованих робіт (згідно з продуктово-товарними стратегіями). Комплектації обладнання згідно з планом.

 2. Створення комплексів машин або реконструкції виробництва, розширення діючих потужностей.

 3. Заміни обладнання відповідно до нової технології на основі наукових досліджень і розробок.

 4. Темпів розвитку виробництва.

 5. Все зазначене.

10. Що передбачає стратегія персоналу:

   1. Добір, заміщення, закріплення, просування, навчання, перекваліфі­кацію, оцінку, звільнення кадрів тощо.

2. Бажання працівників (або групи працівників) впливати на іншого працівника (або групу працівників)

3. Бажання одного працівника впливати на іншого працівника організації

4. Вплив однієї групи працівників на іншу групу працівників.

5. Все зазначене.

11. З погляду власників підприємства, фінансові стратегії:

  1. Основні.

  2. Допоміжні.

  3. Підтримуючі.

  4. Пріоритетні.

  5. Не важливі.

12. Джерелами формування фінансових ресурсів є:

  1. Власні кошти.

  2. Залучені кошти..

  3. Позичені кошти.

  4. Все зазначені.

13. Показники, що характеризують фінансові стратегії, є:

1. Прибуток, максимальна ринкова вар­тість активів, ROA, рух готівки, чиста дисконтована вартість (NPV), внутрішня норма дохідності, термін окупності.

2. Товарна продукція

3. Валова продукція.

4. Валовий доход

5. Амортизаційний фонд.

14. Визначте головне джерело надходження фінансових ресурсів:

1. Товарна продукція

2. Валова продукція.

3. Прибуток.

4. Валовий доход

5. Амортизаційний фонд.

15. В чому полягає головна суть фінансових стратегій:

 1. Створення, розгортання та управління активами;

 2. Використання та закріплення капіталу у виробничому функціонуванні;

 3. Розробку заходів щодо як найбільшого самозростання капіталу.

 4. Все зазначене

16. Інформація як ресурс має найбільшу цінність у такому вигляді:

 1. даних про ринки збуту, потреби та іншої маркетингової інформації; науково-технічних розробок нових продуктів, матеріалів, техно­логій тощо;

 2. методик сучасних форм і методів планування, контролю, аналізу тощо; розробок відносно організації виробництва, праці та управління;

 3. пакетів програм для обробки економічної, науково-технічної, со­ціально-політичної інформації, для підтримки системи прийняття рішень на виробництві;

 4. документів (законів, інструкцій тощо), які регулюють діяльність підприємства та його зв'язки із середовищем; банки даних і знань загального та спеціального спрямування тощо.

 5. Все зазначене.17. Функціональна стратегія:

1. Тип забезпечуючої стратегії у страте­гічному наборі, що визначає стратегічну орієнтацію певної функціо­нальної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй до­сягнення цілей, а також (за наявності взаємопов'язаних обгрунто­ваних функціональних стратегій) керованість процесами виконання загальних стратегій та місії фірми.

2. Тип забезпечуючих стратегій стратегічного набору, в яких визначаються стратегії поведінки підприємства у ЗСР форми та методи постачання, політика створення страхових запасів; систем розподілу і поповнення ресурсів.

3. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

4. Тимчасовий відступ під впливом негативних умов, що склалися: невизначеність ситуації після прийняття нового закону; погіршення показників структури капіталу; кризова ситуація, яка сформувалася внаслідок дуже швидкого розвитку; труднощі у постачальника або споживача; форс-мажорні обставини тощо.

5. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

18. Який з факторів не враховується при розробці функціональної стратегії:

 1. Ролі та змісту діяльності з конкретної функції; взаємозв'язку змістовної спрямованості та вектора впливу конкретної функції на досягнення конкретних цілей та місії підприємства загалом.

 2. Характер впливу (негативний чи позитивний) виконання робіт з кожної функції на розвиток (занепад) підприємства.

 3. Межі функцій та сфери «перехресних інтересів»; переваг і недоліків у розвитку окремих функцій, сильних та слабких місць у їхній взаємодії.

 4. Наявності чи відсутності «вузькофункціонального» підходу, кон­фліктів у розв'язанні загальних проблем підприємства; збалансованості між тенденціями розвитку підприємства та ком­петенцією фахівців, що є виконавцями робіт з окремих функцій, їх­нього професіоналізму, етичних норм і підприємницького духу.

 5. Лінійне підпорядкування.

19. Що становлять функції менеджменту?

 1. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління

 2. Вид управлінської діяльності

 3. Стадії процесу управління

20. Які функції менеджменту слід вважати загальними?

1. Планування, організація, мотивація, контроль

2. Планування і мотивація
^

3. Контроль і організація

21. Як слід розуміти функцію мотивації?


1. Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей

2. Спонукання себе до ефективної діяльності

3. Процес досягнення поставлених перед організацією цілей

22. Маркетингова стратегія

1. Стратегія промислових підприємств, орієнтованих на ринкові цінності.

2. Тип забезпечуючої стратегії у страте­гічному наборі, що визначає стратегічну орієнтацію певної функціо­нальної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй до­сягнення цілей, а також (за наявності взаємопов'язаних обгрунто­ваних функціональних стратегій) керованість процесами виконання загальних стратегій та місії фірми.

3. Тип забезпечуючих стратегій стратегічного набору, в яких визначаються стратегії поведінки підприємства у ЗСР форми та методи постачання, політика створення страхових запасів; систем розподілу і поповнення ресурсів.

4. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

5. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

23. Етапи розробки маркетингової стратегії:

 1. Аналіз співвідношень «споживач — товар»;

 2. Визначення загальної маркетингової стратегії на окремих сегментах ринку;

 3. Створення стратегій «marketing-mix» (своєрідного маркетингово­го «стратегічного набору»);

 4. Виконання та контроль.

5. Все зазначене.

24. Приклади маркетингових стратегій:

 1. Розвиток ринку

 2. Стратегія проникнення

 3. Збереження частки ринку

 4. Стратегії розвитку

 5. Все зазначене

25. Які фактори відносяться до маркетингової стратегії розвитку ринку:

1. Глобалізація, розробка нових товарів та продукції на замовлення.

2. Розробка модифікацій конкурентної продукції; адаптація товарів під специфічні потреби споживачів; роз­робка системної концепції товару; створення асортименту товарів (послуг) з гнучкими конкурентними цінами.

3. Акцентування на великі обсяги продукції при стабільних цінах з підвищенням її якості; збільшення доходів за рахунок надання додаткових послуг; відмова від іннова­цій; збільшення обсягів продажу при одночасному зниженні цін.

4. Скорочення підсистеми маркетингу на підприємстві.
^

5. Все зазначене.


26. Які фактори відносяться до стратегії проникнення:

1. Глобалізація, розробка нових товарів та продукції на замовлення.

2. Розробка модифікацій конкурентної продукції; адаптація товарів під специфічні потреби споживачів; роз­робка системної концепції товару; створення асортименту товарів (послуг) з гнучкими конкурентними цінами.

3. Акцентування на великі обсяги продукції при стабільних цінах з підвищенням її якості; збільшення доходів за рахунок надання додаткових послуг; відмова від іннова­цій; збільшення обсягів продажу при одночасному зниженні цін.

4. Скорочення підсистеми маркетингу на підприємстві.
^

5. Все зазначене.


27. Які фактори відносяться до маркетингової стратегії збереження частки ринку:

1. Глобалізація, розробка нових товарів та продукції на замовлення.

2. Розробка модифікацій конкурентної продукції; адаптація товарів під специфічні потреби споживачів; роз­робка системної концепції товару; створення асортименту товарів (послуг) з гнучкими конкурентними цінами.

3. Акцентування на великі обсяги продукції при стабільних цінах з підвищенням її якості; збільшення доходів за рахунок надання додаткових послуг; відмова від іннова­цій; збільшення обсягів продажу при одночасному зниженні цін.

4. Скорочення підсистеми маркетингу на підприємстві.
^

5. Все зазначене.


28. Які фактори відносяться до маркетингової стратегії розвитку:

1. Глобалізація, розробка нових товарів та продукції на замовлення.

2. Розробка модифікацій конкурентної продукції; адаптація товарів під специфічні потреби споживачів; роз­робка системної концепції товару; створення асортименту товарів (послуг) з гнучкими конкурентними цінами.

3. Акцентування на великі обсяги продукції при стабільних цінах з підвищенням її якості; збільшення доходів за рахунок надання додаткових послуг; відмова від іннова­цій; збільшення обсягів продажу при одночасному зниженні цін.

4. Скорочення підсистеми маркетингу на підприємстві.
^

5. Все зазначене.


29. Стратегія НДПКР:

1. План проведення головних досліджень щодо нової продукції, техніки, технології, організації тощо, а також розвитку та ефективнішого використання існуючих продуктів, про­цесів, методів виготовлення.

2. Стратегія промислових підприємств, орієнтованих на ринкові цінності.

3. Тип забезпечуючої стратегії у страте­гічному наборі, що визначає стратегічну орієнтацію певної функціо­нальної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй до­сягнення цілей, а також (за наявності взаємопов'язаних обгрунто­ваних функціональних стратегій) керованість процесами виконання загальних стратегій та місії фірми.

4. Тип забезпечуючих стратегій стратегічного набору, в яких визначаються стратегії поведінки підприємства у ЗСР форми та методи постачання, політика створення страхових запасів; систем розподілу і поповнення ресурсів.

5. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

30. Які фактори відносяться до стратегії НДПКР - пріоритетні дослідження та розробки:

1. Збільшення асигну­вань; стабілізація асигнувань; зниження асигнувань; одночасне про­ведення фундаментальних досліджень і розробок; створення нової продукції; створення нової технології.

2. Вдосконалення діючої; підтримка діючої; використання чужої технології тощо.

3. Створен­ня нових; підтримка існуючих; розширення існуючих; удосконален­ня робочих місць; введення змін в організацію; згортання раціоналі­зації; концентрація та централізація; децентралізація та створення невеликих виробництв; децентралізація системи управління вироб­ництвом.

4. Використання концепції «груп якості»; суперавтоматизація (впровадження робото-комп'ютерної технології); система управління якістю виробництва тощо.

5. Скорочення підсистеми НДПКР на під­приємстві.

31. Які фактори відносяться до стратегії НДПКР - технологічні розробки (проекти):

1. Збільшення асигну­вань; стабілізація асигнувань; зниження асигнувань; одночасне про­ведення фундаментальних досліджень і розробок; створення нової продукції; створення нової технології.

2. Вдосконалення діючої; підтримка діючої; використання чужої технології тощо.

3. Створен­ня нових; підтримка існуючих; розширення існуючих; удосконален­ня робочих місць; введення змін в організацію; згортання раціоналі­зації; концентрація та централізація; децентралізація та створення невеликих виробництв; децентралізація системи управління вироб­ництвом.

4. Використання концепції «груп якості»; суперавтоматизація (впровадження робото-комп'ютерної технології); система управління якістю виробництва тощо.

5. Скорочення підсистеми НДПКР на під­приємстві.

32. Які фактори відносяться до стратегії НДПКР - розвиток (вдосконалення) потужностей (проекти):

1. Збільшення асигну­вань; стабілізація асигнувань; зниження асигнувань; одночасне про­ведення фундаментальних досліджень і розробок; створення нової продукції; створення нової технології.

2. Вдосконалення діючої; підтримка діючої; використання чужої технології тощо.

3. Створен­ня нових; підтримка існуючих; розширення існуючих; удосконален­ня робочих місць; введення змін в організацію; згортання раціоналі­зації; концентрація та централізація; децентралізація та створення невеликих виробництв; децентралізація системи управління вироб­ництвом.

4. Використання концепції «груп якості»; суперавтоматизація (впровадження робото-комп'ютерної технології); система управління якістю виробництва тощо.

5. Скорочення підсистеми НДПКР на під­приємстві.

33. Які фактори відносяться до стратегії НДПКР - розробки відносно якості та продуктивності:

1. Збільшення асигну­вань; стабілізація асигнувань; зниження асигнувань; одночасне про­ведення фундаментальних досліджень і розробок; створення нової продукції; створення нової технології.

2. Вдосконалення діючої; підтримка діючої; використання чужої технології тощо.

3. Створен­ня нових; підтримка існуючих; розширення існуючих; удосконален­ня робочих місць; введення змін в організацію; згортання раціоналі­зації; концентрація та централізація; децентралізація та створення невеликих виробництв; децентралізація системи управління вироб­ництвом.

4. Використання концепції «груп якості»; суперавтоматизація (впровадження робото-комп'ютерної технології); система управління якістю виробництва тощо.

5. Скорочення підсистеми НДПКР на під­приємстві.

34. Які фактори відносяться до стратегії НДПКР - стратегія розвитку / скорочення

1. Збільшення асигну­вань; стабілізація асигнувань; зниження асигнувань; одночасне про­ведення фундаментальних досліджень і розробок; створення нової продукції; створення нової технології.

2. Вдосконалення діючої; підтримка діючої; використання чужої технології тощо.

3. Створен­ня нових; підтримка існуючих; розширення існуючих; удосконален­ня робочих місць; введення змін в організацію; згортання раціоналі­зації; концентрація та централізація; децентралізація та створення невеликих виробництв; децентралізація системи управління вироб­ництвом.

4. Використання концепції «груп якості»; суперавтоматизація (впровадження робото-комп'ютерної технології); система управління якістю виробництва тощо.

5. Скорочення підсистеми НДПКР на під­приємстві.

35. Який з перерахованих факторів не зв’язує виробничу стратегію та НДПКР через відповідні проекти:

1. Механізації, автоматизації, роботизації виробничих процесів, що сприяє до економії живої праці.

2. Заміни дорожчих матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих дешевшими, зменшення обсягів їх використання.

3. Підвищення якості продукції за рахунок якісніших виробничо-технологічних процесів.

4. Збільшення обсягів фінансування соціальної сфери.

5. Спрощення виробничих і технологічних процесів, конструкцій виробів тощо.

36. Виробнича стратегія:

1. Існує у вигляді плану (програми) розробки та управління процесом створення необхідних для споживачів продук­тів і послуг на підприємстві.

2. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

3. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.
^

4. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу


5. Розробляється функціональними відділами і службами підприємства.

37. Які фактори відносяться до стратегії кредитування (як різновид фінансових стратегій):

1. Короткострокові кредити (кредитні лінії; кредитні банківські бі­лети; рахунки, отримані в результаті факторингових операцій тощо); довгострокові кредити (забезпечені в т. ч. іпотечні позики на термін від трьох до п'яти років; облігації або позикові зобов'язання; комер­ційні папери тощо).

2. Часткове розміщення; пропози­ції для відкритого продажу; акції прості та привілейовані (співвід­ношення) тощо.

3. Довгострокове рефінансування; корот­кострокове рефінансування; придбання власних акцій; ліквідація боргів за рахунок продажу акцій; управління грошовими потоками тощо.

4. Сплата дивідендів; спла­та підвищених дивідендів; сплата знижених дивідендів; призупи­нення сплати дивідендів тощо.

5. Розвитку / скорочення фінансової підсистеми і підприємства

38. Які фактори відносяться до стратегії розміщення акцій (як різновид фінансових стратегій):

1. Короткострокові кредити (кредитні лінії; кредитні банківські бі­лети; рахунки, отримані в результаті факторингових операцій тощо); довгострокові кредити (забезпечені в т. ч. іпотечні позики на термін від трьох до п'яти років; облігації або позикові зобов'язання; комер­ційні папери тощо).

2. Часткове розміщення; пропози­ції для відкритого продажу; акції прості та привілейовані (співвід­ношення) тощо.

3. Довгострокове рефінансування; корот­кострокове рефінансування; придбання власних акцій; ліквідація боргів за рахунок продажу акцій; управління грошовими потоками тощо.

4. Сплата дивідендів; спла­та підвищених дивідендів; сплата знижених дивідендів; призупи­нення сплати дивідендів тощо.

5. Розвитку / скорочення фінансової підсистеми і підприємства

39. Які фактори відносяться до стратегії рефінансування (як різновид фінансових стратегій):

1. Короткострокові кредити (кредитні лінії; кредитні банківські бі­лети; рахунки, отримані в результаті факторингових операцій тощо); довгострокові кредити (забезпечені в т. ч. іпотечні позики на термін від трьох до п'яти років; облігації або позикові зобов'язання; комер­ційні папери тощо).

2. Часткове розміщення; пропози­ції для відкритого продажу; акції прості та привілейовані (співвід­ношення) тощо.

3. Довгострокове рефінансування; корот­кострокове рефінансування; придбання власних акцій; ліквідація боргів за рахунок продажу акцій; управління грошовими потоками тощо.

4. Сплата дивідендів; спла­та підвищених дивідендів; сплата знижених дивідендів; призупи­нення сплати дивідендів тощо.

5. Розвитку / скорочення фінансової підсистеми і підприємства

40. Які фактори відносяться до стратегії використання дивідендів (як різновид фінансових стратегій): 1. Короткострокові кредити (кредитні лінії; кредитні банківські бі­лети; рахунки, отримані в результаті факторингових операцій тощо); довгострокові кредити (забезпечені в т. ч. іпотечні позики на термін від трьох до п'яти років; облігації або позикові зобов'язання; комер­ційні папери тощо).

2. Часткове розміщення; пропози­ції для відкритого продажу; акції прості та привілейовані (співвід­ношення) тощо.

3. Довгострокове рефінансування; корот­кострокове рефінансування; придбання власних акцій; ліквідація боргів за рахунок продажу акцій; управління грошовими потоками тощо.

4. Сплата дивідендів; спла­та підвищених дивідендів; сплата знижених дивідендів; призупи­нення сплати дивідендів тощо.

5. Розвитку / скорочення фінансової підсистеми і підприємства

41. Які фактори відносяться до стратегії розвитку / скорочення (як різновид фінансових стратегій):

1. Короткострокові кредити (кредитні лінії; кредитні банківські бі­лети; рахунки, отримані в результаті факторингових операцій тощо); довгострокові кредити (забезпечені в т. ч. іпотечні позики на термін від трьох до п'яти років; облігації або позикові зобов'язання; комер­ційні папери тощо).

2. Часткове розміщення; пропози­ції для відкритого продажу; акції прості та привілейовані (співвід­ношення) тощо.

3. Довгострокове рефінансування; корот­кострокове рефінансування; придбання власних акцій; ліквідація боргів за рахунок продажу акцій; управління грошовими потоками тощо.

4. Сплата дивідендів; спла­та підвищених дивідендів; сплата знижених дивідендів; призупи­нення сплати дивідендів тощо.

5. Розвитку / скорочення фінансової підсистеми і підприємства

42. Що є інструментом реалізації фінансових стратегій:

1. Поточні бюджети.

2. Кошториси.

3. Статті витрат.

4. Бізнес-план.

5. Інвестиційний проект.

43. Яка з стратегій не відноситься до стратегії розвитку загального управління

 1. Стратегії формування та вдосконалення системи управ­ління

 2. Стратегії технічного забезпечення системи управління

 3. Стратегія балансування «стратегічного набору»

 4. Стратегія диференціації

 5. Стратегія створення розвитку підсистеми організаційного аналізу та проектування.

Схожі:

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи