Тема суть І зміст менеджменту поняття управління icon

Тема суть І зміст менеджменту поняття управління
Скачати 79.74 Kb.
НазваТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Дата20.09.2012
Розмір79.74 Kb.
ТипДокументи

Тема 1. СУТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення, потрібно зазначити, що управління можна розглядати у вузькому і широкому значенні.

У вузькому значенні управління - це процес впливу суб'єкта управління на об'єкт управління, що примушує об'єкт здійснювати певні дії, направлені на досягнення цілей суб'єкта. У деяких (ідеальних) випадках мета суб'єкта і об'єкта можуть співпадати.

У широкому значенні управління включає в себе не тільки сам вплив, але і підготовку до нього, контроль за діяльністю об'єкта управління і аналіз отриманих результатів (мал. 1.1.). У цьому випадку управління є безперервним процесом, який починається з моменту встановлення зв'язків між суб'єктом і об'єктом і закінчується тільки з припиненням взаємодії між ними.Підготовка

Вплив

Контроль

АналізМал. 1.1. Процес управління


Управління і менеджмент: схожість і відмінності. Для визначення схожості і відмінності між російським словом "управління" і англійським "management" потрібно розглянути англійські еквіваленти, що розглядаються як управління в системах різного класу.

1. Для позначення управління в технічних системах в англійській мові використовується слово "control" (або "drive" при управлінні автомобілем).

2. Для позначення управління в організаціях (на підприємствах, в фірмах) в англійській мові використовується слово "management".

3. Якщо мова йде про управління державою або регіоном, то в англійській мові використовується слово "government".

4. Якщо англійці кажуть про процес управління людини самим собою, то вони використовують слово "govern".

Таким чином, слова "управління" і запозичене з англійської мови "менеджмент" є синонімами, якщо мова йде про управління організацією. Саме в такому значенні ці слова будуть вживатися надалі. При цьому під організацією (підприємством, фірмою, установою) розуміється об'єднання двох чоловік або більшої кількості людей, взаємодіючих один з одним для досягнення певної мети.

^ Поняття "менеджмент", як правило, застосовується тільки в управління соціально-економічними процесами на рівні організації, яка діє в ринкових умовах.

У загальному вигляді менеджмент потрібно уявляти як науку і мистецтво перемагати, уміння домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінки і інтелект людей.

Ще одне англійське слово "administration", перекладене як "управління", вживається, якщо мова йде про формальні, єдині для всіх членів організації правила поведінки і взаємодії при виконанні ними своєї роботи, без урахування індивідуальності співробітників. Тобто адміністрування передбачає відношення до співробітника не як до індивідуальності, а як до елемента трудових ресурсів (людей), необхідних для досягнення поставлених перед організацією цілей. Менеджмент же, навпаки, передбачає облік індивідуальних особливостей співробітників.

Термін "менеджмент" передбачає три аспекти:

 1. "Хто" управляє "ким" (інституціональний аспект).

Цей аспект характеризує виконавців задач управління, зокрема, менеджерів і органи управління. З іншого боку, таким чином визначають, хто управляє, зокрема, осіб і інших співробітників, пов'язаних з рішеннями.

 1. "Як" здійснюється управління і "як" воно впливає на керованих (функціональний аспект).

Цей аспект характеризує, по-перше, діяльність і формування менеджерів і органів управління. Тут можна розглядати як можливі функції управління, так і спеціальні характеристики діяльності менеджерів (стилі управління). З іншого боку, характеризуються відносини впливу менеджера на керованих (ефективність управління).

3. "Чим" здійснюється управління? (інструментальний аспект).

Цей аспект відноситься до інструментів, якими користуються менеджери для здійснення своїх задач (інструменти управління).

Внаслідок цього існує таке трактування поняття менеджмент:

 • Менеджмент як функція, вид самостійної професійної діяльності.

 • Менеджмент як інтеграційний процес, що дозволяє формувати організації і управляти ними.

 • Менеджмент як специфічний орган або апарат управління сучасними організаціями.

 • Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню.

 • Менеджмент як специфічна область знань (як самостійна наука і мистецтво).

^ Предмет науки менеджменту. Наука менеджменту вивчає:

1) закони, принципи і методи побудови і функціонування організації;

2) закони і принципи, лежачі в основі діяльності керівних працівників при управлінні організацією;

3) діяльність керівних працівників по управлінню організацією;

4) особистісні (фізіологічні, психологічні і соціальні) вимоги, яким повинен відповідати керівник;

5) відносини, що складаються між людьми в процесі управління.

Ці відносини можуть бути класифіковані по різних критеріях:

1) по сферах діяльності суспільства і окремої людини відносини поділяються на економічні, політичні, соціальні, духовні, інтелектуальні;

2) по характеру відносини поділяються на міжособистісні, між особистістю і колективом, між колективами;

3) по відношенню до організації відносини поділяються на зовнішні і внутрішні;

4) по термінах і частоті взаємодії відносини поділяються на разові короткочасні, часті короткочасні і постійні;

5) по типу зв'язків, що виникають, відносини поділяються на лінійні, функціональні і особистих.

^ Методи науки менеджменту. У науці менеджменту, як і в будь-якій іншій науці, можна виділити теоретичну і практичну (або прикладну) частини.

Загальним методом менеджменту як науки є діалектичний підхід, який надає можливість правильно вирішувати питання удосконалення форм і методів управління виробництвом, комерційної діяльність в умовах мінливих економічних ситуацій, передбачає вивчення окремих аспектів, елементів і зв'язків системи управління, Це здійснюється за допомогою методів спостереження, моделювання, аналізу, синтезу і узагальнення, індукції і дедукцій і інші.

До найбільш поширених методів наукових досліджень в сучасному менеджменті належать перехід від вивчення конкретних фактів і цифр до узагальнення і виявлення найбільш істотних причинно-наслідкових зв'язків всередині самої системи управління, а також між цією системою і соціально-економічними процесами, які перебувають під впливом її, оцінка форми таких зв'язків, класифікації чинників, які стимулюють або, навпаки гальмують вплив на розвиток їх, який відповідно відбивається на кінцевих результатах.

^ Цілі, задачі, об'єкт і особливості сучасного менеджменту. Цілі менеджменту - це ті результати діяльності, яких прагне досягнути організація в майбутньому.

Цілі менеджменту повинні відповідати, з одного боку - об'єктивним законам, інакше вони не будуть реальними, з іншою - цілі є продуктом свідомості, встановлюються людьми і відображають їх інтереси.

До числа загальних вимог, які висуваються до цілей менеджменту, відносяться:

 • реальність цілей і їх зрозумілість:

 • чітке формулювання цілей;

 • відображення спільності інтересів суспільства, колективу і індивідів;

 • пов'язані з системою стимулювання.

Цілі менеджменту в організації визначає її керівництво. У визначенні цілей менеджменту потрібно дотримуватися загального правила, згідно з яким індивідуальні цілі визначають цілі вищого рівня. Цілі менеджменту повинні відображати спільність інтересів суспільства, колективу організації і індивіда.

Для досягнення головної мети менеджменту необхідно реалізувати декілька конкретних цілей нижчого рівня, які виступають як засіб досягнення цілей вищого рівня. Для формування і аналізу цілей застосовують різноманітні методи: експертних оцінок, математичного моделювання і інші. Так, наприклад, один з методів упорядкування і представлення цілей добув назву "дерево цілей". "Дерево цілей" - це така, що структурується, побудована за ієрархічним принципом (розподілена за рівнями ранжування) сукупність цілей економічної системи, програми, плану, в якій виділені: генеральна мета ( "вершина дерева"), підлеглі їй підціли першого, другого і наступного рівня ( "гілка дерева").

До числа задач, які вирішуються в менеджменті організації на сучасному етапі можна віднести:

 • визначення конкретних цілей розвитку організації,

 • вияву пріоритетності цілей, їх черговостей і послідовностей рішення;

 • розробка стратегії розвитку організації:

 • розробка системи заходів для вирішення накреслених проблем на різні часові періоди;

 • визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

 • забезпечення автоматизації виробництва, торгівля і перехід до використання працівників, які мають високу кваліфікацію;

 • стимулювання роботи співробітників організації шляхом створення для них кращих умов труда і впровадження прогресивної форми її оплати;

 • встановлення контролю за виконанням поставлених задач, і інші.

^ Об'єктом менеджменту є організації і окремі співробітники

Особливістю сучасного менеджменту є те, що однією з головних його функцій стає підприємницька діяльність. Підприємництво перетворюється в ядро менеджменту. У сучасних умовах успішна діяльність неможлива, якщо в організації не впроваджуються інновації. Сучасна організація повинна орієнтуватися на постійні зміни, вдосконалення організаційного і технологічного процесу в залежності від стану, який складається на ринку. До особливостей сучасного менеджменту потрібно віднести і те, що він повинен робити здатність і можливості працівника продуктивними. Однією з передумов успішного рішення цієї задачі є відчуження працівника від засобів виробництва, виховання у нього почуття господаря.

До числа особливостей сучасного менеджменту потрібно віднести і ті, що сьогодні відбувається інтернаціоналізація, колективне осмислення нової реальності, народженої міжнародним розподілом праці, неухильне зростання конкуренції і взаємозалежності в світовій економіці, створюємо міжнародних систем інформації, інших структур з інтеграційними властивостями.

Схожі:

Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconТема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Поняття методів менеджменту (управління). Методи управління це сукупність прийомів І способів цілеспрямованого впливу на виробничий...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconРозділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності фахівця, який спеціалізується...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconПорівняльний аналіз управління І менеджменту освітнім процесом постановка проблеми. Термін «менеджмент»
Швидке поширення нового терміну здається нам більш за все не даниною моді, а відображенням нових життєвих реалій, які вимагають осмислення....
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconТема процеси прийняття рішення І управління зміст процесу управління
Зміст процесу управління. Процес управління діяльність об'єднаних в певну систему суб'єктів управління, направлена на досягнення...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Тема суть І зміст менеджменту поняття управління iconТема організаційні відносини в системі менеджменту поняття організаційної структури
Організаційна структура одна з основних елементів управління організацією. Вона характеризується розподілом цілей І задач управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи