Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план icon

Конспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план
НазваКонспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план
Сторінка3/9
Дата20.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

ТЕМА 5. ОСНОВНІ РИСИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВАПлан.

  1. Товарне виробництво, умова та причини його виникнення.

  2. Товар і його властивості.

  3. Теорії вартості.


1. Суспільство знає два основних типи організації економіки: натуральне господарство і товарне господарство.

Історично першим типом економічної організації суспільного виробництва було натуральне господарство, за якого продукти праці як результат виробництва використовувались для задоволення особистих потреб безпосередніх виробників і членів їх родин, тобто для використання в межах господарської одиниці - роду, племені, патріархальної сім'ї, общини тощо як різновидів.

На зміну натуральному господарству прийшли товарне виробництво й заснована на ньому товарна форма господарювання. Товарне виробництво - це такий тип організації економіки. при якому продукти праці виробляються для продажу на ринок.

Загальною умовою виникнення, розвитку і функціонування товарного виробництва є суспільний поділ праці. На його основі виникають виробничі відносини між людьми у формі обміну продуктами праці. Безпосередньою причиною виникнення товарного виробництва є економічна відособленість товаровиробників.

З економічною відособленістю товаровиробників нерозривно пов'язані еквівалентність і відплатність їх відносин. Це є однією із загальних корінних ознак товарного виробництва і обміну.

Товарне виробництво й обіг у своєму розвитку проходить дві стадії: нижчу - бартерне господарство; вищу - грошове господарство. В бартерному будь-який товар можна безпосередньо обміняти на будь-який інший без використання грошей. У грошовому існує особливий товар - гроші, який можна обміняти на будь-який інший товар, а останній - на гроші. В господарстві, заснованому на грошовому обміні. суспільні витрати нижчі, ніж такі, де обмін здійснюється за допомогою бартеру.

Основні загальні ознаки товарного виробництва не залежать від специфіки економічної системи. До них належать: суспільний поділ праці; економічна відособленість виробників; еквівалентність відносин; ринковий зв'язок між виробниками і споживачами; визнання суспільного характеру праці через ринок; здійснення економічних процесів у товарно-грошових формах шляхом купівлі-продажу; виробництво для обміну і в розрахунку на вигоду; конкуренція.

Специфіка товарного виробництва насамперед пов'язана з існуванням різних його типів. Товарне виробництво поділяється на просте і підприємницьке (розвинуте, розширене). Просте товарне виробництво ґрунтується на особистій праці власників засобів виробництва і є вихідною формою товарного виробництва. Воно невелике за своїм обсягом, характеризується безпосереднім і добровільним поєднанням виробника з засобами виробництва, відсутністю купівлі-продажу робочої сили як товару. В товарній формі виступають лише речові фактори виробництва та готова продукція.

Розрізняють ще два типи товарного виробництва: перший - із стабільною, другий - з безперервно обновлюваною номенклатурою товарів. Історія першого охоплює період від глибокої давнини до другої половини ХХ ст. Історія другого типу розпочалася у другій половині ХХ ст., коли спостерігається безперервне поновлення номенклатури товарів.


2. Товар - це продукт праці, який має дві властивості:

1) задовольняє певну потребу людини;

2) здатний обмінюватися на інші блага в певних пропорціях.

Отже, йому властиві споживна вартість і вартість.

Споживна вартість товару - це його здатність задовольняти потреби людини. Кінцевою метою будь-якого виробництва є створення споживних вартостей. Якщо благо створюється виробником для особистого споживання, то воно має споживну вартість для самого виробника. Якщо ж внаслідок суспільного поділу праці продукт (послуга) призначається для когось іншого, то він є суспільною споживною вартістю. В умовах товарного виробництва споживна вартість - це здатність товару задовольняти потреби не самого виробника, а покупців.

Вартість, на відміну від споживної вартості, не лежить на поверхні явищ. Формою її прояву є мінова вартість, тобто кількісне співвідношення (пропорція) в якому одні споживні вартості обмінюються на інші. Це співвідношення постійно змінюється залежно від місця і часу, що створює враження випадковості, відсутності внутрішньої стійкої основи мінової вартості. Насправді ж, як би не відрізнялися мінові вартості одного й того самого товару, вони завжди мають щось загальне. В найрізнорідніших товарах спільною є одна властивість: вони - продукти праці. Як споживні вартості товари якісно розрізняються, як вартості - мають спільну міру. Розрізняють індивідуальну і суспільно необхідну працю й відповідно індивідуальну і суспільну вартість товару.

Величина вартості товару значною мірою визначається суспільно необхідними витратами праці й вимірюється суспільно необхідним робочим часом. Величина останнього, як правило, збігається з індивідуальними витратами праці тих товаровиробників. які доставляють на ринок переважну більшість товарів одного виду, і встановлюється стихійно в процесі конкурентної боротьби. У процесі праці людина створює споживну вартість і вартість товару. Це впливає з подвійної природи праці, яка створює товар. З одного боку, вона має корисний зміст і створює блага та послуги, що задовольняють ті чи інші потреби людей. Певна корисна праця є природною необхідністю існування людей незалежно від суспільних умов. З другого боку, праця кожного товаровиробника є частиною всієї суспільної праці як витрати людської робочої сили взагалі безвідносно до її конкретних форм. Перший вид - це конкретна праця, другий - абстрактна праця.

Виготовлення тих чи інших товарів - особиста справа нашого товаровиробника. Його конкретна праця виступає безпосередньо як приватна праця. Водночас суспільний поділ праці пов'язує між собою окремих товаровиробників - власників знарядь, предметів і продуктів праці, які фактично працюють один на одного. Тому їх праця виступає й як суспільна праця.


3. Розробку теорії трудової вартості було розпочато представниками класичної політичної економії У. Петті, А.Смітом, Д.Рікардо. Свій дальший розвиток вона отримала в працях К.Маркса, який розробив учення про двоїстий характер праці, втіленої в товарі, розкрив суперечність між приватною і суспільною, конкретною і абстрактною працею, споживною вартістю і вартістю товару, дослідив історичний процес розвитку обміну і форм вартості, розкрив природу і суть грошей як загального еквівалента.

Прихильники теорії витрат виробництва (Р.Торренс, Н.Сенсор, Дж.Мілль, Дж.Мак-Куплюх) розглядають витрати виробництва як основу мінової вартості і цін, вважаючи, що нова вартість створюється не лише живою, а й минулою, уречевленою працею.

Родоначальники теорії трьох факторів виробництва французькі економісти першої половини ХІХ ст. Ж.Б.Сей, Ф.Бастіа трактували формування вартості в процесі виробництва як результат витрат трьох його основних факторів: праці, капіталу і землі. Всі вони беруть рівноправну участь у створенні вартості. Кожний з цих факторів "створює" відповідну частину вартості: праця - заробітну плату, капітал - відсоток, а земля - ренту.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconТема предмет І метод політичної економії
Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної...
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconМодуль політична економія тема Предмет політичної економії
move to 0-9283169
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка І мікроекономіка...
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconТеоретичні питання для підсумкового контролю з дисципліни «Політична економія»
Предмет І функції політичної економії. Економічні категорії та економічні категорії. Політекономія І економічна політика
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconВимоги та тематична структура курсу
Тема Політична система суспільства як предмет політології. Методи вивчення політичної системи
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconПрограма З курсу політична економія
...
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconДо курсу "Політекономія"
Найважливіша роль у формуванні цього мислення належить політичній економії. Політична економія є першою дисципліною, з якої студенти...
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconПолітекономія Тема Предмет і метод політичної економії
Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця,...
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconПолітична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
Конспект лекцій з курсу \"Політична економія\" тема предмет І методи політичної економії план iconТема Політична наука: предмет І методи
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати І засвоїти тему за наступним планом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи