Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» icon

Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Скачати 200.57 Kb.
НазваПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Дата05.09.2012
Розмір200.57 Kb.
ТипДокументиІ. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960 (далі – Умови прийому), Правил прийому до Академії у 2012 р. від 22.02.2012 р., погоджених у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України від 19.03.2012 (далі – Правила прийому), Статуту Академії та Положення про Приймальну комісію Академії.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Академії.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Академії, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів, вирішує всі питання, пов'язані з прийомом до Академії.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

 • відповідальний секретар Приймальної комісії;

 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

 • члени Приймальної комісії.

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники Академії.

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора Академії з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Академії.

Членами Приймальної комісії призначаються декани (заступники деканів) факультетів, завідувачі відділів, а також керівники інших структурних підрозділів Академії.

До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Академії у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора Академії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу Академії.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Академії не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Академії утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії, та комісії для проведення співбесід, або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань;

 • апеляційна комісія;

 • відбіркова комісія.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Фахові атестаційні комісії (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається Правилами прийому та Положенням про прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» і «Магістр» до Київської гуманітарної академії у 2012 р.

Результати конкурсних фахових вступних випробувань для вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, оцінюються за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів Академії. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Академії та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Академії.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, покладених на неї Приймальною комісією. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркових комісій входять голова – директор відокремленого структурного підрозділу (декан факультету, завідувач відділу), відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії – з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу Академії, кількість яких визначається виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій, інших підрозділів видається ректором Академії не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до Академії. Наказ про призначення уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв, – до 1 березня року проведення вступної кампанії.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на чверть.


ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє відповідно до Умов прийому Правила прийому до Академії у 2012 р., які затверджує ректор Академії.

2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Академії;

 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

 • в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

 • координує діяльність усіх підрозділів Академії щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника особи, яка вирішила вступити до Академії;

 • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

2.4. Права та обов’язки членів Приймальної комісії:

2.4.1. Голова Приймальної комісії:

- Керує усією діяльністю Приймальної комісії та несе персональну відповідальність за виконання Правил прийому та інших нормативних документів щодо формування контингенту студентів.

- Визначає режим роботи Приймальної комісії, відділів та служб, які забезпечують прийом вступників.

- Розподіляє обов'язки між членами Приймальної комісії в межах встановлених функцій.

- Затверджує розклад вступних випробувань.

- Здійснює загальне керівництво роботою предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій та комісій для проведення співбесід.

- Координує діяльність усіх підрозділів Академії щодо підготовки до конкурсного відбору.

- Проводить прийом громадян з питань вступу на навчання до Академії.

- Видає наказ про зарахування студентів.

2.4.2. Заступник голови Приймальної комісії:

- Організує та контролює підготовку варіантів письмових завдань та інших матеріалів вступних випробувань.

- Організує при необхідності залучення у встановленому порядку до проведення вступних випробувань та співбесід викладачів інших учбових закладів та працівників науково-дослідних установ.

- Організовує вивчення членами Приймальної та відбіркових комісій Правил прийому та інших нормативно-інструктивних документів щодо прийому у 2012 р.

- Визначає перелік приміщень для проведення вступних випробувань, а також необхідне їх обладнання.

- Проводить прийом громадян з питань вступу на навчання до Академії.

2.4.3. Відповідальний секретар (заступник відповідального секретаря) Приймальної комісії:

- Організовує підбір та представляє на затвердження склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій та комісій для проведення співбесід.

- Здійснює контроль за роботою предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій та комісій для проведення співбесід.

- Організовує навчання та інструктаж технічного персоналу Приймальної комісії Академії.

- Контролює правильність оформлення документів вступників та ведення реєстраційних журналів.

- Контролює правильність оформлення особових справ вступників.

- Організовує інформаційну роботу Приймальної комісії: організовує і проводить консультації вступників з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника; веде прийом громадян, своєчасно дає відповіді на письмові запити громадян з питань прийому; готує до опублікування проспекти та інші інформаційні матеріали Приймальної комісії.

- За дорученням голови Приймальної комісії контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб та підрозділів щодо створення належних умов для формування контингенту студентів.

- Організовує підготовку розкладу вступних випробувань та передекзаменаційних консультацій.

- Проводить шифрування та дешифрування письмових екзаменаційних робіт вступників.

- Готує матеріали до засідання Приймальної комісії.

- Готує протоколи засідань Приймальної комісії.

- Готує проекти наказів ректора щодо організації та проведення прийому на навчання.

2.4.4. Голова відбіркової комісії:

 • Організує та керує роботою відбіркової комісії з прийому документів, перевірки відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти в базі даних цього центру, реєстрації, оформлення та зберігання особових справ вступників,

 • Організовує та контролює роботу з інформаційними системами «Електронний вступ» та «Конкурс» та подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

 • Організує та керує профорієнтаційною роботою за напрямами підготовки (спеціальностями) за якими ведеться підготовка в Академії.

 • Готує пропозиції з проведення конкурсного відбору та зарахування до складу студентів Академії.


^
IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому до Академії у 2012 р. та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії або печаткою відповідного структурного підрозділу Академії журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);

 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • домашня адреса (адреса реєстрації);

 • стать;

 • рік народження;

 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

 • назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

 • номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

 • середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

 • інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою (штампом) Академії (Приймальної комісії). На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Академії, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленим печаткою (штампом) Академії (Приймальної комісії).

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою Академії або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі (за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, співбесіди, вступних випробувань, що проводить Академія, інших додаткових показників, передбачених Умовами прийому та про зарахування поза конкурсом тощо) та повідомляє про це вступнику в письмовій формі або надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

3.3. Для проведення вступних випробувань Академією формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів.

Кількість осіб у групах визначає Приймальна комісія і зазначає у Положенні про Приймальну комісію. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої Приймальною комісією форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Академією, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб – сайті Академії (www.kgi.edu.ua) та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

3.5. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки зберігаються протягом трьох місяців, після чого знищуються за актом.


ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Академією, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування (співбесіда) проводяться Академією при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року.

Фахові вступні випробування проводяться Академією при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, а також на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра. Зазначені випробування проводяться на основі програм вступних випробувань із фахових дисциплін, що входять до освітньо-професійних програм підготовки даного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться Академією та Правила прийому доводяться до відома вступників до початку вступної кампанії.

На вступних випробуваннях, що проводяться Академією, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди або екзамену в усній формі з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Академія у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу) Академії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

Під час проведення вступних випробувань з використанням обчислювальної техніки результати випробування із завданнями та відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- з мови та літератури: твір - 4 години;

переказ - 2 години;

диктант - 1 година;

- з інших предметів - 2-3 години;

- при тестуванні - не більше, ніж передбачено у

рекомендаціях пояснювальних записок до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та розділом VI Правил прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени відповідної комісії зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Академії членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій

 • за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів,

 • за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів

 • за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 100 балів) менше, ніж на 50 балів, більше, ніж на 90 балів.

Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Академії (далі – апеляція), повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією (Положенням про апеляційну комісію) для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування).

Апеляція, як правило, розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше дня, наступного після її подання.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.


^ V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Академії, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Так як фінансування підготовки фахівців у Академії здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб для зарахування на навчання вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Академії протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Академії видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до Академії. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання ректором Академії наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання. Внесені до Єдиної бази дані про зарахування вступників є підставою для випуску студентських квитків.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради Академії.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Схожі:

Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» icon1. Загальні положення Апеляційна комісія Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Апеляційна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» icon1. Загальні положення Апеляційна комісія Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Апеляційна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconДодаток 8 до Правил прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» I
Академія) І – ІV рівнів акредитації та їх розгляду Академією (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012
«Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (серія...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012
«Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (серія...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
move to 0-22889004
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» icon05 грудня 2011 р
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Приймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Академія) І – ІV рівнів акредитації та їх розгляду Академією (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи