Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 icon

Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006
Скачати 241.04 Kb.
НазваПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006
Дата10.09.2012
Розмір241.04 Kb.
ТипПравила

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор МСУ Голова Ради засновників


_____________О. Розенфельд ____________Р. Шапшович

21 лютого 2006 р. 22 лютого 2006 р.


П Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Міжнародного Соломонового університету

на 2006-2007 навчальний рік


МСУ – 2006

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Правила визначають умови прийому до Міжнародного Соломонового університету (далі МСУ) на 2006-2007 навчальний рік, складені на підставі отриманих МСУ ліцензії на надання освітніх послуг і сертифіката щодо акредитації та положень наступних документів, що стосуються недержавних вищих закладів освіти:

– Закону України “Про вищу освіту”;

– переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих закладах освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого поста­новою № 507 Кабінету Міністрів України від 24.05.97 (з доповненнями);

– положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих закладів освіти, затвердженого постановою № 1238 Кабінету Міністрів України від 05.08.98;

– примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом № 169 Міністерства освіти і науки України від 25.03.03 (з доповненнями);

– умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом № 71 Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006.

1.2 До МСУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3 Відповідно до отриманих державних ліцензії та сертифіката прийом до МСУ здій­снюється:

– для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за денною формою навчання;

– для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за заочною, дистанційною формами навчання;

– для перепідготовки фахівців (надання другої вищої освіти) з освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

1.4 До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

1.5 На перший курс і наступні курси денної, заочної, дистанційної форм навчання приймаються осо­би, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

1.6 Ліцензований обсяг прийому до МСУ наведений у таблиці 1.

Таблиця 1 – Ліцензований обсяг прийому^ Обсяг прийому

Напрям
Підготовка

Перепідготовка

підготовки

Спеціальність

Київ

Харків

КиївДенна

Заочна,

дистанційна

Денна

Заочна,

дистанційна

Заочна,

дистанційнаБ

С

М

Б

С

М

Б

С

Б

С

С

Біологія

Біологія

25

25

5

25

15

5
Економіка та

Маркетинг

70

25

10

70

25

10

35
35підприємництво

Фінанси

45

9

30

915

^ Електронні апарати

Біотехнічні та ме­дичні апарати та системи

25

25

25

25

15

25

10

Історія

Історія

25

25

10

25

15

10

20

20

20

20

10

Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення АС

80

80

55

80

60

55

20
20
20

Право

Правознавство

70

60

10

70

40

10

20

Соціологія

Соціологія

30

30

10

30

15

10

15

Філософія

Філософія

20

20

10

20

10

10

10

УСЬОГО

345

335

144

345

225

144

75

20

75

20

100

1.6 Всі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національ­ності, віку, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

1.7 Фінансування підготовки фахівців в МСУ проводиться за рахунок:

коштів юридичних осіб;

коштів фізичних осіб.

До 20% місць із загального обсягу прийому може бути виділено для прийому осіб, які рекомендовані до вступу юридичними і фізичними особами, що прийняли на себе зобов`язання щодо фінансової та матеріальної допомоги в розвитку МСУ.

1.8 Організацію прийому до МСУ здійснює приймальна комісія МСУ, склад якої затвер­джується наказом ректора МСУ. Головою приймальної комісії є ректор МСУ. Приймальна комі­сія має такі структурні підрозділи:

– предметні екзаменаційні комісії;

– фахові атестаційні комісії;

– виїзні приймальні комісії;

– приймальна комісія Східноукраїнської філії МСУ (м. Харків);

– апеляційна комісія;

– комісії з фахової співбесіди;

– відбіркова комісія;

– технічна група.

Склад структурних підрозділів приймальної комісії затверджується наказом ректора МСУ.

1.9 Під час прийому МСУ забезпечує дотримання прав громадян на здобуття вищої освіти, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об'єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників, зокрема, надає можливість ознайом­лення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та сертифікатом державної акредитації з кожної спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

1.10 Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, правилами внутрішнього розпорядку, наявністю ліцензії та сертифіката про державну акредитацію МСУ за обраними напрямом підготовки та спеціальністю фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

1.11 Особи, які успішно склали вступні іспити, внесли у встановлений строк попередню платню за навчання і уклали контракт з МСУ, зараховуються до МСУ.

1.12 Особи, зараховані до МСУ, зобов´язані подати до приймальної комісії МСУ у п΄яти­денний термін оригінал документа про освіту, якщо вони раніш подавали його копію. Оригінал документа про освіту зберігається у МСУ протягом усього терміну навчання.

1.13 Особи, які не вступили за конкурсом до МСУ, можуть бути зараховані до резерву.

1.14 Особи, які у встановлений строк не внесли попередню платню за навчання, не подали оригінали потрібних документів та не уклали контракт, не зараховуються до МСУ.

1.15 Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів без поважних причин, відрахо­вуються з МСУ.

1.16 На звільнені згідно п.п. 1.14 і 1.15місця зараховуються особи з резерву.

1.17 Письмові роботи вступників, які не зараховані до МСУ, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт.

1.18 Перескладання вступних іспитів з метою підвищення оцінки не дозволяється.

1.19 Особам, що не з'явились на вступні іспити без поважних причин або одержали незадовільну оцінку, повертаються подані ними документи. Останній термін складання іспиту в разі неявки з поважних причин встановлюється приймальною комісією.

1.20 У разі незгоди з отриманою оцінкою вступник має право на апеляцію. Заява про апеляцію подається в письмовій формі на ім'я голови апеляційної комісії в день проведення вступного іспиту або оголошення його результату. Порядок роботи апеляційної комісії затвер­джується головою приймальної комісії.

1.21 Усі додаткові питання, пов'язані з прийомом до МСУ, вирішуються приймальною комісією МСУ.

1.22 Усі рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до вступників.

^ 2 ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРС

2.1 Прийом на перший курс МСУ за денною, заочною, дистанційною формами навчання здійснюється на платній основі. Розмір платні та порядок її внесення визначаються наказом ректора МСУ.

2.2 Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 925/5146, на базі департаменту професійної орієнтації МСУ проводится державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної загальної середньої освіти, результати якої за бажанням вступника можуть бути зараховані як результати вступних випробувань до МСУ.

2.3 Прийом на перший курс МСУ за денною або заочною формою навчання здійснюється за результатами вступних випробувань або без вступних випробувань.

Без вступних випробувань до МСУ приймаються:

– учасники міжнародних, призери Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисци­плін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючим є випро­бування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад;

– призери Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

– учасники загальнодержавних та обласних олімпіад, які проводились Міністерством ос­віти і науки України в 2005-2006 навчальному році, якщо вони отримали особисте запрошення від МСУ.

2.4 Прийом на перший курс МСУ за денною або заочною формою навчання за резуль­татами вступних випробувань здійснюється за конкурсом або поза конкурсом. Поза конкурсом за умови отримання позитивних результатів на вступних випробуваннях приймаються:

– особи, віднесені до I та II категорій Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

– особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

– випускники старшої школи (загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю та випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та професійних нав­чально-виховних закладів, які отримали диплом з відзнакою;

– діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

– інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– особи, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих єврейських національно-культурних товариств, якщо вони вступають на спеціальності "історія" та "філосо­фія";

– особи, які отримали рекомендаційний і гарантійний листи від юридичних або фізичних осіб згідно п. 1.7.

2.5 Для вступу на перший курс МСУ встановлені такі вступні випробування:

– диктант з української мови (дванадцятибальна система оцінок);

– фахова співбесіда для визначення загальноосвітньої підготовки з профілюючих дисци­плін (див. таблицю 2), загальної культури та здібностей (дванадцятибальна система оцінок);

Таблиця 2 – Профілюючі дисципліни

^ Напрям підготовки

Спеціальність

Профілюючі дисципліни

Біологія

Біологія

Біологія

^ Електронні апарати

Біотехнічні та медичні апарати та системи

Біологія, фізика

^ Економіка та підприємництво

Фінанси

Економічна географія,

Маркетинг

математика

Історія

Історія

Історія України, всесвітня історія ХХ ст.

^ Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення автоматизованих систем

Математика, фізика

Соціологія

Соціологія

Історія України, всесвітня історія ХХ ст.

Право

Правознавство

Історія України, всесвітня історія ХХ ст., основи правознавства

Філософія

Філософія

Історія України, всесвітня історія ХХ ст.

– тест з англійської мови (без оцінки, для визначення рівня підготовки).

Позитивним результатом вступного випробування є отримання 4 балів або більше.

2.5 Фахова співбесіда проводиться комісією з фахової співбесіди, яка очолюється дека­ном відповідного факультету.

2.6 Випускники старшої школи (загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю, та випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів, які отримали диплом з відзнакою, зараховуються до МСУ за результатами фахової співбесіди.

2.7 Особи, не атестовані з української мови, складають вступний іспит з російської мови.

2.8 Переліки питань, що виносяться на вступні випробування із загальноосвітніх дисци­плін, відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

2.9 Прийом на перший курс МСУ за дистанційною формою навчання здійснюється за результатами співбесіди.

2.10 Абітурієнтам, які пройшли тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти, результати тестування за бажанням вступника можуть бути зараховані як результати вступних випробувань до МСУ, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілю­ючими є ті дисципліни, з яких вони проходили тестування.

2.11 Вступники надсилають поштою, подають особисто або за допомогою сайта МСУ www.isu.edu.ua (дотримуючись меню) до відбіркової комісії заяву на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрані напрям підготовки та спеціальність. До заяви вступник додає:

– документ про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфі­каційний рівень) – оригінал або його копію;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см;

– сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, для участі у конкурсі щодо вспупу на обраний напрям підготовки (оригінал або завірену копію);

– результати складання вступних випробувань до інших вищих навчальних закладів за встановленою формою (за умови відповідності вступних випробувань).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

2.12 Прийом документів на перший курс денної форми навчання починається 4 квітня 2006 року і закінчується 16 липня 2006 року.

Вступні випробування на денну форму навчання проводяться:

основні – 17 і 18 липня 2006 року;

репетиційні – 4 і 5 липня 2006 року.

Особи, що брали участь у репетиційних вступних випробуваннях, можуть за бажанням взяти участь у основних вступних випробуваннях без повторного подання документів і внесення платні.

За необхідності приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів на перший курс.

2.13 Прийом документів на перший курс заочної, дистанційної форм навчання починається 4 квітня 2006 року і закінчується 26 вересня 2006 року.

Вступні випробування на заочну форму навчання проводяться за розпорядженням голови приймальної комісії.

Співбесіда на дистанційну форму навчання проводяться за розпорядженням голови приймальної комісії.

^ 3 ПРИЙОМ НА СТАРШІ КУРСИ

3.1 На 2, 3 і 4 курси МСУ за денною або на 2, 3, 4 і 5 курси МСУ за заочною, дистанційною формою навчання (за наявності вільних місць відповідно до отриманої МСУ ліцензії) приймаються особи, що мають диплом державного зразка про завершену вищу освіту освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”, “бакалавр” або “спеціаліст”, або особи, що мають академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

3.2 Вступники на старші курси МСУ надсилають поштою, подають особисто або за допомогою сайта МСУ www.isu.edu.ua (дотримуючись меню) до відбіркової комісії заяву на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрані напрям підготовки та спеціальність. До заяви вступник додає:

– диплом державного зразка про завершену вищу освіту з додатком або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту – оригінал або його копію;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Паспорт, військовий квиток, оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

3.3 Прийом документів на 2, 3 і 4 курси МСУ за денною формою навчання проводиться з 3 липня 2006 року до 30 серпня 2006 року та в міжсеместровий зимовий період.

Прийом документів на 2, 3 і 4 курси МСУ за заочною, дистанційною формою навчання проводиться з 18 квітня 2006 року до 25 вересня 2006 року та в міжсеместровий зимовий період.

3.4 Прийом на 2, 3 і 4 курси МСУ здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди в атестаційній комісії з урахуванням здатності вступника успішно вико­нувати графік навчального процесу в МСУ.

3.5 В разі визначення академічної різниці, яка не може бути більш ніж 5 навчальних дисциплін, вступнику встановлюється термін її ліквідації, який фіксується в заяві вступника та не може перевищувати 45 діб від початку відповідного семестру.

3.6 Особи, що у встановлений термін не ліквідували академічну різницю, відраховуються з МСУ.

^ 4 ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

4.1 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за денною, заочною, дистанційною формою навчання до МСУ приймаються випускники МСУ, що мають диплом державного зразка про базову вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, або випускники інших вищих навчальних закладів, що мають диплом державного зразка про вищу освіту освітньо-кваліфі­каційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст”.

4.2 Вступники надсилають поштою, подають особисто або за допомогою сайта МСУ www.isu.edu.ua (дотримуючись меню) заяву до приймальної комісії на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрану спеціальність. До заяви вступник додає:

– оригінал диплома державного зразка про вищу освіту;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Паспорт і військовий квиток вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подан­ня документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

4.3 Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за денною формою навчання починається 3 липня 2006 року і закінчується 30 серпня 2006 року.

Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за заочною, дистанційною формою навчання починається 6 лютого 2006 року і закінчується 30 січня 2007 року.

4.4 Прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за денною, заочною, дистанційною формою навчання здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди в атестаційній комісії з урахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ.

^ 5 ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР”

5.1 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за денною, заочною, дистанційною формою навчання до МСУ приймаються випускники МСУ або випускники інших вищих навчаль­них закладів, що мають диплом державного зразка про вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст”.

5.2 Вступники надсилають поштою, подають особисто або за допомогою сайта МСУ www.isu.edu.ua (дотримуючись меню) заяву до приймальної комісії на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрану спеціальність. До заяви вступник додає:

– оригінал диплома державного зразка про вищу освіту;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Паспорт і військовий квиток вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подан­ня документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

5.3 Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за денною формою навчання починається 3 липня 2006 року і закінчується 30 серпня 2006 року.

Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за заочною, дистанційною формою навчання починається 6 лютого 2006 року і закінчується 30 січня 2007 року.

5.4 Прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за денною, заоч­ною, дистанційною формою навчання здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди в атестаційній комісії з врахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ та на підставі оцінок із додатка до диплома.

^ 6 ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

6.1 Для здобуття другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” (перепідготовки) за заочною, дистанційною формою навчання до МСУ приймаються громадяни, що мають диплом державного зразка про базову вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або диплом державного зразка про повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”.

6.2 Вступники надсилають поштою або подають особисто або за допомогою сайта МСУ www.isu.edu.ua (дотримуючись меню) заяву до приймальної комісії на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрану спеціальність. До заяви вступник додає:

– оригінал диплома державного зразка про вищу освіту;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Паспорт і військовий квиток вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подан­ня документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

6.3 Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” проводиться на протязі 2006 року та здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди в атестаційній комісії з урахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ.

^ 7 ПРИЙОМ ДО ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

7.1 До департаменту професійної орієнтації МСУ за денною або заочною формою нав­чання приймаються особи, що мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, або особи, що навчаються у старшій середній школі.

7.2 Вступники до департаменту професійної орієнтації МСУ надсилають поштою або подають особисто до відбіркової комісії заяву на ім'я ректора МСУ, в якій вказують обрані напрям підготовки та спеціальність. До заяви вступник додає:

– документ державного зразка про повну загальну середню освіту або табель за останній закінчений клас;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см;

– довідку з місця навчання (тільки учні старшої школи).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

7.3 Прийом документів до департаменту професійної орієнтації МСУ за денною або заоч­ною формою навчання починається 1 червня 2006 року і закінчується 25 жовтня 2006 року.

7.4 Прийом до департаменту професійної орієнтації МСУ за денною або заочною формою навчання здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди у відбірковій комісії з урахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ.

Відповідальний секретар приймальної комісії МСУ Ю. Степанова

Схожі:

Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconПрес-реліз урочистого вручення дипломів випускникам Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету
Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету. Дипломи бакалаврів І спеціалістів одержали більше 100 істориків,...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconДокументи
1. /2006-2007/Для ВНЗ_Кр.1Фармац-я_2006-2007/Kр1_Фармац_я_2006-2007_Profile_1.doc
2....

Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconПрес-реліз Свята посвячення в студенти першокурсників Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету
Будинку вчителя відбулося Свято посвячення в студенти першокурсників Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету....
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconДокументи
1. /2006-2007/АТЛ.rtf
2. /2006-2007/ЗТЛ.rtf
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconПро затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України, 30.
Про схвалення прогнозу економічного І соціального розвитку України на 2007 рік: Постанова, 14 серпня 2006 р., №1194// Урядовий кур'єр....
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006 iconПерелік публікацій кафедри "Контроль І аудит" за 2007 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №5 (99) – С. 103-109
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи