Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 icon

Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07
НазваПровадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07
Сторінка1/5
Дата28.08.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АГ № 508909, дата видачі – 15.06.2011, строк дії – 01.07.2013).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Міжнародного Соломонового університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

1.1. Міжнародний Соломонів університет (далі – МСУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Східноукраїнської філії МСУ, м. Харків (див. додаток 1).

1.2. До МСУ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без грома-дянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до МСУ у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до МСУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.

II. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймають-ся особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

2.4. МСУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на ва-кантні місця ліцензованого обсягу) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молод-шого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.5. МСУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та понов-лення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого нака-зом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпу-стки.

^ III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у МСУ здійснюється:

за рахунок коштів фізичних осіб;

за рахунок коштів юридичних осіб.

^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія МСУ працює з понеділка по п`ятницю з 10-ї до 17-ї години. В окремих випадках робота приймальної комісії здійснюється у суботу та неділю з 10-ї до 17-ї години, про що повідомляється на веб-сайтах МСУ та на інформаційних стендах приймальної комісії.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

23 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить МСУ

20 липня 2012 року

13 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2012 року

24 серпня 2012 року

Строки проведення МСУ вступних екза-менів

21 – 31 липня 2012 року

14– 24 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового спис-ку вступників

1 серпня 2012 року

25 серпня 2012 року

Термін зарахування вступників

25 серпня 2012 року

1 вересня 2012 року

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить МСУ, кон-курсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рів-ня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та доку-ментів

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення МСУ фахових вступ-них випробувань

1 – 10 серпня 2012 року

1 – 10 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового спис-ку вступників

13 серпня 2012 року

13 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року

25 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить МСУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

3 травня 2012 року

23 грудня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів

30 травня 2012 року

22 січня 2012 року

Строки проведення МСУ вступних екза-менів

1-3 червня 2012 року

23-30 січня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового спис- ку вступників

4 червня 2012 року

30 січня 2012 року

Терміни зарахування вступників

5 червня 2012 року

31 січня 2012 року

^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у МСУ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до МСУ (далі заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії МСУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних.

5.2. В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на нав-чання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на ос-нові повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідо-цтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа дер-жавного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінюван-ня, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією МСУ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред`явлен-ня оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у МСУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні по-дають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у МСУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до МСУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути пе-решкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встанов-леному Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалеж-ного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МСУ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за резуль-татами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з кон-курсних предметів у МСУ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну за-гальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з кон-курсних предметів, визначених правилами прийому до МСУ, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 5.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів ниж-че встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та цими прави-лами мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених у другому абзаці пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до МСУ.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і серти-фікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеці-аліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифіка-ції документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих доку-ментів здійснюється протягом першого року навчання.

^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія вищого МСУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наведених у додатку 3, для здобуття освітньо-кваліфі-каційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

МСУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими правилами, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислю-ється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додат-кових балів, передбачених Умовами прийому та цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округ-ленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовуються: середній бал додатку до доку-мента про базову вищу освіту, середній бал державної атестації та результати вступних випро-бувань.

6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає до МСУ на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра обчислюється як сума:

– середнього балу додатку до документа про базову вищу освіту (за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала);

– середнього балу державної атестації (за 100-бальною шкалою з округленням до деся-тих частин бала);

– оцінки вступного іспиту зі спеціальності (за програмою комплексного іспиту дер-жавної атестації відповідного напряму підготовки за 100-бальною шкалою);

– оцінки вступного іспиту з іноземної мови (тільки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, за нормативною програмою вивчення іноземної мови при здобутті базової вищої освіти за 100-бальною шкалою).

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовуються: середній бал додатку до документа про неповну вищу освіту та результат фахових вступних випробувань.

6.7. Конкурсний бал особи, яка вступає до МСУ на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра обчислюється як сума:

– середнього балу додатку до документа про неповну вищу освіту (за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала);

– оцінки вступної співбесіди (за програмами, що затверджуються Приймальною комісією за 100-бальною шкалою).

6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфі-каційного рівня розробляються і затверджуються приймальною комісією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допус-каються.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені МСУ, розглядає апеля-ційна комісія МСУ. Заява про апеляцію подається в письмовій формі на ім`я голови апеляційної комісії в день проведення вступного іспиту або оголошення його результату. Заява розгляда-ється в день її подання, а результати розгляду доводяться до відома заявника негайно.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до МСУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-строфи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймаль-ної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з резуль-татами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах.

^ VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до МСУ відповідно до розділу XІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерні науки»;

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприєм-ництво»;

основи правознавства — при вступі на напрям галузі знань «право»;

історія — при вступі на напрями галузей знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;

екологія — при вступі на напрям, для яких профільними визначено предмети «Біологія».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, пра-цівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відпо-відно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилен-ня турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на оренд-ному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить МСУ) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до МСУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники бакалаврату МСУ, які отримали диплом з відзнакою, при вступі на навчан-ня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих правил.

. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий спи-сок впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому кон-курсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інфор-маційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах МСУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconII. Вимоги до рівня освіти вступників
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconГолова Ради засновників мсу р. М. Шапшович
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому універ-ситеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Зуївського енергетичного технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Зуївському енергетичному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Костянтинівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Костянтинівському індустріальному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconІ. Загальні положення
Провадження освітньої діяльності у Тернопільському національному економічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Харцизького металургійного технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Харцизькому металургійному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи