Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 icon

Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07
НазваПровадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07
Сторінка3/5
Дата28.08.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у МСУ


16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських націо-нально-культурних товариств, при вступі до МСУ за напрямами підготовки галузей знань «гу-манітарні науки», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

16.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено МСУ як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

16.4. Закордонні українці приймаються до МСУ за вступними екзаменами, перед-баченими цими правилами, за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.
^

XVII. Додаткове зарахування до МСУ та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з МСУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив МСУ) до МСУ чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого нав-чального закладу за відповідним запитом.
^

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до МСУ


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Для акредитації засобу масової інформації необхідно подати до приймальної комісії заяву у письмовій формі за підписом керівної особи, в якій, зокрема, вказується спосіб ідентифікації уповноважених осіб. Відповідь у письмовій формі надсилається не пізніше триденного терміну.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізні-ше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відо-мостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зараху-вання, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовні-нього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до МСУ здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Кон-курс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступ-ників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар Г. О. Гук
Додаток 1

^ Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн. *)

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

^ Заочна форма навчан-ня

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

^ Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

0303

Історія

8.02030201

Історія

10

-

-

1 рік

-

-

12300

-

-

0402

Соціологія

8.03010101

Соціологія

10

-

5

1 рік

-

1,5 роки

12300

-

8650

0501

Економіка і під-приємництво

8.03050801

Фінанси

9

-

9

1 рік

-

1,5 роки

13650

-

8650

8.03050701

Маркетинг

10

-

-

1 рік

-

-

13650

-

-

0601

Правознавство

8.03040201

Правознавство

10

-

10

1,5 роки

-

2 роки

13650

-

8650

0704

Біологія

8.04010201

Біологія

5

-

-

1,5 роки

-

-

12300

-

-

0804

Комп`ютерні науки

8.05010301

Програмне забез-печення систем

10

-

-

1 рік

-

-

12300

-

-

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн. *)

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

^ Заочна форма навчан-ня

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

^ Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

0402

Соціологія

7.03010101

Соціологія

25

-

15

1 рік

-

1 рік

11000

-

7040

0501

Економіка і під-приємництво

7.03050801

Фінанси

30

-

30

1 рік

-

1 рік

11000

-

7040

7.03050701

Маркетинг

15

-

15

1 рік

-

1 рік

11000

-

7040

0601

Правознавство

7.03040201

Правознавство

60

-

40

1 рік

-

1 рік

11000

-

7040

0804

Комп`ютерні науки

7.05010301

Програмне забез-печення систем

30

-

20

1 рік

-

1 рік

11000

-

7040

^ Східноукраїнська філія (м. Харків)

0303

Історія

7.02030201

Історія

20

-

10

1 рік

-

1 рік

6100

-

4200

^ Перепідготовка спеціалістів

0501

Економіка і під-приємництво

7.03050801

Фінанси

-

-

15

-

-

2,5 роки

-

-

6580

7.03050701

Маркетинг

-

-

10

-

-

2,5 роки

-

-

6580

0601

Право

7.03040101

Правознавство

-

-

20

-

-

3 роки

-

-

7000

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн. *)

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія

25

-

25

4 роки

-

4,5 роки

8800

-

5880

0301

Соціально-полі-

тичні науки

6.030101

Соціологія

45

-

45

4 роки

-

4,5 роки

8800

-

5880

0304

Право

6.030401

Правознавство**)

70

-

70

4 роки

-

4,5 роки

9750

-

5880

0305

Економіка і під-приємництво

6.030507

Маркетинг

25

-

25

4 роки

-

4,5 роки

9750

-

5880

6.030508

Фінанси і кредит

45

-

25

4 роки

-

4,5 роки

9750

-

5880

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія

25

-

-

4 роки

-

-

8800

-

-

0501

Інформатика та комп`ютерна тех- ніка

6.050101

Комп`ютерні науки

40

-

20

4 роки

-

4,5 роки

8800

-

5880

^ Східноукраїнська філія (м. Харків)

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія

20

-

20

4 роки

-

4,5 роки

5500

-

3520

0305

Економіка і під-приємництво

6.030508

Фінанси і кредит

35

-

35

4 роки

-

4,5 роки

8800

-

3520

0501

Інформатика та комп`ютерна тех- ніка

6.050101

Комп`ютерні науки

20

-

-

4 роки

-

4,5 роки

7000

-

-

*) Розмір платні за навчання згідно чинного законодавства може бути скоригований відповідно до офіційного індексу інфляції за 2011 рік, оприлюдненого Держкомстатом України у визначені терміни.

**) Згідно листа Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 19.08.11.

Додаток 2

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

^ За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-квалі-фікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб*)

Назва

Код

Код

Назва

біржова діяльність

5.050112

6.030507

маркетинг

3

2

15

фінанси

5.050104

6.030508

фінанси і кредит

3

2

25

банківська справа

5.050105

економіка підприємства

5.050107

6.030507 або 6.030508

маркетинг або фінанси і кредит

2

3

15 та 25

прикладна статистика

5.050110

бухгалтерський облік

5.050111

товарознавство і комерційна діяльність

5.050301

комерційна діяльність

5.050113

правознавство

5.060101

6.030401

право

3

2

25

правоохоронна діяльність

5.060102

програмування для ЄОТ і АС

5.080405

6.050101

комп`ютерні науки

3

2

20

експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень

5.080406

обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж

5.091504

6.050101

комп`ютерні науки

2

3

20

обслуговування систем управ-ління і автоматики

5.091404

конструювання, виробництво і технічне обслуговування виро-бів електронної техніки

5.090805

^ За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-квалі-фікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб*)

Назва

Код

Код

Назва

біржова діяльність

5.050112

6.030507

маркетинг

3

2,5

15

фінанси

5.050104

6.030508

фінанси і кредит

3

2,5

25

банківська справа

5.050105

економіка підприємства

5.050107

6.030507 або 6.030508

маркетинг або фінанси і кредит

2

3,5

15 та 25

прикладна статистика

5.050110

бухгалтерський облік

5.050111

товарознавство і комерційна діяльність

5.050301

комерційна діяльність

5.050113

правознавство

5.060101

6.030401

право

3

2,5

25

правоохоронна діяльність

5.060102

програмування для ЄОТ і АС

5.080405

6.050101

комп`ютерні науки

3

2,5

20

експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень

5.080406

обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж

5.091504

6.050101

комп`ютерні науки

2

3,5

30

обслуговування систем управ-ління і автоматики

5.091404

конструювання, виробництво і технічне обслуговування виро-бів електронної техніки

5.090805

1   2   3   4   5

Схожі:

Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconII. Вимоги до рівня освіти вступників
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconГолова Ради засновників мсу р. М. Шапшович
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому універ-ситеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Зуївського енергетичного технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Зуївському енергетичному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Костянтинівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Костянтинівському індустріальному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconІ. Загальні положення
Провадження освітньої діяльності у Тернопільському національному економічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Харцизького металургійного технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Харцизькому металургійному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія аг №508909, дата видачі 15. 06. 2011, строк дії 01. 07 iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи