1. Загальні положення icon

1. Загальні положення
Скачати 74.04 Kb.
Назва1. Загальні положення
Дата28.08.2012
Розмір74.04 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет

Положення про студентське самоврядування

Міжнародного Соломонового університету

1. Загальні положення

1.1. Самоврядування студентів Міжнародного Соломонового Університету (далі – само­врядування) – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління університетом, які визначаються ректоратом і деканатами факультетів, і здійснюється студен­тами відповідно до мети та завдання, що стоять перед студентским колективом.

Основна мета самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обо­в’язків з одночасним захистом їхніх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.

1.2. У своїй діяльності самоврядування керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Міжнародного Соломонового Університету (МСУ) та цим Положенням, користується допомогою і підтримкою ректорату та деканатів, науково-педагогічного та адміністративного персоналу МСУ.

1.3. Самоврядування виражає інтереси всіх студентів МСУ, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Органи самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

1.5. Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.6. Самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.7. Рішення органів самоврядування мають рекомендаційний характер.

^ 2. Основні напрями діяльності

2.1 Самоврядування полягає у:

– формуванні у студентів МСУ патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та alma mater, а також почуттів національної свідомості, гідності;

– забезпеченні захисту прав та інтересів студентів в органах державної влади та управ­ління та органах управління МСУ, сприянні задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побу­ту, оздоровлення, відпочинку тощо;

– допомозі ректорату та деканатам МСУ в організації навчально-виховної роботи в МСУ та на факультетах, і сприяє її проведенню;

– допомозі адміністрації МСУ в організації побуту студентів у гуртожитках і здійсненні заходів, спрямованих на його поліпшення;

– координації діяльності старост академічних груп;

– здійсненні контролю за дотриманням студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку МСУ;

– сприянні пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, наданню їм всебічної допомоги;

– сприянні створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

– сприянні діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

– сприянні участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, ре­гіо­нальних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;

– участі в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних заходів, днів МСУ, факультетів тощо;

– пропаганді здорового способу життя, запобіганні вчиненню студентами правопо­рушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

– залученні студентів до участі в охороні громадського порядку на території універ­ситету;

– створенні, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з ректоратом студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами, конструкторських бюро, студентських підприємств тощо;

– організації співробітництва зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляючи МСУ у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

– представленні МСУ у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодії з органами студентського самоврядування університетів зарубіжних країн, участі в організації міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

– пошуку робочих місць для студентів МСУ, сприянні створенню нових робочих місць для студентів в МСУ, а також сприянні працевлаштуванню випускників;

– здійсненні інформаційної та видавничої діяльності.

^ 3. Організаційна структура самоврядування

3.1. Самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, курсів, кафедр, факультетів, та МСУ в цілому. Головною структурною одиницею системи самоврядування студентів є академічна група, а на рівні гуртожитку – кімната.

3.2. Вищим органом самоврядування є Конференція студентів МСУ. На розгляд Конфе­ренції студентів МСУ виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основ­ними напрямами діяльності самоврядування.

Делегатів на Конференцію студентів МСУ обирають у академічних групах. Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів факультету. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від кількості студентів МСУ. До складу делегатів Конференції сту­дентів МСУ входять ректор і проректори МСУ та представники науково-педагогічного та адміністративного персоналу МСУ.

Конференцію студентів МСУ проводять не рідше одного разу за навчальний рік – як правило, у жовтні місяці. Позачергову Конференцію студентів МСУ скликають за вимогою не менше ніж 30% студентів МСУ або за ініціативою ректорату МСУ. Про час, місце проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції студентів МСУ.

Засідання Конференції студентів МСУ є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів. Рішення Конференції студентів МСУ приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція студентів МСУ обирає головуючого, президію, секретаря і лічильну комісію.

Протокол Конференції студентів МСУ підписують головуючий та секретар.

Рішення Конференції студентів МСУ є обов’язковими для виконання органами самовря­дування студентів та носять рекомендаційний характер для ректорату МСУ.

Конференція студентів МСУ:

– ухвалює «Положення про студентське самоврядування МСУ», вносить зміни та допов­нення до нього;

– визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій самоврядування;

– заслуховує зведений звіт про діяльність органів самоврядування за попередній рік;

– обирає Студентську Раду МСУ;

– обирає представників до Вченої Ради МСУ та ректорату МСУ.

3.3. На період між Конференціями студентів МСУ обирається Студентська Рада МСУ з 11 осіб.

На першому (організаційному) засіданні Студентська Рада МСУ обирає шляхом прямого голосування простою більшістю голосів голову та секретаря Студентської Ради МСУ та утворює комісії з числа членів Студентської Ради МСУ за основними напрямками діяльності.

Засідання Студентської Ради МСУ проводяться щомісячно на протязі навчального року і є правомірними за наявності не менше 8 членів Студентської Ради МСУ. Рішення Студентської Ради МСУ приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради МСУ. У засіданні Студентської Ради МСУ мають право участі ректор та проректори МСУ з правом дорадчого голосу. Секретар Студентської Ради МСУ веде прото­коли засідань, які підписують голова та секретар.

^ 4. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

– брати участь у засіданнях Вчених Рад МСУ та факультетів;

– вносити пропозиції щодо якості навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;

– аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності МСУ і звертатися до ректорату МСУ з пропозиціями щодо їх вирішення;

– вносити пропозиції щодо залучення коштів МСУ для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів самоврядування студентів;

– брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили “Правила внутрішнього розпорядку МСУ”;

– одержувати від ректорату МСУ об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосу­ються студентів, здійснювати її аналіз та пропонують відповідні заходи;

– брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність МСУ з усіх питань, пов'язаних зі студентським життям;

4.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

– допомагати ректорату і деканатам факультетів МСУ у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

– допомагати ректорату і деканатам факультетів МСУ у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

– регулярно інформувати студентів з усіх питань життя МСУ, що їх стосуються;

– скликати щорічну та позачергову Конференції студентів МСУ;

– звітувати перед студентами МСУ про виконану роботу;

– брати участь в інформатизації університету;

– проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу МСУ.

^ 5. Умови діяльності

5.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування може здійснюватись за рахунок:

– коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності органів самовря­дування у межах Статуту МСУ;

– спонсорських коштів;

– добровільних внесків студентів;

цільових коштів, спрямованих на основну діяльність органів самоврядування.

5.2. Про свою фінансову діяльність органи студентського самоврядування МСУ звітують перед Конференцією студентів МСУ.

5.3. Ректорат і деканати факультетів МСУ всебічно сприяють роботі органів само­врядування МСУ на всіх рівнях. Ректор і декани факультетів МСУ своїми розпорядженнями надають органам самоврядування МСУ у безоплатне користування приміщення з телефонним зв'язком, доступом до університетської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.

5.4. Ректор і декани факультетів МСУ надають своїми розпорядженнями органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю.

Схожі:

1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи