Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Сторінка1/3
Дата22.10.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Єфременко Андрій Володимирович


УДК 796.093.645.1.071.5


УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ У ЗМАГАЛЬНомУ перІодІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

У СУЧАСНОМУ ПЯТИБОРСТВІ

З УРАХУВАННЯМ КОМБІНОВАНОГО ВИДУ
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту


Київ – 2012

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Дяченко Андрій Юрійович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів


^ Офіційні опоненти:

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Дрюков Володимир Олексійович, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, директор;

кандидат наук з фізичного виховання і спорту ^ Дрожжин Василь Юрійович, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, доцент кафедри фізичного виховання, Запорізький національний технічний університет


Захист відбудеться 14 травня 2012 р. об 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 у Національному університеті з фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ 150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ 150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розіслано 13 квітня 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В. І. Воронова


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Сучасна теорія спорту дає наукове обґрунтування змагальної діяльності у комплексних видах спорту. Змагальна діяльність у цих видах спорту потребує врахування як особливостей окремої спортивної дисципліни, так і позитивних та негативних чинників, що виходять із своєрідності комплексу, індивідуальних переваг у тій чи іншій спортивній вправі (В.М. Платонов, 2004). Особливу увагу приділено видам спорту, які включають комплексні вправи, наприклад стрільбу й біг (біатлон, сучасне п’ятиборство). Зазначено, що поєднання цих вправ значно ускладнює змагальну діяльність спортсменів (В.О. Дрюков, 2000; Є.А. Сухачов, 2006; Ю.О.Павленко, 2008).

Змагання з сучасного п’ятиборства об’єднує п’ять видів багатоборства різної спрямованості й змісту змагальних вправ: стрільба, фехтування, плавання, кінний спорт, біг. Програма змагань виконується протягом одного дня. Склад, тривалість та інтенсивність навантаження у видах багатоборства, їхня емоційна насиченість передбачають удосконалення різних сторін функціональних можливостей спортсменів (В. К. Галкін, 1971;  А.Г. Шегозія, 1987; А.В. Трескін, Ю.М. Папенов, 2009; В.Ю. Дрожжин 2010). Високоспеціалізовані прояви кінетики та стійкості нервових процесів, реакцій кардіореспіраторної системи, аеробного й анаеробного енергозабезпечення є підґрунтям рухового потенціалу п’ятиборців. Його реалізація базується на розвитку швидкості (фехтування), витривалості (циклічні види багатоборства) і спеціальних координаційних здібностей (кінний спорт, стрільба) (В.І. Бобр, 1987; В.М. Кулиба, 1988; В.О. Дрюков, 2000; В.О.  Дрюков, Г.В. Коробейніков, Ю.О. Павленко, 2005; А.М. Ковальчук, Ю.Р. Сорохан, В.В. Ткачек, 2007; А. В. Скобліков, Ю. А. Гільмутдинов, Н. Є. Хромцов та ін. 2007).

Нині проблема ефективного керування підготовкою у сучасному п’ятиборстві стала ще складнішою, оскільки останнім часом було змінено правила змагань. Набув змін останній вид змагальної програми. До програми увійшов комбінований вид багатоборства – «комбайн», до складу якого входить виконання стрільби й бігу. Характеристика змагальної діяльності у сучасному п’ятиборстві вказує на важливість цього виду програми як ключового елементу, який значно впливає на результативність змагальної діяльності в цілому (Ю. О. Павленко, 2008; В. Ягелло, М. Ягелло, 2009). Проблема поглиблюється тим, що цей вид програми багатоборства виконується останнім на тлі накопичення втоми. Як наслідок, компоненти реалізації змагальної діяльності висувають підвищені вимоги до компонентів забезпечення, зокрема до рівня функціональної підготовленості спортсменів.

Методи підвищення рівня спеціальної підготовленості при комбінації циклічної роботи й стрільби добре відомі в літературі (Л.В. Новиков, 1995;  В.П. Чудінов та ін, 1995). Разом з тим очевидно, що диференціація інтенсивності та обсягу циклічної роботи, видів зброї, умов стрільби припускають відмінності прояву спеціальної витривалості в біатлоні та сучасному п'ятиборстві. Це не дозволяє використовувати перенесення засобів і методів підготовки кваліфікованих біатлоністів у тренувальний процес п'ятиборців при підготовці в комбінованому виді багатоборства.

Проблема збільшення спеціальної підготовленості в комбінованому виді багатоборства повною мірою проявляється у змагальному періоді у спортсменів, які беруть участь у серії престижних міжнародних змагань протягом 7-14 днів. У цей період спрямованість тренувального процесу в основному пов'язана з відновленням здатності організму спортсменів швидко, адекватно і повною мірою (реактивно) реагувати на навантаження, які чергуються (В.Є. Виноградов, 2010). У сучасному п'ятиборстві мова йде про стимуляцію відновних реакцій і працездатності спортсменів тренувальними засобами, які включають комплексне використання бігу і стрільби.

Даних спеціальної літератури, які дозволяють вирішити зазначену проблему в літературі не представлено. Це потребує обґрунтування програми тренувальних засобів, які можуть бути використані в період між змаганнями залежно від насиченості календаря змагальної діяльності в сучасному п'ятиборстві. Усе це і зумовило актуальність теми дисертаційного дослідження.

^ Зв’язок досліджень з науковими планами, темами. Дослідження є частиною науково-дослідної роботи, що проводиться у відповідності до «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства сім'ї, молоді і спорту за темою 2.2.1. «Управління тренувальними навантаженнями в умовах інтенсивної змагальної діяльності у річному циклі підготовки кваліфікованих спортсменів» (№ держреєстрації 0106U010776) і 2.4.12. «Теоретико-методичні основи застосування позатренувальних засобів для підвищення реалізації потенціалу спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів в тренувальній і змагальній діяльності» (держреєстрації 0106U010781).

Внесок дисертанта в розробку даної теми полягає в обґрунтуванні програми тренувальних засобів, спрямованих на розвиток функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів з врахуванням специфічних проявів комбінованого виду програми змагань у сучасному п’ятиборстві.

Мета − обґрунтувати й розробити програму, спрямовану на удосконалення спеціальної підготовки кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві з врахуванням комбінованого виду багатоборства − «комбайну» − у змагальному періоді.

^ Завдання роботи:

  1. На підставі аналізу науково-методичної літератури обґрунтувати спеціалізовану спрямованість тренувальних засобів для підвищення ефективності змагальної діяльності у сучасному п’ятиборстві з врахуванням комбінованого виду багатоборства.

  2. Проаналізувати структуру змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві з врахуванням зміни правил змагань.

  3. Систематизувати тренувальні засоби, спрямовані на підвищення рівня відновлення і стимуляції спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві з врахуванням комбінованого виду багатоборства «комбайна». Визначити якісні та кількісні характеристики тренувальних вправ, переважно відновлювальної та стимуляційної спрямованості.

  4. Розробити зміст тренувальних занять з врахуванням функціонального забезпечення комбінованого виду програми змагань − «комбайну».

  5. Визначити ефективність застосування програми тренувальних занять, спрямованої на підвищення рівня спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів, між стартами у змаганнях із сучасного п’ятиборства.

Об’єкт досліджень – тренувальний процес висококваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві у змагальному періоді.

^ Предмет досліджень – засоби тренування, спрямовані на відновлення і стимуляцію працездатності спортсменів у комбінованому виді програми сучасного п’ятиборства − «комбайні».

^ Методи досліджень. Для поставлених завдань було використано аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури; анкетування, бесіда; педагогічний експеримент, до складу якого входили педагогічні спостереження; тестування в лабораторних и природних умовах спортивної підготовки; оцінку ефективності виконання «комбайна» у процесі моделювання змагальної діяльності; моніторинг змагальної діяльності; методи математичної статистики.

^ Наукова новизна

  • вперше проаналізовано структуру змагальної діяльності в сучасному п'ятиборстві у зв'язку зі введенням до програми змагань «комбайна» – нового комбінованого виду багатоборства;

  • вперше розроблено тренувальні засоби, спрямовані на відновлення і стимуляцію спеціальної працездатності у змагальному періоді з врахуванням вимог «комбайна». Засоби спрямовані на стимуляцію відновлювальних реакцій і працездатності спортсменів. Вони стали підґрунтям програми тренувальних занять, спрямованих на удосконалення підготовленості в комбінованому виді багатоборства;

  • вперше розроблено програму підготовки п’ятиборців у змагальному періоді. Показано можливості комплексного (програмного) або диференційованого застосування спеціальних тренувальних занять залежно від цільового призначення передстартової підготовки і ступеня втоми спортсменів під впливом тренувальних і змагальних навантажень;

  • підтверджувальними є дані про роль засобів і методів відновлення і стимуляції працездатності для формування сприятливої адаптації організму у змагальному періоді підготовки кваліфікованих спортсменів;

  • результати досліджень доповнюють теоретичні положення про побудову тренувального процесу у сучасному п’ятиборстві з врахуванням кількості стартів протягом змагального періоду.

^ Практична значущість. Розроблено типові програми тренувальних занять з врахуванням функціонального забезпечення комбінованого виду програми змагань, що дозволило удосконалити підготовку спортсменів в змагальному періоді. Одержані результати впроваджено в навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту України під час викладання дисципліни «Загальна теорія підготовки спортсменів» на кафедрі теорії та методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів; в систему підготовки кваліфікованих спортсменів збірної команди України та ЦР «Динамо» з сучасного п’ятиборства, що підтверджено відповідними актами впровадження.

Особистий внесок дисертанта у спільних публікаціях полягає у виборі напрямку досліджень, постановці завдань і виборі адекватних методів для їх вирішення; аналізі спеціальної літератури з проблеми, що вивчається; проведенні функціональних і педагогічних досліджень, на базі НДІ НУФВСУ лабораторії теорії і методики фізичного виховання і спорту України і в природних умовах підготовки у сучасному п’ятиборстві; статистичній обробці, аналізі, описі й обговоренні одержаних результатів.

^ Апробація результатів дисертації. Результати досліджень було представлено на ІІІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених (Київ, Україна, 2010 р.), на XII и XIII Міжнародних наукових конгресах «Сучасний олімпійський і параолімпійський спорт, і спорт для всіх» (Алмати, Казахстан, 2009 р.; Київ, Україна, 2010 р.), на науково-практичних конференціях тренерів із сучасного п’ятиборства (Рига, Латвія, 2009-2010 рр.), а також на щорічних конференціях кафедри теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів НУФВСУ (2009-2010 рр.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження було представлено в 10 наукових роботах, із них 7 опубліковані у спеціалізованих виданнях.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і списку використаної літератури. Текст дисертації представлено на 183 сторінках, він вміщує 15 таблиць і 16 рисунків. У роботі використано 133 джерела наукової і спеціальної літератури, з яких 88 − вітчизняні і країн СНД, 45− зарубіжних.


^ Основний ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; розкрито новизну і практичну значущість роботи; описано особистий внесок автора, галузь апробації результатів досліджень; вказано кількість публікацій.

^ Перший розділ «Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих спортсменів у змагальному періоді підготовки» присвячений теоретичному аналізу літературних джерел, розглянутих у дисертаційній роботі. Узагальнено дані щодо питань удосконалення підготовки і підготовленості спортсменів у змагальному періоді. Вивчено чинники, що впливають на вибір засобів і методів спортивної підготовки у сучасному п’ятиборстві. Показано, що їх можна спрямувати на удосконалення компонентів забезпечення змагальної діяльності у «комбайні», новому виді багатоборства, який є комбінацією бігу й стрільби.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що підґрунтям методики удосконалення підготовленості у «комбайні» у змагальному періоді стало керування процесами втоми й відновлення організму в міжзмагальних циклах, коли система спортивної підготовки орієнтована на відновлення здатності організму швидко, адекватно і повною мірою реагувати на навантаження. Важливою особливістю удосконалення підготовки в цей період є раціональне поєднання бігових вправ і стрільби в режимах відновлення і стимуляції працездатності.

Встановлено, що існує необхідність у розробці засобів тренування, спрямованих на удосконалення спортивної підготовки в міжзмагальних циклах на підставі оптимізації тренувальних заходів відновлювальної і стимуляційної спрямованості з врахуванням вимог спеціальної підготовленості у «комбайні».

^ У другому розділі «Методи й організація досліджень» описано і обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням.

^ Організація досліджень. Дослідження було організовано на базі лабораторії теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів НДІ НУФВСУ, в умовах навчально-тренувальних зборів спортсменів – членів національної команди України.

^ На першому етапі проведено аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури, практичного досвіду роботи провідних фахівців у галузі сучасного п’ятиборства. На підставі узагальненого аналізу було сформовано методичний підхід до оцінки функціональних можливостей у сучасному п’ятиборстві у період відновлення у змагальних мікроциклах, обґрунтовано шляхи його спрямованого удосконалення. Вивчено основні методики фізіологічного і педагогічного тестування, що застосовуються у процесі підготовки кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві.

^ На другому етапі завершено теоретичне обґрунтування проблеми, яке було доповнено результатами оцінки ефектів ізольованого впливу спеціально дібраних тренувальних засобів. Представлено підґрунтя для розробки комплексів тренувальних засобів, які передбачають поєднання бігу і стрільби. На цих засадах було розроблено і експериментально перевірено програму тренувальних занять для стимуляції працездатності і відновлення в модельних умовах змагального мікроциклу. У цей період використовувалися методи анкетування, бесіди, педагогічне спостереження, тестування в лабораторних умовах.

^ На третьому етапі. Перевірено ефективність застосування експериментальної програми тренувальних засобів у модельних умовах змагального мікроциклу у сучасному п’ятиборстві. Педагогічний експеримент включав тестування у природних умовах спортивної підготовки; оцінку ефективності виконань «комбайна» у процесі моделювання змагальної діяльності, моніторинг змагальної діяльності, методи математичної статистики.

Контингент – кваліфіковані спортсмени у сучасному п’ятиборстві, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу (n=16).

^ У третьому розділі «Обґрунтування змісту засобів тренування, спрямованих на відновлення і стимуляцію працездатності у сучасному п’ятиборстві» обґрунтовано необхідність проведення спеціальних досліджень, спрямованих на удосконалення підготовленості спортсменів у сучасному п’ятиборстві з врахуванням нового комбінованого виду багатоборства− «комбайн». Дано кількісну і якісну характеристику змагальної діяльності у сучасному п’ятиборстві. Аналіз змін рейтингів (місць) після кожного виду програми було проведено згідно з правилами змагань і результатами протоколів змагань: Чемпіонат світу-2010, етапи Кубка світу-2010, фінал Кубка світу-2010 і Чемпіонат Європи 2010 року. Аналіз 20 найкращих результатів (з кожного виду п’ятиборства) показав, що щільність результатів у фехтуванні, плаванні, кінному конкурі не дає змоги робити значні пересування у турнірній таблиці. Протилежна ситуація спостерігається у «комбайні», де спортсмени з нижньої частини турнірної таблиці після посередніх результатів у фехтуванні, плаванні, кінному конкурі пересуваються у першу десятку. Той самий процес відбувається і в зворотньому напрямку.

Проаналізовано структуру змагального періоду у сучасному п’ятиборстві протягом 2009-2010 рр. Встановлено, що у змагальному періоді підготовки виділено шість міжзмагальних періодів тривалістю 7 або 14 днів. Зміст спортивної підготовки передбачає: змагання – 1 день, період відновлення – 2 дні (3, 4-й день циклу), період підготовки до старту – 3 дні (4, 5, 6-й день циклу), наступне змагання (7-й день циклу). У чотирнадцятиденному циклі сьомого дня моделюється змагальна діяльність спортсменів. Спрямованість роботи у період відновлення і стимуляції працездатності було взято за підґрунтя у процесі моделювання тренувальних занять для удосконалення підготовленості у «комбайні».

Було проаналізовано режими рухової діяльності, які за величиною і спрямованістю роботи відповідали циклічним режимам виконання комбінованого виду багатоборства. Підґрунтям стали режими вправ, представлені у роботах R.L. Warren (1987), R.T Withers, G. Ploeg (1993), А.Ю. Дьяченка (1991, 2004),

В.Є. Виноградова (2001), Е.М. Лисенко (2006), О.В. Русанової (2007), Б. Лі (2011).

У результаті систематизації тренувальних засобів було підібрано зміст

12 тренувальних занять. Вправи у цих заняттях були спрямовані таким чином: 4 − на відновлення організму, 2 − на збільшення швидкості розгортання реакцій, 2 − на збільшення рухливості реакцій при змінних режимах роботи, 2 − на збільшення стійкості реакцій в умовах втомлення, що зростає. Вперше зміст тренувальних занять переважно відновлювальної та стимуляційної спрямованості обґрунтовано за умови поєднання бігу і стрільби.

Для удосконалення підготовки в змагальному періоді було відібрано п'ять тренувальних занять. Ці заняття були відібрані з врахуванням тривалості програми відновлення і стимуляції працездатності (5 днів) і спрямованості тренувального процесу: перший-другий день − відновлення організму; третій − збільшення швидкості розгортання реакцій, четвертий − збільшення рухливості при змінних режимах роботи, а п'ятий − збільшення стійкості реакцій при втомленні, що зростає. У заняттях, які були включені в експериментальну програму, спостерігалась більш висока реакція кардіореспіраторної системи (КРС) і більш низький час закриття мішені під час стрільби, порівняно із заняттями аналогічної спрямованості. Про це свідчить збільшення показників тренувального імпульсу (інтегральна оцінка реакції КРС, що визначає співвідношення доза - ефект впливу) на 12-15% (р<0,05) і зменшення часу закриття мішені на 40-45% (р<0,05). Зміст п'яти експериментальних тренувальних занять, спрямованих на збільшення підготовленості в «комбайні», представлено в табл.1.

Т


аблиця 1

^ Зміст тренувальних занять, спрямованих на збільшення підготовленості в комбінованому виді

Номер

заняття

Спрямованість заняття

Параметри навантаження

Умови стрільби

ЕЗ 1

Відновлення організму в умовах післядії великих навантажень (через 22-24 год.)

Крос. Інтенсивність роботи за критерієм ЧСС на рівні 44-49% VO2 max. Тривалість дії – 18 хв, 2 серії. Тривалість інтервалу відпочинку

5 хв

cтрільба без урахування часу після роботи


ЕЗ 2

Стимуляція відновлювальних реакцій через 42-46 годин після великих тренувальних навантажень

Біг – стрільба. Інтенсивність роботи за критерієм ЧСС на рівні 44-49% VO2 max – 1 серія, ЧСС 54-59% VO2 max – 2 серія. Тривалість дії в серії – 18 хв

cтрільба без урахування часу протягом 5-хвилинного інтервалу відпочинку

ЕЗ 3

Удосконалення швидкості розгортання реакцій і збільшення якості стрільби

1. Початкова частина заняття: 1 серія – рівномірна робота, тривалість серії 5 хв, інтенсивність низька; 2 серія – перемінна робота, тривалість відрізку 3 хв, кількість відрізків 5, кількість 5-ти с прискорень на першому відрізку – 5, другому – 4, третьому – 3, четвертому – 2, п’ятому – 1.

2. Основна частина заняття: комбінація біг – стрільба. Робота в серії: біг – 200 м (час роботи 50-55 с), інтенсивність помірна; стрільба –

до 5 влучань. Інтервал часу між 200-метровими відрізками регламентується тривалістю стрільби. Кількість серій – 10

cтрільба за правилами змагань

ЕЗ 4

Удосконалення рухлмвості реакцій при змінних режимах роботи і підвищення якості стрільби

Біг стрільба, кількість серій – 6. Режим роботи в серії: режим бігової вправи 90-100 с – 400 м, з лінійним збільшенням і зниженням інтенсивності роботи. Режим стрільби – інтервал часу для стрільби (одразу після бігу) не більш 70 с до закриття 5 мішеней

cтрільба за правилами змагань

ЕЗ 5

Удосконалення стійкості реакцій і якості стрільби в умовах втомлення, що зростає

1 вправа – біг 5 хв. Критерій - стабілізація ЧСС у межах 120-130 уд•хв1.

2 вправа – перемінний біг 5 хв, поєднання роботи 50% від максимальної інтенсивності і 5 з прискоренням. Критерій - ЧСС ПАНО. 3 вправа – комбінація стрільби й бігу. Робота в серії: після

5 влучних пострілів виконується біг 5 серій. Довжина відрізку – 300 м. Тривалість виконання першого відрізку бігу - 60-62 с. У кожній 2-4 серії виконання бігу зменшувалося на 6 с

cтрільба за правилами змагань

П


римітка. ЕЗ – експериментальні заняття

^ У четвертому розділі «Програма тренувальних занять, спрямована на стимуляцію відновних реакцій і працездатності у змагальному періоді у сучасному п’ятиборстві» представлено теоретичне обґрунтування і результати практичного впровадження програми тренувальних засобів, спрямованої на удосконалення підготовленості кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві в «комбайні» у змагальному періоді.

Підґрунтям програми стали системні принципи теорії спорту, що визначають побудову тренувального процесу в змагальному періоді. Враховували, що раціональну побудову тренувального процесу в змагальному періоді пов'язано з раціональним поєднанням тренувальних засобів, спрямованих на відновлення організму і стимуляцію працездатності (В.М. Платонов, 2004). При виборі величини і спрямованості навантажень враховували фази відновлення організму після напруженої тренувальної і змагальної діяльності з великими навантаженнями. Програма включала традиційні елементи підготовки в сучасному п'ятиборстві: плавання, фехтування, конкур.

Алгоритм розробки програми тренувальних засобів передбачав виконання таких дій: 1. Аналіз календаря змагань. 2. Аналіз структури циклу підготовки між двома змаганнями. 3. Визначення спрямування тренувальних засобів з врахуванням фази відновлювального періоду. 4. Вибір режимів вправ для розвитку швидкості розгортання реакцій, рухливості аеробного енергозабезпечення в умовах перемінних режимів роботи і стійкості реакцій за умов втомлення, що зростає, з врахуванням функціональної підготовленості п’ятиборців. 5. Систематизація вправ і обґрунтування моделей тренувальних занять, спрямованих на розвиток компонентів спеціальної підготовленості у «комбайні». 6. Апробація програми тренувальних занять у мікроциклах підготовки. 7. Апробація блоків тренувальних занять відновлювальної і стимуляційної спрямованості у природних умовах змагальної діяльності.

Програма удосконалення підготовленості кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві у «комбайні» включала п’ять експериментальних тренувальних занять. При моделюванні тренувального процесу було обрано структуру експериментального циклу підготовки, яка за своїм змістом передбачала оптимальну кількість днів, необхідну для відновлення і стимуляції працездатності з врахуванням програми підготовки до наступного старту. Експериментальні тренувальні заняття було дібрано таким чином, щоб вони могли інтегровуватися у програму підготовки в міжзмагальних циклах різної тривалості. Умовою експериментального мікроциклу стало моделювання напруженої рухової діяльності на початку й у кінці мікроциклу, тобто умов, за яких процеси відновлення і стимуляції працездатності об’єднані в один цикл підготовки до старту. Зміст експериментального мікроциклу, спрямованого на відновлення і стимуляцію працездатності спортсменів у сучасному п’ятиборстві, представлено в табл. 2.

У перший і сьомий дні моделювалася змагальна діяльність у сучасному п’ятиборстві, проводилися контрольні й експериментальні вимірювання реакції кардіореспіраторної системи (КРС) на стандартні навантаження (перед виконанням першого виду програми багатоборства) і зменшення працездатності у процесі виконання «комбайна». Протягом 5 днів у певній послідовності застосовувалися експериментальні тренувальні заняття різної спрямованості. У перший і другий дні експериментальні заняття 1 и 2 було спрямовано на стимуляцію відновлювальних процесів в умовах післядії змагального навантаження. На третій день експериментальне заняття 3 було спрямоване на розвиток швидкості розгортання КРС на початку заняття. Попередня активізація КРС вплинула на стійкість реакцій і збільшення кількості влучень в ціль у процесі стрільби в основній частині заняття. На четвертий день експериментальне заняття 4 було спрямоване на збільшення рухливості кардіореспіраторної системи в умовах змінних режимів роботи, типових для змагальної діяльності. В експериментальному занятті 5 режими бігових вправ було спрямовано на збільшення стійкості КРС в умовах накопичення втоми. Умови стрільби були наближені до умов змагальної діяльності.

Таблиця 2

Експериментальний мікроцикл, спрямований на відновлення і стимуляцію працездатності спортсменів у сучасному пятиборстві

Експериментальний мікроцикл, дні цикла

1

2

3

4

5

6

7

Стимуляція втоми

змагальними вправами

Активізація

процесів відновлення

Удосконалення функціональних

можливостей

Стимуляція

втоми

змагальними вправами

Моделювання змагальної діяльності в сучасному п’ятиборстві

плавання

плавання

плавання

плавання

ЕЗ №5

моделювання змагальної

діяльності в сучасному п’ятиборстві

ЕЗ №1

ЕЗ №2

фехтування

ЕЗ №4

конкур

ЕЗ №3

Примітка: ЕЗ – експериментальне заняття


Перед виконанням першого виду багатоборства було проведено оцінку реакції КРС на стандартні навантаження (табл. 3). Оцінювалися стійкість реакцій КРС в умовах шестихвилинного стандартного навантаження помірної інтенсивності, швидкість розгортання КРС, стійкість кінетики КРС в умовах змінної роботи.

У процесі експериментальних вимірювань спостерігалась тенденція до збільшення стійкості пульсу, зареєстровано більшу швидкість розгортання реакції КРС (на 21,6%, р<0,05). У процесі змінюваного навантаження показано достовірне збільшення кількості прискорень, за яких спортсмени досягали індивідуальних пікових рівнів реакції. Кількість прискорень, за яких досягнуто пікового рівня реакції, збільшилася на 35,0% (р<0,05).

Таблиця 3
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи