Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 386.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/2
Дата28.08.2012
Розмір386.93 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


РОБОЧА навчальна ПРОГРАМА


дисципліни

ФІЛОСОФІя”

з підготовки

аспірантів та здобувачів УДУФМТ

до складання кандидатського іспиту


КИЇВ – 2012Робоча навчальна програма дисципліни „Філософія” з підготовки аспірантів та здобувачів УДУФМТ до складання кандидатського іспиту / Укладачі: науково-педагогічний колектив циклу філософських дисциплін кафедри суспільних наук – К.: УДУФМТ, 2012. – 41 с.

Рецензенти:

^ Шашкова Л.О., доктор філософських наук, професор кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бєрмічєва О.В., кандидат юридичних наук, доцент Академії адвокатури України.


© Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

з навчально-методичної роботи

_________________В.Д.Гвоздецький

(підпис)

«___»_____________2012 р.^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 дисципліни 

«ФІЛОСОФІЯ»


Схвалено вченою радою 

факультету правознавства та міжнародних відносин 


Протокол № 6 від 29 березня 2012 р.


Голова вченої ради ______________ С.Г. Благовісний

(підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри суспільних наук


Протокол № 8 від 28 березня 2012 р.


Завідувач кафедри _________________ В.Г.Бабенко

(підпис)

ПЕРЕДМОВА


Робоча програма курсу “Філософія” адресується аспірантам та здобувачам вченого ступеня кандидата у відповідній галузі наук. Вона створена на основі програми кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів, розробленої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Вищою атестаційною комісією та Національною Академією наук України.

Робоча програма передбачає вивчення аспірантами та здобувачами курсу “Філософія” у різних формах: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, захист рефератів, самостійна робота з вивчення окремих тем, питання для самоконтролю. Аспірантам та здобувачам надаються широкі права і створюються умови для творчого підходу до вивчення кожної теми, активного та аргументованого висловлювання власних суджень.


Робоча навчальна програма містить:

 1. Тематичний план дисципліни. Розподіл навчального часу за темами.

 2. Плани лекцій.

 3. Плани семінарських занять.

 4. Перелік питань для самостійного вивчення.

 5. Орієнтовну тематику рефератів до кандидатського іспиту з філософії.

 6. Методичні рекомендації з підготовки реферату.

 7. Зразок оформлення реферату.

 8. Зразок екзаменаційних білетів.

 9. Перелік екзаменаційних питань.

 10. Список рекомендованої літератури та першоджерел.

 11. Загальні вимоги до аспірантів (здобувачів) щодо засвоєння курсу.

 12. Критерії оцінювання знань на кандидатському іспиті з філософії.Змістовий модуль 1.

Основні напрямки, течії та школи в історії класичної філософії


Самостійна робота

тема: західноєвропейська філософія

епохи відродження

Основні питання до вивчення теми:

1. Гуманістичний та антропоцентричний характер філософії і культури Відродження.

2. Пантеїзм та проблема автономії людини у добу Ренесансу.

3. Значення концепції «подвійної» істини для розвитку філософського знання в добу Ренесансу.


Питання для самоконтролю:

1. Які характерні риси епохи Відродження?

2. Що таке пантеїзм?

3. Які філософські ідеї у працях М.Коперніка та Дж. Бруно?

4. Що таке геліоцентризм?

5. Які Ви знаєте соціальні теорії епохи Відродження?

6. Яку роль відіграло мистецтво в утвердженні антропоцентризму в духовній культурі Відродження?


тема: західноєвропейська філософія

нового часу

План

1. Особливості епохи і формування нової парадигми філософствування.

2. Натуралістична антропологія Ф.Бекона.

3. Механістичний матеріалізм Т.Гоббса.

4. Раціоналізм Р.Декарта.

5. Монадологія В.Лейбніца.

6. Французькі матеріалісти ХVІІІ ст. про людину як „складну машину”.


Питання для самоконтролю:

1. Що таке механіцизм, раціоналізм та емпіризм?

2. Яким було ставлення до середньовічної схоластики і містики?

3. Чому сенсуалізм і раціоналізм виступають як альтернативні засади

пізнавального процесу? Які Ви знаєте суб’єктивно-ідеалістичні теорії

ХVІІІ ст.?

4. У чому полягає сутність “механістичного принципу” епохи Просвітництва?

^ Рекомендована література: 58, 90, 106, 121, 130, 151, 161.


Змістовий модуль 2.

Основні напрямки, течії та школи

в некласичній філософії


Самостійна робота

тема: філософія життя

План

1. „Філософія життя” як культурно-логічна течія в сучасній філософії.

2. Основні школи „філософії життя”.

3. Вплив „філософії життя” на розвиток літератури та мистецтва.


Питання для самоконтролю:

1. Які основні причини виникнення течії „Філософія життя”?

2. Яка головна особливість академічної „філософії життя” (В.Дильтей,

Г.Зиммель)?

3. Назвіть і коротко охарактеризуйте центральне поняття вчення

А.Бергсона.

4. Як Ви ставитесь до концепції Ф.Ніцше про „волю до влади” та

„надлюдину”?

тема: позитивістська філософія. неопозитивізм

План

1. Позитивізм.

2. Емпіріокритицизм.

3. Неопозитивізм.

4. Постпозитивізм.


Питання для самоконтролю:

1. Коли і за яких причин виник позитивізм?

2. Чому друга стадія в розвитку позитивізму має назву емпіріокрити-

цизм?

3. Які характерні особливості неопозитивізму?

4. Що таке критичний раціоналізм К.Поппера, Т.Куна та інших пред-

ставників постпозитивізму?


тема: філософська думка україни хіх ст.

План

1. Проблеми людини та нації в творчості членів Кирило-Мефодіївського

товариства.

2. Українська „університетська” філософія.

3. „Філософія серця” П.Юркевича.

4. Філософська спадщина професорів Київської духовної академії.


Питання для самоконтролю:

1. Які філософські проблеми посідали центральне місце у творчості

М.Гоголя?

2. Як вирішувалися проблеми людини і науки у творчості членів

Кирило-Мефодіївського товариства?

3. У чому зміст „філософії серця” П.Юркевича?


тема: еволюція релігійної філософії хх ст.

План

1. Сутність сучасного неотомізму.

2. Філософські течії, які орієнтувалися на релігійну концепцію.

3. Філософські погляди П.Тейяра де Шардена.

4. Сутність персоналізму.


Питання для самоконтролю:

1. Яких представників сучасного неотомізму Ви знаєте?

2. Яким, на Вашу думку, є співвідношення віри, знань і цінностей у

житті людини?

3. Яких представників сучасного персоналізму Ви знаєте?

4. Філософські погляди П.Флоренського та С.Булгакова.


Рекомендована література:

45, 47, 51, 61-62, 69-70, 76, 81, 85, 93-95.


Змістовий модуль 3.

філософія людини, суспільства та історії


Самостійна робота

тема: людина як вольова істота

План

1. Воля як сутнісна властивість людини.

2. Воля і розум.

3. Свобода волі. Воля і свавілля.

4. Свобода і відповідальність.


Питання для самоконтролю:

1. Що таке воля людини?

2. У чому сутність волюнтаризму і фаталізму?

3. Що таке свобода волі? Чи може людина бути завжди і в усьому

вільна?

4. Чому воля є найвищим принципом буття і свідомості людини?

5. Чому вибір є сутністю вольового акту людини?


тема: природні засади історії.

Суспільство і природа

План

1. Філософські погляди на співвідношення природи і суспільства.

2. Географічне середовище як необхідна умова суспільного розвитку.

3. Науково-технічний прогрес і екологія.

4. Глобальний характер екологічних проблем.


Питання для самоконтролю:

1. Що таке „природа”, „природне середовище”, „біосфера”, „ноосфера”?

2. Яким є взаємозв’язок суспільства та природи на різних етапах

розвитку людства?

3. Якими є соціально-філософські аспекти екологічної проблеми?

4. У чому сутність екологічної проблеми в наші дні?

5. Які, на Вашу думку, основні шляхи, методи та форми вирішення

сучасної екологічної проблеми?


тема: ідея суспільного прогресу

План

1. Розробка ідеї суспільного прогресу зарубіжними та вітчизняними

філософами.

2. Характерні особливості суспільного прогресу в сучасних умовах.

3. Проблема „ціни” прогресу.

4. Суспільні ідеали і прогрес.

5. Майбутнє людства як предмет дослідження та прогнозування.


Питання для самоконтролю:

1. Що таке соціальний прогрес?

2. Що Ви знаєте про творчий внесок мислителів України та Росії в

розробку проблем соціального прогресу?

3. Якими є особливості соціального прогресу в сучасних умовах?

4. Які Ви знаєте соціальні утопії про майбутнє „досконале суспільство”.


тема: проблема єдності та багатоманітності

всесвітньої історії

План

1. Еволюція філософських уявлень про єдність людства та історичного

процесу.

2. Єдність історії людства як єдність його закономірного становлення.

3. Формаційна типологія суспільства.

4. Європоцентризм у пошуку моделей єдності історії.

5. Історія як співіснування у часі і просторі різноманітних, відособлених

культур і цивілізацій.


Питання для самоконтролю:

1. Які Ви знаєте натуралістичні тлумачення єдності та багатоманітності

історії?

2. Як К.Маркс обгрунтовував ідею всесвітньої історії?

3. Як Ви ставитесь до думки К.Ясперса, що історія - це процес

поглиблення комунікації між народами і культурами на засадах

абсолютних цінностей?

4. Які Ви знаєте сучасні моделі „світу світів” як моделі можливого

майбутнього єднання людства?


^ Рекомендована література:

 37, 67, 78, 94, 108, 116, 126, 131-132, 171.


Змістовий модуль 4.

економічна філософія і філософія права


Самостійна робота

тема: політичні та правові засади

економічного життя

План

1. Діалектика економічної і правової політичної системи.

2. Економічна політика як процес: сутність, передумови виникнення та

механізм функціонування в суспільстві.

3. Демократія як форма організації економічного життя. Поняття

економічної демократії.


Питання для самоконтролю:

1. Політична влада та економіка: механізм взаємодії.

2. Місце та роль політичного устрою в економічному житті суспільства.

3. Правова держава та громадянське суспільство як універсальні

суб’єкти економічної діяльності.

4. Роль політичних партій у визначенні економічної концепції та

стратегії економічного розвитку суспільства.

5. Роль політичної еліти та політичних лідерів у формуванні та

здійсненні економічної політики.

6. Економічні права, свободи та обов’язки громадянина.


Тема: Практична філософія підприємця

План

1. Підприємництво як економічна форма реалізації людиною своєї

сутності.

2. Мотивація підприємництва в сучасній ринковій економіці.

3. Інтелектуальні, психологічні та соціокультурні ресурси

підприємництва.

4. Менеджмент і маркетинг як специфічні форми підприємницької

діяльності.


Тема: Сутність філософського підходу до права

План

1. Обгрунтування необхідності філософії права. Залежність розуміння

права від філософського світогляду.

2. Філософське осмислення та наукове пізнання права: відмінність

предмета та методу.

3. Структура і функції філософії права.


Тема: Міжнародне право: його сутність

План

1. Міжнародне право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей.

2. Зв’язок міжнародного права з державою та громадянським суспільст-

вом.

3. Міжнародне право як феномен культурно-цивілізаційного процесу:

а) співвідношення міжнародного права, загальної теорії права,

соціології права;

б) основні питання міжнародного права;

в) функції філософії міжнародного права.


тема: вітчизняна філософсько-правова думка

План

1. Традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї українських та

російських філософів права.

2. Філософські проблеми правотворчості і правозастосування у сучасно-

му українському суспільстві.


Питання для самоконтролю:

1. Предмет і завдання філософії права.

2. Особистість і право. Правова антропологія.

3. Істина у правотворчості та правозастосуванні.

4. Ціннісні основи права.

5. Універсальне і культурне – особливе у ціннісному вимірі

міжнародного права.

6. Інституційний вимір міжнародного права. Політико-правові інститути

та їхня роль у здійсненні міжнародного права.


^ Рекомендована література:

4, 13, 26-28, 31, 39-40, 55, 128, 134, 136, 175, 179.


Змістовий модуль 5.

філософські проблеми наукового пізнання


Самостійна робота

тема: наука і моральність, соціальна

відповідальність вчених у сучасних умовах

План

1. Соціальні наслідки сучасного наукового прогресу.

2. Проблема гармонії істини, добра та краси в творчості вченого.

3. Свобода наукового пошуку вченого.

4. Соціальна відповідальність науковця.


Питання для самоконтролю:

1. Яка змістовність застосування поняття „наука”?

2. Як розподіляються процедури емпіричного і теоретичного рівнів

пізнання?

3. Які механізми соціокультурної детермінації наукового пізнання?

4. Як Ви розумієте демократію в науці?

5. У чому полягає свобода і відповідальність у творчості вченого?

6. До яких наслідків призводить ідеологізація наукового пізнання?

7. Чи є наука вищою формою раціональності?

Рекомендована література:

 59-60, 80, 129, 139, 141, 143, 147-150, 152, 154-167, 173.

тема: ФІЛОСОФІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

План

1. Поняття постмодернізму як вираження парадигмальної установки сучасної філософії.

2. Основні характеристики постнеокласичної філософії. Новий, нелінійний спосіб бачення світу .

3. Конституювання особливого способу презентування змісту культурної традиції в духовному просторі сучасності.


Питання для самоконтролю:

1. Що таке постметафізичне мислення?

2. Критика метафізики як основа побудови єдиної і концептуальної моделі світу.

3. У чому полягає зміст суттєвої трансформації сучасного світобачення?

4. Місце синергетики в контексті постмодерністського мислення.

5. Соціально-аксіологічний простір постмодерністської філософії.


Рекомендована література: 163, 178, 182, 183, 184, 187.

^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Поняття світогляду, його основні риси.

 2. Пріоритет загальнолюдських цінностей у філософії.

 3. Місце та роль філософії у сучасному суспільному житті.

 4. Філософія Стародавності. Зародження основних парадигм філософствування.

 5. Міфологічний характер античної філософії.

 6. Своєрідність філософії Стародавньої Греції.

 7. Релігійний характер філософської думки Середньовіччя.

 8. Філософія Ф.Аквінського.

 9. Гуманістичний аспект філософії доби Відродження у Західній Європі.

 10. Проблема методу пізнання та епістемологічний поворот у філософії Нового часу.

 11. Наукова революція ХVІ – ХVІІ ст. та роль філософії у становленні сучасної науки.

 12. Проблема рівності і свободи в творах французьких матеріалістів XVIII ст.

 13. Місце німецької класичної філософії в історії філософської думки.

 14. Філософські позиції І.Канта.

 15. Філософська концепція Г.В.Ф. Гегеля.

 16. Л.Фейєрбах і криза класичної філософії.

 17. Виникнення некласичних філософських учень у ХІХ ст.

 18. Основні ідеї та принципи філософії марксизму.

 19. Проблема захисту і оновлення класичних філософських традицій: неокантіанство, неотомізм, неогегельянство.

 20. Сучасний ірраціоналізм у зарубіжній філософії.

 21. Зародження і становлення філософської думки України.

 22. Філософські погляди Г.Сковороди.

 23. Ідеї гуманізму в творах професорів Києво-Могилянської Академії (Гізель І., Яворський С., Прокопович Ф., Кониський Г., Лербацький Г.).

 24. Українська філософія ХХ ст. у контексті світової філософської думки.

 25. Російська релігійна філософія ХІХ – ХХ ст.

 26. Філософські ідеї у творчості М.Бердяєва.

 27. Проблема людини у творчості Ф.Достоєвського і Л.Толстого, І.Франка.

 28. Проблема ірраціонального (воля, почуття, інтуїція, несвідоме і підсвідоме) і спроба її дослідити з позицій раціоналізму (С. К’єркегор, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, З. Фрейд).

 29. Людська індивідуальність як предмет філософії екзистенціалізму.

 30. А. Камю про абсурдність людського буття.

 31. Ж.-П. Сартр про людську свободу.

 32. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

 33. Філософський аспект проблеми походження людини.

 34. Проблема свідомості у філософії.

 35. Проблема ідеального у філософії.

 36. Духовні виміри буття людини.

 37. Місце несвідомого у духовному світі людини.

 38. Пізнання у контексті людського існування.

 39. Проблема істини у філософії.

 40. Філософські аспекти проблеми творчості людини.

 41. Головні концепції філософії історії.

 42. Свобода і відповідальність в історії.

 43. Проблема спрямованості історії.

 44. Проблема побудови теоретичних моделей суспільства.

 45. Майбутнє людства як предмет філософського дослідження.

 46. Діалектика: типи, зміст і функції.

 47. Модифікації діалектики у сучасних філософських доктринах.

 48. Метафізика в історії світової філософської думки.

 49. Філософія і наука: механізм взаємодії.

 50. Методологія науки та епістемологія.

 51. Наукова раціональність і проблема міждисциплінарності.

 52. Наука як функція культури.

 53. Категорія „наукова спільнота” у соціології науки.

 54. Науковий метод як соціокультурний феномен.

 55. Філософські питання природничих наук.

 56. Методологічні проблеми економічних наук.

 57. Соціально-економічна обумовленість правових ідей і вчень.

 58. Філософські дискусії про засади і структуру наукового дослідження.

 59. Глобальні проблеми сучасності та етична позиція вченого.

 60. Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність науковця.

 61. Взаємозв’язок моралі і права.

 62. Філософія господарства як методологічна основа економічного управління.

 63. Економічна система як світоглядне явище.

 64. Філософське тлумачення економічних теорій.

 65. Економічний Постмодерн.

 66. Економіка в системі соціокультурних відносин.

 67. Право як феномен культурно-цивілізаційного процесу.

 68. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі міжнародного права.

 69. Міжнародне право як соціокультурне явище.

 70. Історичні типи філософії права.

Методичні рекомендації

з підготовки реферату


Реферат є обов’язковою письмовою роботою аспіранта або здобувача, який готується до складання кандидатського мінімуму з філософії. Без позитивної оцінки за реферат його виконавець до іспиту не допускається.

Тема реферату обирається на основі рекомендованої тематики, розробленої кафедрою суспільних наук УДУФМТ, в залежності від спеціалізації аспіранта і здобувача. Викладач – науковий консультант може змінити тему реферату в разі невідповідності запропонованій тематиці або науковому профілю дисертанта.

Мета роботи над рефератом - поглиблене вивчення обраної філософської проблеми на основі творчого засвоєння першоджерел, історико-філософської літератури, що висвітлює обрану тему. У рефераті повинні бути відображені світоглядні і методологічні питання науки у галузі, в якій спеціалізується аспірант і здобувач. Принципово важливим при цьому є досягти теоретичної свіжості, відмовитись від усього морально застарілого, творчо використати парадигмальні критерії, тому що у філософії ніколи не було і не може бути єдиної парадигми. У рамках плюралізму філософських шкіл, течій, спрямувань автор реферату повинен глибоко і всебічно проникнути у сутність теми, яка аналізується, і, спираючись на це, аргументовано обгрунтувати своє індивідуальне сприйняття.

Реферат є самостійним аналітичним дослідженням з обраної теми. Зміст реферату складає аналіз конкретної філософської проблеми з того чи іншого наукового напряму.

^ Логіка побудови реферату передбачає:

а) історико-філософський екскурс у сутність виникнення, постановки, теоретичного обгрунтування конкретної проблеми, що досліджується аспірантом чи здобувачем;

б) використання аргументації конкретних авторів за оригінальними текстами, враховуючи теоретичну критику самої постановки проблеми і методології та методу її розв’язання у різних історичних та сучасних напрямах світової філософії;

в) зв’язок теми та проблематики реферату з галуззю професійних наукових досліджень та максимальне наближення до огляду загально-методологічної основи своєї дисертації.

Реферат повинен відповідати загальноприйнятим нормам оформлення наукових матеріалів і містити: план, вступ, основну частину, загальні висновки, список використаної літератури. На наведені у тексті цитати повинні бути посилання внизу сторінки або наприкінці реферату.

Аспірант або здобувач може отримати індивідуальну консультацію у викладача – наукового консультанта з питань вибору теми реферату, методики його підготовки, оформлення, а головне, з питання творчої розробки вибраної філософської проблеми.

^ Обсяг реферату - 22-25 сторінок комп’ютерного тексту, набраного через 1,5 інтервали. Зразок оформлення титульної сторінки реферату див. на с. 41, додаток 1.

Реферат (в одному примірнику) подається на кафедру суспільних наук (кімн. 105) не пізніше, ніж за місяць до іспиту, а після рецензування викладачем – науковим консультантом передається у відділ аспірантури УДУФМТ і зберігається 5 років (за вимогами ВАК України).

Іспит приймається комісією, до складу якої входять кваліфіковані викладачі кафедри. Голова комісії – ректор або перший проректор УДУФМТ.

Іспити за рішенням комісії проводяться усно за білетами. Для підготовки відповіді дисертант використовує іспитові листи, які зберігаються у відділі аспірантури протягом року. Члени комісії можуть ставити додаткові питання за білетом та темою реферату.

Рівень знань аспіранта, здобувача оцінюється за чотирибальною системою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи