Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету icon

Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету
Скачати 74.21 Kb.
НазваПокрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету
Дата28.08.2012
Розмір74.21 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


УЮ»

ФМТ

Покрещук О.О.

2012 р.
ПРОГРАМА


вступного іспиту до аспірантури з предмету


«Іноземна мова»


Київ - 2012


Укладачі: доцент к.п.н.Литнєва Г.П.,

доцент Кокошкіна Н.В.

Рецензенти: Малиновська І.В. – доцент, к.ф.н. Київського інситуту перекладачів,

Бабушко С.Р. – доцент к.ф.н., завідувач кафедрою іноземних мов інституту туризму ФПУ


Розглянута на засіданні

кафедри іноземних мов,

протокол № 11 від 24.05.12.


Вступ


Вступний іспит з іноземної мови має на меті з’ясування рівня володіння іноземною мовою в обсязі програми вузу та вміння спілкуватися за фахом. Предметом іспиту є вияв вміння читання та перекладу текстів за фахом, отримання інформації з газетних статей з викладенням головних положень змісту, вміння вести бесіду іноземною мовою з екзаменатором з розмовних тем по запропонованих викладачем ситуаціях.


^ Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності


Вступник до аспірантури повинен володіти іноземною мовою в обсязі програми з іноземних мов для немовних вузів. Вступник повинен:

 1. Читати та перекладати зі словником з іноземної мови на українську тексти (1200 д.з.) художньої, суспільно-політичної, країнознавчої, економічної та правознавчої літератури, ставити запитання до них та давати стислий коментар.

 2. Проглядати газетні статті українською мовою з викладанням головних положень змісту англійською, німецькою або французькою мовами (інформативне читання газетних текстів, обсяг – 600 д.з.).

 3. Знати граматику в обсязі вузівської програми з іноземних мов і вміти визначати основні часи дієслова, безособові форми дієслова, модальні дієслова та вміти перекладати речення.

IV. Вміти спілкуватися з наступних тем:

  1. Події у житті нашої країни та за кордоном.

  2. Резюме або CV (сім’я, освіта, трудова діяльність, хобі);

  3. Про свою роботу та свою професію;

  4. Про своє місто та міста, в яких побував;

  5. Подорожі по країні та за кордон;

  6. Дозвілля (телебачення, театр, концерти, кіно);

  7. Улюблена книга, письменник, музика;

  8. Про Україну (органи влади, політичний та економічний устрій, українські національні свята, видатні особи України);

  9. Велика Британія (органи влади, політичний та економічний устрій, Лондон – столиця Великобританії);

  10. США (органи влади, політичний та економічний устрій, Вашингтон – столиця США);

  11. Засоби масової інформації. Радіо. Телебачення. Преса.

  12. Захист навколишнього середовища. Охорона здоров’я людини.

  13. Спорт – засіб дружнього спілкування між народами. Олімпійські ігри.

  14. Відносини України з англомовними країнами.


V. Вміти вести бесіду з екзаменатором з вище перелічених розмовних тем по запропонованих викладачем ситуаціях.

Вступник повинен вміти використовувати в мовній діяльності знання з наступних граматичних тем:


З англійської мови:

Дієслово

Часи дієслова

Indefinite Tenses

The Present Indefinite Tense

The Past Indefinite Tense

The Future Indefinite Tense

The Future Indefinite-in-the-Past Tense

Continuous Tenses

The Present Continuous Tenses

The Past Continuous Tenses

The Future Continuous Tenses

The Future Continuous-in-the-Past Tense

Prefect Tenses

The Present Prefect Tenses

The Past Prefect Tenses

The Future Prefect-in-the-Past Tense

Prefect Continuous Tenses

The Present Prefect Continuous Tenses

The Past Prefect Continuous Tenses

Послідовність часів

Пасивний стан дієслова

Способи дієслова

The Conditional Mood

Subjunctive II

Вживання Conditional Mood i Subjunctive II

Subjunctive I

The Suppositional Mood

Вживання Suppositional Mood i Subjunctive I

The Imperative Mood

Модальні дієслова

Неособові форми дієслова

Інфінітив

Об’єктивний інфінітивний комплекс

Суб’єктивний інфінітивний комплекс

Прийменниковий інфінітивний комплекс

Вживання інфінітивної частки to

Дієприкметник

Утворення дієприкметників

Форми дієприкметників

Значення та вживання Present Participle

Значення та вживання Past Participle

Функції дієприкметника в реченні

Об’єктивний дієприкметниковий комплекс

Незалежний дієприкметниковий комплекс

Герундій

Дієслівні властивості герундія

Іменникові властивості герундія

Вживання герундія

Комплекси з герундієм

Герундій і віддієслівний іменник

Переклад герундія українською мовою

Іменник

Утворення множини іменників

Правила правопису множини іменників

Окремі випадки утворення множини іменників

Відмінки іменників

Присвійний відмінок

Вживання іменників у функції означення

Артикль

Основні функції означеного і неозначеного артикля

Вживання неозначеного артикля

Вживання означеного артикля

Відсутність артикля перед обчислювальними іменниками

Вживання артикля з назвами речовин

Вживання артикля з абстрактними іменниками

Вживання артикля з власними іменниками

Прикметник

Числівник

Займенник

Особові займенники

Присвійні займенники

Зворотні займенники

Питальні займенники

Сполучні займенники

Неозначені займенники

Заперечні займенники

Означальні займенники

Кількісні займенники

Прислівник

Прийменник

Сполучник


З німецької мови


Порядок слів у простому реченні (розповідне, заперечне, питальне)

Іменник. Артикль, рід, число, відмінок

Дієслово. Основні форми дієслова

Часові форми дієслова. Відокремлювані, невідокремлювані префікси дієслова

Зворотні та модальні дієслова

Складні іменники

Займенникові прислівники

Займенники

Числівники

Прикметники

Складнопідрядні речення (підрядні речення означальні, додаткові, причини та умови)

Активний та пасивний стан дієслова

Три види пасивного стану німецького дієслова

Утворення, вживання та переклад

Залежний інфінітив

Інфінітив пасив з модальними дієсловами

Інфінітивні групи

Дієслова haben, sein + zu + інфінітив

Partizip I, II – утворення та вживання

Дієприкметниковий зворот

Поширене означення. Partizip I, II + zu в ролі означення. Спосіб дієслова

Konjunktiv – утворення, вживання та переклад. Konjunktiv у непрямій мові.

Примітка: вступник до аспірантури має складати всі теми, крім зазначених у пунктах 9-10. Замість них вводяться теми: Німеччина (органи влади, політичний та економічний устрій, Бонн – столиця Німеччини).


З французької мови:


Синтаксис

Порядок слів у розповідному та питальному реченнях

Засоби виділення членів речення

Складне речення

Типи підрядних речень

Пряма і непряма мова


Морфологія

Артикль (види артиклів, відсутність артикля і заміна артиклів прийменником de)

Числівник (кількісні, порядкові)

Займенник (види займенників та їх вживання)

Дієслово

Типи дієвідмінювання

Способи і часи

Теперішній час

Минулі часи

Майбутні часи

Узгодження часів

Умовний спосіб

Вживання часів після si умовного

Subjonctif

Наказовий спосіб

Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, Participls, герундій)

Прислівник

Прийменник

Сполучник

Примітка: вступник до аспірантури має складати всі теми, крім зазначених у пунктах 9-10. Замість них вводяться теми:

Франція (органи влади, політичний та економічний устрій, Париж – столиця Франції)


ЛІТЕРАТУРА

Англійська мова:

 1. Литнєва Г.П., Онісіна І.С., Кокошкіна Н.В., Розкладка М.І. ''International Trade (Business and Law)'': Навчальний посібник.- К., Зовнішня торгівля, Ельга, 2007.

 2. Литнєва Г.П. ''Education and the Bologna Process'': Навчальний посібник.- К., УДУФМТ, 2008.

 3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. - К., 2008.

 4. Гужва Т. Английские разговорные темы для абитуриентов.- К., "Тандем", 2001.

 5. Ruymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press.

 6. Гужва Т. Англійські розмовні теми. Харків, "Поліо", 2011.

 7. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови.- Донецьк, БАО, 1999.

 8. Гапон Ю.А. Business English. Англійська мова для ділового спілкування. Інтенсивний курс: Навч. посіб. для немовних вищ. нав. закл. І-V рівнів акредитації/Юрій Антонович Гапон. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.

 9. Слепович В.С. Деловой английский. Business Communication: Учеб. Пособие/ В.С. Слепович. – Мн.: ТетраСистемс, 2002..

 10. Латигіна А.Г. English of International Business and Management: Навч. Посібник. – К. КНТЕУ, 2004.Німецька мова:

1. Баланца Е.Н., Петренко О.В. Немецкий язык. Уснные разговорные темы. - К., "Методика", 2001.

 1. Строкин Т. 85 устных тем по немецкому языку. - Москва, Летрис Пресс, 2006.

 2. Постнікова О.М. Граматика німецької мови. - К., А.С.К., 2005.


Французька мова:

 1. Лисенко О.М., Могушинець І.І. Французька мова вступникам до вузів. Навчальний посібник. - К., "Вища школа", 2001.

 2. Мокреева Н.Г. Французский язык. Разговорные темы для абитуриентов. - К., "Методика", 2000.

 3. Мурадова Л. 60 устных тем по французскому языку. - Рольф, Айрис - персс, 2003.

Схожі:

Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПокрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету
Рецензенти: Малиновська І. В. – доцент, к ф н. Київського інситуту перекладачів
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство)
Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство). – Львів: лнам,...
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 05. – Образотворче мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. – Декоративно-прикладне мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури
Економічний зміст підприємства. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування....
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Покрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи