Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році icon

Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
Скачати 70.52 Kb.
НазваПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
Дата28.08.2012
Розмір70.52 Kb.
ТипПравила


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
О.О. Покрещук

«_30_»___05______2012 р.


Правила прийому

до аспірантури

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
Київ 2012

Схвалено та затверджено

Вченою радою УДУФМТ

Протокол № 5 від 30 травня 2012 року


Правила прийому до аспірантури складені відповідно до Конституції України 1996р., Законів України «Про освіту» 1996 р., «Про вищу освіту» 2002 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» 1991 р., на підставі затвердженого постановою кабінету Міністрів України «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних громадян в Україні» 1993 р., Статуту Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та «Положення про аспірантуру УДУФМТ» (далі – Положення).

1. Аспірантура Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі здійснює підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями:

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

12.00.11 «Міжнародне право».

2. До аспірантури УДУФМТ приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

3. Підготовка в аспірантурі здійснюється з відривом і без відриву від виробництва. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 років, в аспірантурі без відриву від виробництва – 4 роки. В аспірантуру приймаються особи, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра).

4. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету – за державним замовленням для роботи у державному секторі національного господарства;

 • коштів юридичних осіб на умовах угод-замовлень з підприємствами, організаціями, установами;

 • коштів фізичних осіб.

Громадяни інших держав та особи без громадянства приймаються в аспірантуру на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених з юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України про освіту.

5. Документи подаються з 15 серпня по 15 вересня 2012 року до аспірантури УДУФМТ за адресою: 01042, м. Київ, вул. Раєвського, 36, кім. 307. Телефон 044-529-60-87.

Вступники до аспірантури подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

 • заяву про прийом в аспірантуру на ім'я ректора Університету;

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • 2 фотокартки 3х4 см.;

 • автобіографію;

 • копію паспорта;

 • список опублікованих праць і винаходів (при їх відсутності реферат з обраної спеціальності обсягом 1 ум. др. арк. – 24 стор. комп’ютерного тексту через 1,5 інтервали шрифтом 14);

 • копію диплома про повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»), засвідчену в установленому порядку; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома;

 • копію трудової книжки, засвідчену за місцем роботи;

 • посвідчення (оригінали) про складання кандидатських іспитів (за наявності складання кандидатських іспитів);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

 • довідку з місця роботи про середньомісячну заробітну плату за підписом керівника установи та головного бухгалтера (для вступників на навчання з відривом від виробництва);

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • копію військового квитка (для чоловіків).

Паспорт, диплом, військовий квиток, трудову книжку (оригінали) при подачі документів вступник пред’являє особисто.

6. Вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання в аспірантурі за державним замовленням, як додаток до зазначених документів можуть подавати рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій державного сектору економіки, Вченої ради УДУФМТ, інших вищих навчальних закладів (факультетів), наукових установ тощо.

7. Взаємозобов’язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та УДУФМТ визначається типовою угодою, розробленою відповідно до Додатку 1 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів (угод та угод-замовлень про підготовку аспірантів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб), укладених між УДУФМТ та аспірантами (установами, організаціями та підприємствами-замовниками), відповідно до яких передбачається повне відшкодування витрат на підготовку через аспірантуру.

8. Вступники, які направляються на навчання до аспірантури УДУФМТ установами, організаціями та підприємствами за кошти юридичних осіб, подають лист-клопотання або направлення замовника із зобов’язанням про своєчасне здійснення оплати за складання вступних іспитів вступником та його навчання в аспірантурі УДУФМТ.

Особи, які беруть участь у конкурсі на навчання в аспірантурі УДУФМТ на госпрозрахунковій основі – за кошти фізичних осіб, подають заяву–зобов’язання про своєчасне здійснення оплати за вступні іспити (розрахунок з Університетом за складені вступні іспити здійснюється абітурієнтом у триденний термін після складання останнього вступного іспиту – до винесення рішення Приймальною комісією).

9. Для проведення прийому в аспірантуру створюється приймальна комісія, головою якої є ректор Університету.

Члени Приймальної комісії призначаються наказом ректора УДУФМТ з числа завідуючих кафедрами, відділів, провідних вчених, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

10. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносяться Приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та наукових праць вступника, а також з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Про рішення Приймальної комісії вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, зазначених у цих правилах прийому, або подання їх після закінчення встановленого терміну.

11. Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити з обраної спеціальності (в обсязі навчальних програм для спеціалістів та магістрів), філософії і однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

12. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час, або одержали незадовільну оцінку, а також ті, які забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в конкурсі не допускаються.

Повторне складання іспитів не допускається.

Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року.

13. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури. Таким особам зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

14. Вступні іспити проводяться згідно з розкладом, затвердженим наказом ректора Університету. Розклад вступних іспитів (з зазначенням години та місця проведення) розміщується для ознайомлення на дошці оголошень та на офіційному веб-сайті Університету www.usufit.edu.ua в розділі «Аспірантура» за 10 днів до їх початку.

15. На підставі результатів конкурсних вступних іспитів Приймальна комісія виносить рішення щодо зарахування кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право на зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями державного сектору національної економіки, Вченою радою УДУФМТ та інших вищих навчальних закладів (факультетів), наукових установ, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною комісією відповідного рішення.

16. За результатами вступних іспитів та відповідно до рішення Приймальної комісії здійснюється зарахування на навчання в аспірантуру.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора УДУФМТ з 01.11.2012 р.

Інформація про результати вступної кампанії до аспірантури розміщується на дошці оголошень та на офіційному веб-сайті Університету www.usufit.edu.ua.

17. У разі зарахування на навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, працівник звільняється з роботи в термін, що забезпечує своєчасне прибуття на навчання. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування до аспірантури.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням або відраховані з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

18. Організаційна підготовка щодо проведення набору на навчання в аспірантурі, прийом документів від абітурієнтів проводяться відділом аспірантури Університету.

19. Координація та контроль за проведенням набору до аспірантури УДУФМТ здійснюється Головою Приймальної комісії та проректором з наукової роботи.


Проректор з наукової роботид.ю.н. В.О. Заросило


Схожі:

Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconРічний план закупівель на 2009 року Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconРічний план закупівель на 2010 рік Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconІнформаційні ресурси для прийняття управлінських рішень безугла Ю.Є
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: рвв рдгу. – 2010 – 48с
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи