Структура кандидатського іспиту з іноземної мови icon

Структура кандидатського іспиту з іноземної мови
Скачати 72.96 Kb.
НазваСтруктура кандидатського іспиту з іноземної мови
Дата02.09.2012
Розмір72.96 Kb.
ТипДокументи

СТРУКТУРА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ1. Письмовий переклад на українську мову оригінального іноземного тексту з фаху (2000 друкованих знаків).

2. Письмове реферування іноземною мовою українського тексту за напрямком дослідження обсягом 4000-4500 друкованих знаків.

3. Лексико-граматичний тест.

4. Бесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження та на побутові теми.


Навчальний матеріал з англійської, німецької, французької мов, зразок реферату та приклади тесту.

Навчальний матеріал з англійської мови

 1. Структура речення в англійській мові порівняно. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи питань.

 2. Іменник. Злічувані та незлічувані іменники. Утворення множини. Присвійний відмінок.

 3. Дієслово. Дійсний, умовний, наказовий способи дієслова, часи дієслова (Simple, Continuous, Perfect), модальні дієслова (can, must, may, should) та їх еквіваленти, дієслово to be. Активний та пасивний стан дієслова. Правило узгодження часів.

 4. Артикль. Вживання означеного та неозначеного артиклю.

 5. Займенник. Особові, присвійні, вказівні займенники. Неозначені займенники. Неозначені займенники some, any; заперечний займенник no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий займенник one. Три функції one. Підсилювальні і зворотні займенники.

 6. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, інфінітив, герундій. Інфінітивні конструкції “The Complex object” та “The Complex Subject”.

 7. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.

 8. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, хронологічних дат, позначень часу.

 9. Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник). Конструкції типу the more, the better, there + be.

 10. Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, безсполучникові підрядні речення, складнопідрядні речення, еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування тощо).

 11. Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, “фальшиві друзі перекладу”, британський та американський варіанти англійської мови, термін, уживані вирази і службові слова, іншомовні, запозичені, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги тощо).

 12. Жанрові особливості перекладу.

 13. Найуживаніші суфікси. Префікси англійської мови науково-технічної літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.

Теми для бесіди:

 1. Моє наукове дослідження.

 2. Великобританія.

 3. Лондон.

 4. Україна.

 5. Київ.

 6. Моє рідне місто.

 7. Моя біографія, сім’я.

 8. Мої інтереси, хоббі.

 9. Моя робота.

 10. Вищий навчальний заклад, який я закінчив.

Навчальний матеріал з німецької мови

1. Часові форми дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. Дієслівне керування.

2. Пасив. Модальні дієслова та інфінітивні групи як члени речення. Множина іменників. Прийменники з давальним та знахідним відмінками.

3. Дієприкметник. Означення, виражене дієприкметником І і ІІ. Поширене означення. Дієприкметник чи ZU як означення.

4. Відокремлені дієприкметникові звороти. Прийменник з родовим відмінком. Результативний пасив.

5. Підрядні речення. Речення з підрядними означальними. Відмінювання відносних займенників.

6. Додаткові підрядні речення. Речення з підрядними причини. Введення логічних зв’язків.

7. Інфінітивні групи. Речення з підрядними мети та способу дії.

8. Речення з підрядними умовними.

9. Розділовий родовий відмінок.

10. Займенникові прислівники.

11. Звороти можливості та повинності. Конструкція haben + zu + інфінітив та sein + zu + інфінітив.

13. Парні сполучники.

14. Конструкція sich lassen + інфінітив. Сполучення знахідного відмінку з інфінітивом.

15. Вказівні займенники у функції заміни іменників.

16. Речення з підрядними часу та мети. Подвійні прийменники та прийменники з підсиленням.

17. Спосіб вираження відношення до висловлювання. Модальні дієслова, складні форми модальних дієслів.

18. Спосіб вираження зв’язку з попереднім та наступним висловлюванням. Кон’юктив у самостійних реченнях.

19. Кон’юктив в умовних реченнях. Допустові речення. Модальні дієслова у значенні речення.

20. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури.


Теми для бесіди:

 1. Моє наукове дослідження.

 2. Німеччина.

 3. Берлін.

 4. Україна.

 5. Київ.

 6. Моє рідне місто.

 7. Моя біографія, сім’я.

 8. Мої інтереси, хоббі.

 9. Моя робота.

 10. Вищий навчальний заклад, який я закінчив.

Навчальний матеріал з французької мови

 1. Артикль.

 2. Займенник.

 3. Група часів індикативу.

 4. Умовний спосіб.

 5. Пасивна форма.

 6. Інфінітив. Функції інфінітиву.

 7. Дієприкметник.

 8. Дієприслівник.

 9. Порядок слів у реченні.

 10. Узгодження часів індикативу.

 11. Словотворення.

 12. Складносурядне речення.

 13. Складнопідрядне речення.

 14. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково-технічного тексту.


Теми для бесіди:

 1. Моє наукове дослідження.

 2. Франція.

 3. Париж.

 4. Україна.

 5. Київ.

 6. Моє рідне місто.

 7. Моя біографія.

 8. Мої інтереси, хоббі.

 9. Моя робота.

 10. Вищий навчальний заклад, який я закінчив.


зразок

державна прикордонна служба україни

____________________________________________________________

Національна академія Державної прикордонної служби України

ім. Богдана Хмельницького


Р Е Ф Е Р А Т

на тему___________________________________

з прочитаної літератури на англійській мові

зі спеціальності: __________________________________________

шифр і назва спеціальності

на тему дисертаційної роботи:

“__________________________________________________________”

назва теми

здобувача наукового ступеня кандидата ________________ наук

_____________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові


Хмельницький  2011

зразок

З М І С Т


РОЗДІЛ 1.

Огляд оригінальної літератури, що прочитана англійською мовою за напрямком дослідження ................................….......


3

РОЗДІЛ 2.

Інформація щодо змісту дисертаційного дослідження .........

21

РОЗДІЛ 3.

Словник термінів, які використовуються в літературі, що була прочитана ..........................................................................


23

Список використаної літератури …………………………………………...

25


Примітка: розділ 1 – 15-20 сторінок;


Розділ 1 повинен починатись словами: “Під час виконання дисертаційного дослідження було прочитано і перекладено книгу (вказати автора і назву)”. Далі необхідно передати зміст прочитаного українською мовою. Книга на англійській мові має містити 250-300 сторінок.


розділ 2  2 сторінки;


У розділі 2 англійською мовою розкрити такі пункти: а) тема дисертаційного дослідження; б) актуальність теми; в) об’єкт і предмет дослідження, його завдання; г) практичне значення дисертаційного дослідження; е) стислий зміст розділів дисертації.


розділ 3  100 термінів з транскрипцією та перекладом;


книга, що була прочитана на англійській мові, має бути на іспиті обов’язково.


Вимоги до оформлення реферату

Текст реферату набирається на одній стороні білого аркуша формату А4 (297210 мм) шрифтом Times New Roman, розмір – 14.

Параметри абзацу: інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 см.

Параметри сторінки: поле зверху – 2 см, поле знизу – 2 см, поле ліворуч – 2,5 см, поле праворуч – 1,5 см, орієнтація – книжна.

Кожний розділ реферату починається з нової сторінки.


приклад завдання для перевірки знань граматики

Тип А – десять завдань:

І. Укажіть варіант, який має бути на місці пропуску:

 1. Here ____________ notebook and report that. I promised you last week.

 1. is the (b) are the (c) was the (d) has been a


Тип Б – десять завдань:

 1. The fact that space exploration has increased dramatically in the past thirty years ______________________________________________.

 1. is an evidence of us wanting to know more of our solar system

 2. indicates that we are very eager to learn all we can about our solar system

 3. how we want to learn more about the solar system

 4. is pointing to evidence of our intention to know a lot more about what is called our solar system


приклад ТЕСТОВОГО завданНЯ для перевірки знань з лексики та навичок читання

Тип А – десять завдань:

ІІ. Виберіть один із варіантів, який найкраще може замінити підкреслену частину речення:

 1. Most students abhor lengthy exams at the end of the year.

 1. detest;

 2. regret;

 3. nullify;

 4. negate.

2. Allowing fields to lie fallow is one means of restoring fertility.

 1. unplanted;

 2. plowed;

 3. watered;

 4. seeded.

Тип Б – два тексти і п’ять завдань до кожного з них:

ІІІ. Прочитайте текст. Виберіть один найкращий варіант відповіді на запитання до тексту:

Petroleum products, such as gasoline, kerosene, home heating oil, residual fuel oil, and lubricating oils, come from one source-crude oil found below the earth’s surface, as well as under large bodies of water, from a few hundred feet below the surface to as deep as 25,500 feet into the earth’s interior. Sometimes crude oil is secured by drilling a hole through the earth, but more dry holes are drilled than those producing oil. Pressure at the source or pumping forces crude oil to the surface.

Crude oil wells flow at various rates, from ten to thousands of barrel per hour. Petroleum products are always measured in 42-gallon barrels.

Petroleum products vary greatly in physical appearance: thin, thick, transparent, opaque, but regardless, their chemical composition is made up of only two elements: carbon and hydrogen, which form compounds called hydrocarbons. Other chemical elements found in union with the hydrocarbons are few and are classified as impurities. Trace elements are also found, but these are of such minute quantities that they are disregarded. The combination of carbon and hydrogen forms many thousands of compounds which are possible because of the various positions and joinigs of these two atoms in the hydrocarbon molecule. The various petroleum products are refined from the crude out by heating and condensing the vapors. These products are the so-called light oils, such as gasoline, kerosene, and distillate oil. The residue remaining after the light oils are distilled is known as heavy or residual fuel oil and is used mostly for burning under boilers. Additional complicated refining processes rearrange the chemical structure of the hydrocarbons to produce other produce, some of which are used to upgrade and increase the 0ctane rating of various types of gasoline's.

 1. Which of the following is not true? (A) Crude oil is found below land and water. (B) Crude oil is always found a few hundred feet below the surface. (C) Pumping and pressure force crude oil to the surface. (D) A variety of petroleum products is obtained from crude oil.

 2. Many thousands of hydrocarbons are possible because (A) the petroleum products vary greatly in physical appearance (B) complicated refining processes rearrange the chemical structure (C) the tow atoms in the molecule assume many positions (D) the pressure needed to force it to the surface causes molecular transformations.

 3. Which of the following is true? (A) The various petroleum products are produced by filtration. (B) Heating and condensation are produce the various products. (C) Chemical separation is used to produce the various products. (D) Mechanical means such as the centrifuge are used to produce the various products.

 4. How is crude oil brought to the surface? (A) expansion of the hydrocarbons. (B) pressure and pumping. (C) vacuum created in the drilling pipe. (D) expansion and contraction of the earth’s surface.

 5. Which of the following is not listed as a light oil? (A) distillate oil. (B) gasoline. (C) lubricating oil. (D) kerosene.

Схожі:

Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconНаказ №349-5-05 Про допуск здобувача каф. Фгі до складання кандидатського іспиту з іноземної мови в осінню сесію 2011р
Додатково до наказу по університету №340 05 від 05. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту...
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconЗапорізький національний університет факультет іноземної філології
Складена на основі типової "Програми курсу для підготовки аспірантів І пошукувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови". К.:...
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconКафедра романо-германської філології структура кандидатського іспиту з іноземних мов: 1 тур: лексико-граматичний тест; 2 тур
Лексико-граматичні завдання тесту базуються на елементарному рівні знання лексики та граматики іноземної мови
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconЗразок подання
Прошу включити до складу екзаменаційної комісії для приймання кандидатського іспиту з іноземної мови
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconФахівці з іноземної мови за напрямами (для складання кандидатського іспиту)
Антипенко В. Ф. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права – 12. 00. 11 Міжнародне право
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconФахівці з іноземної мови за напрямами (для складання кандидатського іспиту)
Антипенко В. Ф. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права – 12. 00. 11 Міжнародне право
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconЗразки заяв для складання
Прошу допустити до складання кандидатського іспиту з іноземної мови (вказати якої) у весняну (осінню) сесію 20 року
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconЗразки заяв для складання
Прошу допустити до складання кандидатського іспиту з іноземної мови (вказати якої) у весняну (осінню) сесію 20 року
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconЗразки заяв для складання
Прошу допустити до складання кандидатського іспиту з іноземної мови (вказати якої) у весняну (осінню) сесію 20 року
Структура кандидатського іспиту з іноземної мови iconЗразки заяв для складання
Прошу допустити до складання кандидатського іспиту з іноземної мови (вказати якої) у весняну (осінню) сесію 20 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи