Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького icon

Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Скачати 80.89 Kb.
НазваПравила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Дата10.09.2012
Розмір80.89 Kb.
ТипПравила прийому


Затверджено

Наказ ректора Національної академії

Державної прикордонної служби

України імені Б. Хмельницького

25 січня 2011 № 93


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національної академії


Державної прикордонної служби України

імені Б. Хмельницького

(за програмою підготовки офіцерів запасу)


Хмельницький - 2011

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького здійснює військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки на надання освітніх послуг, серія АВ № 482875 від 24 вересня 2009 року, термін дії до 1 липня 2014 року.

До Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького приймаються громадяни України, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.


^ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ,

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

ТА ОБСЯГИ ПРИЙОМУ


Вищи навчальні заклади студенти яких залучаються до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Код військово-облікової спеціальності, за якою здійснюється підготовка офіцерів запасу

Ліцензований обсяг прийому

Хмельницький Національний університет

Хмельницький університет управління та права

Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Приватний вищий навчальний заклад «Університету економіки і підприємництва»

021000

200

(відповідно до дозволу Міністерства оборони України)


До військової підготовки за програмою офіцерів запасу залучаються студенти денної форми навчання придатні до військової служби за станом здоров’я, моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.

Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка є структурним підрозділом приймальної комісії та призначається наказом ректора академії.

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку подають заяву на ім’я декана факультету у період з 1 січня по 1 березня року вступу. Заява повинна містити такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові студента;

номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;

придатність до проходження військової служби за станом здоров'я (згідно із записом у приписному свідоцтві);

проходження строкової військової служби;

мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаються:

копія паспорта (сторінки 1, 2, 11);

копія ідентифікаційного коду;

копія свідоцтва про народження;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту та його додатку;

копія приписного свідоцтва;

довідка з рішенням про придатність до військової служби військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку)

довідка з місця навчання;

копія з залікової книжки;

4 фотокарток розміром 3х4 см;

2 фотокарток розміром 4,5х6 см;

4 поштових конверта;

автобіографія.

Декан факультету складає узагальнені списки студентів, які виявили бажання пройти військову підготовку, та подає його ректору ВНЗ на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання.

Затверджені ректорами ВНЗ списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання та вищевказані документи направляються для розгляду до приймальної комісії (відбіркової комісії) академії.

Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначаються на підставі рішення військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку.


^ Справи кандидатів розглядатись не будуть у разі:

- якщо кандидат не є громадянином України;

- якщо кандидат навчається не на денному стаціонарі;

- якщо кандидату у рік вступу на військову підготовку виповнюється 25 і більше років;

- якщо кандидат за станом здоров’я непридатний до військової служби (за рішенням військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку);

- якщо документи відсутні, подані невчасно, або деякі з них не відповідають вимогам.

Затверджені ректорами ВНЗ списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до приймальної комісії (відбіркової комісії) Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького.


^ Заяви та документи кандидатів приймаються до 10 квітня.

Вступні випробування проводяться з 15 квітня згідно розкладу до 15 травня року вступу.

Приймальна комісія (відбіркова комісія) розглядає документи кандидатів на навчання та остаточно вирішує питання про їх допуск до складання вступних іспитів.

Списки студентів кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою приймальної комісії (відбіркової комісії). Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

Документи, які надійшли пізніше зазначених термінів без поважних причин або з порушенням вимог оформлення, приймальною комісією (відбірковою комісією) не розглядаються і повертаються ВНЗ.

Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.

Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ними іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначаються як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистісних якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в Академії, оволодіння обраною військовою спеціальністю.

Оцінювання індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості (мотивації), оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися у ВВНЗ (когнітивні якості). Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями відділу психологічного забезпечення у період проведення вступних випробувань за допомогою психодіагностичного методу та методик, затверджених керівними документами Адміністрації Державної прикордонної служби України та Міністерства оборони України.

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як «пройшов професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний відбір».

Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей складає 70 балів. Кандидати, у яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів від максимальної кількості балів даної психодіагностичної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір і відраховуються з числа кандидатів для вступу до Академії. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом.

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки підкомісія проводить тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 100 балів від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом.

Оцінка фізичної підготовки визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік». За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформлюється окремим протоколом.

Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного відбору та медичного огляду, становить рейтинг студента.

У відомості на кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки заноситься однин з таких висновків «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

За результатами конкурсного відбору за військово-обліковою спеціальністю складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.


^ ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ


Зарахування студентів до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького на підставі протоколу засідання приймальної комісії.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АПЕЛЯЦІЙ


Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Апеляції студента за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Апеляція подається на ім’я голови апеляційної комісії і передається йому через відповідального секретаря Приймальної комісії.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

 


Адреса Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького:29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.

Телефон для довідок у м. Хмельницькому: тел. 038-2-65-51-40, 038-2-65-62-30 внутрішній 87-81, 86-57, факс 72-08-02, ел. скринька vstup_nadpsu@pvu.gov.ua , сайт НАДПСУ - nadpsu.edu.ua


Схожі:

Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького для кандидатів на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб
Додаток 6 Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2012 р викласти в наступній...
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconПравила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2014 році
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України...
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconДодаток 7 до Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2013 році Таблиця нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки
Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2013 році
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconДодаток 7 до Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2014 році Таблиця нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки
Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2014 році
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconДодаток 3 до правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (за програмою підготовки офіцерів запасу) на 2013 рік Затверджую Ректор внз
Додаток 3 до правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (за програмою підготовки...
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconСписок наукових праць
Електронний ресурс] / М. М. Торган // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького....
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconДодаток 2 до правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (за програмою підготовки офіцерів запасу) на 2013 рік Автобіографія
...
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconIV. Стан роботи зі зверненнями громадян у Національній академії Державної прикордонної служби України у 2011 році
До Національної академії Державної прикордонної служби України у 2010 році надійшло 52 звернення громадян, що на 31 % більше порівняно...
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького iconIV. Стан роботи зі зверненнями громадян у Національній академії Державної прикордонної служби України у 201 3 році
До Національної академії Державної прикордонної служби України у 2013 році надійшло 48 звернення громадян, що на 30 менше порівняно...
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького icon«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення
Національна академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснює набір
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи