Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача icon

Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача
Скачати 179.85 Kb.
НазваПоложення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача
Дата14.11.2012
Розмір179.85 Kb.
ТипПоложення

ДОГОВІР №

на підготовку фахівця з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

м. Луганськ « » 200_ р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, у подальшому
Університет, в особі ректора (проректора)______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________ , діючого на підставі Статуту університету, з одного боку, і

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

у подальшому Замовник, з другого боку, і_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________у подальшому ^ Слухач, з третього боку, а також АБ

"Брокбізнесбанк" у подальшому Банк, в особі директора (заступника директора) ЛФ__________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________, діючого на підставі Положення про філію та доручення, з

четвертого боку, склали договір про таке.

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача за освітньо-професійною програмою з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за рахунок Замовника

за напрямом__________________________________________________________________________

зі спеціальності________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

форми навчання на базі повної загальної середньої освіти протягом з

(денної, заочної, вечірньої)

« » 200 року по « » 200 рік.

1.2. Замовник вносить грошові кошти за навчання Слухача на рахунок останнього в Банку.
Банк щомісячно, не пізніше 25 числа попереднього місяця, починаючи з серпня 200 р.

перераховує грошові кошти за навчання Слухача на рахунок Університету у сумі, що дорівнює місячній вартості навчання.

1.3. Банк щомісячно нараховує проценти у розмірі % річних на суму коштів, що
знаходяться на рахунку Слухача, і перераховує їх у розмірі 30% від нарахованої суми на рахунок
Слухача (з метою соціальної підтримки Слухача), 70% від нарахованої суми - на рахунок
Університету (на підвищення якості освітніх послуг).

^ 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Розмір плати за навчання встановлюється Університетом згідно з затвердженими
кошторисами та чинним законодавством.

 1. Оплата проводиться в грошовій одиниці України - гривні.

 2. Замовник бере на себе зобов'язання оплачувати усі роки навчання Слухача у сумі:

за семестр______________________________________________________________________________ грн.,

(цифрами і прописом)

за рік ________________________________

(цифрами і прописом)

разом за весь період навчання_________________________________________________________________

(цифрами і прописом)

2.4. Порядок сплати Замовником наступний:

 1. За перший курс (за перший та другий семестр) навчання сплата вноситься разом за рік але
  не пізніше 25 серпня 200 р.

 2. Починаючи з третього семестру оплата за навчання Слухача вноситься Замовником за
  місяць до початку семестру не пізніше 25 липня - за осінній семестр та не пізніше 10 січня - за
  весняний семестр у встановленому обсязі.

2.5. При поновленні Слухача на навчання на будь-який семестр оплата за навчання Слухача
вноситься Замовником разом за рік.

^ 2.6. При закінченні Слухачем поточного курсу, Замовник сплачує за
навчання на наступному курсі до 25 липня поточного року. У випадку несплати у


зазначений термін Слухач не переводиться на наступний

^ 2.7. За умови продовження навчання за програмою "Спеціаліст" або

"Магістр" Замовник (Слухач) сплачує за навчання до " " 200__ р.

згідно нового договору. У випадку несплати у зазначений термін Слухач не зараховується до .Університету.

2.8. Перерахування Банком оплати за навчання Слухача здійснюється на рахунок
Університету вперед щомісячно не пізніше 25 числа, починаючи з серпня 200 ___ року.

2.9. Оплата за навчання, що вноситься Замовником із запізненням, тобто після початку
семестру перераховується Банком на рахунок Університету у цей же день у розмірі за кожний повний
місяць прострочення з наданням реєстрів, що підтверджують оплату.

2.10. У випадку виникнення непередбачених потреб Університету у грошових коштах, Банк, як виняток, перераховує по замовленню останнього на його рахунок кошти у необхідному розмірі. Перерахування грошових коштів здійснюється не раніше, як через тиждень після останнього перерахування.

2.11. У випадку отримання з Банку реєстрів про ненадходження платежів до 25 серпня (осінній
семестр) або до 1 лютого (весняний семестр) Слухач відраховується з Університету.

2.12. У випадку заборгованості з боку Замовника Слухач може самостійно оплатити
заборгованість за навчання.

^ 3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Забезпечити якісну підготовку фахівця за вказаним у предметі договору напрямом.

 2. Ознайомити Слухача з робочим навчальним планом вказаної спеціальності.

 1. При виконанні Замовником (Слухеч) своїх зобов'язань щодо цього договору, а також,
  за умови повного виконання Слухач навчального плану, присвоїти Слухачу освітньо-
  кваліфікаційний рівень "Бакалавра" і видати диплом про освіту державного зразка.

3.4. Надати Слухачу можливість користуватися навчальними приміщеннями, бібліотекою,
навчально-методичною та науковою літературою, науковим і навчальним обладнанням, комп'ютерами,
технічними засобами навчання на умовах, визначених "Правилами внутрішнього розпорядку".

3.5. У разі необхідності та фактичної наявності забезпечити Слухача можливістю
користуватися Слухачським гуртожитком для проживання.

3.6. За запитами інформувати Замовника про виконання Слухач зобов'язань щодо цього
договору.

3.7. Інформувати Банк про припинення дії цього договору.

^ 4. БАНК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Відкрити Слухачу поточний рахунок фізичної особи у відповідності з вимогами чинного
  законодавства.

 1. Зберігати грошові кошти за навчання Слухача, які були внесені на його рахунок .

 1. Суму щомісячної вартості навчання Слухача перераховувати на місяць вперед до 25 числа
  на рахунок одержувача: СНУ ім. В.Даля. Р/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013,
  код 02070714.

4.4. Проценти нараховувати з дня надходження платежів Замовника на рахунок Банку.

 1. Проценти нараховувати до кінця кожного місяця і сплачувати 1 числа наступного місяця.
  Перерахування процентів здійснювати згідно з пунктом 1.3 розділу І. Суму нарахованих процентів за
  цим договором щомісячно перераховувати на рахунок ^ Слухача та Університету (Одержувач: СНУ ім.
  В.Даля. П/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013, код 02070714).

 2. При розрахунку суми процентів по коштах, які знаходяться на рахунку, кількість днів місяця
  і року приймати календарною.

 3. Зміну умов договору в частині процентної ставки здійснювати за узгодженням Сторін і
  оформлювати додатковою угодою У випадку недосягнення згоди про розмір процентної ставки Банк
  повертає Замовнику суму грошових коштів, а нараховані проценти зараховує на рахунок Слухача.

 4. Банк зобов'язується приймати від Слухача заповітне розпорядження щодо поточного
  рахунку на випадок смерті.

 5. 3 припиненням терміну дії договору проценти по внеску не нараховувати.

4.10. Щомісячно готувати і безкоштовно надавати Університету реєстри про надходження
платежів за навчання Слухачів згідно акту звірки не пізніше 25 числа.

4.11. У разі дострокового припинення дії цього договору у зв'язку з неодержанням Слухеч
освітньої послуги Банк повертає кошти Слухачу, які були внесені Замовником як попередня оплата
за дання освітньої послуги.

4.12. Нести відповідальність за достовірність надаваємих Університету відомостей про оплату
за навчання Слухача.

4.13. У разі ліквідації або банкрутства Банк зобов'язується повернути Університету
перераховані Слухеч на банківські рахунки кошти за навчання в повному обсязі у встановленому
законом порядку,,


^ 5. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Вчасно виконувати платежі у відповідності до розділу 2 цього договору.

 2. При проведенні платежів за договором у платіжних документах обов'язково вказувати:
  прізвище, ім'я та по батькові Слухача, назву факультету (інституту), № договору з

Банком, № договору з Університетом, № довідки платника податку.

5.3. У п'ятиденний термін інформувати у письмовій формі Університет про зміни або
неможливість виконання своїх зобов'язань та розірвання договору.

 1. Забезпечити Слухачеві місце проходження практик у відповідності з навчальним планом 1.

 2. Сприяти працевлаштуванню Слухача після закінчення навчання.


^ 6. СЛУХАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Додержуватися Конституції України, виконувати Закони і нормативні акти України.

 2. Виконувати навчальний план спеціальності, відвідувати всі види навчальних занять тощо.
 1. У випадку виникнення академічних заборгованостей ліквідувати їх до початку занять
  наступного за сесією семестру.

 2. Дотримуватися Статуту Університету, “Правил внутрішнього розпорядку, виконувати
  накази і розпорядження по Університету, що стосуються прав та обов'язків Слухача тощо.

6.5. Без письмової згоди Замовника не переводитися на іншу спеціальність та не
відраховуватися з Університету за власним бажанням.

 1. Відкрити у Банку поточний рахунок, для чого надати відповідні документи,

 2. Нести матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний з його провини Університету,
  відшкодовувати добровільно заподіяний збиток у встановленому законом порядку.

6.8. У п'ятиденний термін, у формі письмової заяви, інформувати Університет у разі
неможливості продовжувати навчання. У випадку неподання Слухач особистої заяви про
відрахування з Університету, з будь-яких причин, Університет продовжує нараховувати Слухачеві
плату за навчання.

6.9. Не заперечувати проти термінового удержання коштів Університетом згідно п. 2.10.

^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть
  відповідальність згідно з чинним законодавством.

 2. За несвоєчасне внесення у встановлені строки Замовником грошових коштів за надання
  освітніх послуг Слухач відраховується з Університету. При цьому Університет письмово не
  попереджує Замовника і Слухача про відрахування.

 3. За несвоєчасне перерахування плати ^ Банком за надані Університетом освітні послуги Слухачу, а також у випадку помилок у реєстрах сплати за навчання, Банк сплачує Університету штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та пеню у розмірі 0,1% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

 4. У разі припинення договору з будь-яких причин залишок коштів з рахунку Слухача за
  фактично надані послуги перераховується на рахунок Університету для остаточного розрахунку зі
  Слухач. Проценти нараховуються Банком на всі кошти та за весь період включно до дня
  припинення договору та перераховуються на рахунок Слухача і Університету.


^ 8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 8.1. Дія договору припиняється:

- за згодою Сторін;

- якщо виконання Стороною своїх зобов'язань згідно з цим договором є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка зі Сторін не погоджується про внесення змін до договору;

- у разі ліквідації юридичної особи (Замовника, Банка або Університету), якщо не визначена юридична особа, яка є правонаступником ліквідованої сторони;

- у разі порушення або невиконання Сторонами умов цього договору.

____________________________________

1 Для Слухачів заочної форми навчання » стосується тільки переддипломної практики.

8.2. Дія договору припиняється у разі надання академічної відпустки Слухачу згідно з законодавством на весь її строк.

^ 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. У разі відрахування або переведення Слухача, оплата за навчання вноситься до дати фактично наданої послуги, підтвердженої директором навчально-наукового інституту, деканом факультету, завідувачем

кафедри»

9.2. Усі суперечки та розбіжності поміж Сторонами, що виникають щодо цього договору, розглядаються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - розв'язуються згідно з чинним законодавством України. Наслідки переговорів оформлюються додатковою угодою, яка підписується Сторонами і скріплюється відповідними печатками.

9.3. Договір укладений по одному примірнику для кожної зі Сторін. Всі примірники мають рівну юридичну чинність.

9.4. Усі зміни, які виникли після укладання даного договору, оформлюються Сторонами у письмовій формі своєчасно та особисто (зміна місця мешкання, прізвища, назви Замовника, його адреси та платіжних реквізитів).

^ 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення навчання Слухача.

11. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

11.1. Університет: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20-А, тел. 41-22-25, 41-92-80, т/ф 41-31-60

Ректор (проректор)

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник) _____________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Декан факультету _____________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

11.2. Замовник_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

___________________________________________________________________________________________________

(поштова адреса, телефон,


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дані паспорта, ідентифікаційний код, підпис)

11.3.Слухач ______________

(прізвище, ім'я, по батькові,

домашня адреса, телефон, ідентифікаційний код, підпис)

11.4 Банк 91011, м. Луганськ, вул. Шелкового, 1.

П/р 39003304632 в АБ «Брокбізнесбанк», МФО 304632, код 19065841, ІНШ 190658412017, свідоцтво платника ПДВ 16031549, статус платника податку - на загальних підставах.

Директор (заступник директора)

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник) ____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Договір отримав

(дата, прізвище, ініціали, підпис)

^ ДОГОВІР №..

на підготовку фахівця з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр

м. Луганськ « » 200_ р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, у подальшому
Університет, в особі ректора Голубенка Олександра Леонідовича, діючого на підставі
Статуту університету, з одного боку, і_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

(найменування юридичної або фізичної особи)

в особі______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

діючого на підставі , у подальшому

(Статут, Положення, довіреність або паспорт)

Замовник, з другого боку, і __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

у подальшому Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене.

Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник і Слухач.

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом договору є навчання Слухача за освітньо-професійною програмою підготовки "Бакалавр" за рахунок Замовника

за напрямом

зі спеціальності

форми навчання ___ на базі повної загальної середньої освіти

протягом з « » 200_ року по « __ » 200_ року.

На базі освітньо-професійної програми підготовки "Бакалавр" можливе продовження навчання за освітньо-професійними рівнями "Спеціаліст" або "Магістр" у певному напрямі підготовки шляхом укладення нового договору.

^ 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Розмір плати за навчання встановлюється університетом згідно з затвердженими
  кошторисами та чинним законодавством.

 1. Оплата проводиться в грошовій одиниці України - гривні.

2.3. Університет і Замовник досягли угоди, що вартість підготовки Слухача
згідно з графіком навчального процесу за весь період навчання складає
_____________________грн., а саме:Навчальний рік

Цифрами

Прописом

200_ /200_200_ /200_200_ /200_200_ /200_2.4. Порядок сплати Замовником наступний:

 1. За перший курс навчання (за перший та другий семестр) сплата вноситься
  разом за рік після рішення Приймальної комісії про рекомендацію на зарахування
  Слухача, але не пізніше 25 серпня 200 р.

 2. Починаючи з третього семестру оплата за навчання Слухача вноситься
  Замовником за місяць до початку семестру не пізніше 25 липня - за осінній семестр та не
  пізніше 10 січня - за весняний семестр у встановленому обсязі.

2.5. При поновленні Слухача на навчання на будь-який семестр оплата за навчання
Слухача вноситься Замовником разом за рік.

2.6. При закінченні Слухач поточного курсу, Замовник сплачує за
навчання на наступному курсі до 25 липня поточного року. У випадку несплати
у зазначений термін Слухач не переводиться на наступний курс.


^ 2Л. За умови продовження навчання за програмою "Спеціаліст" або

"Магістр" Замовник (Слухач) сплачує за навчання до 25 липня 200 р. згідно

нового договору. У випадку несплати у зазначений термін Слухач не зараховується до Університету.

 1. У випадку ненадходження платежів до першого дня наступного періоду Слухач
  відраховується з Університету без додаткового повідомлення та виселяється з гуртожитку.
  Відновлення на навчання здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 1. Плата за навчання вноситься безготівково через відділення банків.

2.10. У випадку заборгованості з вини Замовника Слухач може особисто погасити
заборгованість. В цьому випадку, при погашенні боргу Замовником, Університет повертає
Слухачу гроші у сумі, яку він сплатив.

2.11. При невиконанні Замовником умов договору зобов'язання щодо оплати
навчання можуть брати на себе інші фізичні або юридичні особи шляхом укладення нового
договору.

^ 3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Забезпечити якісну підготовку фахівця за вказаним у предметі договору
напрямом.

3.2. Ознайомити Слухача з робочим навчальним планом вказаної спеціальності.

 1. При виконанні Замовником (Слухач) своїх зобов'язань щодо цього
  договору, а також, за умови повного виконання Слухач навчального плану, присвоїти
  Слухачу освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавра" і видати диплом про освіту
  державного зразка.

 2. Надати Слухачу можливість користуватися навчальними приміщеннями,
  бібліотекою, навчальною, навчально-методичною та науковою літературою, науковим і
  навчальним обладнанням, комп'ютерами, технічними засобами навчання на умовах,
  визначених "Правилами внутрішнього розпорядку Східноукраїнського національного
  університету імені Володимира Даля".
 1. У разі необхідності та фактичної наявності забезпечити Слухача можливістю
  користуватися Слухацьким гуртожитком для проживання.

 2. За запитами інформувати Замовника про виконання Слухач зобов'язань
  щодо цього договору.

3.7. У разі дострокового припинення дії договору у зв'язку з неодержанням
Слухач освітньої послуги повернути Замовнику кошти, що були внесені як попередня
плата за надання освітньої послуги.

^ 4. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Вчасно виконувати платежі у відповідності до розділу 2 цього договору.

4.2. При проведені платежів за договором у платіжних документах обов'язково
вказувати:

прізвище, ім'я, по батькові Слухача, № договору, назву факультету (інституту) та період, за який проводиться платіж.

 1. Забезпечити Слухачеві місце проходження практик у відповідності з
  навчальним планом спеціальності1.

 2. Для отримання рахунку для сплати навчання звертатися до бухгалтерії
  контрактованих Слухачів особисто.
 1. Брати участь у визначенні теми кваліфікаційної роботи (дипломного проекту),
  інших професійних випробувань згідно з навчальним планом.

 2. У п'ятиденний термін інформувати в письмової формі Університет про зміни
  або неможливість виконання своїх зобов'язань та розірвання Договору.

 3. Сприяти працевлаштуванню Слухача після закінчення навчання.

4.8. Запитувати університет (відділ договорів, Слухача бухгалтерія, деканат,
тощо) про всі зміни, які стосуються навчання Слухача.

^ 5. СЛУХАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Додержуватися Конституції України, виконувати Закони і нормативні акти
  України.

 2. Виконувати навчальний план спеціальності, відвідувати всі види навчальних
  занять тощо.

 3. У випадку виникнення академічних заборгованостей ліквідувати їх до початку
  занять наступного за сесією семестру.
 1. Дотримуватися Статуту Університету, "Правил внутрішнього розпорядку",
  виконувати накази і розпорядження по Університету, що стосуються прав та обов'язків
  Слухача тощо.

 2. Без письмової згоди Замовника не переводитися на іншу спеціальність та не
  відраховуватися з Університету за власним бажанням.

5.6. Нести матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний з його провини
Університету, відшкодовувати добровільно заподіяний збиток у встановленому законом
порядку.

5.7. У п'ятиденний термін, у формі письмової заяви, інформувати Університет у разі
неможливості продовжувати навчання. У випадку неподання Слухач особистої заяви
про відрахування з Університету, з будь-яких причин, Університет продовжує
нараховувати Слухачеві плату за навчання.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони
  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 2. За несвоєчасне внесення у встановлені строки Замовником грошових коштів за
  надання освітніх послуг Слухач відраховується з Університету. При цьому Університет
  письмово не попереджує Замовника і Слухача про відрахування.

 3. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник сплачує
  Університету штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та пеню у розмірі 0,1% від
  неоплаченої суми за кожний день прострочення.

7. ^ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Дія договору припиняється:

 • за згодою Сторін;

 • якщо виконання Стороною своїх зобов'язань згідно з цим договором є неможливим у
  зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені
  договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення


_______________________

1Для Слухачів заочної форми навчання це стосується тільки переддипломний практики

змін до договору;

 • у разі ліквідації юридичної особи (Замовника або Університету), якщо не визначена
  юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

 • у разі відрахування або переведення Слухача з університету згідно з законодавством;

 • у разі порушення або невиконання Сторонами умов цього договору.

7.2. Дія договору припиняється у разі надання академічної відпустки Слухачу згідно з законодавством на весь її строк.

^ 8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. У разі відрахування або переведення Слухача оплата за навчання вноситься до
дати фактично наданої послуги, підтвердженої директором навчально-наукового інституту,
деканом факультету, завідувачем кафедри.

 1. Усі суперечки та розбіжності поміж Сторонами, що виникають щодо цього
  договору, розглядаються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - розв'язуються
  згідно з чинним законодавством України. Наслідки переговорів оформлюються додатковою
  угодою, яка підписується Сторонами і скріплюється відповідними печатками.

 2. Університет не надсилає рахунки на сплату навчання без звернення Замовника.

 3. Договір укладений по одному примірнику для кожної зі Сторін, причому вони
  мають рівну юридичну чинність.

8.5. Усі зміни, які виникли після укладання даного договору, оформлюються
Сторонами у письмовій формі своєчасно та особисто (зміна місця мешкання, прізвища,
назви Замовника, його адреси та платіжних реквізитів).

^ 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення навчання Слухача,

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

10.1. Університет: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20-А. тел. 41-22-25, 41-92-80 т/ф 41-31-60. Одержувач: СНУ ім. В.Даля. Р/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013, код 02070714.

Ректор(проректор)

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник)_______________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Декан факультету______________________________________________________

10.2. Замовник_________________________________________________________

(поштова адреса, телефон, факс,

____________________________________________________________________________________

інші канали зв'язку, платіжні реквізити, дані паспорта, ідентифікаційний код для Замовника - фізичної особи)

Керівник______________________________________________________________

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер_____________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

10.3. Слухач_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса,

___________________________________________________________________________________________________________

телефон, ідентифікаційний код, підпис,)

Договір отримав

(дата, прізвище, ініціали, підпис)


Схожі:

Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconДодаток 1
Банк"), в особі заст директора філії ват кб "Надра" хру лопатенка Д. П, діючого на підставі Положення про філію та Доручення №23/1-11-4472...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconПоложення щодо договорів про спільну діяльність. Договір простого товариства: загальна характеристика та сфера застосування. Укладення та форма договору простого товариства. Сторони договору. Зміст договору простого товариства
Правові наслідки порушення зобов’язань за договором простого товариства. Припинення договору
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconДоговір № на надання послуг м. Вінниця 2011 р. Вінницький національний технічний університет далі «Виконавець»
Статуту, з одного боку, та, (далі «Замовник»), в особі директора, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (при спільному згадуванні...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconСлухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору
Університет, в особі ректора Голубенка Олександра Леонідовича, діючого на підставі
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconПоложення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо
Різні моменти укладення договору та виникнення права власності за ним (наприклад, якщо не вимагає державної реєстрації вважається...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconЛіцензійний договір № на використання твору
Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconАвторський договір № про передачу невиключних прав на використання твору
Автор), з одного боку, та Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (далі Університет) в особі ректора Андрущенка...
Положення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача iconЛіцензійний договір № на використання твору
Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи