Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка icon

Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Скачати 383.18 Kb.
НазваПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Дата10.09.2012
Розмір383.18 Kb.
ТипДокументи

Подарунки

Бібліотеці Житомирського державного університету

імені І. Франка

(СЕРПЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2011)


Список підготувала:

завідувач науково-методичного відділу

Клименко Т.Є.


801

Б 61

Білоус, Петро Васильович.

Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. франка. - Житомир : Рута, 2009. - 335 с. - ISBN 5-868668-058-5 : 40.00 грн

Анотація: Ця своєрідна трилогія з літературознавства подає необхідний для навчання студентів-філологів матеріал, у якому розкриваються художньо-естетичні та психологічні аспекти як словесного мистецтва, так і сучасної науки про літературу. Для студентів, молодих викладачів та всіх, хто цікавиться художньою літературою.


130.2

0-36

Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому) [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін. ; ред. П. Ю. Саух. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 317 с. - ISBN протокол № 9 від 26.03.2010 : 20.00 грн

Анотація: У збірнику розглядаються окремі аспекти наукової, педагогічної і культурницької діяльності Івана Огієнка, а також розвиток цих ідей у сучасних дослідженнях українських учених з урахуванням провідних тенденцій щодо змісту в організації навчально-виховного процесу в національній системі освіти. Адресується науковцям, викладачам ВНЗ, педагогічним працівникам, краєзнавцям.


2(03)

К 17

Калашніков, Володимир Гаврилович.

Словник термінів релігієзнавства [Текст] / В. Г. Калашніков ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : [Рута], 2007. - 299 с. - Бібліогр.: с. 293-299. - ISBN Підп. до друку 20.08.07 : 20.00 грн

Анотація: Містить 1500 статей, які розкривають зміст основних понять релігії та релігієзнавства і дають можливість зрозуміти сутність релігій світу, а також законодавчому забезпеченню свободи совісті громадян.


4У(07)

І 66

Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки [Текст] : наук.- метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т пед. АПН України. - Житомир : [Полісся], 2004. - 209 с. : табл. - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 966-655-119-5 : 10.00 грн

Анотація: Вміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, в яких висвітлюються сучасні проблеми викладання української мови і літератури в школі та ВНЗ. Увагу приділено інноваційним методам викладання, ефективній роботі вчителів-словесників.


159.9(07)

П 84

Професійно-орієнтовані завдання з психології [Текст] : навч. посіб. / В. В. Горбунова [та ін.] ; за ред. О. Л. Музики ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Соц.-психолог. ф-т, Каф. соц. та практ. психології. - [3-є вид., перероб. і допов.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 565, [1] с. : табл., рис. - ISBN 978-966-485-070-1 : 80.00 грн

Анотація: У навчальному посібнику представлено новий підхід до підготовки психологів, що оснований на моделюванні типових ситуацій майбутньої професійної діяльності. Професійно-орієнтовані завдання (ПОЗ) виконуються на лабораторних заняттях, підсумкових модульних роботах та іспитах (в тому числі й державних). В основі ПОЗ лежать базові методики з курсів, які, відповідно до освітніх стандартів, виносяться на державні іспити.


159.922

М 90

Музика, Олександр Леонідович.

Самооцінка і розвиток творчих здібностей [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Музика, Інна Загурська. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 166 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Термінолог. слов.: с 156-159. - Предм. покажч.: с.160-163 - Імен. покажч.: с.164-166. - ISBN 978-966-485-007-7 : 25.00 грн

Анотація: У книзі викладено результати психологічних досліджень самооцінки. Наводиться оригінальна авторська модель самооцінки здібностей і творчих здібностей, розкриваються психологічні механізми розвитку самооцінки в молодшому шкільному віці.


159.922

М 89

Музика, Олександр Леонідович.

Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Музика, Наталія Портницька. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 128 с. : табл. - Бібліогр.: с.105-108. - Імен. покажч.: с. 114. - ISBN 978-966-485-008-4 : 25.00 грн

Анотація: У навчальному посібнику викладено психологічні аспекти розвитку творчих здібностей у дошкільному віці. В основі теоретичної моделі - авторська концепція творчості. Книга містить описи авторських експериментів, програм та методику вивчення творчої спрямованості у дошкільному віці.


902.93(03)

Д 36

Державний архів Житомирської області [Текст] : анот. реєстр описів : фонди дорад. періоду / Держ. ком. арх. України. - Житомир : Волинь, 2009. - 163 с. - (Анотовані реєстри описів: спец. довід. Архівні зібрання України). - Галуз. покажч. фондів: с. 152-163. - ISBN 978-966-690-107-4 : 30.00 грн

Анотація: Пропонований довідник продовжує серію книг "Анотовані реєстри описів" у рамках видавничої програми "Архівні зібрання України". До уваги читача представлено інформацію про склад і зміст описів фондів дорадянського періоду, що знаходяться на зберіганні у Державному архіві Житомирської області.

Документи архіву відображають діяльність органів державної влади, станового та громадського самоврядування, закладів освіти, промисловості, охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, релігійних установ Волинської та Київської губерній. За чинним адміністративно-територіальним поділом це території сучасних Житомирської, Рівненської, Волинської, частково Хмельницької та Тернопільської областей. В окремих фондах зберігаються документи з історії населених пунктів Вінницької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Черкаської областей, Республіки Молдова. Найдавніші документи належать до кінця XVI-початку XVII ст. Масове формування архівних фондів розпочалося з 1795 року - від часу створення Волинської губернії.


9И(07)

В 58

Власюк, Ігор Микалайович.

Історія слов'янських народів [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / І. М. Власюк ; рец. Г. М. Стародубець ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. всесвітньої історії та правознавства. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 162 с. - Бібліогр.: с. 123-127. - 15.00 грн

Анотація: У навчально-методичному посібнику вміщено розподіл навчального часу за темами курсу, теми і плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури, тестові завдання, контрольні питання до екзамену.


4И(Англ)

Р 31

Ребрій, О. В.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / О. В. Ребрій; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. - Вінниця : Нова кн., 2009. - 239 [1] с. - (Dictum Factum). - ISBN 978-966-382-130-6 : 55.00 грн

Анотація: Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює сім розділів, які за змістом відносяться до різних міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, АСЕАН, СОТ, МВФ), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та "Книги для викладача" з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.


330.3

М 14

Майорова, Т. В.

Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Майорова. - 3-тє вид., перероб. та допов. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 375 [1] с. - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 966-8253-35-3 : 30.00 грн

Анотація: У навчальному посібнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі, зокрема, розкриваються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне регулювання економіки інвестиційних процесів.

Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить контрольні запитання й задачі для освоєння лекційного курсу. Окрім того, в кінці кожної теми додається список необхідної літератури.


34У

Ш 26

Шарманська, В. М.

Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 453 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 314-315. - ISBN 978-966-364-594-0 : 30.00 грн

Анотація: У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю у правоохоронних органах України, методика і техніка призначення судово-бухгалтерської експертизи, які питання вирішують експерти і як їх сформулювати.


330.3

М 14

Майорова, Т. В.

Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : до 10-річчя міжнародного науково-технічного університету / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 375 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-8253-19-1 : 30.00 грн

Анотація: У навчальному посібнику автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі, зокрема, розкриваються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне регулювання економіки інвестиційних процесів.


364(03)

О-92

Охорона дитинства. Здоровий розвиток, охорона та захист прав, утримання, допомога, опіка, піклування, страхування [Текст] : організаційно-правовий аспект (слов.-довід.) / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. Л. І. Тарусової. - Житомир : Житомир. облдрукарня, 2011. - 257, [2] с. - Алф. покажч.: с. 247-257. - ISBN 978-966-2634-00-6 : 30.00 грн

Анотація: Словник-довідник адресований фахівцям-державним службовцям, педагогам, соціальним, медичним працівникам, працівникам органів внутрішніх справ, батькам, батькам-вихователям, представникам громадських організацій, іншим особам та організаціям, діяльність яких спрямовано на охорону дитинства, вирішення проблем дітей і сімей з дітьми та молоді, - для всіх, хто зацікавлений у формуванні в Україні світу, придатного для життя дітей.


336.22

Д 58

Довгалюк, В. І.

Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 315 с. - Бібліогр.: с. 258-262. - Алф.-предм. покажч.: с. 313-314. - ISBN 966-364-366-8 : 30.00 грн

Анотація: Навчальна дисципліна «Податкова система» належить до нормативних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з фінансів.

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю, задачі, глосарій, список використаної літератури, додатки та алфавітно-предметний покажчик.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-фінансистів, які працюють на виробництві.


У2

Ш 62

Шинкарук, Володимир Федорович.

Тренер [Текст] / Володимир Шинкарук. - К. : [Ніка-Прінт], 2011. - 128 с. - ^ ISBN 978-966-8578-20-5 : 15.00 грн

Анотація: Твір основується на особистих спогадах автора та на важливих подіях вітчизняної історії, в якій майстерно втілені долі головних героїв. "Тренер" - це перш за все, захоплююча розповідь про улюблену гру мільйонів - футбол, про добро і зло, війну і мир, про мужність і самовідданість, про любов і вірність. І не тільки...


913

Ж 72

Жилюк, В.

Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955 рр. [Текст] / Вікторія Жилюк. - Рівне : Волин. обереги, [2008]. - 307 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 195-226. -ISBN 978-966-416-120-3 : 30.00 грн

Анотація: Книга Віктора Жилюка - перше у вітчизняній історіографії комплексне дослідження діяльності Організації українських націоналістів і Української повстанської армії на Житомирщині. У монографії на основі широкого кола джерел, зокрема документів архіву Управління Служби безпеки України у Житомирській області, висвітлено різні аспекти національно-визвольної боротьби в краї проти нацистського і комуністичного режимів.


130.2

П 50

Поліщук, Олена Петрівна.

Інтуїція. Природа, сутність, евристичний потенціал [Текст] : монографія / Олена Поліщук. - К. : ПАРАПАН, 2010. - 228 с. - ISBN 978-966-8210-92-1 : 35.00 грн

Анотація: Спираючись на естетико-антропологічні та естетико-гносеологічні позиції при аналізі явища інтуїції, у монографії виявлено нові зрізи розуміння природи інтуїтивного мислення як різновиду мислення образного типу, окреслено значущість естетичних чинників для інтуїтивності особистості, розкрито можливості інтуїтивного рішення в евристичному і культуро-значущому сенсі.

Для фахівців у галузі естетики, філософії, історії та теорії культури, мистецтвознавства, психології творчості, педагогіки, кібернетики та теорії інформатики, викладачів, аспірантів і студентів.


378

Е 70

Єремєєва, Віра Модестівна.

Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. [Текст] : монографія / Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 242 с. - Бібліогр.: с. 217-241. - ISBN 978-966-485-087-9 : 25.00 грн

Анотація: У монографії подано аналіз становлення та розвитку проблеми індивідуалізації у історичному аспекті. Розглянуто основні категорії, розкрито сутність та можливості індивідуалізації у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу. Представлено авторську технологію підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів та результати її впровадження у процес вивчення предметів педагогічного циклу, окреслено шляхи застосування у загальноосвітній школі.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.


8У(07)

П 88

Пультер, Станіслав Олександрович.

Методика викладання української літератури в середній школі [Текст] : (розробки і рек. для студ. укр. від. стаціонару і заочного від.) / С. О. Пультер, А. М. Лісовський ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Я. Франка, Філологічний ф-т, Каф. методики викладання мов і л-р. - Житомир : Полісся, 2000. - 163 с. - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 966-7057-70-4 : 10.00 грн

Анотація: Методичний матеріал розробок і рекомендацій включає: тезисний виклад п'ятнадцяти навчальних лекцій з рекомендованою літературою та додатки - тематика практичних і лабораторних занять, курсових та дипломних робіт, контрольні та тестові завдання з методики викладання літератури в середній школі, зразки документації для проходження педпрактики студентів-філологів та норм оцінювання знань учнів з мови і літератури в середній школі тощо.


4Р(07)

Г 68

Гордиенко, Елена Анатольевна.

Методика чтения и развития речи на русском языке в навчальных классах общеобразовательных школ [Текст] : учеб. пособие к курсу "Методика преподавания рус. яз. в нач. кл. студ. пед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации (специальность 7.010102 "Нач. обучение") / Гордиенко Елена Анатольевна ; [рец. М. М. Заброцький] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 142 с. - Библиогр.: с. 131-136. - Предм. указ.: с. 137-140. - Имен. указ.: с. 141-142. - ISBN 978-966-485-072-5 : 20.00 грн

Анотація: Посібник розглядає важливі аспекти найскладніших розділів курсу методики викладання російської мови в початкових класах - методики читання і розвитку мовлення молодших школярів. Запропонований для вивчення матеріал допоможе майбутнім педагогам, а також студентам, які вже працюють у школі, опанувати спеціальні методичні прийоми роботи на уроці для використання в практичній педагогічній діяльності.
Л 53

Лєцкін, Михайло Олександрович.

Пройтися по лезу часу (Житомирщина в письменницькому вимірі) [Текст] / Михайло Лєцкін. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. - 142 с. : ілюстр. - Імен. покажч.: с. 137-141. - 10.00 грн

Анотація: Книжка являє собою збірку критично-літературознавчих та історико-літературних статей, які протягом другої половини 2009 - першої половини 2010 років пройшли експертну апробацію, будучи опублікованими в газетах, журналах, альманахах, наукових збірках регіонального та всеукраїнського рівнях.


6П2.15

С 40

Сисоєва, С. О.

Основи комп'ютерної грамотності [Текст] : дистанц. курс : навч. посіб. / С. О. Сисоєва, О. В. Кареліна. - [Т.] : [Вид. Стародубець], [2006]. - 304 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-8334-28-0 : 25.00 грн

Анотація: Завдяки взаємозв'язаному викладу теоретичних даних і практичних завдань результатом вивчення курсу є система знань у галузі інформаційних технологій та практичні уміння використовувати їх для підвищення ефективності роботи з документами, числовими даними та презентаціями.


51(07)

Г 51

Гириловська, І.

Стереометричні задачі на побудову: уроки-практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів математики та учнів, які вивчають курс стереометрії / І. Гириловська ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т проф.-техн. освіти. - К. : [АТОПОЛ], 2010. - 67 с. - Бібліогр.: с. 67. - ISBN 978-966-2459-07-4 : 20.00 грн

Анотація: Посібник містить стереометричні задачі на побудову перерізів многогранників з описаним алгоритмом дій та готовими рисунками, на яких можна безпосередньо виконувати побудови, а також додаткові вправи різної складності. Посібник можна використовувати як збірник задач, методичний помічник вчителя математики, робочий зошит учня. Буде корисний учням при самостійному вивчені даного курсу.


У2

П 12

Павлюк, Я.

З вірою і любов'ю [Текст] : вибрані поезії, пер., спогади, пісні / Ярослава Павлюк. - Житомир : Полісся, 2010. - 147 с. - Пер. изд. : Z wiara i mitoscia : Wybrane poezje, przeklady, pamietniki, piesni / Pawluk Jaroslawa. - ISBN 978-966-655-549-9 : 18.00 грн

Анотація: У цій - книжці творчий доробок авторки впродовж останнього двадцятиліття: оригінальні вірші, переклади, пісні та спогади. Тематика їх різноманітна, та домінантною є любов до людей, віра в перемогу добра над злом, прослава героїчних постатей на різних етапах історії.


У2

Б 61

Білоус, Петро Васильович.

ПриСутність [Текст] : поезія / Петро Білоус. - Житомир : [Рута], 2011. - 287 с. - 30.00 грн

Анотація: Нова книга Петра Білоуса відображає самобутній художній світ, вибудуваний із роздумів та відчуттів, спровокованих пізнанням сутності людського існування. Ліричний герой вникає у закономірності природного буття і парадокси ірреального духу, він сміє заявити про свою присутність у світі і про свою минущість. Навіть якщо усе минає, то все одно залишається жити промовлене слово, залишається Поезія.


У2

К 64

Концевич, Є.

Клекіт глухоти [Текст] : зібране / Євген Концевич. - Житомир : Рута, 2010. - 639 с. - Із змісту: Новели та оповідання ; Виступи та публіцистика ; Листи ; Про нього ; І на тім рушникові. - ISBN 978-617-581-014-9 : 35.00 грн

Анотація: Звичайно - це підсумок. Проте, не стільки літературний, адже кожна книжка письменника є підсумковою. Перед нами результат цілого життя. Незвичайного. Яскравого. Неповторного. Талановитого. Позамежного... По суті - це наочна констатація величі душі та незборимості духу - подвигу.


У2

Б 81

Бондаренко, Галина Федоровна .

Вечная весна [Текст] : поэзия / Галина Бондаренко ; авт. предисл. Наталия Владимировна Евченко. - [Житомир] : [Генезис], [2011]. - 83 с. : ил. - 10.00 грн

Анотація: Збірка поезій Галини Бондаренко "Вечная весна" - це ліричний щоденник життя жіночого серця. Приваблює притаманна автору інтонація ліризму та іронії, інтимних освідчень та релігійних, філософських роздумів.


9(У)2

Д 76

Друга світова війна в історичній пам'яті України [Текст] : за матер. Укр. ін-ту нац. пам'яті / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К. ; Ніжин : [ПП Лисенко М. М.], 2010. - 247 с. : ілюстр., карти. - ISBN 978-966-2213-37-9 : 32.00 грн

Анотація: У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії Українського народу XX століття - Другої світової війни. В основу праці покладено ідею боротьби Українського народу за власну Державу, яка не припинялась з поразкою національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.


91(03)

С 83

Страны мира от А до Я [Текст] : новый информ. справ. / сост. С. А. Романцова. - Харьков : Книж. клуб семейн. досуга, 2007. - 350 с. : ил. - ^ ISBN 978-966-343-582-4 (доп. тираж) : 20.00 грн

Анотація: Якщо Ви полюбляєте подорожувати, цікавитеся географією й хочете знати якнайбільше про ту чи іншу країну світу, ця книжка для Вас! Із усього розмаїття інформації автори вибрали найголовніше й подали його в цікавій і зручній для читача формі. Статі довідника містять характеристику географічного об'єкта, дані про площину й населення, відомості про політичний устрій, економіку, клімат, рослинний і тваринний світ, а також масу іншої корисної інформації.


9(У)2

Н 17

Надія і розчарування українства [Текст] : до 90-річчя підп. Варшав. договору між Укр. Нар. Республікою і Річчю Посполитою Пол. / [за заг. ред. Володимира Сергійчука]. - К. : Сергійчук М. І., 2010. - 264 с. - Імен. покажч.: с. 251-256. - Геогр. покажч.: с. 257-263. - ISBN 978-966-2911-34-3 : 30.00 грн

Анотація: У пропонованому дослідженні розповідається про причини, які спонукали Уряд УНР піти на підписання в квітні 1920 року важкого для України Варшавського договору. На основі архівних документів показано, що польська сторона не тільки відмовилася до кінця виконувати взяти на себе зобов'язання - підтримати незалежність Української держави, а й роззброїла своїх вчорашніх союзників, інтернувавши десятки тисяч петлюрівських вояків за колючі дроти.


52

А 91

Астрономічний календар 2011 [Текст]. Вип. 57 / Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія, Укр. астроном. асоц. ; [ред. кол. А. П. Відьмаченко та ін.]. - К. : [Академперіодика], 2010. - 313, [1] с. : ілюстр. - ISBN 978-966-02-5787-0 : 10.00 грн

Анотація: У статтях розказано про сучасний стан досліджень та подано довідкову інформацію про сьогоднішні події в астрономії й космонавтиці, а також про пам'ятні дати в історії астрономії та космонавтики.


371

П 19

Пастовенський, О. В.

Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Пастовенський, М. М. Осадчий. - Житомир : [Полісся], 2010. - 178 с. : табл. - Бібліогр.: с. 172-178. - ISBN 978-966-655-544-4 : 25.00 грн

Анотація: У посібнику розглянуто досвід удосконалення освітніх мереж, запропоновано концептуальну модель, систему заходів і процедур, методику моніторингу та методичні рекомендації щодо оптимізації мереж загальноосвітніх закладів. Окремо розглянуто пріоритетні заходи з оптимізації шкільних мереж за типами ЗНЗ в умовах сільських районів.


378

П 24

Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Акад. педагог. майстерності ; за ред. акад. АПН України І. А. Зязюна. - [3-є вид., переробл. і допов.]. - К. : [СПД Богданова А. М.], 2008. - 376 с. - ISBN 978-966-96711-8-9 : 60.00 грн


Анотація: У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності. В лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно зорієнтованого навчання вчителя, розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування готовності педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через нього - до продуктивної педагогічної діяльності.


9(У)

П 14

Палій, О.

Історія України [Текст] / Олександр Палій. - К. : Стилос, 2010. - 579 с. : ілюстр. - ^ ISBN 978-966-8009-85-3 : 70.00 грн

Анотація: У посібнику викладено історію України від давнини до наших днів. Вичерпно подано всі найважливіші події української історії. Широко цитуються історичні документи. Це дасть змогу читачеві самому оцінювати історію, не покладаючись на інтерпретації.


13

К 59

Козловець, Микола Адамович.

Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. А. Козловець, Н. М. Ковтун ; [рец. А. А. Герасимчук]. - К. : ПАРАПАН, 2010. - 347 с. - Бібліогр.: с. 322-347. - ISBN 978-966-8210-94-5 : 30.00 грн

Анотація: У монографії проаналізовано сучасні теоретико-методологічні підходи до визначення понять "ідентичність" та "ідентифікація", досліджено структуру і механізми конструювання національної ідентичності, з'ясовано нинішній стан національного самовизначення українців. на тлі процесів глобалізації та міграції розглянуто соціокультурний простір України як поле розгортання ідентифікаційних практик.


8У(07)

П 88

Пультер, Станіслав Олександрович.

Мої освітянські пошуки [Текст] : роздуми педагога і методиста / Станіслав Пультер. - Житомир : Полісся, 2011. - 512, [7] с. : портр. - ^ ISBN 978-966-655-572-7 : 40.00 грн

Анотація: Книга містить газетні і журнальні статті автора, що опубліковані в різні роки вчительської роботи і викладацької - у вузі. В наведених публікаціях розглядаються важливі проблеми викладання рідної мови і літератури. Спеціальні статті і замітки присвячені актуальним питанням розвитку педагогіки, літературознавства та методики викладання літератури. Збережено зміст первісного публікування (назва і дата виходу газет, часописів і збірників).


913

Л 86

Лутай, Майя Євгенівна.

Гордість Житомирського державного університету імені Івана Франка - його випускники [Текст] / Майя Лутай ; [рец.: Г. М. Стародубець, П. І. Натикач] ; [ред. Л. М. Міненко]. - Житомир : Рута, 2011. - 307, [12] с. : портр. - Бібліогр.: с. 306. - ISBN 978-617-581-076-7 : 40.00 грн

Анотація: На основі широкого кола архівних та інших джерел авторка дослідила історію заснування та розвитку Житомирського державного університету ім. І. Франка, показала, що за 92 роки ун-т підготував більш ніж 65 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, серед яких - 5 ректорів ВНЗ України, 16 докторів наук, понад 300 кандидатів наук, доцентів. Є серед випускників університету відомі вчені, поети, письменники, журналісти, телеведучі, митці, державні і політичні діячі, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти не лише на Житомирщині, а й в Україні.
Ж 74

Житомирські літературознавці [Текст] : ст., есеї, мемуари / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. проф. Петро Білоус. - Житомир : [ЖДУ ім. І. Франка], 2010. - 142 с. : портр. - 20.00 грн

Анотація: До книги увійшли біографічні матеріали, які розкривають постаті відомих житомирських літературознавців Євгена Ненадкевича, Володимира Гнатюка, Леоніда Венгерова, Степана Пінчука, Валерія Шевчука, Олександра Чиркова, Петра Білоуса, Володимира Єршова.


913(У)

М 36

Махорін, Г.

Андрушівщина: історія і сьогодення [Текст] / Генадій Махорін. - Житомир : Котвицький В. Б., 2011. - 289, [2] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 284-289. - 50.00 грн


9(У)2

С 79

Стельникович, Сергій Володимирович.

Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис [Текст] = THE UKRAINIAL NATIONAL RESISTANCE MOVEMENT OF TARAS BULBA-BOROVETS: HISTORICAL ESSAY / Сергій Стельникович ; рец. проф. О. М. Швидак. - 2-е вид., випр. і допов. - Житомир : Полісся, 2010. - 390, [1] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 282-341. - ISBN 978-966-655-535-2 : 40.00 грн

Анотація: У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлюється цілісна картина історії України українського національного руху опору Т. Бульби-Боровця, його ідейно-політичні засади та практична військова діяльність. Автор усебічно аналізує основні етапи повстанської боротьби бульбівських збройних формувань, розкриває їх взаємозв'язки з іншими гілками українського національного руху опору та військові і дипломатичні відносини із зовнішньополітичними силами Другої світової війни.


378(У)

М 53

Месяц, Наталия Куприяновна.

История кафедры славянских и германских языков Житомирского государственного университета имени Ивана Франко [Текст] / Н. К. Месяц ; [рец. : Белоус П. В., Дубасенюк А. А.] ; Житомир. гос. ун-т им. И. Франко, Учеб-науч. ин-т филолог. и журн., Каф. словянских и германских яз. - Житомир : Изд-во ЖГУ им. Ивана Франко , 2010. - 112, [26] с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 107-109. - ISBN 978-966-485-064-0 : 20.00 грн

Анотація: У книзі представлена історія кафедри слов'янських та германських мов Житомирського державного університету ім. Івана Франка від початку заснування університету (педагогічного інституту) до сьогодення, представлені всі завідуючі, викладачі та лаборанти, які працювали на кафедрі.


373.01

Ш 66

Шкільний бюджет [Текст] : навч.-метод. посіб. для кер. освіти. - К. : Таксон, 2011. - 154 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Із змісту: Словник термінів. - ISBN 978-966-7128-76-0 : 43.00 грн

Анотація: У посібнику проаналізовано фінансування освіти у країнах Європейського Союзу, законодавче забезпечення фінансово-економічної діяльності навчальних закладів, особливості фінансування шкільної освіти в Україні на сучасному етапі, запропоновано практичні поради керівникам освіти щодо управління шкільним бюджетом. Посібник рекомендований державним службовцям у сфері освіти, директорам шкіл, викладачам системи післядипломної педагогічної освіти, співробітникам управлінь освіти.


913(У)

К 56

Ковальчук, І.

Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року [Текст] / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович ; [рец. Г. М. Стародубець] ; Фундація ім. О. Ольжича, Ін-т Нації і Держ. - Житомир : Рута, 2011. - 186 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 169-180. - Імен. покажч.: с. 181-185. - ISBN 978-617-581-078-1 : 20.00 грн

Анотація: У монографії на основі широкої історіографічно-джерельної бази висвітлена діяльність ОУН під керівництвом полковника А. Мельника на території Житомирщини у другій половині 1941 року. Розглянуто історію формування українського націоналістичного руху в краї, висвітлено діяльність похідних груп ОУН, обласного та ряду районних осередків ОУН під час Другої світової війни. Значна увага приділена біографіям керівників структур Організації українських націоналістів - уродженців Житомирської області, аналізу пресових видань і суспільно-політичної ситуації у регіоні.


4У(03)

В 68

Волощак, М.

Неправильно-правильно [Текст] : дов. з укр. слововживання: за матер. засобів масової інформ. / Марія Волощак ; [рец. Олександр Пономарів]. - К. : Просвіта : Укр. Видавн. Спілка, 2003. - 158 с. - ISBN 966-70-16-0. - ISBN 966-7551-31-8 : 12.00 грн

Анотація: Практичний посібник, підготовлений М. Волощак, це - вдала спроба аналізу газетних текстів через призму національної ідентифікації. Автор намагається "виловити" всі «зросійщені» або ж скальковані з казенної "міжнародної" лексики словосполучення, окремі слова і знайти їм український відповідник.


32

К 93

Курілло, В. Є.

Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Курілло. - Миколаїв : Іліон, 2009. - 591 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-534-005-7 : 60.00 грн

Анотація: Пропонований навчальний посібник містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки - політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та психологічні спецоперації, таємну дипломатію, активність таємних структур світової політики та конфіденційний менеджмент політичних партій) у цілісному форматі потайної (латентної) політики.


801(07)

Ф 83

Франчук, Марина Валеріївна.

Вступ до літературознавства [Текст] : посіб. для студ. філол. спец. / Марина Франчук ; [рец. О. С. Чирков, А. С. Близнюк] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - [2-е вид.]. - Житомир : [Вид-во ЖДУ ім. І. Франка], 2010. - 104 с. - Бібліогр.: с. 102. - Термінолог. слов.: с. 65-97. - ISBN 966-7603-37-7 : 12.00 грн

Анотація: Посібник зі вступу до літературознавства призначений для студентів філологічних спеціальностей першого курсу навчання. Його завдання - допомога студентам у підготовці до практичних занять і лабораторних робіт з предмета. Посібник містить завдання для самостійних і контрольних робіт.


8У2

Ю 83

Юрчук, Олена Олександрівна.

Сучасна стратегія бароко. Модифіковані риси бароко в українській літературі кінця XX століття [Текст] / О. О. Юрчук ; [рец. П. В. Білоус] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : [Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка], 2008. - 151 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 30.00 грн

Анотація: У монографії на матеріалі сучасного літературного процесу розкриваються особливості постмодерних модифікацій одного із найзагадковіших і найбарвистіших стилів XVII - XVIII ст. - бароко. Автор пропонує оригінальне трактування необарокових тенденцій у творчості нового покоління в українській літературі.


908

Ч-52

IV з'їзд національної спілки краєзнавців України (28 жовтня 2008 року) [Текст] : док. та матер. / Нац. спілка краєзнавців України. - К. : Кам'янець-Под. вид. Зволейко Д. Г., 2009. - 231 с. - ISBN 978-966-2124-43-9 : 20.00 грн

Анотація: У збірнику подано матеріали та документи IV з'їзду Національної спілки краєзнавців України, який підсумував діяльність правління Спілки тв її регіональних осередків у 2004-2008 роках.


801

С 12

Савенець, А.

Поезія у перекладі: "українська" Шимборська [Текст] / Андрій Савенець ; [ред. Стефанія Андрусів] ; Европ. колегіум пол. і україн. ун-ів. - Житомир ; Люблин : [Полісся], 2006. - 364 с. - Бібліогр.: с. 325-344. - Імен. покажч.: с. 355-364. - ISBN 966-655-195-0 : 30.00 грн

Анотація: Монографія присвячена явищу поетичного перекладу. Автор аналізує корпус українських перекладів поезії Шимборської, що склався в українській літературній культурі упродовж 1972-2002 років, відтак простежує мутації, яких зазнали індивідуальна поетика і стиль польської авторки в інтерпретаціях українських перекладачів та критиків.


9

С 55

События, изменившие мир [Текст] / [сост. В. Л. Карнацевич]. - Харьков : Фолио, 2011. - 316 с. : ил. - ^ ISBN 978-966-03-5261-2 : 40.00 грн

Анотація: Вони різні - великі відкриття, даровані світу людським генієм, і катастрофи, у результаті яких гинули цілі цивілізації, війни й революції, битви й релігійні реформації. Деякі з них умістилися в рамки однієї доби і навіть години, а деякі розтяглися на сторіччя. Поєднує їх одне - ці події змінили світ, зробили його іншим, без них історія цивілізації пішла б по іншому, невідомому нам шляху...


34

Ш 95

Шульженко, Ф. П.

Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації [Текст] : монографія / Ф. П. Шульженко ; М-во освіти і науки України, Київський Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 390 с. - Бібліогр.: с. 363-390. - ISBN 966-574-999-4 : 70.00 грн

Анотація: У монографії з застосуванням методів пізнання соціальної дійсності комплексно досліджується ґенеза, сутність та особливості теоретичних концепцій соціально-правової держави та світова практика реалізації цього суспільного ідеалу як однієї з найдосконаліших форм політичної організації громадянського суспільства, визначаються загальні та особливі риси таких держав, здійснюється їх типологізація.


902.7(У)

К 78

Крамарчук, М.

З підгаєцького роду Крамарчуків [Текст] / Мирон Крамарчук. - К. : Сергійчук М. І., 2011. - 99, [1] с. : портр. - ISBN 978-966-2911-33-6 : 12.00 грн

Анотація: У пропонованому виданні розповідається про родовід Крамарчуків з галицького міста Підгайців. Водночас автор наводить цікаві спомини з свого життя та членів його роду.


373.5

Ш 67

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості [Текст] : зб. наук. ст. та доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. семінару / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. соц. роботи ; [ред. кол.: О. М. Дрєпіна, О. В. Переходченко, В. В. Щербаченко]. - Луганськ : [Рєзніков В. С.], 2011. - 267 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-509-149-4 : 25.00 грн

Анотація: Збірник вміщує опис адаптованого у вітчизняній шкільній практиці польського досвіду діяльності шкіл-центрів активності громади. У матеріалах висвітлено моделі діяльності польських неурядових організацій у напрямку збереження освітніх послуг у сільській місцевості. Теоретико-методологічні аспекти соціально-педагогічної роботи школи в громаді викладено у розрізі можливостей їх застосування у вітчизняному освітньому просторі.


9(У)2

Щ 92

Що ми залишимо нащадкам? [Текст] : зб. мат. і док. про держ., громад. діяльн. та наук. роботу акад. НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька / [за ред. акад. НАН України В. А. Смолія]. - К. : Ін-т іст. України НАН України, 2008. - 551 с. : ілюстр. - ISBN 978-966-2186-185 : 40.00 грн

Анотація: Збірник підготовлений на пошану Героя України, відомого державного та громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України, почесного громадянина семи міст, почесного професора 13 вищих навчальних закладів Петра Тимофійовича Тронька. Документи і матеріали висвітлюють масштаби та напрями його наукової й громадської діяльності, розкривають найважливіші віхи життєвого шляху та творчої праці.


001

Н 34

Науково-освітній потенціал України [Текст] / [упоряд. Леся Гаврилюк ; ред. рада Дмитро Табачник [та ін.]]. - К. : Укр. рейтинг, 2011. - 302, [2] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 299. - Імен. покажч.: с. 298-299. - ISBN 978-966-97103-2-1 : 70.00 грн

Анотація: Наука та освіта - надзвичайно важливі складові духовної культури людства та фактори прогресу, які наближують пору розквіту нашої держави і піднімають її на новий економічний та соціальний рівень. Досвід засвідчує, що розвиток будь-якої сфери життя завжди визначають люди - непересічні особистості, справжні фахівці та майстри своєї справи.


9(У)

У 45

України славні імена [Текст] / [упоряд. Людмила Мацієвська]. - К. : Укр. рейтинг, 2009. - 239 с. : ілюстр. - Імен. покажч.: с. 235-236. - ISBN 978-966-97103-0-7 : 40.00 грн

Анотація: Книга не претендує на повну і абсолютну довершеність. Використані статті, відомості, документи написані різними людьми з власних точок зору. Тому читачеві варто об’єктивно і неупереджено ставитися до надрукованого. Безумовно, існують ще невідомі матеріали, що можуть доповнити і збагатити вже написане, а нові події, нові герої також збагатять історію і славу нашої рідної України.


8У2

У 45

Українська література кінця XIX - поч. XX ст. [Текст] : навч. матеріали до практ. занять / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики ; упоряд. доц. В. Т. Чайковська ; рец.: П. В. Білоус, К. І. Колесник, О. Є. Силко. - Житомир : [б. в.], 2010. - 292 с. - Бібліогр. на поч. ст. - 25.00 грн

Анотація: Посібник з історії української літератури кінця XIX - поч. XX ст. пропонується для студентів III курсу стаціонару та заочної форми навчання. Він являє собою хрестоматійний збірник навчальних матеріалів до практичних занять, який допоможе студентам краще опанувати загальні тенденції розвитку українського літературного процесу початку XX ст., зокрема питання модернізму та його течій. Студент отримує плани практичних занять, рекомендовану літературу, а також уривки або ж найзначиміші статті до тем, які виносяться на практичні заняття.


378

В 64

Вознюк, Олександр Васильович.

Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід [Текст] : монографія / Вознюк О. В., Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 683 с. - Бібліогр.: с. 612-683. - ISBN 978-966-485-054-1 : 100.00 грн

Анотація: Розглядаються наукові основи телеології особистості у системі освіти. Вперше обґрунтовані: універсальний пояснювальний принцип психолого-педагогічних та загальнонаукових феноменів; психолого-педагогічний аспект універсальної парадигми розвитку; авторська концепція розв'язання проблемних ситуацій, прийнята рішення; структура людини; інтегративний психолого-педагогічний і філософсько-природничий підхід до цілей та механізмів розвитку особистості у контексті освітньої траєкторії. Репрезентується нова навчальна дисципліна - інтегративне людинознавство.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, магістрів вищих педагогічних закладів, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами освіти та розвитку особистості.


317.7

Б 81

Бондаренко, Н. О.

Аудит суб'єктів підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова ; М-во освіти і науки України, Харк. ін-т упр. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 298 с. - Бібліогр.: с. 297-298. - ISBN 966-8365-58-5 : 22.00 грн

Анотація: У навчальному посібнику розглядається сутність економічного контролю у ринкових відносинах, питання організації аудиторської діяльності, наводиться методика перевірки розрахункових операцій підприємств, товарно-матеріальних цінностей і фінансової діяльності. Надаються напрями перевірки організаційних засад діяльності підприємства та стану бухгалтерського обліку, а також оцінка та оформлення результатів аудиту.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для викладачів і фахівців, які працюють у сфері економічного контролю та аудиту.


2

Г 61

Головащенко, С.

Біблієзнавство [Текст] : вступ. курс : [навч. посіб.] / Сергій Головащенко. - К. : Либідь, 2001. - 495 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 360-410 - Дод.: с. 411-493. - ISBN 966-06-0200-6 : 15.00 грн

Анотація: У книзі висвітлюється низка засадничих питань біблієзнавства, серед яких історія формування біблійного канону; біблійні переклади та видання від найперших до сучасних; особливості і форми функціонування Біблії як священої книги в іудаїзмі та християнстві; Біблія як об'єкт критики та інтерпретації; історія біблієзнавчих досліджень; вплив біблійних сюжетів, образів, мотивів та символіки на світову та вітчизняну духовну культуру. Подано бібліографію сучасних іноземних видань, довідкові таблиці, вперше у навчальному виданні розкриваються біблієзнавчі ресурси мережі Internet.


159.98

К 73

Котикова, О. М.

Практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка майбутній юристів [Текст] : монографія / О. М. Котикова ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 343 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-320. - ISBN 978-966-483-480-0 : 40.00 грн

Анотація: У монографії досліджені теоретичні проблеми практичної зорієнтованості психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів, обґрунтовано концепцію такої підготовки на основі авторського експериментально-рольового підходу до організації навчального процесу, розроблено систему практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів і висвітлені результати її апробації.


159.98

П 84

Профорієнтаційна робота психолога [Текст] / [упоряд. Т. Гончаренко]. - К. : Шк. світ, 2007. - 126, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-451-012-4 : 15.00 грн


Анотація: У книжці подано технології організації профорієнтаційної роботи у безперервній освіті - методична модель, алгоритм визначення професійної спрямованості молоді, дослідницький тренінг, банк психодіагностичних обстежень, а також технології проведення профконсультативних бесід.


53

К 78

Кравчук, М.

Структурні проблеми загальних квантових теорій [Текст] / Микола Кравчук. - К. : [Фітосоціоцентр], 2009. - 367 с. - (Вибрані проблеми сучасної фізики). - Бібліогр.: с. 350-361. - ISBN 978-966-306-144-1 : 70.00 грн


Анотація: Автор в монографії звертається до найбільш глибинних аспектів квантової теорії, яка нині вважається базовою не лише для фізики, але й для багатьох інших наук. З іншого боку, виклад в книзі є настільки математизованим, що її цілком обґрунтовано можна відносити й до сучасної математичної фізики.

В книзі наведено ряд цікавих результатів та спостережень, що орієнтовані на подальші дослідження, притому не лише в змальованих тут напрямках. Так, методи, розвинуті в ній, можуть слугувати також базою для досліджень в галузях квантового комп'ютінгу, квантової теорії інформації та криптографії .


378

П 32

Піддубна, О. М.

Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва [Текст] : метод. рек. / О. М. Піддубна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 63 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 52-58. - ISBN підп. до друку 4.09.09. : 15.00 грн

Анотація: Методичні рекомендації до факультативного курсу "Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва" призначено для фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, слухачів курсів підвищення кваліфікації.


29

Г 37

Герасимчук, Андрій Андрійович.

Християнський вимір екологічних проблем [Текст] : монографія / А. А. Герасимчук, І. К. Вітюк ; рец. М. А. Козловець ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. - 231 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-485-093-0 : 25.00 грн

Анотація: В монографії проаналізовані сучасні екологічні проблеми та їх інтерпретації християнськими теологами. Лейтмотивом монографічного дослідження проходить думка, що в умовах екологічної кризи необхідно об’єднати всі сили, незалежно від їх світоглядних засад для вирішення (нейтралізації) сучасних екологічних проблем.
У 45

Українська література у світовому контексті: проблема національної іманентності [Текст] : навч. матер. до спецкурсу / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики ; уклад. В. Т. Чайковська. - Житомир : б. в., 2009. - 172 с. - Бібліогр. на поч. гл. - 20.00 грн

Анотація: Навчальні матеріали для спецкурсу пропонуються студентам V курсу стаціонару та заочної форми навчання. Вони допоможуть студентам краще усвідомити місце української літератури у світовому контексті. Студент отримає рекомендовану літературу, уривки або ж найзначиміші статті до обраних ключових питань, а також теми рефератів для самостійного опрацювання.


33

С 37

Симоненко, В. К.

Пятилетка "враздрай" [Текст] : эконом. эссе / В. К. Симоненко. - К. : Знання, 2011. - 428 с. : табл. - ^ ISBN 978-966-346-913-3 : 45.00 грн

Анотація: Нова книга відомого державного діяча, доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, першого і упродовж 14 років незмінного голови Рахункової палати України В.К. Симоненка є логічним продовженням книги "П'ятирічки незалежності: Економічні есе", що побачила світ п'ять років тому, в якій автор дав глибокий аналіз досягнень і недоліків в економічній політиці та державному будівництві за 15 років після розпаду Радянського Союзу та виходу нашої країни у "самостійне плавання". Пропоноване видання покликане відповісти на актуальні питання про причини постійних змін системи та якості влади, неефективного управління економікою, хронічного невиконання державних бюджетів, чи не найвищого в Європі рівня бідності населення, інших гострих проблем, що активно обговорюються в суспільстві.

У книзі "П'ятирічка "вроздрай" зібрано публікації та публічні виступи В.К. Симоненка за останніх п'ять років. Вона буде корисна всім, хто цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку України як незалежної держави.


34

М 48

Мельничук, С.

Моя боротьба за мову або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України [Текст] / Сергій Мельничук ; Ріднов. прав. рух протидії етноруйнуванню укр. нації, Ріднов. асоц. дослідників діючого етногеноциду укр. нації. - К. : [Аспект-Поліграф], 2010. - 284 с. : фотогр. - (Право на мову). - 40.00 грн


Анотація: Збірка документів і публікацій у даній книзі висвітлює злочинні методи "Історичного складання" російськомовного населення України. Злочинними ці методи є не лише тому, що автор так вважає, а тому, що державна політика спрямована на обмеження права українців в Україні на всебічний розвиток і функціонування української мови, за законами тієї ж держави, будь то Радянська Україна чи Незалежна Україна, - кваліфікується як злочин. (За Кримінальним кодексом УРСР (в редакції 1961 р.)) стаття 66 та за чинним Кримінальним кодексом України стаття 161 — пряме чи непряме обмеження прав людини і громадянина за будь-якою ознакою, - є злочином).


37(09У)

П 12

Павленко, Віта Віталіївна

Діяльність педагогів-іноземців на Волині (XIX-початок XX століття) [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Павленко ; рец. О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 243 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці гл. - Термінолог. слов.: с. 237-243. - 20.00 грн

Анотація: У посібнику представлена програма спецкурсу та відповідне навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.


913

Л 86

Лутай, Майя Євгеніївна.

Краю мій рідний... [Текст] : короткі нариси з іст. населених пунктів Романівського р-ну Житомир. обл. / Майя Лутай. - Житомир : Волинь, 2006. - 99 с. - Бібліогр.: с. 97-98. - 20.00 грн


Анотація: В книзі вміщено короткі нариси з історії населених пунктів Романівського району. В нарисах подано відомості про нинішню і попередню назву населеного пункту, його відстань від райцентру та найближчої залізничної станції, адміністративний статус (або підпорядкованість). У хронологічній послідовності в стислій формі розповідається про історію населеного пункту, що в ньому відбувалися, а також про найбільш відомих людей.


9(У)

Л 61

В'ячеслав Липинський та його доба [Текст] : наук. зб. / Союз гетьманців-державників, Центр соціогуманітар. дослідж. ім. В. Липинського; під ред. Юрія Терещенка. - К. : Темпора, 2010

^ Кн. 1. - [Вид. 2-е, доопрац. та доповн.]. - 559 с. : фотогр., портр. - Бібліогр. в тексті. - ISBN 978-966-8201-87-5 : 40.00 грн


Анотація: У збірник включено фрагменти двох найвизначніших праць В. Липинського "Україна на переломі" та "Листи до братів-хліборобів", які є вершиною української консервативної думки та державницької школи історіографії. Вміщено його окремі публіцистичні твори. Читач також ознайомиться з низкою праць В. Липинського та сучасних авторів, у яких аналізується творча спадщина українського мислителя.

У додатку публікуються фотографії з фондів Волинського краєзнавчого музею, Національного музею історії України.


9(У)

Я 11

Я тобою, Україно, живу... [Текст] : літопис життя і діяльн. вчен., держ. і громад. діяча, акад. НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька / [упоряд.: П. В. Бабенко, В. М. Іршенко, Г. О. Клепак та ін.]. - К. : Фенікс, 2010. - 199 с. : фотогр. кольор., фотогр., портр. - ISBN 978-966-651-457-1 : 40.00 грн

Анотація: Видання-літопис висвітлює життя і діяльність видатного українського вченого-історика, державного і громадського діяча, академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.

Видання присвячене 95-річчю П. Т. Тронька.


159.98

Ц 19

Царский, В.

Современный психологический справочник менеджера [Текст] / В. Царский. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 445, [2] с. : ил. - (Современные справочники). - ISBN 5-7905-1410-3 : 15.00 грн


Анотація: У сучасному бізнесі головним є не тільки застосування основ менеджменту, але й знання психологічних особливостей кожного члена великого колективу. В цій книзі висвітлено досвід спеціалістів менеджменту, що може допомогти керівникам в їхній професіональній діяльності.


9(У)

Л 28

Лауер, В.

Творення нацистської імперії та Голокост в Україні [Текст] / Венді Лауер = Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine / Wendy Lower. - К. : Зовнішторгвидав України : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2010. - 367 с. : фотогр., портр., к. - Дод.: с. 243-244 - Слов. скор.: с. 335-338 - Бібліогр.: с. 339-359 - Алф. покажч.: с. 360-365. - ISBN 978-966-8274-24-4 : 32.00 грн

Анотація: У монографії "Творення нацистської імперії та Голокост в Україні" дослідниця Венді Лауер, зосереджуючи свою увагу на Житомирщині і поєднуючи в одне ціле німецькі та радянські архівні документи, щоденники, мемуари та особисті свідчення, дає найповнішу з наявних на цей час оцінку нацистської колонізації, окупаційної політики та Голокосту в Україні.

Схожі:

Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи жду ім. І. Франка
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconПоложення про бібліотеку Житомирського державного університету імені Івана Франка
Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти І науки України
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconПлан заходів Житомирського державного університету імені Івана Франка з відзначення Дня Європи в 2011 році
Конкурс на кращого знавця про Європейський Союз „Що я знаю про Європейський Союз”
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи