Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка14/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

371(09)(477)

^ Ш 35


Швидун, Віктор Миколайович.

Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Швидун В. М. ; наук. кер. М. І. Романенко ; Ун-т менедж. освіти АПН України. - К., 2008. - 206, [14] с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-196. - Дод.: с. 197-206


Зміст:

Ступінь наукової розробки проблеми дослідження. - С.11-18

Соціально-економічні та політичні чинники змін у системі освіти України 1917-1941 рр. - С.18-35

Інноваційні ідеї українських педагогів щодо необхідності змін у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл України. - С.38-62

Вплив розв'язання мовної проблеми на діяльність загально-освітніх шкіл України. - С.62-84

Організаційні зміни в структурі загальноосвітніх шкіл України. - С.87-101

Зміни у навчально-виховному процесі шкіл України. - С.101-142

Роль закладів підвищення кваліфікації вчителів у зростанні ефективності діяльності загальноосвітніх шкіл України. - С.143-163


Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості педагогічних змін та узагальнити позитивний досвід діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр., визначити перспективи його подальшого використання.

Предмет дослідження – педагогічні зміни в діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Об'єкт дослідження – діяльність загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 одноосібних наукових публікаціях, з них: 6 – статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 4 – публікації в інших виданнях, 5 – матеріали конференцій.


378.147:377.169.3

Ш 55


Шигонська, Наталя Вікторівна.

Підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шигонська Н. В. ; наук. кер. І. І. Коновальчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 246 с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 183-221. - Бібліогр.: с. 222-246


Зміст:

Професійна взаємодія медичних працівників як наукова проблема. - С.13-36

Теоретичні підходи до визначення структури професійної взаємодії медичних працівників. - С.36-56

Моделювання комунікативних ситуацій як засіб підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії. - С.56-74

Вивчення стану готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.76-85

Обґрунтування структури готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.85-104

Типологія комунікативних ситуацій професійної взаємодії медичних працівників. - С.104-121

Організація і методика проведення експериментальної роботи. - С.123-137

Технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.137-161

Аналіз результатів упровадження технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.161-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Предмет дослідження: педагогічна технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Об'єкт дослідження: підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних наукових публікаціях.


371.13(043.3)

Ш 66


Шквир, Оксана Леонідівна.

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шквир О. Л. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 227 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-227


Зміст:

Проблема класного керівництва у психолого-педагогічній літературі. - С.13-36

Аналіз стану підготовки майбутніх учителів до класного керівництва молодшими школярами. - С.36-54

Сучасні підходи до підвищення ефективності класного керівництва в початковій школі. - С.54-69

Професіограма класного керівника початкової школи. - С.72-89

Модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва учнів початкової школи. - С.89-114

Технологія підготовки вчителів початкових класів до виконання обов'язків класного керівника. - С.114-128

Діагностика стану готовності майбутніх учителів початкових класів до класного керівництва. - С.131-147

Організація та проведення експериментальної підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами. - С.147-164

Перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів початкової школи за експериментальних умов. - С.164-179

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами та технологію її реалізації.

Предмет дослідження – структура, зміст та технологія професійної підготовки вчителів початкових класів до класного керівництва.

Об'єкт дослідження – педагогічний процес професійної підготовки майбутніх учителів до класного керівництва.

Публікації. Основні результати досліджень висвітлено у 14 публікаціях, з яких всі одноосібні, в тому числі 1 – навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України, 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях, 7 статей – у збірниках наукових.


378.14:004:37.048.4

Ш 69


Шліхта, Ганна Олександрівна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шліхта Г. О. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 255, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 183-223. - Бібліогр.: с. 224-255


Зміст:

Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками як педагогічна проблема. - С.14-46

Особливості профорієнтаційної роботи вчителя інформатики старшої школи в сучасному інформаційному просторі. - С.46-59

Зміст та структура підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в умовах інформаційного простору. - С.62-81

Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.81-110

Критерії, показники та характеристики рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.110-124

Організація та проведення констатувального етапу експерименту. - С.129-157

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.157-175


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях, з яких 11 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 статей у збірниках матеріалів конференцій та одна брошура з методичними рекомендаціями.


378:373.31

Ш 72


Шмельова, Тетяна Всеволодівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шмельова Т. В. ; наук. кер. Дем'янчук Олександр Никанорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 304 с. : граф., табл., рис., схеми. - Дод.: с. 191-265. - Бібліогр.: с. 266-304


Зміст:

Аналіз категоріального апарату дослідження. - С.14-36

Естетичне світосприймання як соціально-педагогічна проблема. - С.36

Місце естетичного світосприймання у філософських ученнях. - С.36-40

Психологічні концепції естетичного світосприймання. - С.40-50

Проблеми формування естетичного світосприймання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. - С.50-56

Основні характеристики естетичного світосприймання учнів початкових класів і його формування за допомогою творів живопису. - С.56-69

Особистісна структура естетичного світосприймання майбутнього вчителя в контексті його професійної підготовки. - С.72-94

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.94-98

Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.98-106

Діагностика стану готовності майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.108-141

Впровадження моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.141-164

Аналіз результатів дослідження. - С.164-184

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування та експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Предмет дослідження – модель та педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах.


37.013.74

Ш 96


Шумаєва, Світлана Петрівна.

Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шумаєва С. П. ; наук. кер. Лавриченко Наталя Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2005. - 235, [4] с. - Бібліогр.: с. 184-206. - Дод.: с. 207-235


Зміст:

Становлення та основні етапи розвитку мас-медійних навчальних технологій у США. - С.13-36

Розвиток медіа-освіти як осібної галузі мас-медійних навчальних технологій у США. - С.36-62

Методичний супровід впровадження мас-медійних курсів в американському шкільництві. - С.62-89

Мас-медійні навчальні технології як чинник підвищення ефективності навчального процесу у школах США. - С.92-124

Соціалізація американських школярів засобами мас-медійних навчальних технологій. - С.124-153

Підготовка медіа-педагогів та загальна мас-медійна просвіта вчителів у США. - С.153-177


Анотація:

Мета дослідження: з'ясувати роль і місце мас-медійних навчальних технологій у навчально-виховному процесі американських середніх закладів освіти, вивчити та узагальнити позитивний досвід у галузі медіа-освіти, окреслити перспективи його використання в Україні, запропонувавши відповідні рекомендації.

Предмет дослідження: розвиток теоретичних та практичних засад використання мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у середніх закладах освіти США.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях, з яких 5 оприлюднено в наукових фахових виданнях та у збірниках наукових праць, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.


378:811(07)

Щ 60


Щерба, Наталія Сергіївна.

Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щерба Н. С. ; наук. кер. Антонова Олена Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 343, [8] с. : мал., табл. - Дод.: с. 179-305. - Бібліогр.: с. 306-343


Зміст:

Сутність, структура й місце стратегічної компетенції в компетентнісній ієрархії вітчизняної освіти. - С.14-32

Науковий аналіз поняття "стратегії оволодіння іноземною мовою". - С.32-45

Структура іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції учня як суб'єкта вивчення іноземної мови. - С.45-64

Модель готовності вчителя до формування в учнів середньої загальноосвітньої школи іншомовної стратегічної компетенції. - С.64-88

Програма експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. - С.92-99

Аналіз стану готовності вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції (результати констатувального етапу експерименту). - С.99-120

Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції. - С.120-143

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.143-171

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до розвитку в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Предметом дослідження є технологія формування діяльнісної і психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 9 одноосібних публікаціях, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.663:340(043)

Щ 61


Щербань, Микола Петрович.

Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щербань М. П. ; наук. кер. Невмержицький Олександр Артемович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 306, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 186-285. - Бібліогр.: с. 286-306


Зміст:

Становлення та розвиток правової культури в історії філософської, правової і педагогічної думки. - С.11-35

Проблеми формування правової культури у сучасній педагогічній теорії та практиці. - С.35-44

Зміст і структура поняття "правова культура молодшого спеціаліста-аграрія", його взаємозв'язок з правовими категоріями. - С.44-75

Структурні компоненти моделі формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів-аграріїв. - С.77-90

Організаційні основи та педагогічні умови формування правової культури молодших спеціалістів-аграріїв. - С.90-107

Формування правової культури студентів через аспекти духовно-національної свідомості, правовий захист і заохочення позитивних чинників правовиховного впливу. - С.107-121

Критерії та показники сформованості правової культури. - С.121-126

Аналіз рівня сформованості правової культури студентів 1-х курсів (констатувальний етап експерименту). - С.129-141

Технологія формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. - С.141-167

Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.167-179

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель, експериментально перевірити ефективність технології формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Предметом дослідження є процес формування правової культури майбутніх фахівців-аграріїв у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів у вищих аграрних навчальних закладах.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 публікаціях, з яких 15 одноосібних (8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України) та 1 у співавторстві.


378.1

Я 92


Яценко, Світлана Леонідівна.

Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Яценко С. Л. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 256, [3] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-210. - Дод.: с. 211-256


Зміст:

Історико-педагогічний аспект проблеми у зарубіжній педагогіці. - С.13-30

Проблема особистісно орієнтованого навчання в історії розвитку педагогічної думки в Україні. - С.30-47

Філософський та соціально-психологічний аспекти проблеми особистісно орієнтованого навчання (сучасний стан). - С.47-66

Категорійно-понятійний апарат дослідження. - С.66-78

Модель особистісно орієнтованого навчання: обґрунтування структури та сутності компонентів. - С.80-87

Психолого-педагогічні чинники особистісно орієнтованого навчання. - С.87-94

Характеристика системи організації особистісно орієнтованого навчання. - С.94-118

Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованого навчального процесу гімназії. - С.118-127

Особливості експериментальної перевірки моделі особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії. - С.131-150

Узагальнення результатів формуючого експерименту роботи. - С.150-171

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії, ефективність педагогічних умов, необхідних для її функціонування.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії.

Об'єктом дослідження є процес організації особистісно орієнтованого навчання в інноваційних навчальних закладах гуманітарного профілю.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 10 наукових праць (усі одноосібні), з них 4 – у фахових наукових виданнях України, 1 – методичні рекомендації.

Бібліографічне видання


Дисертації фонду бібліотеки

Житомирського державного університету ім. І. Франка


Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик


Укладачі:

Клименко Тетяна Євгеніївна

Бондарчук Тетяна Анатоліївна


Надруковано у бібліотеці Житомирського державного університету

імені І. Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 38

E-mail: bib@zu.edu.ua
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи