Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка2/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст та головні тенденції професійної підготовки вчителів народних шкіл у вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – підготовка вчителів народних шкіл в учительських семінаріях.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики та тенденції загальноосвітньої, загальнопедагогічної і практичної підготовки вчителя в учительських семінаріях України другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.

Основний текст дослідження вміщено в 8 одноосібних публікаціях, 6 з яких опубліковано в фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.


378.18

А 80


Арешонков, Володимир Юрійович.

Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ю. Арешонков ; наук. кер. П. Ю. Саух ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 207, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-202. - Дод.: с. 207-239


Зміст:

Історико-педагогічний аспект дослідження педагогічної самоорганізації в системі післядипломної освіти. - С.11-23

Терміносистема педагогічної самоорганізації. - С.24-49

Синергетична парадигма як теоретична основа дослідження проблем самоорганізації в освіті дорослих. - С.50-62

Теоретичне обґрунтування моделі удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на курсах підвищення кваліфікації. - С.63-85

Розробка ідеальної моделі удосконалення педагогічної самоорганізації за результатами діагностичного експерименту. - С.90-109

Випробувальний експеримент з впровадження моделі удосконалення педагогічної самоорганізації. - С.110-132

Організація та проведення формувального експерименту. - С.133-145

Аналіз результатів формувального експерименту. - С.146-172


Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі вдосконалення педагогічної самоорганізації вчителів у системі підвищення професійної кваліфікації.

Предмет дослідження – педагогічні засади вдосконалення самоорганізації у процесі післядипломної курсової підготовки.

Об'єктом дослідження є система підвищення кваліфікації вчителя у закладах післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. У науково-методичному посібнику, написаному у співавторстві з І. І. Смагіним, здобувачу належить узагальнення теоретичних положень педагогічної самоорганізації стосовно післядипломної педагогічної освіти, у статті, написаній спільно з В. М. Трохименком здобувач висвітлив принципи організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогів.


378.147:37.036

Б 12


Бабенко, Тамара Василівна.

Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Бабенко ; наук. кер. О. В. Плахотнік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2006. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-249


Зміст:

Теоретико-методологічні засади проблеми формування естетичного смаку особистості. - С.14-33

Сучасний стан розробки проблеми формування естетичного смаку студентської молоді. - С.33-73

Виховні можливості навчальних курсів з іноземних мов у формуванні естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.74-95

Педагогічні умови формування естетичного смаку на заняттях з іноземних мов засобами допоміжних навчальних матеріалів. - С.95-130

Методика виявлення рівня сформованості естетичного смаку особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.131-158

Аналіз результатів експериментальної роботи з формування естетичного смаку у студентів засобами допоміжних навчальних матеріалів з іноземних мов. - С.158-180


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови і методику формування естетичного смаку в особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – педагогічні умови і методика формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов.

Об'єкт дослідження – процес формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у розробці методики введення та закріплення лексико-граматичного матеріалу, проведення уроків з читання, аудіювання та письма, використання засобів наочності, використання віршів і пісень на уроках англійської мови у середній школі. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.


373.31(477)"1920/1930"

Б 14


Багно, Юлія Миколаївна.

Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20 - початок 30-х рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. М. Багно ; наук. кер. Г. П. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ " Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц., 2009. - 219 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-205. - Дод.: с. 206-219


Зміст:

Соціокультурні передумови становлення сільської початкової школи. - С.17-39

Соціально-педагогічні засади навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.39-53

Теоретичні основи та соціально-культурні аспекти розвитку сільської початкової школи в 20 – на початку 30-х років ХХ століття. - С.54-74

Аналіз програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.75-108

Навчально-виховний процес сільської початкової школи в соціально-культурному вимірі. - С.108-130

Трудова спрямованість змісту навчання учнів у сільській початковій школі. - С.130-148

Специфіка підготовки вчителів для сільської початкової школи. - С.148-164

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз джерельної бази, основних соціально-культурних компонентів навчально-виховного процесу сільської школи з урахуванням специфіки її діяльності.

Предмет дослідження – соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу в сільських початкових школах України в окреслений період.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес сільської початкової школи в Україні в 20 – на початку 30-х років ХХ століття.

Основні положення дослідження відображені у 10 одноосібних публікаціях, з них 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


371.13:811.111(410)(048)

Б 17


Базуріна, Валентина Михайлівна.

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. М. Базуріна ; наук. кер. В. Г. Редько ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-327. - Дод.: с. 217-234


Зміст:

Особливості підготовки учителів іноземних мов у країнах Західної Європи в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. - С.14-40

Основні напрями підготовки учительських кадрів для середніх навчальних закладів у Великій Британії. - С.41-52

Реформування викладання сучасних іноземних мов у середніх закладах освіти Великої Британії. - С.53-65

Дидактико-методичні принципи побудови змісту навчальних планів і програм у системі підготовки учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-90

Форми і методи підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих закладах освіти. - С.91-101

Шкільна практика як складова частина професійної освіти у підготовці учителів іноземних мов. - С.102-124

Моделі підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.128-146

Форми і методи підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.147-160

Використання позитивного досвіду Великої Британії у підготовці учителів іноземних мов в Україні. - С.161-183

Анотація:

Мета дослідження – вивчити та узагальнити досвід Великої Британії у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов для середніх шкіл з метою його використання в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки вчителів сучасних іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні досвіду Великої Британії з проблеми підготовки майбутніх учителів іноземних мов.


378(9):63

Б 61


Білан, Людмила Леонідівна.

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Л. Білан ; наук. кер. В. І. Стахневич ; Нац. аграр. ун-т. - Житомир, 2007. - 226 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-214. - Дод.: с. 215-226


Зміст:

Стан наукової розробки проблеми. - С.12-21

Вища аграрна освіта як предмет системного аналізу. - С.21-32

Політичні та соціально-економічні передумови розвитку аграрної освіти України в ХІХ ст. - С.32-51

Початок формування системи аграрної освіти на українських землях. - С.53-81

Виникнення перших аграрних вищих навчальних закладів України. - С.81-112

Організаційні засади діяльності аграрних вищих навчальних закладів. - С.112-141

Завдання та зміст аграрної освіти у вищих навчальних закладах в ХІХ – на початку ХХ ст. - С.145-161

Форми та методи організації навчального процесу у аграрних вищих навчальних закладах. - С.162-177

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вищої аграрної освіти України, виявити та простежити основні тенденції її розвитку, розкрити історично зумовлені зміни в змісті, формах та методах навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах в ХІХ - на початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організаційні засади діяльності та зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток аграрної освіти України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних в співавторстві полягає в підготовці та розробці тем: "Розвиток освіти та педагогічної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст." у програмі навчальної дисципліни "Історія педагогіки та освіти в Україні", а також "Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи" у програмі навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності".

371.2(477.53):74/75"18/19"

Б 68


Благова, Тетяна Олександрівна.

Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. О. Благова ; наук. кер. Л. О. Хомич ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2006. - 235, [5] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-235, [5]


Зміст:

Організаційно-правові основи розвитку предметів мистецтва в освітньому процесі другої половини ХІХ – на початку ХХ століть. - С.13-29

Теоретичні аспекти становлення і розвитку шкільної мистецької освіти. - С.29-45

Історико-педагогічні передумови розвитку мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини. - С.45

Організаційні засади розвитку системи шкільництва у губернії. - С.45-60

Розвиток культурно-мистецьких процесів Полтавського регіону. - С.60-81

Організація викладання предметів естетичної галузі у початковій школі. - С.83-103

Місце і роль мистецьких дисциплін у системі середньої освіти. - С.104

Особливості і організація викладання предметів мистецтва у дворянських навчальних закладах губернії. - С.104-118

Художньо-естетичні дисципліни у змісті гімназійної освіти. - С.119-134

Розвиток професійної освіти мистецького спрямування. - С.137-156

Художньо-естетичний напрям у системі професійної підготовки вчителя. - С.157-176

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати основні тенденції розвитку змісту мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів мистецтва і визначити перспективи його використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – основні тенденції розвитку і зміст мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – процес історичного розвитку мистецьких дисциплін в Україні.

Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 10 провідних фахових виданнях; у 6збірниках матеріалів конференцій; у 2 науково-методичних збірниках.

378(374.1)

Б 72


Бовсунівська, Наталія Миколаївна.

Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Бовсунівська ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 231 с. : табл., портр. - Бібліогр.: с. 189-216. - Дод.: с. 217-231


Зміст:

Музична освіта України ІХ-ХVІІІ сторіч. - С.19-44

Музична освіта волинських етнічних меншин. - С.44

Музична освіта польської музичної меншини. - С.44-59

Музична освіта єврейського населення. - С.59-71

Музична освіта чеської національної меншини. - С.71-76

Музична освіта в німецьких колоніях. - С.76-80

Русифікаційна політика у сфері культури та освіти у ХІХ ст. - С.80-84

Приватна і позашкільна форма аматорської музичної освіти. - С.88

Музична освіта в маєтках і народних аматорських колективах. - С.88-93

Домашнє та пансіонне навчання музиці. - С.93-98

Курси вчителів музики і вчительські з'їзди. - С.98-101

Музична освіта в навчальних закладах різних типів. - С.102

Проблеми музичної освіти в духовних навчальних закладах. - С.102-117

Музична освіта в світських навчальних закладах. - С.117-138

Видатні постаті волинської музичної педагогіки. - С.140

Спеціальні музичні навчальні заклади. - С.154

Музичні школи та класи. - С.154-157

Правове та методичне забезпечення роботи мистецьких закладів. - С.166-183

Анотація:

Мета дослідження: цілісно проаналізувати розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та можливості використання позитивного педагогічного досвіду в умовах реформування сучасної музичної освіти.

Предмет дослідження: зміст, сутність та головні тенденції розвитку музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Об'єкт дослідження: історичний розвиток музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Особистий внесок здобувача полягає в одержанні результатів дослідження і здійснення історико-педагогічного аналізу використаних джерел; у виявленні позитивних ідей, досвіду роботи педагогів та навчальних закладів у галузі шкільної музичної освіти; в історичній розвідці недосліджених та малодосліджених імен видатних співаків.


377.1:369

Б 77


Бойчук, Ірина Дмитрівна.

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / І. Д. Бойчук ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 280, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 251-280. - Дод.: с. 180-250


Зміст:

Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-34

Становлення та розвиток системи фармацевтичної освіти в Україні. - С.34-57

Структурні та функціональні компоненти моделі підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.60-79

Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.79-90

Критерії, показники та рівні професійної компетентності майбутніх фармацевтів. - С.91-110

Програма та етапи експерименту професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-132

Технологія підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.132-165

Аналіз результатів дослідження. - С.165-173


Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі й педагогічних умов здійснення якісної професійної підготовки фармацевтів.

Предмет дослідження: педагогічні умови та технологія професійної підготовки фармацевтів у коледжі.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фармацевтів у коледжі.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 18 публікаціях, з яких 13 – одноосібні, в тому числі: 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – у навчально-методичних журналах; 5 – у збірниках матеріалів конференцій; 1 типова навчальна програма.


371.2(09)

Б 82


Борейко, Олександр Михайлович.

Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Борейко ; наук. кер. М. В. Левківський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 239 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-239


Зміст:

Джерела та історіографія дослідження. - С.14-23

Соціально-політичні та культурно-освітні передумови становлення громадських товариств Волині. - С.23-50

Типи громадських товариств та еволюція їх становлення і діяльності. - С.51-74

Діяльність товариств у створенні навчально-виховних установ для дітей. - С.77-100

Організація навчання грамоти серед дорослих. - С.100-120

Роль церковних братств у розвитку елементарної освіти і культури дітей та дорослих. - С.120-141

Педагогічна та науково-методична діяльність представників громадських товариств. - С.143-156

Культурницька діяльність активістів громадських товариств. - С.156-172


Анотація:

Метою дослідження є всебічне цілісне висвітлення основних напрямів, змісту, форм і методів просвітницької, організаційної, педагогічної й соціокультурної діяльності громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), а також виявлення суперечностей, провідних тенденцій та етапів їх розвитку.

Предмет дослідження – організаційні та теоретичні засади просвітницько-педагогічної діяльності громадських товариств на терені Волинсько-Поліського краю зазначеного історичного періоду.

Об'єктом дослідження є просвітницький рух на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть.

Публікації: результати дисертаційного дослідження висвітлено в 9 наукових статтях, з яких – 4 у наукових педагогічних виданнях, а також у методичних рекомендаціях "Громадські товариства Волині: просвітницька діяльність (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)".


373.3(477.82)"1861/1920"

Б 87


Бричок, Світлана Борисівна.

Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Б. Бричок ; наук. кер. Т. Є. Колупаєва ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2005. - 237 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 166-183. - Дод.: с. 184-237


Зміст:

Соціальні та історичні умови розвитку народної освіти на Волині. - С.13-31

Система початкової освіти у Волинській губернії досліджуваного періоду. - С.31-49

Ґенеза становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл. - С.50-68

Навчально-матеріальна база церковнопарафіяльних шкіл. - С.72-87

Організація навчального процесу в церковнопарафіяльних школах Волині. - С.88-107

Специфіка виховного процесу в церковнопарафіяльних школах. - С.107-120

Підготовка учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. - С.124-138

Методичне керівництво педагогічним процесом у церковнопарафіяльних школах. - С.138-155


Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз джерельної бази з проблем діяльності церковнопарафіяльних шкіл у системі народної освіти Волинської губернії, виявити їх навчально-виховні засади й особливості.

Предмет дослідження: організація та зміст освітньо-виховної діяльності церковнопарафіяльних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження: комплекс джерел про діяльність народних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Публікації: основні положення і висновки дисертації знайшли відображення в 11 одноосібних наукових працях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи