Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка3/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

37.018.2:908(477)(09)

^ Б 90


Бугрій, Володимир Станіславович.

Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах північно-східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. С. Бугрій ; наук. кер. Л. В. Корж ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-209. - Дод.: с. 210-234


Зміст:

Проблеми теорії та практики краєзнавчої роботи учнів у педагогічній думці України. - С.14-41

Розробка змісту шкільного краєзнавства у навчальних планах і програмах. - С.41-63

Зміст і функції краєзнавчої літератури у процесі навчання і розвитку школярів. - С.63-85

Форми і методи вивчення школярами рідного краю у процесі навчання. - С.88-121

Особливості позанавчальної краєзнавчої роботи учнів. - С.121-146

Підготовка вчителів до керівництва краєзнавчою діяльністю дітей. - С.146-173


Анотація:

Мета дослідження – здійснити науковий аналіз особливостей формування та реалізації цільових, змістових та організаційних компонентів системи краєзнавчої роботи у школах Північно-Східної України в період найбільшої її активації.

Предмет дослідження – процес становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи в загальноосвітніх закладах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – краєзнавство в трудових школах України у 20-30-х роках ХХ століття.

Публікації: зміст основних положень і результатів дослідження відображено в 9 одноосібних публікаціях автора, з яких 7 надруковано у фахових виданнях ВАК України.


[28:316.422]:321.64(477.81/.82)"1939/1945"

Б 90


Булига, Ірина Іванівна.

Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / І. І. Булига ; наук. кер. Л. М. Шугаєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 208 с. - Бібліогр.: с. 181-208


Зміст:

Історіографія та джерельна база дослідження. - С.8-27

Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.28-33

Стан і тенденції трансформацій християнських конфесій в контексті політики радянської влади на Волині періоду першої радянізації. - С.35-53

Інституційні трансформації в православ'ї напередодні Великої Вітчизняної війни. - С.54-66

Трансформаційні процеси у християнських конфесіях під впливом релігійної політики нацистської влади. - С.67-76

Специфіка міжправославних відносин на Волині періоду нацистської окупації. - С.77-96

Конфесійна політика німецької влади на Волині. - С.96-105

Християнські конфесії та національно-визвольний рух на Волині. - С.105-124

Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни. - С.126-141

Конфесійні трансформації в контексті державної політики радянської влади на Волині наприкінці Другої світової війни. - С.141-151

Рефлексії минулого в релігійних трансформаціях сучасної Волині. - С.154-172

Анотація:

Метою дисертації є здійснення релігієзнавчого аналізу особливостей трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Об'єктом дисертаційного дослідження є християнські конфесії Волині як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Дисертація є самостійною науковою роботою автора. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць, серед яких 6 – у фахових виданнях.


378.091.2

В 19


Васильєва, Регіна Юхимівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. Ю. Васильєва ; наук. кер. О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272, [6] с. : ілюстр., табл. - Дод.: с. 189-236. - Бібліогр.: с. 237-272


Зміст:

Формування безпечної поведінки підлітків як наукова проблема. - С.11-35

Чинники, що впливають на формування безпечної поведінки підлітків. - С.35-46

Виховний потенціал позаурочної діяльності у формуванні безпечної поведінки підлітків. - С.46-60

Особливості підготовки вчителя до формування безпечної поведінки підлітків. - С.62-70

Модель готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.70-96

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.96-108

Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-127

Організація та проведення формувального етапу експерименту. - С.127-165

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-182


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель готовності та технологію підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів.

Публікації. Результати дослідження та висновки дисертації відображено в 15 публікаціях автора, з них 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, методичних рекомендаціях, програмі спецкурсу.


174-057.16

В 31


Вербівський, Дмитрій Сергійович.

Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Вербівський Д. С. ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 206-292


Зміст:

Проблема професійної етики в історико-педагогічному контексті. - С.12-32

Становлення та розвиток професійної діяльності у галузі мобільного зв'язку. - С.32-42

Професійна етика як категорія педагогічної науки. - С.42-67

Психолого-педагогічні умови ефективності формування професійної етики працівників у процесі виробничого навчання. - С.69-89

Розроблення функціональної моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку. - С.89-105

Особливості застосування "Корпоративної школи професійної етики". - С.105-121

Програма та основні етапи експериментальної роботи. - С.123-133

Сучасний стан сформованості професійної етики персоналу центрів обслуговування абонентів (результати констатувального експерименту). - С.133-157

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.157-174


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність авторської моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку в процесі виробничого навчання.

Предмет дослідження: зміст і форми формування професійної етики працівників центрів у процесі виробничого навчання.

Об'єкт дослідження – професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 одноосібних публікаціях, із них: 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.


271.222(470+571):2-444

В 31


Вергелес, Костянтин Миколайович.

Національне в контексті суспільного буття православ'я (на прикладі РПЦ) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Вергелес К. М. ; наук. кер. Филипович Людмила Олександрівна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. Акад. наук України. - К., 2011. - 174 с. - Бібліогр.: с. 153-174


Зміст:

Сучасний стан дослідження проблеми вияву національної специфіки православ'я. - С.10-24

Методологічні засади вивчення взаємозв'язку національного та релігійного: православний дискурс. - С.24-39

Взаємозв'язок релігійного і національного в бутті православних народів. - С.48-62

Етнофілітизм і кафолічність як концепти східнохристиянського вчення про співвідношення національного і релігійного. - С.62-77

Російська православна церква на межі тисячоліть: внутрішні і зовнішні проблеми статусу крізь призму національного. - С.79-106

Роль РПЦ у формуванні православної ідентичності росіян в контексті національного відродження Росії. - С.106-148


Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у з'ясуванні національної специфіки російського православ'я в умовах його суспільного буття.

Предмет дослідження – специфіка національних виявів російського православ'я.

Об'єкт дослідження – національні виміри суспільного буття православ'я.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки й положення наукової новизни одержані дисертантом самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені в 11 публікаціях, 5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених переліком ДАК України.


378.013(076.5)

В 54


Вітвицька, Світлана Сергіївна.

Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / С. С. Вітвицька ; наук. консультант О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 598 с. : граф., табл. - Дод.: с. 431-527. - Бібліогр.: с. 528-598


Зміст:

Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. - С.23-42

Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. - С.42-74

Становлення магістратури в педагогічній теорії і практиці в Україні та за кордоном: історико-педагогічний аспект. - С.74-104

Загальнонаукові підходи до проблеми підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. - С.109-140

Роль і функції педагогіки вищої школи у системі неперервної педагогічної освіти. - С.140-166

Порівняльний аналіз педагогічної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у педагогічних і класичних університетах України. - С.166-189

Професіограма як модель магістра освіти. - С.192-215

Функціональні і структурні компоненти моделі педагогічної підготовки магістрів. - С.215-233

Структура та критерії готовності випускників магістратури до педагогічної діяльності. - С.234-259

Особливості розвитку особистості у юнацькому віці. - С.261-276

Формування професійно-педагогічної спрямованості студентів магістратури. - С.277

Особливості професійної спрямованості студентства. - С.277-296

Формування професійно-педагогічної спрямованості магістрантів у вищих навчальних закладах. - С.296-300

Аналіз результатів дослідження професійно-педагогічної спрямованості магістрантів. - С.300-315

Науково-педагогічна підготовка магістрів. - С.315

Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності. - С.315-327

Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. - С.327-336

Науково-методичне забезпечення педагогічної підготовки магістрів. - С.337-358

Програма експериментального дослідження та аналіз стану готовності студентів магістратури до педагогічної діяльності. - С.361-384

Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. - С.384-404

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.404-419


Анотація:

Мета дослідження – розробити концептуальні засади розвитку педагогічної підготовки магістрів в Україні на основі ретроспективного аналізу процесу становлення ступеневої педагогічної освіти, виявити основні тенденції й особливості розвитку змісту та форм педагогічної підготовки магістрів, визначити її теоретичні та методичні засади, обґрунтувати перспективні напрями, основні шляхи вдосконалення цього циклу освіти педагогів як особливого системно-цілісного феномена й органічної складової ступеневої педагогічної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів освіти в Україні.

Об'єкт дослідження – ступенева вища педагогічна освіта в Україні.

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 145 публікаціях автора, з них 110 одноосібні, серед яких – авторська програма, підручник "Основи педагогіки вищої школи", практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, "Основи педагогіки вищої школи" (методичний посібник) для студентів магістратури, які отримали гриф МОН України; 8 монографій, 21 навчально-методичний посібник, 20 методичних рекомендацій, 85 наукових і науково-методичних праць з проблеми дослідження (з них – 35 у фахових виданнях).


378.1(371)

В 64


Вознюк, Лідія Володимирівна.

Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. В. Вознюк ; наук. кер. В. В. Радул ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2008. - 223, [28] с. : табл. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-223


Зміст:

Гуманістична складова в теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. - С.15-43

Ціннісне спрямування інноваційних змін у системах внутрішкільного управління. - С.43-65

Педагогічні умови ефективного управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.65-86

Теоретичне обґрунтування моделі гуманістичноорієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах та основні її характеристики. - С.90-127

Факторно-критеріальні параметри рівня гуманізації управління інноваційними процесами в системі шкільної освіти. - С.127-154

Експериментальна перевірка гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.155-166


Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – гуманістичні засади управління інноваціями в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у підготовці теми: "Життєтворчість особистості у контексті нових освітніх змін"; моделей управління експериментальною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах; програми спецкурсу "Управління інноваційною діяльністю в системі шкільної освіти".


371.2(09)

В 64


Вознюк, Олександр Васильович.

Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Вознюк ; наук. кер. П. Ю. Саух ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 290 с. : табл. - Дод.: с. 190-259. - Бібліогр.: с. 260-290


Зміст:

Синергетична парадигма пізнання в контексті педагогіки. - С.13

Парадигмальні засади синергетики. - С.13-25

Головні особливості педагогічної синергетики. - С.25-33

Синергетичний підхід як метод аналізу освітніх систем. - С.33-45

Головні напрями використання синергетичного підходу до аналізу й оптимізації освітніх процесів. - С.45-59

Методологічні та парадигмальні наслідки використання синергетичного підходу в педагогіці. - С.59-64

Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. - С.64-79

Синергетичні закономірності розвитку освіти й педагогічної думки. - С.81-84

Розвиток педагогічної думки на локальному рівні. - С.84-89

Синергетична модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти та вітчизняної педагогічної думки. - С.89-94

Синергетичні напрями педагогічної думки другої половини ХХ століття. - С.94-95

Системно-структурний етап розвитку педагогічної думки. - С.95-102

Синергетичний етап розвитку педагогічної думки. - С.102-136

Аналіз імпліцитно присутніх синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття. - С.136-184

Анотація:

Мета дослідження – обґрунтувати пізнавальні ресурси синергетичного підходу як методу аналізу освітніх процесів в історії вітчизняної педагогічної думки.

Предмет дослідження – синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Об'єкт дослідження – процес розвитку вітчизняної педагогічної думки у другій половині ХХ століття.

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційного дослідження, викладені у 15 спільних з іншими авторами працях, що увійшли до дисертації, належать автору.

378(477)(09)"1920/1930"

В 65


Войналович, Людмила Петрівна.

Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. П. Войналович ; наук. кер. О. Є. Місечко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 274, [4] с. : табл. - Дод.: с. 191-246. - Бібліогр.: с. 247-274


Зміст:

Категоріально-понятійний апарат дослідження. - С.12-19

Чинники формування державної політики щодо національних меншин в імперську добу, період національних урядів та за радянських часів. - С.19-39

Реалізація освітніх потреб національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. - С.39-58

Організаційні форми підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин. - С.58-81

Змістові та організаційні характеристики підготовки вчителів для шкіл національних меншин на педагогічних курсах. - С.85-104

Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин. - С.104-126

Роль ІНО та педагогічних інститутів у підготовці учительських кадрів для шкіл національних меншин. - С.126-151

Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя до роботи в освітніх закладах для національних меншин. - С.151-173

Актуалізація досвіду підготовки вчителів для національних шкіл в умовах сучасного поліетнічного суспільства. - С.173-184


Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та тенденції становлення організаційних форм, змістових і процесуальних засад професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. та окреслити можливості використання набутого досвіду на сучасному етапі професійної підготовки фахівців освітньої галузі.

Предмет дослідження – головні організаційні, змістові, процесуальні особливості, тенденції діяльності закладів професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття.

Об'єктом дослідження є підготовка вчительських кадрів для шкіл національних меншин.


378.147

В 67


Волченко, Ольга Михайлівна.

Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Волченко ; наук. кер. В. Г. Редько ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. - К., 2006. - 261 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-199. - Дод.: с. 200-261


Зміст:

Комунікативна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-35

Модель комунікативної компетенції. - С.35-60

Критерії та рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів. - С.60-79

Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці. - С.82-113

Особливості впровадження моделі формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.113-151

Динаміка процесу формування комунікативної компетенції. - С.151-158

Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.158-168


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови ефективного формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов під час професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – педагогічні умови, що забезпечують формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов як інтегруючого компонента їхньої професійної компетентності.

Об'єктом дослідження є процес професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. За результатом дисертаційного дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з них 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи