Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка4/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

378.14

^ Г 12


Гагіна, Наталія Вікторівна.

Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Гагіна ; наук. кер. Ю. О. Костюшко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 275, [4] с. : табл. - Дод.: с. 190-245. - Бібліогр.: с. 245-275


Зміст:

Основні наукові підходи до проблеми взаємодії: міждисциплінарний аналіз. - С.11-34

Сутність конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.34-56

Особливості конструктивної міжособистісної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту. - С.56-70

Уміння конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.74-94

Педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії. - С.94-114

Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.114-127

Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів. - С.130-159

Аналіз результатів експериментального дослідження рівнів сформованості вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.159-182


Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту та перевірити їх ефективність за допомогою експериментальної технології.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об'єкт дослідження – підготовка майбутніх менеджерів до професійної діяльності.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 9 одноосібних публікаціях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37(09)(477)"19"

Г 15


Галів, Микола Дмитрович.

Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ - 60-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / М. Д. Галів ; наук. кер. О. І. Вишневський ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251, [3] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-251


Зміст:

Стан характерологічної проблематики у філософській та психолого-педагогічній думці. - С.12-29

Завдання виховання характеру особистості в українській педагогіці в умовах зародження громадянського суспільства. - С.29-45

Тоталітарне суспільство і проблема формування характеру особистості. - С.45-59

Поняття "характер" в українській педагогіці. - С.61-75

Структура характеру особистості у працях вітчизняних педагогів. - С.75-88

Обґрунтування вченими-педагогами чинників формування характеру. - С.88-102

Оцінка українськими педагогами ролі виховних інституцій у формуванні характеру особистості. - С.104-120

Діяльність вихованця як визначальна умова виховання характеру. - С.120-140

Методи виховання характеру в працях українських педагогів. - С.140-152

Самовиховання як головний шлях формування характеру. - С.152-166

Ідеї українських педагогів-характерологів і сучасність. - С.166-176

Анотація:

Мета дослідження – ретроспективний системний аналіз поглядів українських педагогів 60-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст. на формування характеру особистості та визначення можливостей використання їхніх ідей в сучасних умовах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічний процес формування характеру людини у працях учених-педагогів.

Об'єкт дослідження – характерологічна спадщина українських педагогів ХІХ-ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 17 одноосібних публікаціях, з них 1 монографія та 12 статей у фахових наукових збірниках та журналах, затверджених ВАК України.


371.7:616-084:613.955

Г 67


Горай, Ольга Віцентіївна.

Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горай О. В. ; наук. кер. Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 315 с. : табл. - Бібліогр.: с. 196-225. - Дод.: с. 226-315


Зміст:

Історичний аналіз проблеми санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи. - С.12-30

Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.30-55

Санітарно-гігієнічне виховання і профілактична робота зі школярами у діяльності медичних сестер (фельдшерів) як педагогічна проблема. - С.55-82

Рівневий аналіз готовності майбутніх сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.85-103

Зміст та структура підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.103-128

Програма та методика проведення експериментальної роботи. - С.131-151

Впровадження моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.151-165

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі підготовки майбутніх медсестер (фельдшерів) до здійснення санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка медичних сестер (фельдшерів) у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

Публікації. Результати дослідно-експериментальної роботи викладено у 20 одноосібних публікаціях, 5 – у провідних фахових виданнях України.


111.11:316.3:27-423.42

Г 70


Горохова, Людмила Вікторівна.

Страх як екзистенціал буття сучасної людини: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Горохова Л. В. ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 182 с. - Бібліогр.: с. 161-182


Зміст:

Теоретико-методологічні засади дослідження феномену страху. - С.11-23

Основні підходи до вирішення проблеми страху в історії соціально-філософської думки. - С.23-59

Сутнісні виміри страху як екзистенціалу людського буття. - С.63-87

Види й соціальні функції екзистенціалу страху. - С.87-105

Тривога й страх як феномени соціального буття людини. - С.105-118

Глобалізаційні зміни як чинник соціальних страхів людини. - С.121-139

Страхи і ризики українського суспільства за умов трансформаційних процесів. - С.139-149


Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний соціально-філософський аналіз страху як екзистенціалу буття людини в умовах глобальних соціокультурних змін.

Предметом дослідження є багатовимірність виявів соціального страху як екзистенціалу людського буття в сучасному світі.

Об'єкт дослідження – страх як форма буття людини в соціальному середовищі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 17 публікаціях, з них 7 статей (5 – опубліковано у фахових виданнях) та 10 тез виступів на наукових конференціях і круглих столах.


371.13:378(410)

Г 82


Григор'єва, Тетяна Юріївна.

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Ю. Григор'єва ; наук. кер. М. П. Лещенко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 238, [3] с. : табл. - Дод.: с. 180-210. - Бібліогр.: с. 211-238


Зміст:

Освіта дорослих як педагогічна проблема. - С.12-25

Системи освіти дорослих у Великобританії в історико-педагогічній ретроспективі. - С.25-60

Концептуальні засади підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії. - С.64-93

Змістовий аналіз програмного забезпечення освіти дорослих у закладах формальної і неформальної освіти. - С.93-113

Форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих. - С.113-136

Контроль та оцінювання професійної готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.141-157

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти України. - С.157-173


Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз професійної підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії та обґрунтувати можливості використання позитивного досвіду в системі педагогічної освіти України.

Предмет дослідження: теоретичні основи, зміст, форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії.

Об'єкт дослідження: система неперервної професійної освіти Великої Британії.

Публікації: основний зміст дисертаційної роботи відображено у 10 одноосібних публікаціях, з них 1 – методичні рекомендації, 5 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


371.132:009

Г 94


Гуманкова, Ольга Сергіївна.

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуманкова О. С. ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 254, [4] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 188-228. - Бібліогр.: с. 229-254


Зміст:

Зміст та структура професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. - С.12-37

Теоретичні основи використання диференційованого підходу. - С.37-59

Сутність диференційованого підходу в навчанні. - С.59-79

Критерії та показники рівня професійної готовності вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-98

Стан професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.98-119

Структурні компоненти моделі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.119-133

Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.135-144

Упровадження технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.144-167

Динаміка процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.167-181

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Предмет дослідження: модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.


373.1:50(477.4)"18/19"(043)

Г 97

Гуцал, Людмила Антонівна.

Розвиток шкільної природничої освіти на правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Гуцал ; наук. кер. І. М. Шоробура ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2011. - 240 с. : табл. - Дод.: с. 176-190. - Бібліогр.: с. 191-240


Зміст:

Шкільна природнича освіта як предмет історико-педагогічного дослідження. - С.11-35

Історіографія розвитку шкільної природничої освіти. - С.35-46

Соціально-економічні, політичні та педагогічні чинники розвитку шкільної природничої освіти. - С.50-64

Зміст предметів природничого циклу (плани, програми, підручники). - С.64-91

Методика викладання предметів природознавчого циклу. - С.91-106

Стан розвитку шкільної природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-120

Еволюція змісту й засобів навчання природничих предметів у школі. - С.120-134

Удосконалення методів і форм навчання природничих дисциплін. - С.134-151

Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття. - С.151-169


Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного конструктивно-критичного аналізу ґенези шкільної природничої освіти на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. виявити й узагальнити зміст, чинники та основні етапи її розвитку.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики форм, методів та засобів шкільної природничої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – шкільна природнича освіта на Правобережній Україні.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях, з них – 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у матеріалах конференцій.


371.134:373.61

Г 97

Гуцан, Тетяна Григорівна.

Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Г. Гуцан ; наук. кер. К. А. Юр'єва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 311, [3] с. : табл. - Дод.: с. 173-284. - Бібліогр.: с. 285-311


Зміст:

Профільне навчання економіці в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, етапи становлення, проблеми. - С.12-33

Особливості професійної діяльності вчителя економіки. - С.33-46

Готовність майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання як психолого-педагогічна проблема. - С.46-58

Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.58-84

Загальна методика організації та проведення експерименту. - С.87-109

Експериментальна реалізація умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.109

Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання. - С.109-121

Формування позитивної мотивації до профільного навчання старшокласників. - С.121-131

Підвищення якісного рівня діяльності кафедри відповідної спеціалізації та моніторинг змін у процесі підготовки майбутніх фахівців. - С.131-144

Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.144-166

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників у процесі професійної підготовки у педагогічних ВНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів економіки.


378:17.022.1

Д 18


Данильчук, Лариса Олексіївна.

Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Данильчук ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 261, [10] с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 193-214. - Дод.: с. 215-261


Зміст:

Методологічні основи та категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.13-41

Історичний аспект проблеми формування іміджу. - С.41-65

Структура іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.65-78

Соціально-педагогічні основи ситуаційної методики навчання. - С.80-86

Сутнісна характеристика ситуаційної методики навчання. - С.86-105

Впровадження "кейс-методу" у контексті формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.105-146

Визначення рівня сформованості професійно-особистісного іміджу працівників фінансово-економічного профілю. - С.148-170

Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу експерименту. - С.170-186


Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на основі застосування "кейс-методу".

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, засоби формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічних структур як складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

З теми роботи дисертації опубліковано 20 одноосібних наукових і науково-методичних праць: 12 статей, зокрема 5 із них у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 навчальні посібники, зокрема 1 за рекомендацією МОН України, 1 презентаційна брошура.


37

Д 21


Даюк, Жанна Юріївна.

Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ж. Ю. Даюк ; наук. кер. Ю. Л. Афанасьєв ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 252 с. : портр. - Дод.: с. 197-223. - Бібліогр.: с. 224-252


Зміст:

Базові теоретичні підходи та категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.10

Характеристика базових теоретичних підходів до проблеми дослідження. - С.10-18

Загальна характеристика категоріально-понятійного апарату роботи. - С.18-25

Історіографія культурно-просвітницької діяльності викладачів і випускників Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.). - С.25-34

Головні передумови становлення культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею. - С.35-50

Культурно-просвітницька діяльність організаторів Волинської гімназії та їх роль у діяльності Кременецького ліцею. - С.54-79

Педагогічний колектив ліцею як осередок культурно-просвітницької діяльності в регіоні та в Україні. - С.79-104

Головні характеристики культурно-просвітницької діяльності в середовищі вихованців Кременецького ліцею (1805-1834). - С.108-131

Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону. - С.131-147

Культурно-просвітницька діяльність викладачів і випускників Кременецького ліцею після його скасування в Україні та за кордоном. - С.147-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в цілісному вивченні специфіки змісту й форм культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження є сутність, зміст та специфіка культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 11 одноосібних публікаціях автора, 7 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.


37.034(73)

Д 58


Довгань, Лариса Іванівна.

Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Довгань ; наук. кер. В. М. Галузяк ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 266, [4] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-208. - Дод.: с. 209-266


Зміст:

Проблема морального виховання в американській педагогіці. - С.12-29

Історичний розвиток концепцій морального виховання у педагогіці США. - С.30-57

Систематизація концепцій морального виховання у сучасній педагогічній науці США. - С.57-77

Концепція осмислення цінностей. - С.81-102

Концепція морального розвитку. - С.103-120

Концепція виховання характеру. - С.120-135

Аналітичний підхід до морального виховання. - С.135-147

Діяльнісний підхід до морального виховання. - С.148-164

Рекомендації щодо використання американського досвіду організації морального виховання в Україні. - С.164-174

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи