Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка5/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Анотація:

Мета дослідження: визначити та проаналізувати основні концепції морального виховання учнів у педагогіці США, з'ясувати їх виховний потенціал і можливості використання у вітчизняній виховній практиці.

Предмет дослідження: сутність і розвиток концепцій морального виховання учнів у сучасній педагогіці США.

Об'єкт дослідження: моральне виховання учнів у педагогічній науці США.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 методичні рекомендації.


371.13:371.315

Ж 72


Жиляєва, Юлія Миколаївна.

Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиляєва Ю. М. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 261, [5] с. : табл., граф. - Дод.: с. 180-226. - Бібліогр.: с. 227-261


Зміст:

Історичні передумови застосування методу проектів у професійній підготовці вчителя. - С.12-28

Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.28-53

Парадигми організації проектної діяльності. - С.53-61

Особливості змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.63-81

Метод проектів у контексті професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.81-93

Модель готовності вчителя іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності як результат відповідної підготовки. - С.93-103

Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.106-119

Експериментальна технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.119-162

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.162-173

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність експериментальної технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Предмет дослідження: технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням предметної спеціалізації.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, серед яких 7 – у провідних фахових виданнях України, 3 – у збірниках наукових праць, 1 – у науково-періодичному виданні, 1 розділ монографії, 1 методичні рекомендації.


37(092):792.8.011.26"19.50-90"

Ж 73


Жиров, Олександр Анатолійович.

Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Жиров ; наук. кер. А. М. Бойко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 267,[4] с. : фотогр., табл. - Дод.: с. 184-234. - Бібліогр.: с. 235-267


Зміст:

Соціально-педагогічні передумови відродження й розвитку народної хореографії в Україні як культурно-освітнього феномена в післявоєнний період. - С.14-34

Творчість видатних українських хореографів та її вплив на формування мистецько-педагогічної концепції К. Василенка. - С.35-62

Основні чинники та етапи становлення мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка, її народознавчого спрямування. - С.62-86

Педагогічний досвід розвитку народної хореографії засобами фольклору в самодіяльних танцювальних ансамблях "Дніпро" і "Дарничанка". - С.90-123

Лексика українського народно-сценічного танцю і педагогічні прийоми її актуалізації та вдосконалення в творчій спадщині К. Василенка. - С.123-138

Розвиток К. Василенком української народної хореографії та систематизація його теоретико-педагогічних ідей на посаді першого завідувача кафедри хореографії Київського державного інституту культури. - С.138-161

Актуалізація педагогічних ідей та досвіду К. Василенка в сучасних умовах. - С.162-178


Анотація:

Мета дослідження – на основі систематизації в мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка народознавчих ідей та узагальнення його творчої діяльності виявити внесок педагога-митця в розвиток української народної хореографії й здійснити актуалізацію його ідей та досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – народна хореографія в мистецько-педагогічній спадщині та творчій діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – мистецько-педагогічна спадщина та творча діяльність К. Василенка.


378:371.132

З-22


Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / З. В. Залібовська-Ільніцька ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 250, [4] с. : табл. - Дод.: с. 189-210. - Бібліогр.: с. 211-250


Зміст:

Історико-педагогічний аспект розвитку проблеми мовленнєвої комунікації як складової професійної підготовки майбутніх учителів. - С.13-34

Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.34-54

Базові поняття та категорії дослідження. - С.54-78

Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра. - С.78-100

Обґрунтування структурних компонентів авторської технології. - С.107-141

Упровадження технології підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.141-166

Узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.166-181


Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Предмет дослідження: технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 17 одноосібних наукових працях, 2 праці у співавторстві, з них 1 – методичні рекомендації і монографія, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 статей у збірниках наукових праць.


371.2.034(73)(091)

З-34


Зарва, Ольга Миколаївна.

Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Зарва ; наук. кер. В. М. Жуковський ; Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог, 2011. - 245 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-221. - Дод.: с. 222-245


Зміст:

Проблема морального виховання в сучасній американській вищій освіті як предмет наукового дослідження. - С.15-33

Стан морального виховання у вищих навчальних закладах США. - С.33-43

Роль світських та релігійних інститутів у становленні моральних цінностей американських студентів. - С.43-60

Модель реалізації процесу морального виховання американських студентів в навчальній діяльності. - С.63-76

Вплив навчальних програм на процес морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.76-108

Місце і роль дисциплін морально-етичного змісту в навчальному процесі американських закладів вищої освіти. - С.108-118

Методи формування морально-ціннісної системи виховання американських студентів на заняттях. - С.118-136

Основні напрями діяльності студентських організацій в реалізації процесу морального виховання американських студентів. - С.140-162

Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів в умовах соціально-побутового життя у кампусі. - С.162-169

Методичні рекомендації використання американського досвіду у процесі морального виховання студентів в Україні. - С.169-175

Анотація:

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу морального виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах США, дослідити його стан, виявити проблеми та визначити тенденції морального виховання в навчальній і позанавчальній роботі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи й засоби морального виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі навчальної і позанавчальної роботи.

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах США.

Публікації: основні положення дисертаційного дослідження викладені у 14 публікаціях (з них 6 – у наукових виданнях).


378.046.4:355.237:327.56

З-38


Захарчишина, Юлія Михайлівна.

Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. М. Захарчишина ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 348, [7] с. : граф., табл. - Дод.: с. 187-308. - Бібліогр.: с. 309-348


Зміст:

Підготовка до соціокультурної діяльності як педагогічна проблема. - С.12-42

Особливості соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.43-61

Структура соціокультурної компетентності офіцера-миротворця. - С.61-77

Педагогічні умови соціокультурної миротворчої підготовки офіцерів. - С.79-96

Модель підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.96-119

Експериментальна програма організації дослідження. - С.122-137

Методика проведення формувального етапу експерименту. - С.137-155

Динаміка формування миротворчої соціокультурної компетентності офіцерів ЗСУ. - С.155-180


Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність реалізації педагогічних умов професійної підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та методика підготовки офіцерів-миротворців Збройних Сил України до професійної соціокультурної діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка офіцерів Збройних Сил України.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 20 одноосібних наукових публікаціях, серед яких методичні рекомендації щодо підготовки офіцерів Збройних Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях, 10 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і конференцій.


378.6:33

І 23


Іванцова, Оксана Петрівна.

Застосування модульно-рейтингової системи у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванцова О. П. ; наук. кер. Антонова О. Є. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 249, [9] с. : рис., табл. - Дод.: с. 192-224. - Бібліогр.: с. 225-249


Зміст:

Дидактичні засади модульного навчання: історичний та порівняльний аспекти. - С.10-41

Аналіз основних понять дослідження у контексті модульно-рейтингового навчання. - С.41-60

Особливості фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжі. - С.60-72

Стан розробленості проблеми застосування модульної системи навчання у процесі фахової підготовки спеціалістів у коледжі. - С.75-91

Визначення умов впровадження модульно-рейтингового навчання на основі констатувального експерименту. - С.91-106

Теоретична модель побудови навчального процесу коледжу за модульно-рейтинговою системою навчання. - С.106-128

Програма експериментальної роботи. - С.131-150

Технологія впровадження модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів коледжів. - С.150-175

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.175-187

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та технології застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей коледжів.

Предмет дослідження – технологія застосування модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей коледжів.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів економічних спеціальностей у коледжах.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 17 публікаціях автора, серед яких 2 навчально-методичні посібники, 10 статей, в тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 тези доповідей на наукових конференціях.


372.8(73)

І 18


Іванчук, Галина Петрівна.

Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. П. Іванчук ; наук. кер. Н. С. Побірченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2008. - 193 с. : табл. - Дод.: с. 161-173. - Бібліогр.: с. 174-193


Зміст:

Філософія як засіб розвитку особистості. - С.12-33

Американські філософські течії та їх вплив на зміст навчання в початковій школі. - С.33-69

"Філософія для дітей" як модель рефлексивної освіти. - С.69-89

Технологія реалізації навчальної програми "Філософія для дітей". - С.92-115

Інтелектуальний розвиток особистості та формування навичок миролюбства в контексті програми "Філософія для дітей". - С.116-134

Використання американського досвіду викладання "Філософії для дітей" в Україні. - С.134-155


Анотація:

Мета – проаналізувати теоретичні та прикладні аспекти навчання дітей філософствування в початковій школі США; виявлення можливостей творчого використання зарубіжного досвіду в навчально-виховному процесі українських шкіл.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи і технологія "Філософії для дітей" у Сполучених Штатах Америки.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі Сполучених Штатів Америки.

Основні результати дослідження висвітлені у 9 опублікованих працях, із них 9 написано без співавторів, зокрема: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – тези у збірнику матеріалів науково-практичної конференції. Загальний обсяг особистого внеску – 7,8 авт. арк.


371:378

І 44


Ілліна, Ольга Володимирівна.

Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Ілліна ; наук. кер. А. В. Іванченко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 214 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-186. - Дод.: с. 187-214


Зміст:

Проблема організаторської діяльності вчителя й формування необхідних для неї умінь в історії педагогічної думки. - С.16-38

Аналіз проблеми формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності в психолого-педагогічній літературі. - С.39-72

Дослідження структури професійних умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.72-77

Моделювання процесу формування професійних умінь майбутніх учителів, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.77-94

Вивчення особливостей організаторської діяльності вчителів із різним рівнем педагогічної майстерності. - С.99-116

Критерії та рівні сформованості в студентів умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.116-131

Поетапне формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності на заняттях з педагогіки. - С.132-143


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати технологію формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності при вивченні педагогіки.

Об'єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організаторської педагогічної діяльності.


378.147:811.111

К 17


Калінін, Вадим Олександрович.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / В. О. Калінін ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 299 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-198. - Дод.: с. 199-299


Зміст:

Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.11-26

Місце соціокультурної компетенції у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. - С.26-45

Теоретичні засади формування соціокультурної компетенції як ключової складової професійної компетентності у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.46-54

Стан професійної підготовки вчителя: соціокультурний аспект . - С.57-67

Критерії та показники рівня професійної готовності вчителя до роботи у соціокультурному контексті. - С.68-80

Порівняльний аналіз сформованості рівня професійної компетентності. - С.81-101

Експериментальна програма організації дослідження. - С.104-116

Впровадження педагогічної технології у процес підготовки майбутнього вчителя. - С.116-143

Динаміка процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.143-168


Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці педагогічної технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови для роботи у новому соціокультурному просторі.

Предметом дослідження є зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.


377.36:33:004

К 21


Карлінська, Яніна Валеріївна.

Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Я. В. Карлінська ; наук. кер. О. С. Березюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 268, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 195-233. - Бібліогр.: с. 234-268


Зміст:

Формування інформаційної компетентності як наукова проблема. - С.13-34

Аналіз базових понять дослідження. - С.34-52

Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.52-77

Діагностика стану сформованості інформаційної компетентності у майбутніх економістів. - С.80-115

Модель формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.115-130

Навчально-методичне забезпечення формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.130-159

Організація і методика проведення дослідно-експериментальної перевірки моделі. - С.161-166

Узагальнення результатів педагогічного експерименту. - С.166-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Предмет дослідження: зміст, методи, засоби формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка студентів економічного профілю.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 19 одноосібних публікаціях, серед яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конференцій та семінарів, 1 – методичні рекомендації.


378:51

К 26


Карплюк, Світлана Олександрівна.

Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / С. О. Карплюк ; наук. кер. В. М. Єремєєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 270, [4] с. : табл. - Дод.: с. 176-239. - Бібліогр.: с. 240-270

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи