Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка8/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Зміст:

Сутнісні характеристики творчої активності. - С.13-34

Особливості творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.34-53

Структура творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.53-68

Використання інформаційних технологій в освіті. - С.70-80

Застосування музично-комп'ютерних технологій у підготовці майбутнього вчителя музики. - С.80-96

Обґрунтування моделі формування творчої активності майбутнього фахівця засобами музично-комп'ютерних технологій. - С.96-112

Дослідження сформованості творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій. - С.114-139

Методика формування творчої активності студентів у процесі використання музично-комп'ютерних технологій. - С.139-158

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.158-174


Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель формування творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами музично-комп'ютерних технологій у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 11 наукових праць (усі одноосібні), з яких 7 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник до спецкурсу "Основи сучасного аранжування на комп'ютері".


378.14(477)

М 13


Мазурок, Володимир Григорович.

Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазурок В. Г. ; наук. кер. Обозний Василь Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 250, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-204. - Дод.: с. 205-250


Зміст:

Розвиток теоретичних підходів до еколого-економічної освіти. - С.15-37

Взаємозв'язок екологічної та економічної освіти. - С.37-49

Значення екологічного і економічного компонентів освіти у підготовці молодших спеціалістів. - С.49-55

Компоненти еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.65-66

Аналіз навчальних програм та аналіз підручників. - С.66-80

Поняття еколого-економічного змісту в курсах природничих дисциплін в технічному коледжі. - С.80-98

Система понять еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.98-106

Методика формування понять еколого-економічного змісту. - С.106-125

Методика і результати констатувального експерименту. - С.131-144

Формування системи понять еколого-економічного змісту в ході експериментального навчання. - С.144-166

Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.166-180


Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та поетапну методику формування системи еколого-економічних понять у студентів технічного коледжу.

Предмет дослідження становлять зміст, форми та методи, прийоми формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів технічного коледжу.

Об'єктом дослідження є процес професійно орієнтованої еколого-економічної підготовки студентів технічного коледжу.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 8 публікаціях автора (6 одноосібних), з яких 4 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.018:004.773

М 21


Малярчук, Олена Валентинівна.

Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Малярчук О. В. ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299 с. - Дод.: с. 189-256. - Бібліогр.: с. 257-299


Зміст:

Головні науково-теоретичні підходи до аналізу проблеми дистанційної освіти. - С.12-39

Розвиток дистанційної освіти у ХІХ – на початку ХХІ століття. - С.39

Етапи розвитку дистанційних форм навчання у світі. - С.39-51

Провідні світові моделі дистанційного навчання. - С.51-60

Технологічні характеристики дистанційної форми навчання. - С.60-69

Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.69-83

Сутність та характеристики вищої гуманітарної освіти в США. - С.87-106

Моделі та загальні стандарти дистанційного навчання в США. - С.106-123

Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США. - С.127-144

Організаційно-методичні та технологічні засади дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.144-159

Інформаційні та комунікаційні технології в системі дистанційного навчання США. - С.159-168

Можливості впровадження досвіду організації дистанційного навчання у системі гуманітарної вищої освіти США в практику діяльності вітчизняних гуманітарних ВНЗ. - С.168-178

Анотація:

Мета дослідження – комплексне вивчення теоретичних засад, змісту та організаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання у Сполучених Штатах Америки задля використання його позитивного досвіду в системі вищої гуманітарної освіти України.

Предмет дослідження – зміст та організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Об'єкт дослідження – дистанційне навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 публікаціях.


159.922.4(477):303.09:323.11(477)

М 25


Марасюк, Сергій Станіславович.

Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Марасюк С. С. ; наук. кер. Глотов Борис Борисович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 178 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 158-174. - Дод.: с. 175-178


Зміст:

Національне самовизначення народу: особливості соціально-філософського дослідження. - С.9-38

Методологічні засади дослідження. - С.38-46

Чинник поліетнічності у формуванні української нації. - С.49-67

Вплив іноетнічного чинника на українське націєтворення. - С.67-81

Аналіз українського національного характеру та ментальності еліти як детермінант національного самовизначення українського народу. - С.81-106

Поліцентрична модель національного самовизначення українства. - С.108-130

Самовизначення української нації у контексті етноцентричної моделі її самоорганізації. - С.130-149


Анотація:

Мета роботи полягає у дослідженні соціально-філософських аспектів національного самовизначення українського народу, з'ясуванні перспективних моделей самоорганізації української нації.

Предмет дослідження – національне самовизначення українського народу в контексті реалізації перспективних моделей його самоорганізації.

Об'єкт дослідження – процес національного самовизначення українського народу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації за темою дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 11 статтях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України.


27-9"01/07"-284

М 29


Мартич, Руслана Василівна.

Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мартич Р. В. ; наук. кер. Стадник Микола Миколайович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 178-195


Зміст:

Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень. - С.10-19

Різноманітні підходи до визначення сутності живого. - С.19-42

Уявлення про живе в античній філософії. - С.45-62

Концептуалізація уявлень про живе в східнохристиянських вченнях. - С.62-106

Місце та роль людини в контексті ієрархізації живого. - С.109-133

Сприйняття східнопатристичних уявлень про живе в сучасному православному дискурсі. - С.133-170


Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення реконструкції східнопатристичних уявлень про сутність живого та з'ясування їх особливостей.

Предметом дослідження є трактування сутності живого та його особливостей у східнохристиянських ученнях.

Об'єктом дослідження є релігійні та філософські вчення мислителів східної патристики ІІ-VІІІ століття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної роботи здобувача. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення і зміст дисертації знайшли відображення у шести публікаціях автора, у фахових наукових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України; як результат участі у наукових конференціях опубліковано тези восьми доповідей.


378.6:355

М 31


Маслак, Людмила Петрівна.

Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслак Л. П. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 323, [5] с. : табл., рис., граф. - Дод.: с. 189-288. - Бібліогр.: с. 289-323


Зміст:

Професійна компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема в умовах євроінтеграційних освітніх процесів. - С.11-40

Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. - С.40-68

Обґрунтування педагогічних умов формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. - С.70-84

Модель формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.84-107

Експериментальна програма організації дослідження. - С.109-137

Технологія формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.137-163

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.163-182


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель та технологію формування культурологічної компетентності у майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та технологія формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього офіцера.

Особистий внесок здобувача в розробці навчально-методичного посібника "Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG – 6001", підготовленого у співавторстві з кандидатом психологічних наук А. В. Чирвою, полягає в обґрунтуванні технології формування іншомовної компетенції як складової культурологічної компетентності військовослужбовців і підготовці методичних рекомендацій та зразків планів-конспектів занять викладачів Міжнародної вищої школи збройних сил Канади.


7:27-5:2-274.4

М 48


Мельничук, Максим Святославович.

Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук М. С. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. філос. - Житомир, 2011. - 197 с. - Бібліогр.: с. 180-197


Зміст:

Взаємодія релігії та мистецтва як об'єкт наукової рефлексії. - С.12-32

Стан дослідження особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі. - С.32-49

Сутнісна роль символу, ідеалу та канону в релігійному мистецтві. - С.49-60

Сугестивно-вербальні естетичні функції мистецтва в богослужінні. - С.62-73

Роль музичного мистецтва у системі християнського культу. - С.73-84

Функціональне навантаження живопису у християнському культі. - С.84-116

Особливості впливу церковної архітектури як стрижневого елемента ритуалізації культових дійств на почуття віруючих. - С.116-129

Трансформація релігійного мистецтва у сучасному католицизмі. - С.131-154

Особливості відродження мистецької складової у культі сучасного православ'я. - С.154-165

Особливості трансформації мистецтва в культовій практиці сучасного протестантизму. - С.165-174

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення структурно-функціонального аналізу особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі та виявлення механізмів його сугестивного впливу на свідомість віруючих у контексті взаємодії релігії й мистецтва.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації ролі релігійного мистецтва в християнстві у контексті синхронічного та діахронічного підходів.

Об'єктом дослідження є християнський релігійний культ та релігійне мистецтво.

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 8 працях: 3 статтях у фахових виданнях, визнаних ВАК України, 5 збірниках матеріалів наукових конференцій.


37.013.74(1-87)

М 60


Мілютіна, Ольга Костянтинівна.

Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мілютіна О. К. ; наук. кер. Лавриченко Н. М. ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2008. - 260 с. : табл. - Дод.: с. 205-235. - Бібліогр.: с. 236-260


Зміст:

Тенденції розвитку полікультурної освіти школярів у сучасному світі. - С.12-38

Полікультурна освіта молоді шкільного віку в європейському просторі. - С.38-66

Соціальні і педагогічні умови розвитку полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.66-88

Полікультурна освіта як складова Національного курікулуму Великої Британії. - С.92-124

Педагогічні методи і організаційні форми полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.124-144

Підготовка британських вчителів до фахової діяльності за умов полікультурного освітнього простору. - С.144-165

Порівняльний аналіз педагогічних підходів до полікультурної освіти школярів в Україні і Великій Британії. - С.165-192


Анотація:

Мета дослідження – вивчити й узагальнити педагогічний досвід, нагромаджений науковцями і вчителями-практиками Великої Британії у галузі полікультурної освіти школярів, обґрунтувати доцільність застосування елементів цього досвіду у вітчизняній школі.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи полікультурної освіти учнів середніх загальноосвітніх шкіл у Великій Британії.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях автора, з яких 1 монографія, 1 стаття у фаховому журналі, 7 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах наукових конференцій.


371.13:37.017.4:37.035

М 64


Мірошниченко, Олена Анатоліївна.

Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мірошниченко О. А. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 288, [3] с. : табл., схеми, граф. - Дод.: с. 196-267. - Бібліогр.: с. 268-288


Зміст:

Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.12-27

Проблема формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя у науковій літературі. - С.27-65

Структурні компоненти моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-95

Критерії та рівні сформованості соціально значущих якостей. - С.95-111

Діагностика сформованості соціально значущих якостей особистості вчителя. - С.114-147

Реалізація експериментальної моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.147-174

Динаміка сформованості соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.174-190


Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі, змісту та технологій ефективного формування соціально значущих якостей майбутніх учителів.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутнього вчителя.

Особистий внесок здобувача в працях, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у тезах "Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови сучасної школи" – у висвітленні завдань щодо формування соціальної активності сучасної молоді; 2) у тезах "Інноваційні підходи до формування соціально значущих якостей особистості майбутнього педагога: теоретико-методологічний аспект" – у визначенні структурних компонентів поняття "соціально значущі якості".


372.47(477)

М 65


Міськова, Наталія Миколаївна.

Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Міськова Н. М. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2005. - 288, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 181-197. - Дод.: с. 198-288


Зміст:

Дидактичний базис формування і структурування змісту освіти. - С.14-30

Психолого-педагогічні вимоги до змісту початкової математичної освіти. - С.30-42

Технологія відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в навчальних планах, програмах, підручниках і посібниках. - С.42-58

Соціально-політичне, економічне та культурологічне підґрунтя розвитку змісту початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). - С.63-112

Аналіз навчальних планів і програм з математики для початкової школи. - С.112-137

Підручники з математики для початкової школи. - С.137-171


Анотація:

Мета дослідження – на основі обґрунтованого психолого-педагогічного аналізу змісту початкової математичної освіти виокремити характерні для зазначеного періоду атрибути, необхідні для його становлення як педагогічної системи.

Предмет дослідження – трансформаційні зміни у змісті початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження - зміст початкової математичної освіти в Україні.

Публікації. Основні положення дослідження відображені автором у 10 публікаціях. З них 5 праць надруковано у фахових виданнях, 10 публікацій – одноосібні.


371.124:33:378

М 71


Міщенко, Ірина Борисівна.

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко І.Б. ; наук. кер. Козаков Віталій Андрійович ; Київ. нац. екон. ун-т, М-во освіти і науки України. - К., 2004. - 225 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 187-210. - Дод.: с. 211-225


Зміст:

Проблема формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки у контексті їх професійної підготовки. - С.15-36

Науково-теоретичні засади розуміння психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.36

Визначення поняття психолого-педагогічної компетентності. - С.36-42

Сутність компетентності. - С.42-53

Структура компетентності. - С.53-57

Професійний інтелект як системоутворюючий чинник формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.57-79

Виявлення компонентів структури психолого-педагогічної компетентності в студентів - майбутніх викладачів економіки. - С.82-95

Теоретико-практична модель формування психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки: показники, критерії та рівні сформованості. - С.95-113

Виявлення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки. - С.113-131

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.134-166

Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.166-181

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні й обґрунтуванні дидактичних умов підвищення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки.

Предмет дослідження – дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в економічних університетах.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів економіки.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи