Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка icon

Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
Скачати 193.52 Kb.
НазваПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
Дата10.09.2012
Розмір193.52 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Житомирський державний

університет імені Івана Франка

Ректор

_____________

Саух П.Ю.

«__»___________2011р.


Положення

Про Студентське братство

Житомирського державного університету

імені Івана Франка


ПРИЙНЯТО

Загальною конференцією

студентів

«___» ____________2011р.


Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні.

Основні терміни, використанні в цьому Положенні, мають таке значення:

^ Студентське самоврядування – це право та реальна здатність студентської громади Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі – Університет, ЖДУ) самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування (далі - ОСС) вирішувати питання студентського громадського життя, що належить до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. ОСС не дублюють профспілкову організацію студентів ЖДУ, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів університету.

^ Студентська громада Університету – всі студенти денної форми навчання.

Загальна конференція студентів – це вищий орган ОСС ЖДУ ім. І.Франка, що включає до свого складу по одному делегату від кожної академічної групи факультетів, інститутів Університету та покликаний представляти інтереси студентської громади Університету.

Делегат - член Загальної конференції студентів університету, що обирається відповідно до Положення з кожної академічної групи.

^ Голова ради Студентського братства університету – голова студентського самоврядування, що виконує представницькі функції у відносинах з Адміністрацією Університету, ОСС інших ВНЗ, громадськими та іншими організаціями.

^ Рада Студентського братства університету – це вищий орган законодавчої і виконавчої гілки ОСС ЖДУ, що включає до свого складу голів Рад Студентських Братств факультетів та інститутів, Голову Ради Студентського братства Університету, Заступника Голови Ради Студентського братства Університету та Секретаря і має на меті захист прав та інтересів студентів, організацію та контроль усіх складових студентського життя в університеті.

^ Рада голів комітетів – це вищий орган виконавчої гілки ОСС ЖДУ, що включає до свого складу голів комітетів факультетів та інститутів, Голову Ради Студентського братства Університету, Заступника Голови Ради Студентського братства Університету та Секретаря і має на меті захист прав та інтересів студентів, організацію та контроль усіх складових студентського життя в університеті, відповідно до напрямків діяльності цих комітетів.

^ Студентські братства факультетів та інститутів – це структурні підрозділи ОСС на відповідних факультетах, інститутах, що займаються вирішенням певного кола питань визначених Положенням і має на меті належне виконання основних завдань ОСС ЖДУ.

Комітети – це організаційні ланки Студентських братств факультетів та інститутів, що займаються безпосереднім вирішенням питань на факультетах, інститутах. Формуються та звітуються безпосередньо відповідним братствам.


^ Стаття 2. Гарантії студентського самоврядування в Університеті.

В Університеті визначено і гарантовано діяльність студентського самоврядування, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення ОСС мають дорадчий характер для Адміністрації Університету, крім випадків, передбачених законом України та цим Положенням.


Стаття 3. Принципи діяльності студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється на основі:

 1. законності;

 2. виборності;

 3. гласності;

 4. колегіальності;

 5. незалежності;

 6. підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;

 7. інших демократичних принципів.


Стаття 4. Система студентського самоврядування.

Система студентського самоврядування включає:

 1. студентську громаду;

 2. Загальну конференцію студентів;

 3. Студентські братства факультетів та інститутів;

 4. Раду Студентського братства Університету;

 5. Раду голів комітетів;

 6. Голову Ради Студентського братства Університету.


Стаття 5. Основні завдання студентського самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 1. захист прав та інтересів студентів;

 2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 3. створення відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів;

 4. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднаннь, клубів за інтересами;

 5. участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та

за кордоном;

 1. сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;

 2. забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;

 3. інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Університету та цьому Положенню.


Стаття 6. Правовий статус Загальної конференції студентів.

Загальна конференція студентів є вищим органом студентського самоврядування та формується шляхом проведення щорічних виборів. Вибори проводяться у кожній академічній групі денної форми навчання закритим або відкритим голосування (за вибором групи). Делегат обирається простою більшістю голосів від загальної кількості членів групи.


^ Стаття 7. Правовий статус Ради Студентського братства університету та Студентських братств

факультетів.

Рада Студентського братства університету, Студентських братств факультетів є правомірною з моменту обрання відповідних голів. Повноваження Ради Студентського братства університету закінчуються у випадках:

 1. завершення строку, на який було обрано голів ради;

 2. висловлення Загальною конференцією студентів аргументованої недовіри голові відповідного братства;

 3. саморозпуску з поважних причин.


Стаття 8. Компетенція Загальної конференції студентів.

Загальна конференція студентів університету правомірна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесенні до його відання, а саме:

 1. обрання Голів Рад Студентських братств університету, факультетів та інститутів;

 2. затвердження символіки ОСС;

 3. щорічне затвердження програми діяльності та фінансового плану ОСС та внесення змін до цих документів;

 4. затвердження обов’язкового щорічного та поточних звітів Голови Ради Студентського Братства Університету;

 5. висловлення недовіри Голові Ради Студентського братства Університету 2/3 від загального складу членів Загальної конференції, що своїм наслідком має відставку Голови та початок нового виборчого процесу;

 6. висловлення недовіри Головам Ради Студентських братств факультетів та інститутів 2/3 від загального складу делегатів даного факультету, інституту, що своїм наслідком має відставку голови і обрання нового;

 7. прийняття рішень, звернень, листів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

 8. інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Положенням та Регламентом.


Стаття 9. Компетенція Ради Студентського братства Університету.

 1. забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 2. обрання Голів Ради Комітетів;

 3. висловлення недовіри Голові Ради факультету та призначення нових перевиборів;

 4. висловлення недовіри Голові Ради Комітету і обрання нового;

 5. сприяння у створенні необхідних умов для проживання в гуртожитках та відпочинку студентів;

 6. створення студентських гуртків, товариств, об’єднань клубів за інтересами;

 7. організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжних організацій;

 8. участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 9. безпосередня участь в організації державної молодіжної політики;

 10. забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

 11. участь у розподілі стипендіального фонду;

 12. участь у поселенні та виселенні студентів з гуртожитків, створення в них належних умов побуту, відпочинку і дозвілля;

 13. пропаганда здорового способу життя, активна участь в організації оздоровлення студентів у профілакторії університету;

 14. організація Загальної конференції студентів, не рідше 1 разу на навчальний семестр;

 15. підготовка питань, необхідних документів та порядку денного Загальної конференції студентів, зокрема річний план на початку навчального року та Звіт за рік в кінці року;

 16. обрання представників, що входять до складу Вченої ради університету (не менше 10%);

 17. виключення з університету студентів за наявних аргументів, що порушують закони України, Статут університету;

 18. переведення студентів, які навчаються за державним замовлення , на навчання за контрактом за кошти фізичних і юридичних осіб - і навпаки;

 19. затвердження рішень з проблем студентського містечка та гуртожитків для проживання студентів.


Стаття 10. Компетенція Студентських братств факультетів та інститутів.

 1. забезпечення захисту прав студентів та виконання студентами своїми обов’язків;

 2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 3. координація діяльності органів Студентського братства, деканатів, кафедр, старостатів, наставників академічних груп та делегатів Загальної конференції студентів;

 4. інформування студентської громади;

 5. формування комітетів на відповідних факультетах, інститутах;

 6. забезпечення діяльності комітетів та звітування за роботу;

 7. виконання доручень Ради Студентського братства Університету;

 8. організація вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, випускних урочистостей, днів факультету, тощо;

 9. відрахування осіб, що навчаються на відповідному факультеті, інституті ЖДУ та їх поновлення.


Розділ II

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Стаття 11. Організація роботи Загальної конференції студентів


Формою діяльності Загальної конференції студентів є засідання.

Загальна конференція студентів засідає не менше двох разів протягом терміну на який їх було обрано.

Позачергове засідання Загальної конференції студентів скликається за рішенням Ради Студентського Братства Університету, або на вимогу 1/3 делегатів Загальної конференції студентів. Ректор Житомирського державного університету може звернутися до ради Студентського братства Університету з проханням скликати засідання Загальної конференції студентів .

Рішення про скликання засідання доводиться до відома студентської громади Редакційно-інформаційним центром. Делегатів про скликання засідання інформують не раніше, як за 7 календарних днів до засідання із зазначеним дати, часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд засідання.


^ Стаття 12. Прийняття рішень на засіданні Загальної конференції студентів

Загальна конференція студентів ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих членів Загальної конференції студентів. Загальна конференція студентів ухвалює рішення шляхом відкритого або таємного голосування. Член Загальної конференції студентів голосує особисто.


^ Стаття 13. Головуючий та Секретар засідання Загальної конференції студентів


Кожного делегата може бути обрано головуючим та секретарем засідання Загальної конференції студентів. Повноваження головуючого та секретаря засідання Загальної конференції студентів починаються з моменту його обрання і закінчуються в момент припинення повноважень відповідного засідання.

Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання Загальної конференції студентів, які зберігаються в архіві ОСС.


^ Стаття 14. Права та обов’язки Загальної конференції студентів

Делегати Загальної конференції студентів є представниками інтересів студентської громади, яка їх обрала. Делегат Загальної конференції студентів виконує доручення студентської громади та відповідає за їх належне виконання. Повноваження делегата Загальної конференції студентів починаються з моменту першого урочистого засідання і закінчуються в момент припинення повноважень Загальної конференції студентів.

Повноваження делегата припиняються у разі:

 1. складання повноважень за власним бажанням;

 2. завершення навчання в Університеті, виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;

 3. оформлення академічної відпустки;

 4. систематичної не явки на засідання Загальної конференції студентів;

 5. порушення Положення за поданням Голови Ради Студентського братства відповідного факультету чи інституту;

 6. визначення судом недієздатним, безвісно відсутнім;

 7. смерті.

У разі припинення повноважень делегата, у 7-денний термін відповідною студентською громадою проводиться вибір нового. Делегат, як і кожен член студентської громади, згідно чинного законодавства, може ознайомитись з будь-якими офіційними документами, що стосуються студентського самоврядування.

Делегат зобов’язаний брати участь у засіданнях Загальної конференції студентів. На час засідання делегат за попередньою домовленістю з Адміністрацією Університету звільняється від участі в навчальному процесі.


^ Стаття 15. Голова Ради Студентського братства Університету, його заступник та Секретар

Голова Ради Студентського Братства Університету є відповідальною особою за:

 1. організацію діяльності ОСС;

 2. реалізацію діяльності ОСС;

 3. звітування за діяльність ОСС;

 4. призначення його заступника та Секретаря ОСС;

 5. голосування на засідання Ради Студентського Братства Університету;

 6. координацію функціонування Ради Студентського Братства Університету;

 7. звітує про роботу очолюваної ним ради на конференції;

 8. ініціює проведення позачергової Загальної конференції студентів , висловлення недовіри Головам Студентських Братств факультетів та інститутів та Головам Комітетів;

 9. контроль виконання рішень ради;

 10. підписує рішення ради, протоколи засідань.

Голова Ради Студентського Братства Університету обирається шляхом відкритого, загального, прямого, таємного голосування делегатів Загальної конференції студентів. Голова Ради Студентського Братства Університету не може бути обраний більше ніж на 2 строки підряд.

Повноваження Голови Ради Студентського Братства Університету розпочинаються з моменту інавгурації на Загальній конференції студентів та закінчуються у разі:

 1. закінчення терміну на який його було обрано;

 2. зняття з посади при висловленні недовіри Загальної конференції студентів;

 3. складання повноважень;

 4. завершення навчання в Університеті;

 5. виключення з Університету чи переведення на заочну форму навчання, переведення до іншого навчального закладу;

 6. оформлення академічної відпустки;

 7. визначення судом недієздатним, безвісно відсутнім;

 8. смерті.

Заступник Голови Студентського братства Університету координує, відповідно до рішень Загальної конференції студентів, Ради Студентського братства Університету та Голови Ради Студентського братства Університету, певні напрямки діяльності ОСС, здійснюючи для цього окремі функції, визначені в цьому статуті як функції Голови Ради Студентського братства Університету. Заступник Голови Ради Студентського братства Університету заміняє Голову в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків.

Секретар Ради Студентського братства Університету бере участь у всіх засіданнях Ради Студентського братства Університету проведення яких протоколює та завіряє реальність протоколу своїм підписом.

Голова, Заступник та Секретар Ради Студентського братства факультету/інституту ЖДУ дублюють вищезазначені повноваження у межах компетенції Студентського братства факультету/інституту.


^ Стаття 16. Комітети факультетів та інститутів

Обов’язки навчально-наукового комітету:

 1. підтримує контакт із студентами та проректорами навчальної та навчально-методичної роботи університету з метою вдосконалення навчального процесу;

 2. забезпечує вирішення на рівні керівництва університетом питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

 3. забезпечує контроль відвідування занять викладачами університету, студентами та дотримання ними навчальної дисципліни;

 4. вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо зміни навчальних програм та підвищення ефективності навчального процесу;

 5. забезпечує постійну співпрацю із студентами, аспірантами та викладачами, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю;

 6. організовує роботу наукових товариств та клубів;

 7. проводить заходи щодо заохочення студентів до участі у студентських наукових гуртках і конференціях як у самому університеті, так і за його межами;

 8. підтримує контакт із проректором з наукової роботи університету з метою збільшення можливостей для наукового зростання студентів та аспірантів;

 9. співпрацює з науковим товариствами та студентами, що займаються дослідницькою діяльністю у інших навчальних закладах;

 10. вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо нагородження студентів, які зайняли високі місця на обласних, республіканських та міжнародних олімпіадах та показали високі результати у науковій та дослідницькій роботі;

 11. підтримує контакт із студентами та заступниками деканів, директорів з навчальної та навчально-методичної роботи факультету, навчально-наукового інституту з метою вдосконалення навчального процесу;

 12. проводить заходи щодо вдосконалення розкладу занять;

 13. організовує роботу наукових гуртків та клубів на рівні факультету, інституту;

 14. забезпечує співпрацю із студентами, викладачами, які займаються науковою роботою;

 15. організація роботи із студентами, які не проявляють бажання до навчання.


Обов’язки культурно-масового комітету:

 1. проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

 2. підтримує зв’язок з головою студентського клубу та користується її всебічною підтримкою;

 3. приймає активну участь у організації загально-університетських заходів культурно-масового характеру;

 4. приймає участь в організації заходів на рівні факультету, інституту;

 5. має право отримувати матеріальну допомогу від університету на проведення різноманітних заходів;

 6. вносить свої пропозиції до керівництва щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при університеті;

 7. співпрацює з іншими молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи;

 8. організація конференцій, круглих столів на рівні університету;

 9. організація роботи із спонсорами, проведення рекламних кампаній;

 10. підтримує зв’язок з культурно-масовими комітетами університету та користується їх всебічною підтримкою;

 11. приймає активну участь в організації різноманітних заходів культурно-масового характеру на рівні факультету, інституту;

 12. вносить пропозиції до керівництва факультету, інституту щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при факультеті, інституті;

 13. організовує подорожі та екскурсії;

 14. організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі з відомим людьми;

 15. організація конференцій, круглих столів та інших заходів на рівні факультету, інституту;

 16. організація лотерей, дискотек та святкувань дня факультету, інституту;

 17. організація та участь у спортивних змаганнях;

 18. пропаганда здорового способу життя.


Обов’язки соціально-побутового комітету:

 1. проводити заходи щодо поліпшення побуту студентів в університеті та гуртожитках;

 2. користується усілякою підтримкою проректорами з соціально-економічних питань та гуманітарної\ виховної роботи;

 3. співпраця із радами гуртожитків щодо вирішення проблем із студентів, які мешкають у гуртожитках;

 4. організовує добровільні господарські роботи та благоустрій університету;

 5. пошук роботи та тимчасового підробітку для студентів;

 6. організація профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі (паління);

 7. організація психологічної підтримки та виховання;

 8. бере участь у розподілі місць для студентів у гуртожитках та контроль над процесом виселення студентів з гуртожитків;

 9. проведення конференцій, круглих столів соціально-побутового характеру;

 10. організація роботи зі студентами, які порушують загальні естетичні норми;

 11. збір та робота зі зверненнями студентів щодо порушення їх прав та свобод.


Обов’язки інформаційного комітету:

 1. створення та підтримка власного студентського сайту;

 2. має право роздруковувати необхідні для роботи матеріали у видавничо –поліграфічному центрі з погодженням проректора з виховної роботи;

 3. поширення інформації про діяльність студентського самоврядування серед студентів;

 4. підготовка та поширення статей, сюжетів, репортажів про діяльність Ради Студентського Братства Університету на радіо та в газеті «Універсум» та іншими;

 5. розробка та виготовлення рекламного матеріалу.


Обов’язки фінансового комітету:

 1. контроль фінансового становища Ради Студентського Братства Університету;

 2. збір коштів на різноманітні потреби пов’язані з роботою органу студентського самоврядування університету, факультету, інституту.

 3. видача відповідних коштів для проведення різноманітних заходів в Університеті та на факультетах, інститутах за підтримки Ради Студентського Братства Університету та підпису Голови Ради Студентського Братства Університету;

 4. сприяння роботи з різними меценатами та спонсорами регіону, країни для залучення коштів в діяльність ОСС Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 5. контроль студентів які навчаються за контрактною формою навчання відповідних факультетів, інститутів за вчасне виконання ним їх фінансових зобов’язань за контрактом;

 6. бере участь у формуванні ціни на контрактну форму навчання в Університеті.


Обов’язки комітету тимчасових комісій:

 1. створення, скасування, зміна тимчасових комісій;

 2. організація студентів на мітинги, демонстрації, акції.


Обов’язки міжнародного комітету:

 1. підтримує зв'язок з університетами України та за її межами;

 2. сприяє міжнародному обміну студентами Університету;

 3. сприяє працевлаштуванню студентів за межами нашої держави;

 4. організовує різноманітні конференції, круглі столи що стосуються співпраці з іншими університетами країни та за її межами;

Голови комітетів факультетів та інститутів утворюють Раду комітетів Університету, яка займається відповідним профілем діяльності на рівні Університету.


Розділ ІІІ

^ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Стаття 17. Порядок формування органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення щорічних виборів згідно Положення. Кандидатом до ОСС може бути лише член студентської громади Університету. Кандидат може бути само висуванцем чи висуватися від групи студентів. Академічні групи шляхом голосування формують своїх делегатів до Загальної конференції студентів. Голова Ради Студентського братства факультету, інституту обирає голів комітетів. Склад кожного комітету формується відповідним головою та погоджується на засіданні Рад факультетів, інститутів. Голови Рад Комітетів Університету обираються Радою Студентського братства Університету за погодженням з Головою Ради Студентського братства Університету шляхом відкритого голосування з представників відповідних комітетів з факультетів, інститутів.

Порядок проведення виборів Голови Ради Студентського Братства Університету детально описаний додатковим нормативним документом: Регламентом про Вибори Голови Студентського братства Університету.


Розділ ІV

^ МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 18. Умови діяльності: матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Студентського самоврядування університету має статус неприбуткової організації. Річний план діяльності та кошторис подається Адміністрацією Університету для включення його до бюджету Університету окремим рядком. Загальна конференція студентів університету може мати печатку та інші реквізити. ОСС не мають постійних джерел фінансування. Для реалізації програми діяльності ОСС можуть використовувати різні джерела фінансування:

 1. коштів отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності ОСС в межах Статуту;

 2. спонсорських та грантових коштів;

 3. добровільних студентських внесків;

 4. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

 5. цільових коштів, спрямованих на основну діяльності студентського самоврядування;

 6. кошти, визначені Вченою Радою ЖДУ, в розмірі не менше 0,5 % коштів спеціального фонду Університету.

Про свою фінансову діяльність ОСС університету звітує безпосередньо перед Загальною конференцією студентів. Кошти ОСС спрямовані на виконання його завдань і повноважень не менш як 30% коштів, спрямовуються на підтримку наукової діяльності студентів ЖДУ.

Річний фінансовий план складається Головою Ради Студентського Братства Університету та Головою Фінансового Комітету Університету та затверджується на засіданні Ради Студентського братства Університету, а потім Вченої Ради Університету.

Адміністрація університету згідно Статуту Університету всебічно сприяє роботі ОСС університету на всіх рівнях.

ОСС можуть володіти матеріальними цінностями.

Адміністрація університету своїми розпорядженнями надає ОСС Університету у безоплатне користування приміщення з телефонним зв’язком (у межах міста), Інтернет та доступ до університетської мережі, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.

Адміністрація університету надає ОСС приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов’язаних з їх діяльністю.


Розділ V

^ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ


Стаття 19. Внесення змін до Положення. 1. Внесення змін до статей, що визначають права та свободи студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка, окрім їх розширення не допускається.

 2. Зміни і доповнення до цього Положення та інших Положень впроваджуються після набрання ними не менше як двох третин від обраного складу делегатів Загальної конференції студентів.

 3. Внесення змін та доповнень до статей цього Положення, що не стосуються вище зазначених питань, розглядається після подання відповідної пропозиції третиною делегатів від складу Загальної конференції студентів і впроваджуються після набрання не менше як двох третин голосів від обраного складу делегатів Загальної конференції студентів.

 4. У випадку, якщо зміни або доповнення не були прийняті, питання про їх впровадження не може порушуватись протягом 6 місяців з моменту їх відхилення.Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 20. Набуття чинності даного Положення

Дане Положення набуває чинності з моменту його ухвалення Загальною конференцією студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Схожі:

Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про бібліотеку Житомирського державного університету імені Івана Франка
Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти І науки України
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Кандидат фіз мат наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету...
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Положення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи