Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко icon

Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко
Скачати 216.75 Kb.
НазваЗатверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко
Дата11.09.2012
Розмір216.75 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф. ____________В.В. Прядко

_____” ____________________2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

з галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

напрям підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

“молодший спеціаліст ”


Чернівці

2012

^ Укладач: Абрамова А. С., асистент кафедри грошового обігу і кредиту

Рецензент: ________ Савчук Т.М., старший викладач кафедри грошового обігу і кредиту


^ Розглянуто на засіданні кафедри

Протокол № 11 від 7 лютого 2012 р.


Завідувач кафедри ___________ Островська Н. С., к.е.н., доцент


Пояснювальна записка

З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Податкова система” студентам пропонується 200 тестів та 27 практичних завдань в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені зі всіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, вірною з яких є лише одна.

Задачі розроблено по темі 2 „Податок на додану вартість”, темі 3 „Акцизний податок. Мито”, темі 4 „Податок на прибуток підприємств”, темі 5 „Фіксований сільськогосподарський податок”, темі 6 „Податок на доходи фізичних осіб”, темі 7„Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва”, темі 8„Плата за землю”, темі 9„Плата за ресурси та послуги”, темі 10„Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, та по темі 11 „Інші податки”. Кожна задача також містить чотири розв’язки, однак правильним є лише один.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен володіти ґрунтовними знаннями з питань організації відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів в Україні, щодо особливостей розрахунку та сплати ПДВ, акцизного податку, мита, податку на прибуток підприємств, фіксованого сільськогосподарського податку, податку на доходи фізичних осіб, особливостей застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в сучасних умовах господарювання, а також плати за землю, за ресурси та послуги, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також інших податків.

При підготовці важливим є самостійне опрацювання Податкового кодексу України та інших нормативних актів з питань оподаткування та інформаційних джерел в сфері податкового законодавства.


^ Зміст навчальної дисципліни за темами


Змістовий модуль 1


Тема 1. Засади організації податкової системи України

Економічна суть і значення податків і зборів. Податки в системі державних доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери.

Елементи податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строки та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. Податкові пільги та порядок їх застосування.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування – податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють – загальнодержавні та місцеві податки і збори. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення – розкладні і окладні.

Види прямих та непрямих податків. Види прямих податків: реальні і особисті податки. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні та універсальні акцизи, їх види. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів. Види і призначення мита. Митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Податковий обов’язок. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

Податкова система. Наукові основи побудови податкової системи. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Принципи оподаткування.

Податкова політика: поняття та її напрямки. Основні принципи податкової політики. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. Податкова політика України в сучасних умовах.

Податкове законодавство. Податковий кодекс України – основний документ, що регулює адміністрування податків та зборів, права та обов’язки платників податків, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавство.

Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами. Основні засади податкового законодавства України.

Державна податкова служба України. Історія формування державної податкової служби України. Організаційна структура та основні завдання. Завдання та функції Державної податкової служби України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція як складова частина органів державної податкової служби та її завдання.

Повноваження органів державної податкової служби. Права та обов’язки платників податків. Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами державної податкової служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб державних податкових органів, їх правовий та соціальний захист.

Організація обліку платників податків. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Державний реєстр фізичних осіб. Порядок взяття на облік платників податків – юридичних осіб та їх філій. Порядок взяття на облік платників податків – фізичних осіб. Порядок зняття з обліку платників податків.

^ Оперативний облік податків та зборів органами податкової служби. Особові рахунки платників податків та їх види. Підведення підсумків в особових рахунках платників, їх перевірка та закриття.

^

Тема 2. Податок на додану вартість


Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Соціально-економічне значення податку на додану вартість та його місце в непрямому оподаткуванні Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

Платники податку та порядок їх реєстрації. Об’єкт оподаткування. Дата виникнення податкових зобов’язань. Ставки податку. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Операції, що не є об’єктом оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування.

Поняття бази оподаткування податку на додану вартість. Податкове зобов’язання. Податковий кредит.

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті або автоматичному відшкодуванню з бюджету та строки проведення розрахунків.

Звітний податковий період. Порядок визначення суми податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Порядок складання податкової накладної. Порядок подання податкової декларації з податку на додану вартість до державного податкового органу. Методика складання декларації з податку на додану вартість.

^

Тема 3. Акцизний податок. Мито


Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. Акцизний податок в системі непрямого оподаткування.

Платники акцизного податку. Об’єкт та база оподаткування акцизним податком. Підакцизні товари та ставки податку.

Дата виникнення податкових зобов’язань. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. Порядок визначення сум і строки сплати податку.

Особливості обчислення та сплати податку з тютюнових виробів і алкогольних напоїв. Акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Складення та подання декларації з акцизного податку. Контроль за сплатою податку. Акцизні склади.

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти, види мита.

Платники мита. Об’єкт та база оподаткування. Поняття митної вартості. Види митних ставок. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Види митних пільг.

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок перерахування мита до бюджету.


Змістовий модуль 2

^

Тема 4. Податок на прибуток підприємств


Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна характеристика прибутку як об'єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств.

Платники податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування. Склад витрат та порядок їх визнання. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Особливості визнання витрат подвійного призначення. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи.

Об’єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації.

Ставки податку. Порядок обчислення податку та сплати. Податкові періоди. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

Оподаткування операцій особливого виду. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. Оподаткування операцій із пов’язаними особами. Особливості оподаткування страховика. Оподаткування неприбуткових установ та організацій. Особливості оподаткування нерезидентів.

^

Тема 5. Фіксований сільськогосподарський податок


Фіксований сільськогосподарський податок як джерело надходжень до бюджету. Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Об'єкт, база оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку. Податковий (звітний) період.

Порядок нарахування, подання звітності та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами. Порядок набуття та скасування статусу платника податку. Відповідальність платників податку.
^

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб


Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин.

Платники податку на доходи фізичних осіб, об’єкт та база оподаткування. Поняття та порядок визначення загального річного і загального місячного оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.

Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка.

Ставки податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Подання звітності. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги.

Порядок оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою  підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результатів прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

Забезпечення виконання податкових зобов’язань. Порядок подання річної декларації про майновий стан та доходи.

^

Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва


Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок.

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів.

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Ставка єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів.

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування.


Змістовий модуль 3

^

Тема 8. Плата за землю


Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення регіональному розрізі. Платники податку, об'єкт та база оподаткування.

Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення.

Земельний податок із земель несільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок для земель, грошову оцінку яких проведено і не проведено. Особливості встановлення ставок для різних платників та видів діяльності.

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.

Податковий період. Порядок обчислення плати за землю та строки сплати. Орендна плата. Індексація нормативної грошової оцінки земель.
^

Тема 9. Плата за ресурси та послуги


Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Платники та об’єкт оподаткування збором. Ставки збору. Порядок обчислення, перерахунку та сплати збору.

Збір за спеціальне використання води. Платники та об’єкт оподаткування збором. Ставки та порядок обчислення збору. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води. Порядок сплати збору.

Плата за користування надрами. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

Екологічний податок. Платники податку та податкові агенти. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. Порядок обчислення, подання податкової звітності та сплати податку.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Платники збору. Об’єкт оподаткування. Ставки збору. Порядок обчислення та сплати збору.

Державне мито, його сутність та види. Операції, з яких сплачується державне мито. Побудова ставок державного мита. Діюча система пільг. Порядок та терміни сплати державного мита.

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, його сутність. Ставки і порядок сплати.


^ Тема 10. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Правове забезпечення єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Платники єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та їх облік. Права та обов'язки платника єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, штрафні санкції.


^ Тема 11. Інші податки

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору. Об’єкти оподаткування та база оподаткування. Ставки збору. Пільги щодо збору. Податковий період. Порядок обчислення та строки сплати збору.

Склад місцевих податків і зборів. Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір.

^ Тема 12. Розвиток податкової системи України

Податкова система України. Основні етапи її становлення та розвитку, їх особливості. Принципи побудови податкової системи України. Вимоги, яким повинна відповідати податкова система країни.
Склад і структура податкової системи України. Її вплив на розвиток і стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в країні. Необхідність та напрямки реформування податкової системи України.^ Список рекомендованої літератури


Основна

  1. Конституція України. – К.: Парламентське видавництво, 1996, - 50 с.

  2. Митний кодекс України від 28 листопада 2002 року № 291-IV, із змінами та доповненнями.

  3. Бюджетний кодекс України від 7 жовтня 2010 року №2592-VI.

  4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010року № 2755-VІ.

  5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ.

  6. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 року № 2098-XII.

  7. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 54-93.

  8. Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 12 липня 2001 року № 2659-III.

  9. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2010 року № 4282-ІV.

  10. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

  11. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України від 7 липня 2011 року № 3609-VІ.

  12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 4 листопада 2011 року № 4014-ІV.

  13. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів: Закон України від 22 грудня 2011 року № 4235-VІ.

  14. Про державну підтримку малого підприємництва: від 12 травня 1999 року/ Президент України, Указ.

  15. Про Положення про Державну податкову службу України”: від 12 травня 2011 року №584/2011/ Президент України, Указ.

  16. Про державне мито: від 30 квітня 1993 року № 43-93 / Кабінет Міністрів України, Декрет.

  17. Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів: від 27 грудня 2010 року № 1251 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

  18. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних: від 29 грудня 2010р. №1246 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

  19. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги: від 29 грудня 2010 року № 1227 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

  20. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість: від 17 січня 2011 року № 39 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

  21. Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення: від 15 грудня 2011 року № 1637/ Міністерство фінансів України, Наказ.

  22. Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік: від 20 грудня 2011 року № 1675/ Міністерство фінансів України, Наказ.

  23. Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку: від 21 грудня 2011 року № 1688/ Міністерство фінансів України, Наказ.

  24. Про затвердження Положення про Громадську колегію при ДПА України: від 17 травня 2006 року/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  25. Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення: від 21 грудня 2010 року № 969/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  26. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: від 22 грудня 2010 року № 978/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  27. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України: від 22 грудня 2010 року № 979/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  28. Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів: від 23 грудня 2010 року №994/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  29. Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів: від 23 грудня 2010 року № 995/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  30. Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення: від 24 грудня 2010 року № 1002/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  31. Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку: від 24 грудня 2010 року № 1010/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  32. Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надр: від 24 грудня 2010 року № 1013/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  33. Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору: від 24 грудня 2010 року № 1014/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  34. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності): від 24 грудня 2010 року № 1015/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  35. Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України: від 24 грудня 2010 року №1018/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  36. Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів: від 24 грудня 2010 року № 1019/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  37. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: від 24 грудня 2010 року № 1020/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  38. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення: від 24 грудня 2010 року №1025/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  39. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку: від 24 грудня 2010 року № 1030/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  40. Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах: від 11 січня 2011 року № 14/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  41. Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість: від 25 січня 2011 року № 42/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  42. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: від 25 січня 2011 року № 41/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  43. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб: від 31 січня 2011 року № 58/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  44. Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту: від 28 лютого 2011 року № 109/Державна податкова адміністрація України, Наказ.

  45. Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води в умовах дії Податкового Кодексу України: від 4 січня 2011 року № 12/7/15-0817/Державна податкова адміністрація України, Лист.

  46. Про особливості адміністрування збору за користування радіочастотним ресурсом України в умовах дії Податкового кодексу України: від 4 січня 2011 року № 13/7/15-0817/Державна податкова адміністрація України, Лист.

  47. Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2011 році: від 20 січня 2011 року № 1351/7/15-0717з/Державна податкова адміністрація України, Лист.

  48. Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2011 році: від 21 січня 2011 року № 1418/7/15-0817/Державна податкова адміністрація України, Лист.

  49. Про Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів: від 6 травня 2011 року № 12728/7/15-0817/Державна податкова адміністрація України, Лист.


Додаткова

  1. Азарова М. Я. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.

  2. Бечко П.К., Захарчук O.A. Основи оподаткування: навч. посіб. / П.К.Бечко, О.А.Захарук - К.: Центр учбової літератури. -2009.-168с.

  3. Власюк Н. І. Податкова система: навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська– Львів: „Магнолія - 2006”, 2009. – 230с.

  4. Дєєва Н. М. Оподаткування в Україні: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544с.

  5. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: навч. посіб. - К.: ЦУЛ. -2007. -184с.

  6. Еш С.М. Податкова система. навч. посіб. - Кондор. - 2008. -108с.

  7. Крисоватий А. І., Валігура В. А. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори / Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

  8. Кучерявенко Н.П. Налоговый процесс: учеб. пособ. / Н.П. Кучерявенко – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 392 с.

  9. Лютий І.О. Податкова система: навч. посіб. / І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

  10. Молдован О.О., Шевченко О.В. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? – К.: НІСД , 2010. – 80 с.

  11. Соколовська A.M. Основи теорії податків: навч. посіб. - К: ЦУЛ.-2010.-326с.

  12. Журнал “Вісник податкової служби”

  13. Журнал “Все про бухгалтерський облік”

  14. Журнал “Баланс”

  15. Журнал “Податки та бухгалтерський облік”


Ресурси мережі Інтернет

  1. Офіційний сайт сторінки Президента України [сайт http:// www.president.gov.ua].

  2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http:// www.kmu.gov.ua].

  3. Офіційний сайт Державної митної служби України [сайт http:// www.customs.gov.ua].

  4. Офіційний сайт Міністерства економіки України [сайт http:// www.me.gov.ua].

  5. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України [сайт http:// www.sta.gov.ua].

  6. Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет [сайт http:// www.lawukraine.com].

  7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http:// www.ukrstat.gov.ua].

Схожі:

Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко iconЗатверджую: Ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету д е. н., професор Прядко В. В
Міжкафедральний семінар на тему «Підготовка спеціалістів для роботи на підприємстві «Парус»»
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко icon"Затверджую" Ректор університету проф. Голубенко О. Л

Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко iconУважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в XXIV международной научной конференции
Председатель конференции – академик ран г. И. Марчук, сопредседатели Оргкомитетов – ректор сгту проф. И. Р. Плеве, ректор нтуу (кпи)...
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “Основ медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «бакалавр»
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко icon«затверджую» Ректор проф. Кравець В. П. 2007 року
Про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету на 5-й курс спеціальності «Фармація» окр «спеціаліст» у 2014 р
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів
Затверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи