Пояснювальна записка-рекомендація icon

Пояснювальна записка-рекомендація
Скачати 133.29 Kb.
НазваПояснювальна записка-рекомендація
Дата12.09.2012
Розмір133.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф.___________ В.В. Прядко

“____”_____________2012 р.
ПРОГРАМА


ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація виробництва»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»


Чернівці

2012


Укладач: Є.В. Скляр, к.е.н., в.о. доцента, Н.О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства


Рецензент: _____________________ д.е.н., проф. В.К.Євдокименко


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри економіки підприємства


Протокол № 7 від 31.01.2012 р.


Завідувач кафедри ________________ д.е.н., проф. В.К.Євдокименко

^ Пояснювальна записка-рекомендація


З метою складання вступних випробувань з дисципліни «Організація виробництва» студентам пропонується 100 тестових завдань та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені з усіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильною з яких є лише одна.

Задачі розроблені з тем «Виробничий процес і організаційні типи виробництва», «Організація трудових процесів і робочих місць», «Нормування праці», «Побудова виробничої структури у просторі», «Організація виробничого процесу в часі», «Організація допоміжних виробництв», «Організація обслуговуючих господарств», «Організація потокового й автоматизованого виробництв», «Організаційно-виробниче забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції», «Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції», «Організаційне проектування виробничих систем». Кожна задача також містить чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильною з яких є лише одна.

Для того, щоб правильно відповісти на тестові завдання та задачі необхідно вміти:

 • визначати структуру виробничого процесу;

 • забезпечувати ефективне функціонування складових виробничих систем;

 • гармонійно сполучати елементи виробничого процесу в просторі і часі, організовувати робочий час та нормування праці;

 • кількісно порівнювати та якісно оцінювати ефективність допоміжного та обслуговуючого господарства підприємства;

 • діагностувати якість та конкурентоспроможність продукції на підприємстві;

 • здійснювати організаційне проектування виробничих систем.

В результаті вивчення питань, що розглядаються, майбутній фахівець повинен знати:

 • складові виробничого та трудового процесів підприємства;

 • основи комплексної підготовки до виробництва нової продукції підприємства;

 • шляхи покращення організації виробничого процесу в часі та просторі.
^

Зміст навчальної дисципліни за темамиТема 1. Організаційні основи виробництва

Ключові аспекти системної концепції організації виробництва. Зміст і предмет організації виробництва. Сутність, сфери та організація виробничої діяльності людини. Взаємозв’язок функції організації з управлінням.

Життєвий цикл виробу, схема та основні стадії: науково-технічна та експлуатаційна. Диференціація процесу підготовки виробництва в залежності від: послідовності виконання робіт, рівня поділу праці, змісту і характеру робіт, які виконуються в процесі підготовки виробництва.

Моделі управління виробництвом: традиційна, сучасна. Роль організації виробництва в загальній системі виробничої діяльності підприємства.


^ Тема 2. Виробничі системи

Сутність та основні компоненти виробничих систем. Закони та закономірності організації виробничих систем та виробництва. Особливості організації та функціонування виробничої системи “точно в строк”. Основні складові гнучких виробничих систем, організаційні передумови їх створення. Організація управління гнучкими виробничими системами. Сутність гнучкого автоматизованого виробництва. Властивості гнучкості виробництва. Класифікація гнучкого автоматизованого виробництва.

Функціональна модель виробничої системи підприємства. Виробництво з неперервним процесом.


^ Тема 3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

Виробничий процес, його складові елементи. Класифікаційні ознаки виробничих процесів: залежно від призначення, характеру технологічних операцій, за ступенем автоматизації, за характером об’єкту виробництва.

Визначення типу виробництва: масове, серійне, одиничне. Сутність масового, серійного та одиничного типу виробництва. Методика визначення типу виробництва. Коефіцієнт закріплення операцій (коефіцієнт спеціалізації, коефіцієнт серійності).


^ Тема 4. Організація трудових процесів та робочих місць

Суть та організаційні основи трудових процесів. Етапи трудового процесу. Організація робочого місця й основні принципи функціонування та обслуговування.

Планування трудового процесу. Трудовий рух, трудова дія, трудовий прийом. Методи дослідження трудових процесів: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж.

Визначення продуктивності праці, характеристика основних показників. Виявлення методів підвищення продуктивності праці. Чинники впливу на продуктивність праці на підприємстві.

^ Тема 5. Нормування праці

Сутність нормування праці та його значення.

Виробнича операція як частина виробничого процесу. Елементи операції: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція.

Об’єкти нормування: обсяг роботи за певний період часу, робочий час, зона обслуговування, чисельність персоналу.

Сутність затрат робочого часу.

Види норм праці: норми часу, норми виробітку, нормоване завдання, норми обслуговування, норми чисельності робітників, норми керованості.

Ступінь обґрунтованості затрат робочого часу: технічно-обґрунтовані норми, дослідно-статистичні норми. Нормативи праці, їх класифікація. Методи нормування: сумарний, дослідно-статистичний, розрахунково-аналітичний, укрупнений і мікроелементний.


^ Тема 6. Побудова виробничої структури підприємства

Поняття структури. Структура підприємства. Виробнича структура підприємства, організації. Фактори впливу на виробничу структуру.

Виробнича структура машинобудівного підприємства.

Принципи класифікації виробничої структури: залежно від підрозділу, діяльність якого покладено в основу виробничої структури, за формою спеціалізації основних цехів, залежно від наявності основних цехів, залежно від наявності основних і допоміжних процесів на підприємстві.

Типи виробничих структур. Модифікація виробничої структури. Загальні принципи класифікації виробничих структур.


^ Тема 7. Організація виробничого процесу в просторі і часі.

Виробничий цикл та його структура. Проектування виробничого циклу простого процесу. Основи проектування виробничого циклу складного процесу. Методика розрахунку тривалості виробничого циклу при різних способах сполучення технологічних операцій: послідовному, паралельному, послідовно-паралельному (змішаному).

Робочий час: тривалість та структура. Режим роботи: змінний, добовий, тижневий, місячний.

Основні напрямки скорочення виробничого циклу.

Сутність виробничої потужності підприємства. Фактори впливу на виробничу потужність підприємства. Методика розрахунку виробничої потужності у різних типах виробництва.

Фактори організації виробничого процесу. Спеціалізаційна та комплексна структура підприємства.

^ Тема 8. Організація допоміжних виробництв

Організація ремонтного господарства. Система планово-попереджувального ремонту. Класифікація видів ремонту та їх витрат. Ремонтний цикл, його визначення та паспортні формули. Показники рівня ремонтної складності. Планування ремонтних робіт та шляхи вдосконалення ремонтного господарства підприємства.

Організація інструментального господарства. Структура і функції підрозділів інструментального господарства. Класифікація та індексація інструменту (класи, підкласи, групи) та їх індекси. Планування потреби в інструментах.

Організація енергогосподарства. Структура і функції її підрозділів. Енергозабезпечення сучасних підприємств. Енергобаланс: структура та призначення. Планування показників енергогосподарства.


^ Тема 9. Організація обслуговуючих господарств

Організація транспортного господарства. Структура і функції його підрозділів. Планування роботи транспортного господарства. Шахматна відомість вантажообороту підприємства. Визначення потреби в транспортних засобах. Внутрізаводські перевезення: разові, маршрутні. Маятникові та кільцеві перевезення. Шляхи покращення роботи транспортного господарства.

Організація складського господарства. Групи складів. Перелік складських операцій. Видача матеріалів зі складів: за плановими картами та лімітними картами. Облік складського господарства: інвентаризація.


^ Тема 10. Одиничний і партіонний методи організації виробництва

Методи організації виробництва: одиничний, партіонний, поточний.

Партіонний метод організації виробництва. Типізація технологічних процесів. Партія деталей. Типова деталь. Умовно-комплексна деталь. Гуртовий технологічний процес. Переваги та недоліки партіонного методу.

Одиничний метод організації виробництва та його характеристика. Позитивні і негативні сторони, сфера застосування.

Зарубіжний досвід організації виробництва.


^ Тема 11. Організація потокового і автоматизованого виробництва

Поняття потокового виробництва та його різновиди. Ознаки класифікації потокової лінії.

Етапи розрахунку параметрів однопредметної лінії. Розрахунок параметрів потокової лінії: такт, ритм, швидкість лінії, кількість робочих місць, довжина лінії. Корегування технологічного процесу. Синхронізація операцій. Планування потокової лінії.

Розрахунок параметрів однопредметних (постійно-потокових) ліній.

Основи організації автоматизованого і гнучкого автоматизованого потокового виробництва.

Процедури та інструменти створення гнучких автоматизованих виробництв і модулів.


^ Тема 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

Суть, показники і методи оцінки якості. Абсолютний та відносний, перспективний та оптимальний рівні якості. Методи визначення якості: об’єктивний, органоліптичний, диференційований, комплексний. Концепція забезпечення якості продукції на підприємстві.

Ефективність і шляхи підвищення якості продукції. Взаємозв’язані групи заходів підвищення якості продукції: технічні, організаційні і соціально-економічні.

Вплив якості на конкурентоспроможність продукції. Стандартизація продукції. Принципи стандартизації. Нормативно-технічна документація. Державні та міжнародні стандарти. Сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю. Внутрішньовиробничий технічний контроль. Види технічного контролю за якістю на підприємстві.

Зарубіжний досвід забезпечення якості продукції.


^ Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

Суть процесу створення й освоєння нової продукції. Організація інноваційної діяльності, наукових досліджень, раціоналізації та винахідництва на підприємстві.

Конструкторська та технологічна підготовки виробництва. Економічна підготовка виробництва. Формування відпускної ціни продукції, робіт послуг.

Особливості організації переходу на випуск нової продукції та освоєння нового виробництва.

Концептуальні основи нормативного та ймовірнісного підходів до планування робіт зі створення й освоєння нової продукції. Організаційно-технічний рівень виробництва та обґрунтування ефективності нововведень у системі створення й освоєння нової продукції. Загальна концепція планування створення нової продукції.


^ Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем

Особливості використання процедури сукупного планування для раціональної організації виробничих систем.

Суть оперативного планування. Оперативно-календарне планування і регулювання виробництва. Диспетчерування. Міжцехове і внутрішньоцехове оперативно-календарне планування.

Види систем оперативного регулювання виробництва. Особливості організації та функціонування виробничої системи “точно в строк”. Організація диспетчерської служби підприємства. Місце диспетчерської служби в організації оперативного керівництва. Схема організації оперативного управління виробництвом.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна


 1. Васильєв В.Н. Организация производства в условиях рынка.- М.: Машиностроение, 1993.- 368.

 2. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2003.- 524 с.

 3. Кіндрат Р.Я. Організація виробництва деревообробних підприємств. Навчальний посібник.- Львів: Вид. дім „Панорама”, 2002.- 160 с.

 4. Кожекин Г.Я, Синица Л.М. Организация производства: Учеб. пособие. – Минск.: ИП «Экоперспектива», 1998.- 334 с.

 5. Курочки А.С. Организация производства: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2001.- 216 с.

 6. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Учеб.-метод. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 392 с.

 7. Організація виробництва: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Черганова.- К.: Лібра, 2003.- 335 с.

 8. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А. Організація підприємництва в Україні.- Навчальний посібник.- Львів: Оксарт, 2005.- 320 с.

 9. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посіб.- Львів: Державний університет „Львівська політехніка” (інформаційно-видавничий центр „Інтелект” інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.- 258 с.

 10. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання.- Львів: Світ, 1996.- 352 с.

 11. Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие.- М.: ИНФРА.- 248 с.

 12. Фахутдинов Р.А. Организация производства: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 672 с.


Додаткова


 1. Конституція (Основний закон) України. від 28.06.1996 р. №254 к/96 – ВР. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України “Про власність” від 7.02.1991 р. №697 – ХІІ. – К.: Парламентське видавництво, 1998 – 23 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

 3. Господарський кодекс України - прийнятий 16.01.2003 р. К.: Парламентське видавництво, 2003 – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 4. Амиров Ю.Д. Научно-техническая подготовка производства. – М.: Экономика, 1989. – 230 с.

 5. Ахьюджа Х. Сетевые методы управления в проектировании и производстве: Пер. с англ. – М.: Мир, 1979. – 638 с.

 6. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища шк., 1995. – 268 с.

 7. Герасимчук В.Г. стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

 8. Гончаров В.Н., Бурбело О.А., Вовин А.И., Организация: поведение, структура, процессы.-М.: ИНФРА М,. 2000.-662с.

 9. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: АМИ, 2000.

 10. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева., І.Г. Устінова та ін. За ред Й.М. Петровича: 3-є вид., випр.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. с. 46-50.

 11. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного.- К.КНЕУ, 2001.-457с.

 12. Кіндрат Р.Я. Організація виробництва деревообробних підприємств. Навчальний посібник. – Львів: Вид. Дім “Панорама”, 2002.-160с.

 13. Кожекин Г.Я., Синица А.М. Организация производства: Учеб. пособие. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 334 с.

 14. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Практикум. – СПб: Специальная литература, 1998. – 216 с.

 15. Козловський В.О., Білоконний П.Г. Основи організації виробничого процесу: Навч. посібник. – К.: УМК ВО, 1991. – 172 с.

 16. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Виробництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.-336с.

 17. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: МАУП, 2001.-216с.

 18. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учеб. для вузов. 2-е изд. – М.: Экономика, 1998. – 441 с.

 19. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства: Підручник.- К.: Скарби. 2002.-335с.

 20. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник для машиностроительных вузов / М.И.Ипатов, М.К.Захарова, К.А.Грачева и др.; Под ред. М.И.Ипатова, В.И.Постникова и М.К.Захаровой. – М.: Высш. шк., 1998. – 367 с.

 21. Основы организации производства: Учеб. / Под ред. Н.А.Печина. – Самара, 1999.

 22. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А., Організація підприємництва в Україні.- Навчальний посібник.- Львів: Оксарт, 2000.- 320с.

 23. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Минск: Дизайн ПРО, 1997. – 320 с.

 24. Туровец О.Г., Попов В.Н., Радионов В.Б., Организация производства: Учеб. для вузов; под ред. Туровца О.Г.-М.: “Економика и финансы”, -2000, -672с.

 25. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб. 3-е изд. – М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1999.

 26. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник: - К.: Академія., 2003-608с.

 27. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліню/ За ред. Є.І. Оленич.- К.: КНЕУ, -2000.-148с.

 28. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.

 29. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник.- Львів: “Новий світ-2000”, 2003.-268с.

 30. Чейз Р.Б., Єквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с.

 31. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: Монографія.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002.-316с.

 32. Яковлев А.І. Методика визначення ефективності інновацій господарських рішень в сучасних умовах.-Х.: Бізнес-Інфра, 2001.-56с.


Ресурси:

 1. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 2. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України

 3. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

 4. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет

 5. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 6. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 7. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека

 8. www.library.if.ua - Національна бібліотека наукових видань

 9. www.lib.academy.sumy.ua - Бібліотека банківської справи

 10. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 11. www.lib-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича

 12. www.library.dongu.donetsk.ua - Наукова бібліотека Донецького університету

 13. www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 14. www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 15. www.library.vinnitsa.com - Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 16. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 17. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 18. www.economics.com.ua - Велика економічна бібліотека

 19. www.lib.com.ua - Електронна бібліотека

Схожі:

Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., доцент, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка-рекомендація
Планування діяльності підприємства” студентам пропонуються 300 тестових завдань та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено...
Пояснювальна записка-рекомендація iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка-рекомендація iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка-рекомендація iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка-рекомендація iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка-рекомендація iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни „Планування діяльності підприємства”
Планування діяльності підприємства” студентам пропонуються 300 тестових завдань та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено...
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи