Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни icon

Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Скачати 84.34 Kb.
НазваПрограма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Дата24.09.2012
Розмір84.34 Kb.
ТипРегламент

ПРОГРАМА

П’ЯТОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(19–20 квітня 2012 р.)


РЕГЛАМЕНТ

19 квітня, четвер

3 корпус ДонНТУ, фойє, 900–1200

Реєстрація учасників

Парк кованих фігур, Донбас Арена

Розважальна програма (початок в 1200 з фойє 3 корп. ДонНТУ)

11 корпус ДонНТУ, 1330–1430

Пленарне засідання, видача посвідчень на відрядження ауд.11.521

11 корпус ДонНТУ,
секційні аудиторії, 1430–1700

Робота секцій наукової конференції

1 секція (Управління фінансами підприємства), ауд. 11.521*

2 секція (Розв’язання проблем оподаткування), ауд. 11.526*

3 секція (Розвиток страхового ринку), ауд. 11.523*

4 секція (Проблеми кредитної сфери), ауд. 11.520*

5 секція (Управління державними фінансами), ауд. 11.518*

*в залежності від кількості зареєстрованих можуть бути зміни, про що буде повідомлено на пленарному засіданні

1700 – 1730

Видача посвідчень на відрядження, оголошення результатів

1730, профілакторій

Сплата за проживання (ДЛЯ ІНОГОРОДНІХ)

20 квітня, п’ятниця

Від’їзд^ МАТЕРІАЛИ ЗБІРНИКА ДОПОВІДЕЙ


СЕКЦІЯ 1 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

ЛУК’ЯНЧИКОВА О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

^ ПУШКІНА О.С., БУРЛУЦЬКИЙ Б.В. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ХРИСТЕНКО Д.И., БУРЛУЦКИЙ Б.В. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕ- СООБРАЗНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА УТИЛИЗАЦИИ ЗАМАЗУЧЕННЫХ СТОКОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ СЖИГАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛАХ

^ БОНДАРЄВА А.М., РИТІКОВА К.А. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ГОЛУБЕНКО Г., СЛЄПНЬОВА Л.Д. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТО- РІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

^ ГОНЧАРОВА О.Ю., ПОРТНОВА Г.О. СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИ- ТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

ЖИРНОВА М., МАТВІЙЧУК В.І. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

^ КОМАР О.О., СТРІЛЕЦЬ А.І. УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

КОСТРЕЦЬКА І.А., ПОРТНОВА Г.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ОС- НОВНИХ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА

^ АЛЕКСЕЕВА Т.В., АНТОНЕНКО В.Н. ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕ- НЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАСЛЕНКО М.О., СТРІЛЕЦЬ А.І. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

^ МОРОЗОВА А.А., МАТВІЙЧУК В.І. ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КОВАЛЬ І.О., ГРИЦАК О.В. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

^ ПАШНЄВА В.В., РИТІКОВА К.А. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

КАШИРКІНА Т.Ю., ПАНФІЛОВА Т.С. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

^ ГРИГОРЕНКО К.С., ПОРТНОВА Г.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИ-ВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОЦМАН А.С., МАЛИШКО О.В. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАКТИКИ ХЕДЖУ-ВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ ЕКСПОРТЕРІВ ТА ІМПОРТЕРІВ

^ ВЕРТЕЛА С.А., ПОРТНОВА Г.А. СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

КОРДЮКОВА Е.А., ПОРТНОВА Г.А. ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.

^ КАШИРКІНА Т.Ю., ПАНФІЛОВА Т.С. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕХАНІЗМУ ОПЕРАЦІЙНОГО ВАЖЕЛЯ

СКИЛЬСАРА М.В., РИТІКОВА К.А. УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

^ ПРУТСЬКИЙ М.С., КАТРАНЖИ Л.Л. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

ПОРТНОВА Д.В., ПАНФИЛОВА Т.С. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ- ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

^ ВОВК И.А., ЛАРИЧЕВА А.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ХОТЬКО К.Г., РУБАН Т.Є. ПРИНЦИПИ, ЦІЛІ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

^ ЦВІР К.М., УСТИМЕНКО С.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ШТИБЛОВА І.Г., МАНЄРОВ Г.М. К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

^ ШТИБЛОВА І.Г., МАНЄРОВ Г.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ШАМАНОВСЬКИЙ В.В., АНТОНЕНКО В.М. ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

^ СИЛЬЧЕНКО С.Є., СТРІЛЕЦЬ А.І. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

БЕСЕДА В.В., СТРЕЛЕЦ В.И. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕРЫ ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

^ ШУЛЬМАН Т.І., СТРІЛЕЦЬ А.І. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ

БУДАНОВ Г.С., СЛЕПНЕВА Л.Д. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ- ВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

^ ГРИНЬ Д.П., АНТОНЕНКО В.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

ЗРАЖЕВСЬКИЙ Д.С., АНТОНЕНКО В.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

^ ЛЕПЯКІНА Н.О., МАНЄРОВ Г.М. КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМТСВА

П’ЯТНИЦЯ Т.О., ПАНФІЛОВА Т.С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

^ БЕКЕТАЕВА Д.Ж., СЛЕПНЕВА Л.Д. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

ОПЛАЧКО А.О., СМІРНОВ Ю.О. ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ» У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВЦІВ

^ ШЕВЕЛЄВА А.А., АНТОНЕНКО В.М. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСО- ВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

КОЛЕСНІКОВА К.І., РУБАН Т.Є. КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

^ ЛУТЧИНА О.С., РУБАН Т.Є. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

ЛЕПЯКІНА Н.О., МАНЄРОВ Г.М. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ, ЯК ОСНОВА ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
СЕКЦІЯ 2 РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ

ГРОСУ Н.В., БУРИК О.Л. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

^ ХАРЧЕНКО В.Є., БУРИК О.Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНІ

РОЛДУГІНА Ю.В., ГОРДІЄНКО Є.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ

^ ЛОЗОВСЬКА Н.І., МІНОЧКІНА О.М. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВИЙ РИЗИК»

ЗОЛОТУХІНА Г.В., БУРИК О.Л. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
СЕКЦІЯ 3 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНИ

^ МАТВІЙЧУК В.М., ЛУППОЛ О.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
СЕКЦІЯ 4 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ СФЕРИ

КРАСЬКО В.М., КУЧЕР В.А. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

^ ЛИСЕНКО Г.В., КУЧЕР В.А. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

БОЙКО І.О., МЕЛЕНТЬЄВА О.В. УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

^ ГЛОБА В.В., КОЗЛОВ В.П. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

АСТАФЬЕВА В.С., ЛУППОЛ Е.М. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УКРАИНЕ

^ БАХАРЄВА О.Б., КАТРАНЖИ Л.Л. ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ КЛІЄНТСКОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ

БОНДАРЄВА О.Ю., УСТИМЕНКО С.В. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПІДСТАВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

^ БОРЩОВА М.О., СОРОКІНА Л.В. МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПРИ ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА Н.В., КАТРАНЖИ Л.Л. ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ З КОЛЕК- ТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

^ ГУЛЕНКО Ю.В., ГРЕЧИНА І.В. БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЗВИТОК

ГУЛЕНКО Ю.В., ГРИЦАК О.В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

^ ВОЛКОВА К.І., МАТВІЙЧУК В.І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

МІНОЧКІН Д.М., ВИШНЕВСЬКИЙ В.П. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНА -ЧЕННЯ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ- НИХ ПРОЕКТІВ

^ АФЛЯТУНОВА Л.М., МІНОЧКІНА О.М. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ

ШАЛЬНОВА Я.В., ЗАРУБЕЕВА Н.В. ВЕКСЕЛЬ.ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В УКРАИНЕ

^ КІПАРЕНКО А.Є., МЕЛЕНТЬЄВА О.В. МАКРОПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

МОРОЗОВ Є.Ю., СОРОКІНА Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КРЕДИТО- СПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

^ ВОЗНЮК Н.О., МАТВІЙЧУК В.І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

СКАРНИКОВА О.С., ГРЕЧИНА И.В. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ

^ КОШЕЛЬ Г.В. ГРЕЧІНА І.В. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ

СКАРНИКОВА О.С. , ВЕРБИЦКАЯ Ю.В. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ

^ НЕВМЕРЖИЦКАЯ М.Г., МЕЛЕНТЬЕВА О.В. БАНКОВСКИЕ РИСКИ И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ НИМИ

СЕНІВ Д.М., СОРОКІНА Л.В. УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ

^ БЕЗРУКОВ О.Ф., МАНЄРОВ Г.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

ГУЛЕНКО Ю.В., МЕЛЕНТЬЄВА О.В. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

^ ГУЛЕНКО Ю.В., ВЕРБИЦЬКА Ю.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ТРОФІМОВА А., РУБАН Т.Є. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

^ ПЕТРУЧЕНКО Т.В., КАРАБУН В.П. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

БОДНЯ Д.І., КАРАБУН В.П. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ − ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

^ БОДНЯ Д.І., СЛЄПНЬОВА Л.Д. ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ VAR

НОВИЦЬКА Ю.М., БЄЛІЧЕНКО А.Ф. РОЛЬ «УКРБІЗНЕСБАНКУ» В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
СЕКЦІЯ 5 ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

БОЙКО І.О., ВЕРБИЦЬКА Ю.В. ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

^ БОЙКО І.О., ГРЕЧИНА І.В. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ЗАБАРІНА К.П., МАТВІЙЧУК В.І. ДИНАМІКА БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

^ КУРБАНОВА Е.С., ЛУППОЛ Е.М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕГО ДОЛГА УКРАИНЫ

НЕВМЕРЖИЦЬКА М.Г., ГРИЦАК О.В. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ – ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ

ПЛІШАКОВА В.О., РУБАН Т.Є. ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

РОЖКОВСЬКА Д.О., РУБАН Т.Є. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

АГАФОНОВА А.С., МАТВИЙЧУК В.И. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Схожі:

Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconДругої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни

Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconТретьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Вступ
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
move to 421-25396
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
move to 421-25396
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
move to 421-25396
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти вищих...
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти вищих...
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconПерелік публікацій кафедри архівознавства за 2007 р
«Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспіратів...
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни icon«фінансово-кредитне регулювання економічного зростання»
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Програма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни icon«фінансово-кредитне регулювання економічного зростання»
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи