Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 icon

Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112
НазваКабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112
Сторінка1/10
Дата02.10.2012
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

                                                          


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2004 р. N 1112

Київ


Деякі питання розслідування та ведення

обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006

N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити такі, що додаються:


Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві;


перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного

соціального страхування громадян від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання.


2. Внести до Порядку проведення витрат на поховання у разі

смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або

професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 826 ( 826-2001-п )

(Офіційний вісник України, 2001 р., N 29, ст. 1313), такі зміни:


1) пункт 2 викласти у такій редакції:


"2. Витрати на поховання провадяться у разі смерті

потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий

випадок державного соціального страхування громадян від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких

визначено Кабінетом Міністрів України";


2) пункти 3 і 4 виключити.


3. Визнати такими, що втратили чинність:


постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р.

N 1094 ( 1094-2001-п ) "Деякі питання розслідування та обліку

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1625);


постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р.

N 1363 ( 1363-2002-п ) "Про внесення зміни до Положення про

порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник

України, 2002 р., N 38, ст. 1773);


пункт 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

4 вересня 2003 р. N 1402 ( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник

України, 2003 р., N 37, ст. 1981).


4. Міністерству охорони здоров'я разом з іншими

заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити

і затвердити до 1 жовтня 2004 року:


Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості;


Порядок складення та вимоги до санітарно-гігієнічних

характеристик умов праці.


5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

привести до 1 жовтня 2004 р. власні нормативно-правові акти у

відповідність із цією постановою.


6. Надати право роз'яснювати вимоги Порядку розслідування та

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

на виробництві:


Державному комітету з нагляду за охороною праці - щодо

розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на

виробництві;


Міністерству охорони здоров'я - щодо розслідування та ведення

обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь.


7. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2004 року.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. N 1112


ПОРЯДОК

розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

^ НПАОП 0.00-6.02-04


Загальні питання


1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і

аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях

незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в

їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у

фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства

використовують найману працю (далі - підприємство), а також тих,

що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за

умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання (далі - особи, які забезпечують себе роботою

самостійно).


2. Дія цього Порядку поширюється на:


власників підприємств або уповноважені ними органи (далі -

роботодавці);


осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які

відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір

(контракт) або фактично були допущені до роботи в інтересах

підприємства (далі - працівники), а також на осіб, які

забезпечують себе роботою самостійно.


3. Розслідування нещасних випадків та професійних

захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у

відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо

інше не передбачено міжнародними договорами України.


4. Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та

ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що

сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю

працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах

(підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях,

що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Мінтрансзв'язку,

СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації

Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання

покарань, МНС. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }


Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців та

інших осіб, які проходять військову службу в зазначених частинах

чи на підприємствах згідно із статутами військової служби.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726

( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }


5. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,

слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами,

докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під

час виробничого навчання, практики на виділеній дільниці

підприємства під керівництвом уповноважених представників

навчального закладу, визначається МОН за погодженням з

Держнаглядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і

виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд).


6. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних

випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу

чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому

транспортному засобі, що не належить підприємству і не

використовувався в інтересах підприємства, здійснюється згідно з

Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого

характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від

22 березня 2001 р. N 270 ( 270-2001-п ).


Розслідування та облік нещасних випадків


7. Розслідування проводиться у разі раптового погіршення

стану здоров'я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою

самостійно, одержання ними поранення, травми, у тому числі

внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого

професійного захворювання і гострого професійного та інших

отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі

утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим

випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії,

пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо),

контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що

призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день

чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу)

роботу не менш як на один робочий день, у разі зникнення

працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у

разі смерті працівника на підприємстві (далі - нещасні випадки).


До гострих професійних захворювань і гострих професійних

отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом

небезпечних факторів, шкідливих речовин не більше ніж протягом

однієї робочої зміни.


Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних

речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним

фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем

людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергійні

захворювання.


Гострі професійні отруєння спричиняються в основному

шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.


8. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який

його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні

негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу

уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання

необхідної допомоги потерпілому.


У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник

робіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний:


терміново організувати подання першої медичної допомоги

потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до

лікувально-профілактичного закладу;


повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника

первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або

уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці,

якщо потерпілий не є членом профспілки;


зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із

спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на

робочому місці та устатковання у такому стані, в якому вони були

на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю

інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а

також вжити заходів до недопущення подібних випадків.


9. Лікувально-профілактичний заклад повинен про кожне

звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на

виробництві без направлення підприємства передати протягом доби з

використанням засобів зв'язку екстрене повідомлення за формою

згідно з додатком 1:


підприємству, де працює потерпілий;


робочому органу виконавчої дирекції Фонду за

місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за

місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе

роботою самостійно;


установі (закладу) державної санітарно-епідеміологічної

служби (далі - установа державної санітарно-епідеміологічної

служби), які обслуговують підприємство, де працює потерпілий, або

такій установі за місцем настання нещасного випадку з особою, яка

забезпечує себе роботою самостійно, - у разі виявлення гострого

професійного захворювання (отруєння).


10. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок

(крім випадків, передбачених пунктом 41 цього Порядку),

зобов'язаний негайно:


1) повідомити з використанням засобів зв'язку про нещасний

випадок:


робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням

підприємства за встановленою Фондом формою;


підприємство, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є

працівником іншого підприємства;


органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням

підприємства - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок

пожежі;


установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка

обслуговує підприємство, - у разі виявлення гострого професійного

захворювання (отруєння);


2) утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку

(далі - комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати

розслідування.


11. До складу комісії включаються керівник (спеціаліст)

служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем

покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці

(голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства,

на якому стався нещасний випадок, представник робочого органу

виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства (за

згодою), представник первинної організації профспілки, членом якої

є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з

питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші

особи.


У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у

тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії

обов'язково включається представник робочого органу Фонду за

місцезнаходженням підприємства.


До складу комісії не може включатися керівник робіт, який

безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці,

де стався нещасний випадок.


У разі виявлення гострого професійного захворювання

(отруєння) до складу комісії включається також представник

установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка

обслуговує підприємство, та робочого органу виконавчої дирекції

Фонду за місцезнаходженням підприємства.


На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу

комісії включається представник роботодавця.


На суднах морського, річкового та рибопромислового флоту під

час плавання або перебування в іноземних портах комісія

утворюється капітаном, про що повідомляється власник судна.


Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не

включається до складу комісії, але має право брати участь у її

засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів

розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати

відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій

формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та

одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення

розслідування.


Члени комісії мають право одержувати письмові та усні

пояснення від роботодавця, посадових осіб та інших працівників

підприємства, а також проводити опитування потерпілих та свідків

нещасного випадку.


12. У разі коли нещасний випадок стався з особою, яка

забезпечує себе роботою самостійно (крім випадків, передбачених

пунктом 41 цього Порядку), розслідування організовує робочий орган

виконавчої дирекції Фонду за місцем настання нещасного випадку,

для чого утворює наказом комісію у складі не менше ніж три особи.


До складу комісії включаються представники робочого органу

виконавчої дирекції Фонду (голова комісії) за місцем настання

нещасного випадку, райдержадміністрації - у разі настання

нещасного випадку у місті районного значення чи районі мм. Києва і

Севастополя, або облдержадміністрації - у разі настання нещасного

випадку у місті обласного значення (далі - місцева

держадміністрація), первинної організації профспілки, членом якої

є потерпілий, потерпілий або особа, яка представляє його інтереси.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) до складу

комісії також включається представник установи державної

санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного

випадку.


13. Комісія зобов'язана протягом трьох діб:


обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення

потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та

причетних до нього осіб;


визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам

законодавства про охорону праці;


з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;


визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;


установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства

про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним

нещасним випадкам;


скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5

згідно з додатком 2 у трьох примірниках (далі - акт форми Н-5), а

також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за

формою Н-1 згідно з додатком 3 у шести примірниках (далі - акт

форми Н-1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний

з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з

виробництвом, за формою НПВ згідно з додатком 4, якщо цей нещасний

випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом (далі - акт

форми НПВ), і передати їх на затвердження роботодавцю;


у разі виявлення гострого професійного захворювання

(отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1

скласти також у чотирьох примірниках карту обліку професійного

захворювання (отруєння) за формою П-5 згідно з додатком 5 (далі -

карта форми П-5).


Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються

головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом

зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку,

яка додається до акта форми Н-5 і є його невід'ємною частиною, про

що робиться запис в акті форми Н-5.


У випадках, зазначених у пункті 35 цього Порядку, або у разі

виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень,

експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин

нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за

погодженням з територіальним органом Держнаглядохоронпраці за

місцезнаходженням підприємства, але не більше ніж на місяць, про

що роботодавець видає наказ.


14. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що

сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у

тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:


перебування на робочому місці, на території підприємства або

в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з

моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який

повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього

трудового розпорядку підприємства, у тому числі протягом робочого

та надурочного часу, або виконання завдань роботодавця в неробочий

час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;


підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення

роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також

виконання заходів особистої гігієни, пересування по території

підприємства перед початком роботи і після її закінчення;


проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що

належить підприємству, або на іншому транспортному засобі,

наданому роботодавцем;


використання власного транспортного засобу в інтересах

підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в

установленому роботодавцем порядку;


виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює

потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов'язків

працівника (подання необхідної допомоги іншому працівникові, дій

щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна

підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням

роботодавця);


ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації

техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і

транспортних засобах, що використовуються підприємством;


подання необхідної допомоги або рятування людей, виконання

дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України на 2012 рік та основних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2013 І 2014 роки: постанова Кабінету...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України на 2012 рік та основних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2013 І 2014 роки: постанова Кабінету...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconНаука України Поточний інформаційний список
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconНаука України Поточний інформаційний список
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconПостанова кабінету міністрів України (від 9 серпня 2001 р. №980, м. Київ) Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (Із змінами, внесеними згідно з Постановою км №882 від 12. 07. 2004)
У назві І тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках І формах числа замінено словами "академічна стипендія" у відповідному...
Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи