Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються icon

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Скачати 373.67 Kb.
НазваПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Дата02.10.2012
Розмір373.67 Kb.
ТипЗакон


                                                          


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


01.02.2006 N 71


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2006 р.

за N 111/11985


Про затвердження Умов

прийому до вищих навчальних

закладів України


На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )

Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів

України, що додаються.


2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

освіти і науки України від 18.03.2005 N 164 ( z0321-05 ) "Про

затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України",

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2005 за

N 321/10601.


3. Адміністративно - господарському департаменту (Ханюк В.А.)

у встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Степка М.Ф.


Міністр С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

01.02.2006 N 71


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2006 р.

за N 111/11985


УМОВИ

прийому до вищих навчальних

закладів України


Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів

незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані

за I-IV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг

з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями),

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня

1997 року N 507 ( 507-97-п ) "Про перелік напрямів та

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих

навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними

рівнями".


Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх

державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі,

раси, національності, соціального і майнового стану, роду та

характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій,

ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця

проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на

конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних

рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності за

кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо

вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин

здобуває вперше.


Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість

виконувати службові та посадові обов'язки за отриманою раніше

кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту

за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.


Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на

конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми

власності закладу освіти та джерел фінансування навчання.


1. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни

України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають

на території України на законних підставах, мають відповідний

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання

здобути вищу освіту.


2. Прийом до вищих навчальних закладів I рівня акредитації

(технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) здійснюється

для підготовки фахівців за спеціальностями

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Прийом до вищих навчальних закладів II рівня акредитації

(коледжів та прирівняних до них закладів) здійснюється для

підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом до вищих навчальних закладів III рівня акредитації

(університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних

до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за напрямами

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Прийом до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації

здійснюється для підготовки фахівців за напрямами

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями

освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма

освітньо-кваліфікаційними рівнями визначаються стандартами вищої

освіти.


3. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс

навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами молодших

спеціалістів, бакалаврів допускаються особи, які мають документ

державного зразка про повну загальну середню освіту.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів

спеціаліста та магістра медичного і ветеринарно-медичного

спрямувань може здійснюватися також на основі повної загальної

середньої освіти.

Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути

зараховані на перший курс вищих навчальних закладів I-II рівнів

акредитації для навчання за освітньо-професійними програмами

підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної

загальної середньої освіти.

Вищі навчальні заклади мають право зараховувати осіб, які

мають освітньо-кваліфікаційний рівень - кваліфікований робітник,

на місця державного замовлення для навчання за скороченими

програмами підготовки фахівців спеціальностей

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови

обрання ним напряму підготовки, що відповідає здобутому

освітньо-кваліфікаційному рівню.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів

спеціаліста, магістра здійснюється на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися також на

основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації мають право

зараховувати на конкурсній основі на місця державного замовлення

на перший курс осіб, які здобули вищу освіту

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зокрема для

продовження навчання із скороченим терміном підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на

відповідний напрям підготовки.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні

підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку

громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження

військової служби за контрактом, мають право зараховувати тільки

на перший курс осіб, які відповідають установленим вимогам

проходження військової служби.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні

підрозділи вищих навчальних закладів мають право зараховувати на

навчання без відриву від служби військовослужбовців військової

служби за контрактом, які бездоганно прослужили у Збройних Силах

не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення

для підготовки фахівців за напрямами підготовки

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються

щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та

Міністерства оборони України.


4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється

згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб

без громадянства" ( 3929-12 ), постановами Кабінету Міністрів

України від 26.02.93 N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних

громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 N 1238

( 1238-98-п ) "Про затвердження Положення про прийом іноземців та

осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів",

Указом Президента України від 25.03.94 N 112 ( 112/94 ) "Про

заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України

з суміжними прикордонними областями Російської Федерації".

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними

зобов'язаннями України, зараховуються на навчання на підставі

направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів

державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на

навчання від офіційно зареєстрованих українських

національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних

закладів України за напрямами підготовки "педагогічна освіта" -

спеціальність "педагогіка і методика середньої освіти"

("українська мова і література", "історія", "образотворче

мистецтво", "музична педагогіка і виховання" тощо), "філологія" -

спеціальності "українська мова і література", "філологія" та

напрямами підготовки (спеціальностями) "мистецтво", "історія",

"журналістика", "соціальні науки" користуються такими самими

правами, що й громадяни України, у тому числі при вступі на

навчання за державним замовленням.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності)

іноземці українського походження, які отримали направлення на

навчання від офіційно зареєстрованих українських

національно-культурних товариств, користуються такими самими

правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками

міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне

випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як

профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки

(спеціальність).


5. Прийом до вищих навчальних закладів на всі

освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста,

бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом на

підставі результатів вступних випробувань.

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588

( z0925-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

19.12.2000 за N 925/5146, на базі вищих навчальних закладів може

проводитись державна підсумкова атестація випускників навчальних

закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної

загальної середньої освіти, результати якої на бажання вступника

можуть бути зараховані як вступні випробування до вищого

навчального закладу.


6. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних

закладах здійснюється:

- за рахунок видатків Державного бюджету України,

республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих

бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс навчання за

освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра,

а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-професійними

програмами спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного

бюджету визначаються щорічно міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади України, у підпорядкуванні яких

перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків

Державного бюджету.

Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за

рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за

результатами вступних випробувань відповідно до встановленої

вищому навчальному закладу квоти за заявою вступника, що подається

до приймальної комісії.


7. З метою сприяння державним і комунальним органам у

підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення

соціально-економічних проблем регіонів, при вступі до вищих

навчальних закладів організовується цільовий прийом:

- відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), особи з числа потерпілих

від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях

радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з

планом цільової підготовки або договорами з підприємствами,

зараховуються поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на

вступних випробуваннях;

- на виконання постанови Кабінету Міністрів України від

29.06.99 N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи

в сільській місцевості" (із змінами) міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні

заклади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на

поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних

закладів.

Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу

підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна

перевищувати 25% (50% - у вищих навчальних закладах залізничного

транспорту та педагогічних, 75% - у сільськогосподарських) з

кожного напряму підготовки (спеціальності).


8. Організацію прийому до вищого навчального закладу здійснює

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника

вищого навчального закладу, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну

комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

Для організації вступних випробувань на перший курс навчання

за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого

спеціаліста, бакалавра створюються предметні екзаменаційні комісії

вищого навчального закладу. Для конкурсного відбору вступників

приймальні комісії також приймають сертифікати центрів тестування

з результатами незалежного оцінювання навчальних досягнень

випускників навчальних закладів системи загальної середньої

освіти.

Для проведення вступних випробувань на навчання за

освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та

магістра створюються атестаційні комісії. Склад предметних

екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником

вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії,

предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних

підрозділів вищого навчального закладу з питань організації

прийому визначаються керівником вищого навчального закладу

відповідно до Положення про приймальну комісію.

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом

вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої

діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями

і зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з

ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з

акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

Вищий навчальний заклад зобов'язаний забезпечити дотримання

прав громадян на освіту, установлених законодавством України,

гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об'єктивність

оцінки можливостей і здібностей вступників.


9. Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства

України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до

початку прийому документів розробляє власні правила прийому на

навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної

комісії, після чого примірник правил у триденний термін

надсилається до Міністерства освіти і науки України та інших

центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням.

Правила прийому до вищих військових навчальних закладів та

(або) розділи правил прийому до військових навчальних підрозділів

вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян на посади осіб

офіцерського складу для проходження військової служби за

контрактом розробляються приймальною комісією, узгоджуються з

Міністерством оборони України.

Розділи правил прийому, що стосуються іноземців,

розробляються відповідно до Положення про прийом іноземців та осіб

без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998

N 1238 ( 1238-98-п ).

У правилах прийому до вищого навчального закладу

обумовлюються:

- перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими

вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до

наявної ліцензії,

у тому числі:

а) кількість місць для прийому на перший курс відповідно до

затверджених обсягів підготовки за державним замовленням, зокрема

кількість місць, що виділені для цільового прийому, за напрямами

підготовки (спеціальностями);

б) кількість місць для прийому на перший курс за кожним

напрямом підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на

договірній основі;

- перелік вступних випробувань за напрямами підготовки

(спеціальностями), форми їх проведення, система оцінювання знань,

у тому числі форма проведення вступних випробувань вступників, які

мають право на зарахування до вищого навчального закладу за

результатами особливих умов конкурсу. Перелік вступних випробувань

затверджує приймальна комісія. Вступні випробування встановлюються

з числа загальноосвітніх предметів, крім випробувань за фахом у

вищих навчальних закладах, що готують спеціалістів з мистецтва,

культури і фізичної культури;

- порядок організації конкурсу на місця державного замовлення

на відповідну форму навчання (за спеціальностями або групами

спеціальностей, за напрямами підготовки, за факультетами або вищим

навчальним закладом у цілому за умови відповідності вступних

випробувань) та порядок зарахування вступників, які мають

однаковий конкурсний бал;

- порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на

базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів -

кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр;

- порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих

іноземцями;

- порядок зарахування результатів державної підсумкової

атестації для випускників навчальних закладів системи загальної

середньої освіти, що співпрацюють з вищим навчальним закладом у

складі навчальних, навчально-науково-виробничих комплексів або на

підставі угод з ними, за умови проведення такої атестації

приймальною комісією вищого навчального закладу;

- порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних

випробувань;

- порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до

вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для

галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного

відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних

установах;

- порядок проходження обов'язкового випробування з іноземної

мови, психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної

підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та

до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що

здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу

для проходження військової служби за контрактом;

- порядок прийому на навчання за освітньо-професійними

програмами спеціаліста та магістра, який повинен враховувати, що:

а) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавра за відповідним напрямом підготовки в поточному

навчальному році в даному вищому навчальному закладі, незалежно

від джерел фінансування та форм здобуття освіти, мають право брати

участь у загальному конкурсі на підставі оцінок із додатка до

диплома бакалавра. У разі отримання рекомендації на навчання за

освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра, такі

особи зараховуються на навчання за цими програмами;

б) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавра за відповідним напрямом підготовки в даному вищому

навчальному закладі в попередні роки або в іншому вищому

навчальному закладі, беруть участь у загальному конкурсі за

результатами фахових вступних випробувань. У разі отримання

рекомендації на навчання за освітньо-професійними програмами

спеціаліста або магістра такі особи зараховуються для подальшого

навчання за цими програмами.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною

ліцензією і сертифікатом про акредитацію вищого навчального

закладу за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) фіксується

в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.


10. Строки прийому документів, проведення вступних

випробувань та зарахування визначаються правилами прийому до

вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.

Прийом документів на перший курс навчання за

освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста,

бакалавра денної форми навчання закінчується:

20 червня - у вищих військових навчальних закладах та

військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які

здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу

для проходження військової служби за контрактом;

8 липня - у вищих навчальних закладах, яким надано статус

національних;

15 липня - в інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів

акредитації;

22 липня - у вищих навчальних закладах I-II рівнів

акредитації.

Вступні випробування на перший курс навчання за

освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста,

бакалавра денної форми навчання проводяться:

з 1 липня - у вищих військових навчальних закладах та

військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які

здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу

для проходження військової служби за контрактом;

з 9 липня - у вищих навчальних закладах, яким надано статус

національних;

з 16 липня - в інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів

акредитації;

з 23 липня - у вищих навчальних закладах I-II рівнів

акредитації.

Зарахування на перший курс навчання за освітньо-професійними

програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра денної

форми навчання проводиться:

до вищих військових навчальних закладів та військових

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють

підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для

проходження військової служби за контрактом, - не пізніше

16 липня;

до вищих навчальних закладів, яким надано статус

національних, - не пізніше 1 серпня;

до інших вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

- не пізніше 5 серпня;

до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - не

пізніше 10 серпня.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та

зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами

спеціаліста та магістра проводиться до 5 серпня.

Прийом документів та проведення вступних випробувань на

місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних

осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії.

Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань

на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне,

дистанційне, екстернат), а також на напрями підготовки

(спеціальності) "мистецтво", "архітектура" встановлює вищий

навчальний заклад. Зарахування проводиться не пізніше 10 днів

після закінчення вступних випробувань.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про

організацію екстернату у вищих навчальних закладах України,

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95

N 340 ( z0001-96 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

03.01.96 за N 1/1026.


11. Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого

навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки

(спеціальність - у разі вступу на спеціальності медичного та

ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами

молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела

фінансування навчання.

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання

вступити до вищих військових навчальних закладів та військових

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють

підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для

проходження військової служби за контрактом, для оформлення

особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного

(міського) військового комісаріату за місцем проживання в період з

1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт по

команді з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню

освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або

документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором

оригінал або його завірену ксерокопію ;

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену

копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання

якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних

випробувань, визначених приймальною комісією вищого навчального

закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником

напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним

бажанням (оригінал або завірену копію).

Усі ксерокопії завіряються за оригіналом вищим навчальним

закладом, до якого вона подається, або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не

мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до

призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал

сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою

086-У (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на

пільги, встановлені законодавством України або викликані

обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними

напрямами підготовки (спеціальностями), установленими

нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання

документів.


12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до

декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів

підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у

п'ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку

осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним

замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових

кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освіту,

медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної

комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії

структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони

вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома

освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або

спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах)

оригінал документа про освіту державного зразка зберігається у

вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного

бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів

протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за кошти фізичних або

юридичних осіб вступник має право подати за призначенням завірену

ксерокопію документа про освіту державного зразка.

Копія документа про освіту зберігається у вищому навчальному

закладі, у якому студент навчається за кошти фізичних або

юридичних осіб протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до

приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освіту,

медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання

якості освіти, утрачають право на участь в конкурсі щодо

зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на

навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.


13. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на

підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах

цільового прийому згідно з установленими квотами, додають

направлення, видане відповідними органами управління Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій (для закладів I-II

рівнів акредитації - відповідними органами управління районних

державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими

центральними органами виконавчої влади, підприємствами,

організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними

закладами відповідно до Закону України "Про статус і соціальний

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи" ( 796-12 ).


14. Вступні випробування проводяться з метою визначення

можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні

програми.

Під час вступу на перший курс вступники, які атестовані з

української мови, складають обов'язкове вступне випробування з

цієї дисципліни. Форму випробування визначає вищий навчальний

заклад. За власним вибором вступник може подати сертифікат

Українського центру оцінювання якості освіти з української мови.

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови,

приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і

науково-педагогічних кадрів установлює конкурсне вступне

випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про

освіту.

Вступники до вищих військових навчальних закладів та

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які

здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу

для проходження військової служби за контрактом, обов'язково

складають вступне випробування з іноземної мови, проходять

психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки.


15. У правилах прийому до вищого навчального закладу

незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки

(спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в

конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда,

попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання,

олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть

установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у

навчанні:

- випускників старшої школи (повна загальна середня освіта),

нагороджених золотою (срібною) медаллю;

- випускників старшої школи, нагороджених похвальною грамотою

"За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони

вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких

профільними є вступні випробування з цих предметів;

- випускників основної школи, які мають свідоцтво про базову

загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на

основі базової загальної середньої освіти);

- випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів

акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які

отримали дипломи з відзнакою;

- призерів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт

учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і

спеціальних дисциплін та призерів III етапу Всеукраїнських

конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів

професійно-технічних навчальних закладів;

- переможців II туру Всеукраїнського конкурсу творчих

учнівських робіт "Вчитель - моє покликання" при вступі на

спеціальності напряму "педагогічна освіта";

- випускників системи довузівської підготовки вищого

навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів,

училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв

і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних

комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними

відповідні угоди, якщо в документі про освіту випускників - оцінки

тільки достатнього та високого рівня ("7" - "12" балів для

випускників навчальних закладів системи загальної середньої

освіти).

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною

комісією вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 40%

від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому

навчальному закладу.


16. Кількість і перелік вступних випробувань визначаються

правилами прийому до вищого навчального закладу (при вступі на

перший курс вступне випробування з української мови обов'язкове).

Усі вступні випробування при прийомі на перший курс

проводяться на основі програм вступних випробувань із

загальноосвітніх предметів і відповідають програмам

загальноосвітніх навчальних закладів. Програми творчих конкурсів

та випробувань, у яких відсутні загальноосвітні шкільні програми,

розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються

міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у

підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніш як за 3

місяці до початку прийому документів. Забороняється вводити до

вступних випробувань питання, що виходять за рамки зазначених

програм.

Вступні випробування на перший курс (крім випробувань для

вступників на основі базової загальної середньої освіти)

обов'язково проводяться в письмовій формі за тестовими

технологіями. Для вступу на окремі напрями підготовки або

спеціальності (мистецтво, архітектура, фізичне виховання тощо)

можуть проводитись специфічні форми вступних випробувань -

прослуховування, перегляд або інші, обумовлені вищим навчальним

закладом.

Не допускається встановлення різних вступних випробувань та

критеріїв оцінювання вступних робіт при вступі на один і той самий

напрям підготовки (спеціальність) залежно від джерел фінансування

навчання.

Як результати вступних випробувань зараховуються результати

зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних

закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені

сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.

Сертифікати з оцінками 1-3 бали (за 12-бальною шкалою оцінювання

знань) вищими навчальними закладами не приймаються.

Допуск до участі в конкурсі осіб, які складали вступні

випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому

факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою

навчання або джерелом фінансування, дозволяється рішенням

приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності

вступних випробувань.

При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними

рівнями спеціаліст, магістр, а також при прийомі на навчання за

скороченими термінами підготовки (за скороченими програмами

навчання) програми фахових вступних випробувань визначає вищий

навчальний заклад.


17. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні

випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання

яких було оцінено балами нижче середнього рівня (1-3 бали за

12-бальною шкалою), та ті, які забрали документи після початку

вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях

і в конкурсі не допускаються.


18. Зараховуються до вищого навчального закладу без вступних

випробувань:

- учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають

на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є

вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками

вищезгаданих олімпіад;

- призери (особи, нагороджені дипломами III ступенів)

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за

умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності),

для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого

вони були учасниками вищезгаданих олімпіад. Якщо число поданих

заяв від призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність)

перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому

навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність),

зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись

відповідно до пункту 15 цих Умов;

- призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності

медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-II рівнів

акредитації при вступі до вищих медичних (фармацевтичних)

навчальних закладів IV рівня акредитації.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям III-IV етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів

фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук

України дозволяється зараховувати як профільні такі навчальні

предмети:

інформатика та обчислювальна техніка - при вступі на напрями

"прикладна математика", "комп'ютерні науки", "комп'ютерна

інженерія", "педагогічна освіта" (спеціальність - "педагогіка і

методика середньої освіти" - "математика");

трудове навчання - при вступі на напрям "педагогічна освіта"

(спеціальність "трудове навчання");

основи економіки - при вступі на напрям підготовки

"економіка";

екологія - при вступі на напрями підготовки "екологія",

"біологія", "хімія".

Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих

осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони

визначені вищими навчальними закладами.


19. За наслідками співбесіди зараховуються до вищого

навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб

затверджує голова приймальної комісії.


20. Дія пунктів 15, 18 стосовно учасників, призерів та

переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється

відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад,

що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час

проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному

році в 11, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах

професійно-технічних навчальних закладів - при вступі до вищих

навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або

в 9-х класах - при вступі до вищих навчальних закладів на основі

базової загальної середньої освіти.


21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними

програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних

рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста)

відповідного напряму для навчання за скороченими програмами

підготовки, приймаються на перший або старші курси. При прийомі

зазначеної категорії вступників на старші курси вищий навчальний

заклад проводить фахові вступні випробування.


22. Поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче

середнього рівня (4-12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання

знань) зараховуються:

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( 796-12 ) надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на

вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими

спеціальностями;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших

військових формувань, працівників правоохоронних органів, які

загинули під час виконання службових обов'язків.


23. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального

захисту населення приймальна комісія розглядає питання про

можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне

замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем

проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний

заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання

екстерном.


24. Особи, які успішно витримали вступні випробування (подали

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти),

зараховуються до вищого навчального закладу за конкурсом

відповідно до кількості набраних балів, якщо інше не передбачене

законодавством України. При цьому особи, які подали до приймальної

комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти,

беруть участь у конкурсі з оцінками (кількістю балів), зазначеними

в сертифікаті з кожного предмета, визначеного приймальною

комісією, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником

напрям підготовки (спеціальність).

Шкала переведення балів, зазначених у сертифікатах

Українського центру оцінювання якості освіти, в оцінки вступних

випробувань вищого навчального закладу повинна бути узгоджена з

Українським центром оцінювання якості освіти або його регіональним

підрозділом.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих

навчальних закладів мають :

- особи, яким Законом України "Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) надане таке право;

- особи, яким надане таке право відповідно до Указу

Президента України від 21.02.2002 N 157 ( 157/2002 ) "Про

додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни,

їх правового і соціального захисту, поліпшення

військово-патріотичного виховання молоді".


25. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом

зараховуються на перший курс:


- на цільові місця особи, які мають цільове направлення

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1159

( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в сільській

місцевості" (із змінами);

- на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом

Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони

України, до вищих військових навчальних закладів та військових

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють

підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для

проходження військової служби за контрактом, випускники поточного

року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою

військово-фізичною підготовкою.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим

конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


26. За наявності вакантних місць приймальна комісія вищого

навчального закладу відповідного рівня акредитації має право

допускати до участі в конкурсі щодо зарахування осіб, які пройшли

вступні випробування з оцінками не нижче середнього рівня в іншому

вищому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних

випробувань.


27. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає

апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок

роботи якої затверджується наказом його керівника.


28. Особи, які без поважних причин не приступили до занять

протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого

навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися

додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали

вступні випробування в цьому чи іншому вищому навчальному закладі

відповідного рівня акредитації.


29. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних

закладів, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається

акт. Якщо вступник рекомендований до зарахування до іншого

навчального закладу, то його вступні роботи надсилаються до цього

вищого навчального закладу за відповідним запитом.


30. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального

закладу, розв'язуються приймальною комісією. Інформація про

правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні

своєчасно доводитися до відома вступників.


Директор департаменту

вищої освіти Я.Я.Болюбаш

Схожі:

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
З питань зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів та організації навчального процесу
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
З питань зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів та організації навчального процесу
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" наказу ю
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від...
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, що додаються
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи