Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Скачати 426.42 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Сторінка1/3
Дата18.03.2013
Розмір426.42 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»


Спеціальність: 7.03050401 Економіка підприємства


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 – “Економіка та підприємництво”.

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

 • економіка підприємства;

 • стратегія підприємства;

 • промисловий маркетинг;

 • проектний аналіз;

 • потенціал і розвиток підприємства.


Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм розроблених викладачами ЕкФ : проф. каф. ЕіМ, д.т.н. Євдокимов Ф.І. (економіка підприємства), доц. каф. ЕіМ, к.е.н. Булах І.В. (стратегія підприємства), проф. каф. ЕіМ, к.т.н. Кучер А.Т. (промисловий маркетинг), проф. каф. ЕіМ, к.т.н. Лисяков В.П. (проектний аналіз); доц. каф. ЕіМ, к.т.н. Ляхов О.В. (потенціал і розвиток підприємства). Протокол засідання кафедри економіки і маркетингу від «21» листопада 2012р. №4.


^

2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ2.1 Економіка підприємства


2.1.1 Підприємництво як суб'єкт господарювання. Основи підприємницької діяльності.

Предмет, об’єкт, мета і задачі курсу.

Національна економіка країни, її склад, у тому числі промисловості. Роль промисловості України у вирішенні актуальних соціально – економічних задач країни. Підприємство – основний господарський суб’єкт, його характерні риси.

Форми суспільної організації виробництва та оцінка їх рівня на прикладі різних виробничих одиниць.

Договірні взаємини й партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності.

Міжнародна підприємницька діяльність.

Підприємство як об’єкт купівлі – продажу.

Поняття соціальної відповідальності підприємства.

Література: [1,с. 5-24; 5, с. 10-42].


^ 2.2.2 Управління підприємством.

Поняття «управління підприємством».

Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств. Організаційні структури управління підприємствами. Вищі органи державного управління підприємствами й організаціями.

Самоуправління підприємством, управління з боку держави, стратегії розвитку підприємства.

Література: [ 1,с. 50-66; 5, с. 68-84].


^ 2.2.3 Капітал і виробничі фонди. Нематеріальні ресурси й активи.

Склад економічних ресурсів підприємства.

Поняття про основні фонди, виробничі і невиробничі.

Поняття і види нематеріальних ресурсів і активів.

Класифікація і структура основних фондів.

Натуральна і вартісна оцінки основних фондів. Знос основних фондів. Амортизація основних фондів: сутність і методи визначення (рівномірний, прискорений тощо).

Норми амортизації, потонні ставки. Призначення і порядок використання амортизаційного фонду.Показники стану та ефективність використання основних фондів, у тому числі обладнання. Шляхи поліпшення використання основних фондів. Поняття і методи визначення виробничої потужності підприємства.

Капітальне будівництво. Структура капітальних вкладень. Удосконалення капітального будівництво та підвищення ефективності капітальних вкладень.

Нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи. Оцінка вартості й амортизація нематеріальних активів.

Література: [1, 70-107; 5, с. 116-170].


^ 2.2.4 Оборотні кошти.

Склад оборотних коштів. Класифікація і структура оборотних коштів.

Методи нормування оборотних коштів.

Кругообіг оборотних коштів. Показники оборотності і шляхи поліпшення використання оборотних коштів.

Сутність матеріально – технічного постачання на підприємстві та його організація. Різновиди оптової торгівлі засобами виробництва. Досвід роботи товарних бірж на Україні.

Література: [1, с. 123-150; 5, с. 171-179]


^ 2.2.5 Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці.

Склад і структура кадрів на підприємстві.

Планування кадрів на підприємстві: робітників, спеціалістів, керівників.

Сутність системи управління персоналом.

Продуктивність праці і значення її зростання. Засоби виміру і показники продуктивності праці. Види трудомісткості продукції. Резерви і чинники зростання продуктивності праці на підприємствах різних галузей промисловості.

Форми мотивації праці. Джерела доходів працівників. Заробітна плата: номінальна і реальна, основна і додаткова. Функції заробітної плати. Принципи раціональної організації заробітної плати. Системи регулювання заробітної плати: державна, договірні. Тарифна система оплати праці. Форми і системи оплати праці робітників, спеціалістів, керівників, службовців.

Безтарифна система оплати праці. Контракт і колективний договір. Участь працівників у прибутках підприємства.

Література: [1, с. 162-183; 5, с. 86-115].


^ 2.2.6 Техніко-технологічна база виробництва. Організація виробництва.

Поняття технології, технологічної бази, організації виробництва.

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма відновлення технічної бази виробництва(діяльності). Формування й використання виробничої потужності підприємства.

Структура й принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва. Організація виробничого процесу в часі. Методи організації виробництва. Підготовка виробництва.

Література: [1, с. 30-45; 5, с. 255-309].


^ 2.2.7 Виробнича і соціальна інфраструктури. Регулювання, прогнозування та планування діяльності.

Поняття, види й значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства. Відтворення й розвиток інфраструктури.

Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Прогнозування розвитку підприємств. Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємства й бізнес-планування. Тактичне й оперативне планування.

Література: [1, с. 252-277; 5, с. 310-368].


^ 2.2.8 Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.

Термінологія продукції як продукту праці в різних галузях виробництва. Класифікація продукції підприємства за різними ознаками: за ступенем готовності, роллю в процесі суспільного відтворювання тощо.

Натуральні і вартісні вимірники обсягу продукції.

Поняття якості продукції та методи виміру її рівня.

Поняття конкурентоспроможності продукції та методи її оцінки. Значення та основні шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на підприємстві.

Література: [1, с. 286-299; 5, с. 369-423].


^ 2.2.9 Витрати і ціни на продукцію.

Витрати виробництва як економічна категорія. Показники витрат виробництва (собівартості продукції) при повному і неповному обліку витрат.

Класифікація витрат за різними ознаками: однорідністю, місцем походження тощо.

Групування витрат за економічними елементами і за калькуляційними статтями витрат. Кошторис витрат на виробництво і калькуляція одиниці виробу. Залежність витрат від масштабів виробництва.

Значення, основні напрями та чинники зниження собівартості продукції в промисловості, особливо зниження енергомісткості продукції.

Поняття управління витратами, у тому числі за системами «стандарт - костінг», «директ- костінг» та ін.

Сутність і функції ціни у ринкових умовах. Склад цінової політики підприємства. Класифікація діючих цін на Україні за ознаками: область дії, етап товарообігу, який обслуговується тощо. Призначення і порядок визначення оптових, відпускних, посередницьких, роздрібних цін.

Врахування умов ІНКОТЕРМС в цінах міжнародних стандартів.

Методи ціноутворення. Порядок встановлення ціни на підприємстві в ринкових умовах.

Література: [1, с. 306-352; 5, с. 462-496].


^ 2.2.10 Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності.

Сутність фінансів. Задачі і склад фінансової діяльності підприємства.

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Два способу розподілу доходів підприємства: на основі формування прибутку, на основі формування розрахункового доходу.

Сутність і функції прибутку. Види прибутків при повному методі обліку витрат: прибуток від реалізації, балансовий, чистий.

Механізм утворення та призначення показників прибутку при неповному обліку витрат: валового, від операційної діяльності, від звичайної до і після оподаткування, чистого прибутку.

Поняття і показники рентабельності продукції і діяльності підприємства.

Порядок і форма розрахунку між підприємствами: акцептна, акредитована, по заліку взаємних вимог, бартер тощо.

Види і значення взаємовідносин підприємства з банківською системою.

Поняття і види ефективності виробництва. Критерії і показники ефективності виробництва.

Система показників загальної оцінки фінансово – економічного стану підприємства. Коефіцієнти фінансової стійкості, платоспроможності, рентабельності капіталу.

Література: [1, с. 390-411; 5, с. 497-532].


^ 2.2.11 Інвестиційні ресурси. Інноваційні процеси.

Поняття «ефективності» взагалі, економічної ефективності окремих заходів на підприємстві. Склад економічних результатів (доходи, прибуток, економія ресурсів тощо) та витрат (одноразових та потокових) на реалізацію заходу, що розглядається. Сутність термінів «капітальні вкладення» та «інвестиція».

Абсолютна та порівняльна економічні ефективності капітальних вкладень: поняття, методи, показники і критерії оцінки.

Засоби врахування чинника часу в інвестиційних розрахунках – методи ЮНІДО (чистої сучасної вартості, ануїтету тощо).

Спрощені методи оцінки економічної ефективності капітальних вкладень (при ігноруванні чинника часу).

Сутність і основні напрями науково – технічного прогресу. Інноваційна діяльність підприємства. Основні положення методики оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Комерційна, бюджетна та національно – економічна ефективність проекту.

Література: [1, с. 194-235; 5, с. 180-327].


^ 2.2.12 Економічна безпека підприємства.

Поняття та цілі економічної безпеки підприємства.

Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації). Основні напрямки забезпечення економічної безпеки по окремим функціональним складовим. Служба безпеки фірми (підприємства, організації).

Структурні складові організаційного забезпечення економічної безпеки підприємства. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

Література: [1, с. 264-272; 5, с. 534-554].


^ 2.2.13 Реструктуризація і санація підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств.

Банкрутство підприємства: сутнісна характеристика, процедура та чинники запобігання.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організації). Практика здійснення й ефективність реструктуризації підприємств (організацій). Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання.

Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій).

Література: [5, с. 559-595].


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Экономика промышленного предприятия: учеб. пособие / Под ред. проф. Ф.И. Евдокимова, проф. Т.Б. Надтоки. – 2-е изд., перераб. и доп. - Донецк: "Друк-ИНФО", 2005. – 434 с.

 2. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Економіка підприємства" для студентів спеціальностей 7.050107 "Економіка підприємства" (гірнича промисловість, маркетинг підприємства), 7.050.106 "Облік і аудіт" // Укладачі Надтока Т.Б., Тарасьєва Л.В., Письменний О.А. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 28 с.

 3. Євдокимов Ф.І., Мізіна О.В. Письменний О.А. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів напряму підготовки: 6.030504 – Економіка підприємства – ЕГП, 6.030507 – Маркетинг – МПР денної та заочної форм навчання.– Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 37с.


ДОДАТКОВА

 1. Податковий кодекс України // http: zakon.rada.gov.ua /.- 2010.

 2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2001 (2003). – 528 с.

 3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА – М, 2001. – 520 с.

 4. Экономика предприятия. Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535 с.

 5. Хозяйственный кодекс Украины : по состоянию на 25 января 2007г. ─ Харьков : Одиссей, 2007 . ─ 256с.

 6. Надтока Т. Б., Письменний О.А. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (Для студентів спеціальності МП), - Донецьк, ДонНТУ, 2008. – 31 с.

 7. Тарасьєва А.В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (Для студентів спеціальності "Облік і аудіт". – Донецьк, ДонНТУ, 2005. – 29 с.


^ 2.2 Стратегія підприємства


2.2.1 Сутність стратегії підприємства та стратегічного плану. Поняття «стратегія». Множинність аспектів вживання категорії «стратегія». Визначення стратегії підприємства різними авторами. Фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії підприємства. Особливості стратегії, що відрізняють її від поточного планування та управління. Стратегічний план як інструмент реалізації стратегії підприємства. Структура стратегічного плану. Процес розробки стратегії підприємства. Основні підходи до формулювання стратегій. Фактори, які треба враховувати при ви­значенні стратегії. Етапи розробки стратегії.

Література: [1, с.34-76; 2, с. 233-239].


^ 2.2.2 Визначення місії підприємства. Суть і значення місії для підприємства. Бачення та філософія функціонування підприємства. Інформація, що міститься в офіційному викладенні місії. Правила вибору місії підприємства. Класифікація та ранжирування цілей підприємства. Поняття «цілі». Стратегічні, довгострокові та короткострокові цілі. Вісім галузей діяльності, в яких мають бути визначені цілі підприємства. Критерії ефективності цілей. «Дерево цілей» підприємства. Поняття «дерево цілей», принципи побудови «дерева цілей». Вимоги до «дерева цілей». Нормативні та фактичні «дерева цілей». Стратегічна прогалина. Сутність стратегічної прогалини. Напрями заповнення стратегічної прогалини. Основні етапи аналізу стратегічної прогалини.

Література: [1, с. 77-90; 2, с. 205-232; 3, с, 42-69].


^ 2.2.3 Зміна завдань управління підприємством. Трансформаційні процеси в економіці України. Підвищення мобільності зовнішніх чинників і посилення їх впливу на внутрішнє середовище підприємства. Зміст завдань управління організаціями в перехідних до ринку умовах. Необхідність переходу вітчизняних підприємств до стратегічного управління як реакція на зміни умов їх функціонування. Конкурентні переваги як головний чинник успішної діяльності підприємства. Базові моделі організацій. Поняття «організація» та «підприємство». Механістична модель організації. Модель організації як колектив людей. Організація як складна ієрархічна система. Підприємство як суспільна організація. Розвиток підприємств, перехід від «закритого» до «відкритого» типу організації. Модель підприємства як відкритої системи. Основні проблеми українських підприємств. Класифікація проблем. Технологія та загальні підходи до вирішення проблем. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів.


Література: [1, с. 91-104; 2. с. 172-204; 3, с.12-23].


^ 2.2.4 Сутність стратегічного аналізу. Мета і напрямки стратегічного аналізу. Етапи стратегічного аналізу з позиції виявлення критичних точок середовища. Сутність та основні характеристики середовища підприємства (зовнішнє середовище прямого та побічного впливу, внутрішнє середовище). Методи формування інформаційної бази щодо критичних точок середовища (сканування, моніторинг, прогнозування). Зовнішнє середовище підприємства побічного (непрямого) впливу. Фактори зовнішнього середовища побічного впливу: політичні, економічні, соціальні, правові та інші. Оцінка оточення підприємства за допомогою РЕSТ-аналізу. Оцінювання зовнішнього середовища прямого впливу. Модель «галузевої конкуренції» М. Портера. Характеристика основних елементів прямого впливу на підприємство. Стратегічні групи конкурентів.

Література: [1, с. 105-125; 2, с. 59-94; 3, с. 76-297].


^ 2.2.5 Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Потенціал підприємства, методичні підходи до його оцінки. Системний підхід до аналізу внутрішнього середовища. Стратегічний потенціал підприємства. Управлінський потенціал, його значення. Організаційна культура підприємства, її роль у процесі розробки та реалізації стратегічних рішень. Визначення конкурентоспроможності підприємства. Сутність категорії «конкурентоспроможність». Конкурентоспроможність підприємства і продукції. Відмінності даних понять. Матриця конкурентного профілю. SWОТ-аналіз. Основні етапи застосування SWОТ -аналізу. Загальні характеристики сильних та слабких сторін підприємства. Загальні зовнішні можливості та загрози, що використовуються у SWОТ-аналізі. Форми проведення SWОТ -аналізу.

Література: [1, с. 126-138; 2, с. 95-171].


^ 2.2.6 Стратегічний набір підприємства, його складові. Стратегічний набір як система стратегій різного тину. Вимоги до стратегічного набору. Обґрунтований стратегічний набір підприємства. Розробка стратегічного набору підприємства. Ієрархія стратегій. Загальні стратегії. Класифікація загальних стратегій підприємства (зростання, стабілізація, скорочення) та способів їх реалізації. Характеристика стратегій зростання. Стратегія виживання для підприємств України. Види стратегії скорочення. Комплексна стратегія. Зв'язок вибору стратегії з етапом життєвого циклу підприємства. Стратегії підтримки. Функціональні стратегії підприємства, їх типи. Ресурсні стратегії. Визначення зони стратегічних ресурсів. Продуктові стратегії. Ринкові та виробничі критерії вибору продуктових стратегій. Визначення стратегічної зони господарювання. Портфельно-орієнтований підхід. Концепція синергізму.

Література: [1, 145-157; 2, с. 240-415; 3, 33-41].


^ 2.2.7 Передумови впровадження стратегії диверсифікації і форми входження підприємства у нові галузі. Переваги і ризики вузькоспеціалізованих підприємств. Умови доцільності переходу підприємства до диверсифікації. Критерії щодо оцінки диверсифікації. Сутність поглинання вже існуючої фірми. Чинники доцільності створення нового підприємства в обраній галузі. Переваги та недоліки створення спільних підприємств для входження в галузь. Види диверсифікації. Диверсифікація у споріднені галузі. Стратегічна відповідність (ринкова, виробнича, управлінська). Основні шляхи профільної диверсифікації. Диверсифікація у неспоріднені галузі. Критерії вибору підприємства - кандидата для диверсифікації. Переваги та недоліки стратегії непрофільної диверсифікації.

Література: [1, с. 158-167; 2, с. 304-315].


^ 2.2.8 Стратегії зовнішнього розвитку. Можливості зростання підприємства у межах галузі. Стратегії горизонтальної та вертикальної інтеграції, умови їх застосування, переваги та недоліки. Використання стратегії диверсифікації як можливості зовнішнього зростання. Стратегії підприємства на зовнішніх ринках. Фактори, що впливають на стратегії виходу на зовнішні ринки. Характеристики, що властиві міжнародній діяльності. Типи міжнародних стратегій. Переваги та недоліки мультинаціональної стратегії.

Література: [1, с. 168-180; 3, с. 320-342].


^ 2.2.9 Сутність корпоративної стратегії, її особливості. Відмінності корпоративної стратегії від стратегії монопродуктового підприємства. Види управлінської діяльності на рівні корпорації. Основні чинники забезпечення корпоративної стратегії. Головні напрямки корпоративної стратегії. Множинність цілей корпорації. Види корпоративної стратегії. Основні стратегії диверсифікованого підприємства: згортання і ліквідації; реструктурування, відновлення та економії; багатонаціональної диверсифікації, комбіно­вані стратегії. [1, с. 181-188; 2, с. 240-27; 3, 172-178].

Матричні методи формування корпоративної стратегії. Матриця Boston-Consulting Group. Матриця General Electric. Матриця балансу «життєвих циклів» продуктів. Переваги та недоліки матричних моделей.

Література: [1, с. 189-195; 2, с. 279-298; 3, с. 179-205].


^ 2.2.10 Альтернативні стратегії зростання та скорочення. Загальні стратегії (інтенсивного, інтегрованого і диверсифікованого) зростання. Варіанти стратегії скорочення. Критерії оцінки стратегічних альтернатив. Метод адаптивного пошуку стратегій І. Ансоффа. Модель класифікації продукції та ринків залежно від ступеня невизначеності перспектив. Загальноконкурентні стратегії. Характеристика загальноконкурентних стратегій (лідирування за зниженням витрат, диференціація, фокусування, оптимальні витрати). Ризики застосування різних типів конкурентних стратегій.

Література: [1, 200-215; 2, с. 248-267].

  1   2   3

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні відомості
«бакалавр» з циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вимоги до систем електропостачання
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03050401, 03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ”
Назва дисципліни: ”Англійська мова” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи