Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу icon

Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
НазваПоложення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Дата12.06.2013
Розмір50.8 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«З а т в е р д ж у ю»

Проректор ДонНТУ

___________________Костенко В.І.

28 вересня 2005 р.


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про модульний контроль

в кредитно-модульній системі

організації навчального процесу

(дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на першому курсі спеціальностей Ш, М, БС, ТТР гірничо-геологічного факультету, спеціальностей ТМ, МВС, МЕХ механічного факультету, спеціальностей МЧМ, ОМТ, ТО, ПМ, МТ, ТП, ТЕС, ПТТ, МКМ фізико-металургійного факультету і на п’ятому курсі спеціальності УПЕП факультету економіки і менеджменту)  1. ^ Загальні положення


Модульний контроль (МК) є невід’ємною частиною кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основна його мета – підвищення якості вищої освіти за рахунок створення умов для систематичної планомірної роботи студента протягом усього семестру і надання можливості вивчення і контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальних дисциплін окремими частинами, які називаються „модуль”.

Модуль складається з одного чи декількох логічно завершених розділів дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів навчальних занять (лекцій, практичних і лабораторних занять, семінарів, СРС).

Модульний контроль проводиться у „модульні тижні” з дисциплін, з яких робочими навчальними планами передбачені семестрові екзамени. Під час модульних тижнів навчальні заняття не проводяться.

З дисциплін, формою контролю з яких є “залік”, впроваджуються модульна структура робочої навчальної програми. Атестація студентів з цих дисциплін (згідно з „Положенням про організацію і проведення поточних і семестрових контролей знань студентів у ДонНТУ”) проводиться під час навчальних занять.

Навчальний матеріал дисципліни, який планується для освоєння студентом в одному семестрі, поділяється на два модулі. Якщо дисципліна викладається протягом половини семестру, то навчальний матеріал цієї дисципліни складає один модуль і атестація студентів з цієї дисципліни проводиться за результатами одного модульного контролю.

Семестрова екзаменаційна оцінка виставляється за результатами модульних контролів.

Перелік дисциплін, з яких проводиться МК, зміст модулів, правила допуску і вимоги до виконання модульних робіт доводяться до відома студентів на початку семестру.


  1. ^ Організація модульного контролю


У кожному семестрі здійснюється два модульних контролю.

Модульні контролі проводиться у „модульні тижні”, під час яких навчальні заняття не проводяться.

Терміни проведення модульних контролів встановлюються графіком навчального процесу, який розробляється навчальним і навчально-методичним відділами на кожний навчальний рік.

Розклад проведення МК розробляється диспетчерською групою навчального відділу за поданням деканатів.

Для проведення МК лектор готує завдання, які разом із критеріями оцінки їх виконання повинні бути розглянуті і затверджені на засіданні кафедри та погоджені з навчально-методичною комісією відповідної спеціальності.

Критерії оцінки результатів виконання контрольних завдань із МК повинні доводитися до відома студентів перед проведенням МК.

Напередодні МК проводиться консультація студентів з питань, що виносяться на МК.

Протягом модульних тижнів кафедри повинні проводити консультації і забезпечити можливість відпрацювання студентами поточної заборгованості з дисциплін, з яких складається МК.


Допуск до МК.

До участі у модульному контролі МК1 допускаються всі студенти, незалежно від їх поточної успішності і відвідувань занять.

До участі у модульному контролі МК2 допускаються всі студенти, які не мають заборгованості з МК1.


  1. ^ Проведення модульного контролю


Модульний контроль проводиться з навчального матеріалу, який віднесено до відповідних модулів згідно з робочою навчальною програмою.

^ МК здійснюється тільки в письмовому вигляді.

Під час виконання завдання МК студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами та засобами, які дозволені кафедрою; студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, окрім дозволених. При порушенні студентом встановленого порядку проведення модульного контролю, він усувається від виконання завдання МК.


Результати складання МК доводяться до відома студентів не пізніше наступного робочого дня. У цей же термін результати МК надаються у деканат.


Студент має право звернутися до викладача для одержання пояснень щодо оцінки його модульної роботи. У випадку незгоди з оцінкою, студент має право звернутися до завідувача відповідної кафедри, який у присутності студента повинен розглянути апеляцію. В результаті апеляції оцінка залишається без змін або підвищується.


Відповіді студентів із завдань МК зберігаються викладачем до початку нового семестру.


Студент, який не з’явився на модульний контроль без поважних причин, вважається таким, що має академічну заборгованість, а у відомості йому виставляється позначка „не з’явився”.


У випадку незадовільної оцінки студент має право на повторне складання МК1: перший раз – лектору протягом календарного місяця, другий раз – комісії наприкінці семестру перед МК2. Відповідна кафедра має забезпечити можливість повторного складання МК1 в указані терміни. Результати позитивного складання МК1 викладач передає до відповідного деканату.

Повторне складання МК2 (у разі не явки на модульний контроль або отримання незадовільної оцінки) проводиться за правилами і графіком ліквідації академічних заборгованостей.

При повторному складанні МК 2 студент відповідає тільки на питання, що відносяться до змісту другого модуля дисципліни.


  1. ^ Семестрова атестація


Семестрова екзаменаційна оцінка з дисципліни, з якої проводиться модульний контроль, виставляється на підставі результатів МК1 і МК2 за умови виконання усіх завдань, що передбачені робочою навчальною програмою дисципліни. Термін виконання усіх завдань – останній день семестру (останній день модульних тижнів МК2).

В екзаменаційну відомість проставляється середня оцінка за результатами МК. Якщо середнє значення з оцінок МК не є цілим числом, то остаточна оцінка виставляється викладачем з урахування додаткових показників, що є здобутком студента при вивченні дисципліни: участь у предметних олімпіадах, участь у науково-дослідній роботі, доповіді на конференціях тощо, а також відвідування студентом занять.


5. Особливі умови


Дане Положення доводиться до відома кожного викладача, органів студентського самоврядування і студентів і є документом обов’язкового виконання.

Випадки, не передбачені даним Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі заяв викладачів або студентів розглядає і вирішує декан відповідного факультету.


Склали: ( Нач. навчально-метод відділу Остапенко М.А.)

(Заст. нач. навчально-метод. відділу Васильєв Л.О.)


Схожі:

Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно модульній системі підготовки фахівців // Освіта. 2004. 11 лютого. С. 4 Гамзюк М
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно модульної системи організації навчального процесу: Наказ №48, 23. 01. 04 р.//...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Дане Положення розроблене з урахуванням вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою з метою
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно модульної системи організації навчального процесу: Наказ №48, 23. 01. 04 р.// Освіта. 2004. 11 лютого. № С. Україна. Мон
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно модульної системи організації навчального процесу: Наказ №48, 23. 01. 04 р.//...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи