Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету icon

Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету
Скачати 422.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету
Сторінка1/3
Дата12.06.2013
Розмір422.78 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

ТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

МАГІСТРА


Для студентів

всіх спеціальностей університетуЗатверджено Вченою Радою ДонНТУ

Протокол № 9 від 26 грудня 2003 р.


Донецьк - ДонНТУ - 2003


УДК 658.567


Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету /Укл. А.І. Панасенко, М.Ю. Краснянський, Ю.М. Білогуров, М.Й. Біломеря, І.В. Біляєва, - Донецьк: ДонНТУ, 2003.- 20 с.


Викладено загальні положення підготовки магістрів, вимоги до магістерської програми, зміст і обсяги планів магістерської підготовки, порядок прийому до магістратури і організація навчання, вимоги до змісту, структури та оформлення кваліфікаційної роботи магістра, наведені необхідні додатки (форми індивідуального навчального плану магістерської підготовки, 1-го та 2-го титульних аркушів; приклади оформлення реферату, бібліографічного опису посилань)


Укладачі: доцент А.І. Панасенко

професор М.Ю. Краснянський

доцент Ю.М. Білогуров

професор М.Й. Біломеря

доцент І.В. Біляєва

^

Розглянуто на засіданні кафедри “Прикладна екологія


та охорона навколишнього середовища”

Протокол № 2 від 02 жовтня 2003 р.


Затверджено на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 10 від 24 листопада 2003 р.

^

Відповідальні за випуск: керівник магістратури М.П. Зборщик,

зав. кафедри А.І. Панасенко
Рецензент: зав. кафедри комп’ютерних систем моніторингу Г.В. Аверін, докт. техн. наук, професор


ЗМІСТ1 Загальні положення .................................................................................................

4

2 Вимоги до магістерської програми .........................................................................

6

3 Прийом до магістратури ..........................................................................................

8

4 Організація навчання в магістратурі ......................................................................

8

5 Підсумкова державна атестація ..............................................................................

9

6 Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи магістра .............................................

11

7 Вимоги до структури та оформлення кваліфікаційної роботи магістра.............

12

Додаток А Індивідуальний навчальний план магістерської підготовки...............

14

Додаток Б 1-й Титульний аркуш .............................................................................

16

Додаток В 2-й Титульний аркуш ..............................................................................

17

Додаток Г Реферат .....................................................................................................

18

Додаток Д Приклади бібліографічного опису посилань .........................................

19^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Згідно зі ст. 8 Закону України “Про вищу освіту” (№ 2984-ІІІ від 17 січня 2002 року), магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватись на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

1.2 Підготовка магістрів проводиться на основі “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 20 січня 1998 року за № 65, за відповідними спеціальностями згідно з "Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1997 року за № 507), в кіль­кості, визначеній держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб. Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, управлінської (виробничої) і педагогічної діяльності та роботи в галузі наукоємних технологій.

1.3 Особи, що навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою “магістр”, є студентами, і на них розповсюджуються права та обов’язки, зазначені законодавством України для студентів відповідної форми навчання (у тому числі відстрочка від призову на дійсну військову службу).

1.4 Підготовка магістрів проводиться за денною формою навчання або без відриву від виробництва. Термін навчання за магістерською програмою складає 1 рік для денної форми навчання (1,5 роки для заочної форми навчання) для осіб, які мають кваліфікацію спеціаліста, або 1,5 роки для денної форми навчання (2 роки для заочної форми навчання) для осіб які мають кваліфікацію бакалавра. Якщо навчання проводиться без відриву від виробництва, не дозволяється скорочувати навчальний час, що відводиться на засвоєння відповідної магістерської програми. Навчання в магістратурі осіб, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здійснюється за контрактом з повним відшкодуванням витрат на навчання.

1.5 Для попереднього відбору обдарованої молоді вищий навчальний заклад організує і проводить предметні олімпіади, наукові, науково-методичні семінари та конференції за участю у них на добровільних засадах студентів третього-четвертого курсів навчання.

1.6 Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським (виробничим).

1.7 Навчальний процес для осіб, що навчаються за програмою “магістр”, організовується відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року № 161, з урахуванням таких особливостей:

 • навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом;

 • навчальний час, відведений для самостійної роботи, повинен становити не менше 1/2 і не більше 2/3 загального обсягу часу, визначеного програмою підготовки магістра;

 • на проведення індивідуальних занять може витрачатися до 20 відсотків загального обсягу навчального часу, передбаченого програмою;

 • кваліфікаційна робота магістра, що виконується під час навчання у магістратурі, повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної галузі;

 • державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра, при цьому державній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті, методичні розробки, тощо;

 • відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента;

- керівник один раз у семестр звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану кожним студентом, що навчається за програмою “магістр”.

 • студент, який своєчасно не виконав індивідуальний навчальний план, відраховується з університету, при цьому йому видається академічна довідка встановленого зразка;

 • студенту, який виконав усі вимоги навчального плану підготовки магістра і захистив кваліфікаційну роботу магістра, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідно до обраної спеціальності кваліфікація та видається державний документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” і повну вищу освіту;

 • студент, який отримав документ встановленого зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” і повну вищу освіту, працевлаштовується згідно з чинним законодавством, йому може бути надана можливість наукового стажування (наукової роботи) за кордоном;

 • студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як за 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, а інші оцінки “добре” (з урахуванням оцінок під час навчання за освітньо-професійними програмами “бакалавр”/ ”спеціаліст”), захистив кваліфікаційну роботу магістра з оцінкою “відмінно”, видається документ про повну вищу освіту з відзнакою;

 • враховуючи навчальні та наукові (творчі) здобутки, магістру може бути надана радою факультету рекомендація на навчання в аспірантурі.

1.8 Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для виконання студентом, який навчається за програмою “магістр”, індивідуального навчального плану у повному обсязі і повинен:

 • надавати студентам можливість публікації наукових (науково-методичних) статей у збірках, що друкуються в Україні;

 • сприяти виданню кращих робіт магістрів;

 • надавати студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;

 • забезпечити доступ до інформаційних мереж, у тому числі, й до міжнародної мережі Internet;

 • сприяти участі студентів у проведенні факультативних проблемних занять за участю видатних вчених;

 • створювати умови для висвітлення у засобах масової інформації захисту кращих робіт магістрів.

1.9 Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” (надалі магістр), повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, умінням інноваційного характеру, навичками науково-дослідної (творчої), або науково-педагогічної, або управліньської (виробничої) діяльності, набути певний досвід використання одержаних знань і вміти створювати елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.


^ 2 ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ


2.1 Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має освітню та науково-дослідну складові. Освітня компонента магістерської програм призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, максимальної наближеності її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Поряд з спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти повинна входити економічна, гуманітарна й професійна підготовка.

Науково-дослідна частина магістерських програм повинна бути пов'язана з науковою проблематикою кафедр з акцентом на майбутню професійну діяльність і спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень в конкретній галузі знань.

Навчальний план магістерської підготовки взаємопов'язаний з навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів. При цьому слід мати па увазі концептуальні вимоги до рівнів професійної підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, що випливають з призначення фахівця кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. На бакалаврському рівні професійні знання націлені на вивчення предметної галузі (об'єктів професійної діяльності). На рівні спеціаліста вивчаються методи створення нових виробів і технологій. Магістерська підготовка полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні та професійні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень, прийняття обґрунтованих професійних рішень та отримання знань.

2.2 Навчальний план магістерської підготовки за денною формою навчання для осіб, які мають кваліфікацію бакалавра, включає 9 (18 тижнів, в т.ч. для окремих спеціальностей 3 тижні практики), 10 (17 тижнів), 11 (18 тижнів, в т.ч. 3 тижні професійної практики) семестри, усього 50 кредитів або 2700 годин.

Навчальний план складається з трьох циклів дисциплін:

- цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки;

- цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки;

- цикл вибіркових дисциплін.

Освітня частина програми передбачає нормативні професійно орієнтовані природничо-наукові (фундаментальні), гуманітарні, соціально-економічні та психолого-педагогічні дисципліни і забезпечує отримання освітнього рівня повна вища освіта за відповідною спеціальністю.

Професійна частина програми передбачає нормативну частину (спеціальні дисципліни та науково-практичну підготовку), що разом з освітньою частиною програми забезпечує отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за відповідною спеціальністю.

Складовою освітньо-професійної програми є також вибіркова частина.

Крім того, до навчального плану входять науково-дослідна та інші необхідні практики, підготовка і захист кваліфікаційної роботи магістра.

Склад циклів дисциплін за професійним спрямуванням магістерської підготовки залежить від спеціальності і формується на підставі аналізу функціональних обов'язків магістра відповідної спеціальності. Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням магістрів повинні бути орієнтовані у напрямку підвищення їх фундаментальності, наукового і професійного рівня, до них необхідно включити останні досягнення відповідної наукової галузі. Важливим є залучення студентів, які навчаються за програмою “магістр”, до роботи з монографічною і періодичною науковою вітчизняною і іноземною літературою.

2.3 Основними формами навчальної роботи студентів у магістратурі є:

- оглядові, проблемні лекції;

- індивідуальні навчальні заняття;

- практичні роботи аналітично-розрахункового характеру;

- науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться;

- самостійна робота, в тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка кваліфікаційної роботи магістра.

Формами звітності студентів, які навчаються за програмою “магістр”, про виконання навчального плану є:

- складання іспитів і заліків;

- доповіді на науково-навчальних семінарах з актуальних проблем теорії та технології виробництва, а також про виконані наукові дослідження;

- підготовка і захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження.

2.4 Обов'язкове аудиторне навантаження студентів, які навчаються за програмою “магістр”, у середньому за весь період навчання не повинне перевищувати 22 годин на тиждень. При плануванні магістерської підготовки більшу увагу слід приділяти самостійній (індивідуальній) роботі студента.

  1. В результаті вивчення дисциплін магістерської підготовки формується певний рівень знань та умінь (визначається випусковою кафедрою)

2.6 Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра виконуються у 9-11 семестрах і мають за мету:

- систематизацію і поглиблення теоретичних і практичних знань, формування навичок використання цих знань при вирішенні конкретних наукових, науково-технічних і професійних задач;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

- набуття досвіду аналізу результатів досліджень, що були отримані, формулювання висновків і положень;

- набуття навичок написання і оформлення наукової праці та отримання досвіду її прилюдного захисту.

2.7 В результаті виконання науково-дослідної частини програми студенти, які навчаються за програмою “магістр”, повинні вміти:

- проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

- формулювати мету дослідження;

- складати техніко-економічне обгрунтування проведення дослідження;

- вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

- обробляти отримані результати, аналізувати і омірковувати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

- подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.


^ 3 ПРИЙОМ ДО МАГІСТРАТУРИ


3.1 Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають кваліфікацію бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки.

3.2 Студенти університету, які успішно закінчили цикл підготовки бакалавра, приймаються до магістратури на конкурсній основі з урахуванням рекомендації випускової кафедри. Порядок зарахування на 5-й курс студентів, що одержали базову вищу освіту, встановлений Положенням Донецького національного технічного університету про порядок зарахування бакалаврів на подальше навчання за денною формою за програмами „спеціаліст” і „магістр” від 01 грудня 2003 року.

Для зарахування до магістратури за бюджетною формою навчання в межах ліцензованого обсягу прийому рекомендуються студенти, які склали державний екзамен на “відмінно”, мають середній бал за час навчання не нижче “4,5” та проявили себе здібними до науково-дослідної роботи.

Бакалаври, які позитивно склали державний екзамен, але мають середній бал нижче „4,5”, можуть навчатися за програмою магістерської підготовки тільки на контрактній основі.

3.3 Особи, які мають перерву у навчанні після закінчення циклу підготовки спеціаліста, відповідно до наказу Міністра освіти і науки України № 1/9-168 від 25 квітня 2001 року приймаються до магістратури за заочною (дистанційною) формою або екстерном на конкурсній основі з зарахуванням на вакантні місця, що фінансуються з держбюджету, або на платній основі. Можуть призначатися вступні випробування (іспити, тестування, співбесіди тощо). Перелік і програма випробувань розробляються випусковою кафедрою і затверджуються деканом факультету.

3.4 Особи, що одержали освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” в інших акредитованих вищих навчальних закладах (незалежно від форми власності та відомчої належності), можуть бути зарахованими на навчання за програмою магістра на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з держбюджету, або на платній основі за результатами співбесіди. Документи оформлюються через приймальну комісію по старшим курсам. Можуть призначатися вступні випробування (іспити, тестування, співбесіди тощо). Перелік і програма випробувань розробляються випусковою кафедрою і затверджуються деканом факультету.

3.5 На факультетах створюються конкурсні комісії, які розглядають особисті заяви бакалаврів і дають рекомендації в приймальну комісію ДонНТУ щодо зарахування. Конкурсна комісія факультету, склад якої затверджується наказом ректора за поданням декана, працює у зазначений період. До складу комісії можуть входити представники студентського самоврядування. Обов'язковою умовою проведення конкурсу є гласність.

3.6 Рішення про переведення (зарахування) на магістерську підготовку приймається приймальною комісією університету і оформлюється наказом ректора.


^ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ


4.1 Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального навчального плану магістерської підготовки і спирається на активну самостійну роботу. Загальні питання організації навчання в магістратурі регламентуються "Положенням про організацію навчального процесу ДонНТУ" та “Положенням про підготовку магістрів у ДонНТУ”.

4.2 Для планування навчального процесу магістерської підготовки, урахування педагогічного навантаження кафедр, які здійснюють магістерську підготовку, своєчасної передачі навантаження випускова кафедра до 01 березня поточного року передає до навчального відділу університету інформацію про передбачувану кількість магістрів.

4.3 Науковими керівниками магістрантів призначаються професори або доценти, які активно ведуть науково-дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень затверджується рішенням кафедри до 15 травня поточного року. Теми наукових досліджень повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану магістерської підготовки і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з першого семестру навчання в магістратурі.

4.4 Закріплення студентів, які будуть навчатися за програмою “магістр”, за керівниками і затвердження тем наукових досліджень здійснюється рішенням Ради факультету до 15 вересня поточного року. За одним керівником закріплюється не більше 3 студентів. Остаточне закріплення здійснюється наказом ректора.

4.5 Враховуючи, що підготовка магістрів значною мірою має індивідуальний характер, під керівництвом наукового керівника складається індивідуальний навчальний план, форма якого наведена у додатку А. Індивідуальні навчальні плани підписуються студентом, науковим керівником, завідувачем випускової кафедри і затверджуються деканом факультету не пізніше 15 вересня поточного року. В індивідуальному навчальному плані поряд з обов’язковими дисциплінами робочого навчального плану магістерської підготовки вказуються дисципліни, за якими у студентів є розбіжності у порівнянні з попередніми програмами підготовки бакалаврів чи спеціалістів. Індивідуальні навчальні плани складаються у 3-х примірниках, перший - зберігається у деканаті, другий - у студента, третій – на випусковій кафедрі.

4.6 Теми кваліфікаційних робіт магістрів в разі необхідності можуть бути скореговані до початку 11 семестру навчання і подаються випусковими кафедрами в установленому порядку для їх затвердження наказом ректора.

4.7 Для наукового керівництва студентами, які навчаються за програмою “магістр”, керівнику планується 20 годин навчального навантаження щосеместрово. Крім того, виділяється навчальне навантаження обсягом 40 годин для наукових консультантів, керівництва виконанням та організації захисту роботи.

4.8 Науковий керівник студента, який навчається за програмою “магістр”:

- бере участь у відборі кандидатів до навчання, рецензує їх наукові роботи;

- надає допомогу студенту у виборі теми наукових досліджень і кваліфікаційної роботи, складанні індивідуального навчального плану;

- контролює виконання графіку навчального процесу студентом;

- сприяє організації індивідуальних навчальних занять;

- аналізує і контролює організацію самостійної роботи студента;

- організує і керує науково-дослідною роботою студента;

- сприяє підвищенню загальної культури студента;

- керує підготовкою кваліфікаційної роботи магістра;

- дає відгук на кваліфікаційну роботу і характеристику професійних та особистих (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та інше) якостей студента.

4.9 Студенти, які плануються після закінчення магістратури для роботи чи навчання в аспірантурі ДонНТУ, можуть бути допущені до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови. Для цього випускова кафедра направляє їх для вивчення філософії та іноземної мови в обсязі програм кандидатського мінімуму в групи наукового резерву при аспірантурі ДонНТУ. Студенти, які виконали плани підготовки, рекомендуються до здавання кандидатських іспитів на кафедрах філософії та іноземних мов. Допуск до складання іспитів здійснюється наказом проректора з наукової роботи ДонНТУ.


^ 5 ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ


5.1 Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді захисту кваліфікаційної роботи магістра перед державною екзаменаційною комісією.

5.2 Виконання кваліфікаційної роботи магістра є заключним етапом магістерської підготовки і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямком вищої освіти і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-технічних задач;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методами наукових досліджень;

- набування досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень та їх прилюдного захисту.

Кваліфікаційна робота магістра є закінченим науковим дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової або творчої професійної роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Кваліфікаційна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Кваліфікаційна робота магістра повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал.

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати:

- здатність творчо мислити;

- уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

- здатність формулювати мету дослідження;

- уміння складати техніко-економічне обгрунтування проведення дослідження;

- володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

- здатність до наукового аналізу отриманих результатів, розробки висновків і положень, уміння аргументовано їх захищати;

- уміння оцінити можливості використання отриманих результатів в науковій та практичній діяльності;

- володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення атестаційної роботи.

За всі відомості, викладені в кваліфікаційній роботі магістра, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обгрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосе­редньо студент - автор кваліфікаційної роботи.

5.3 Кваліфікаційна робота магістра повинна виконуватися, як правило, державною мовою. Оформлення кваліфікаційної роботи магістра повинно відповідати вимогам:

 • стандарту ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. - Київ: Держстандарт України, 1995. - 36 с.;

- методичним вказівкам щодо оформлення дипломних проектів (робіт), а також всіх видів робіт, виконуємих студентами ДонДТУ /Укл.: А.І. Іванов, В.В. Кравцов, С.М. Сафьянц, В.Л. Кондрацький. - Донецьк: ДонДТУ, 1998. - 25 с.

Ілюстративний матеріал для захисту кваліфікаційної роботи магістра може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень, подаватися за допомогою світлопроекційних та комп'ютерних засобів. Можливим є наявність під час захисту роздаткового матеріалу. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист. Орієнтовний обсяг ілюстративного матеріалу – до 10 аркушів формату А1.

5.4 Вказівкою декана за поданням завідувача випускової кафедри до кожної кваліфікаційної роботи магістра призначаються два опоненти, один з яких - від випускової кафедри, другий - з числа провідних спеціалістів університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

5.5 Виконана кваліфікаційна робота магістра у незброшурованому вигляді подається студентом науковому керівнику в двох примірниках не пізніше ніж за три тижні до початку захисту робіт. Після ухвалення роботи керівником вона разом з відзивом наукового керівника передається завідувачу випускової кафедри, який організовує обговорення кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри.

Ухвалена на засіданні кафедри кваліфікаційна робота магістра переплітається та передається на рецензію опонентам.

Якщо висновок випускової кафедри є негативним, оформлюється витяг з протоколу засідання кафедри, який в установленому порядку передається для прийняття остаточного рішення щодо подальшого навчання або відрахування зі складу студентів.

5.6 Не пізніше ніж за три дні до захисту опоненти подають до ДЕК рецензію у двох примірниках обсягом 2-3 стор. У своїх рецензіях опоненти висвітлюють:

- актуальність теми дослідження;

- новизну дослідження;

- наукову, практичну і методичну цінність роботи;

- можливі рекомендації з подальшого розвитку роботи;

- висновки та оцінку роботи.

5.7 До захисту кваліфікаційних робіт деканом факультету допускаються студенти, які виконали магістерську програму підготовки, отримали відзив наукового керівника, рецензії опонентів та візу завідувача випускової кафедри про допуск до захисту. Списки студентів, допущених до захисту кваліфікаційних робіт магістра, затверджуються деканом факультету і передаються в ДЕК до початку її роботи.

5.8 На захист подається кваліфікаційна робота магістра з усіма необхідними підписами консультантів і нормоконтролера, та також з необхідним для захисту комплектом ілюстративного матеріалу, відзивом керівника і рецензіями двох опонентів. Науковий керівник повинен бути присутнім на захисті. Порядок захисту встановлюється ДЕК.

  1. Робота ДЕК при розгляді кваліфікаційних робіт магістрів проводиться у відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу у ДонНТУ".

  2. Після захисту один примірник кваліфікаційної роботи магістра передається в установленому порядку на зберігання у бібліотеку ДонНТУ, другий примірник зберігається на випусковій кафедрі.^
6 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІИНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


6.1 Кваліфікаційна робота магістра являє собою творчу роботу, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. Кваліфікаційна робота магістра виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму вищої освіти.

6.2 Переважаючий напрям виконання кваліфікаційної роботи магістра, об'єкти дослідження з конкретних спеціальностей і спеціалізацій визначаються випусковою кафедрою.

6.3 Зміст кваліфікаційної роботи магістра передбачає:

- формулювання мети роботи, наукової, науково-технічної задачі;

- аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, патентно-інформаційних досліджень з метою визначення рівня техніки, обгрунтування мети дослідження;

- аналіз методів досліджень, які застосовуються під час вирішення науково-дослідної задачі, розробку методики дослідження, його апаратурного забезпечення;

- науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;

- отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявок на патенти), доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або підготовлених публікацій в наукових журналах і збірках;

 • узагальнення результатів досліджень з наведенням висновків і рекомендацій;

- уміння оформити результати творчої діяльності, захистити свої надбання у визначенні авторських прав.

6.4 Кваліфікаційна робота магістра повинна бути результатом закінченої творчої розробки, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати професійні задачі, які мають теоретичне і практичне значення.

6.5 Кваліфікаційна робота магістра викладається грамотно, без помилок та не традиційних скорочень. В ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання прийнятих вихідних положень, допущень, отриманих результатів, тверджень, допущень, тощо.

При порушенні цих вимог кваліфікаційна робота магістра не допускається до захисту незалежно від рівня отриманих творчих результатів.


 1. ^ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


Кваліфікаційна робота магістра складається з розрахунково-пояснювальної записки та ілюстративного матеріалу (про останній – див. п. 5.3).

Розрахунково-пояснювальна записка кваліфікаційної роботи магістра складається з титульних аркушів, реферату, змісту, вступу, основної частини, висновків, переліку посилань і додатків (за необхідністю).

^ Титульні аркуші заповнюються згідно з формами, які наведені у Додатках Б (1-й титульний лист), В (2-й титульний лист).

Реферат містить:

відомості про обсяг записки, кількість малюнків, таблиць, додатків, використаних джерел;

текст реферату;

перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відобразити:

- об`єкт дослідження або розробки;

- мету роботи;

- шляхи досягнення мети;

- отримані результати, їх новизну;

- основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні показники і характеристики;

- ступінь впровадження;

- галузь застосування.

Оптимальний обсяг тексту реферату 500-700 знаків, бажано, щоб він займав одну сторінку формату А4.

Перелік ключових слів повинен охарактеризувати зміст розрахунково-пояснювальної записки і мати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, які написані великими літерами через кому.

Приклад складання реферату надано у додатку Г.

Зміст включає в себе перелік умовних позначень; вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають назву) розрахунково-пояснювальної записки; висновки; перелік посилань; назву додатків та номера сторінок, на яких міститься початок матеріалу.

Вступ (орієнтовний обсяг 2-3 стор.) відображає оцінку сучасного стану проблеми, відокремлюючи проблеми, які вирішені та які необхідно вирішувати; актуальність виконання розробки або дослідження; мету роботи і галузь використання.

^ Основна частина розрахунково-пояснювальної записки кваліфікаційної роботи магістра (орієнтовний обсяг до 70-90 стор.) повинна, як правило, містити:

- аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук із зазначенням практично вирішених завдань, недостатності існуючих знань, провідних фірм та провідних вчених і спеціалістів в даній галузі:

 • обгрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження, та розробку методик досліджень;

 • опис експериментального обладнання;

- первинні результати дослідження;

- обробку первинних результатів;

- результати дослідно-промислових випробувань (якщо вони проводилися);

- аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності, галузі застосування.

Зміст основної частини може бути скоригований студентом за погодженням наукового керівника відповідно до розробляємої тематики кваліфікаційної роботи магістра.

Висновки (орієнтовний обсяг 1-2 стор.) розпочинають з нової сторінки. У висновках наводять основні положення методики досліджень, конкретні результати досліджень, їх значущість, можливість використання, очікувану техніко-економічну чи іншу ефективність, пропозиції про напрямки подальшого дослідження.

Текст висновків поділяють на пункти.

З нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела. Перелік повинен включати джерела, які використані під час виконання кваліфікаційної роботи. У відповідних місцях у тексті роботи посилання слід наводити за порядковим номером згідно переліку у квадратних дужках. Джерела розташовують у тій черзі, в якій вони вперше зустрічаються у тексті розрахунково-пояснювальної записки згідно Додатку Д.

^ До додатків включають матеріал допоміжного або другорядного характеру.


Кваліфікаційна робота магістра представляється у 2-х примірниках і повинна бути надрукована на друкарській машинці або на принтері ЕОМ. При виконанні на принтері рекомендується розміщувати 35-40 рядків на кожній сторінці.
^

Додаток АМіністерство освіти і науки України

Донецький національний технічний університет

Затверджую:

Декан факультету


_________________

«___»_________________200_ р.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 000008...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconА. М. Гарьковець методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» для студентів 5 курсу усіх форм навчання...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconМетодичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах І роботах студентів електротехнічних спеціальностей
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки для студентів електротехнічних...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу" (для магістрів...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconВ. Г. Федорова «потенціал підприємства: формування та оцінювання» Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconПрограма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей
Програма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи