Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна icon

Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Скачати 400.91 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Сторінка1/3
Дата31.08.2013
Розмір400.91 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

М
ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ТОХТАМИШ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА


УДК 334.025; 658.147; 658.51


УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА

МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Донецьк – 2013

Д
исертацією є рукопис.


Робота виконана у Харківському національному університеті будівництва та
архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Харків)


Науковий керівник –

кандидат фізико-математичних наук, професор

^ Сєріков Анатолій Васильович

Харківський національний університет

будівництва та архітектури

Міністерства освіти і науки України (м. Харків),

професор кафедри менеджменту.Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

^ Пушак Ярослав Ярославович,

Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів),

професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;

кандидат економічних наук

^ Колісник Ольга Володимирівна,

Харківський національний університет радіоелектроніки

Міністерства освіти і науки України (м. Харків),

старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.Захист відбудеться «27» червня 2013 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.052.07 у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 96.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58.


Автореферат розісланий «24» травня 2013 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.В. Оленцевич


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Динамічний розвиток економіки України потребує розбудови високоефективного соціально орієнтованого ринкового господарства, яке базується на підприємницьких здібностях людей. Формування цивілізованого підприємництва в країні є важливим чинником економічного зростання та досягнення гідного рівня життя населення. Особливе місце в економічній системі сучасного українського суспільства відводиться малому підприємництву, яке є складовою ринкового господарства і невід’ємним елементом конкурентного механізму. Конкурентоздатні підприємства швидко засвоюють нові продукти, ринки і здатні також швидко їх залишати. Зміни конкурентного середовища впливають не тільки на ринковий стан підприємства, а й на його внутрішні процеси. Саме тому в останні роки все більше уваги приділяється проблемам створення ефективних систем управління діяльністю підприємств. Концептуальною базою для побудови таких систем виступає процесний підхід до управління, який у науковій літературі досліджено достатньо ґрунтовно, проте його прикладні аспекти зорієнтовані лише на великі корпорації. Тому актуальною є проблема розробки методичних підходів та практичних рекомендацій щодо управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах.

Науковим підґрунтям дисертаційної роботи є результати досліджень науковців за декількома напрямками. Питання діяльності підприємств малого бізнесу знайшли відображення у дослідженнях З. Варналія, Л. Воротіної, О. Кубай, В. Ляшенка, О. Невелєва. Проблеми застосування процесного підходу на підприємствах та управління бізнес-процесами висвітлені у роботах В. Рєпіна, В. Єліфьорова, В. Кравченка, С. Маклакова, Й. Беккера, Л. Вілкової, Є. Ойхмана, М. Хаммера, Дж.Чампі. Дослідженню процесів створення споживчої вартості та оцінки вартості бізнесу присвячені роботи К. Маркса, Т. Негла, С. Валдайцева, І. Єгєрєва, Ю. Козиря, Т. Коупленда, В. Криворотова, Дж. Мартіна, М. Мейєра, В. Гальперіна, Дж. Шима, Г. Ешуорта. Проблемами застосування методу обернених точкових розрахунків в економіці займались такі вчені як А. Гершун, В. Дик, В. Івлєв, Б. Одінцов, Т. Попова, Р. Каплан, Д. Нортон, В. Неудачін, Н. Олве, В. Репін.

Разом з тим, існуючі наукові підходи до економічних методів управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах унеможливлюють розробку перспективних напрямів реформування систем управління малими підприємствами і потребують удосконалення, особливо у методичному аспекті. Наявність вище зазначених проблем вимагає поглиблення наукових досліджень у сфері розробки методичних підходів і практичних рекомендацій до управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах, впровадження яких має сприяти сталому розвитку сектору малого бізнесу в українській економіці. Це обумовлює вибір теми дисертації, мету і завдання роботи.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано за напрямками науково-дослідних тем Харківського національного університету будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України «Розробка системної моделі фінансової стратегії розвитку підприємства» (номер державної реєстрації 0111U004998), у рамках якої автором розроблено систему збалансованих показників діяльності підприємства, яка дозволяє довести узгоджені стратегічні цілі до всіх рівнів управління підприємством (операційні цілі, що спроектовані на бізнес-процеси, структурні підрозділи та посади); Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України «Розробка питань комплексного планування та управління витратами і запасами за умов ексклюзивного виробництва на малому промисловому підприємстві» (номер державної реєстрації 0106U002524), у межах якої автором запропоновано новий алгоритм процесно-орієнтованого бюджетування та управління витратами, який поєднав у собі ідею процесно-орієнтованого визначення рентабельності бізнес-процесів та методологію обернених точкових розрахунків.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток науково-методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах. Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі завдання:

розкрито сутність та особливості процесного підходу до управління малими підприємствами;

досліджено процесно-орієнтоване управління малими підприємствами у сучасних умовах господарювання;

узагальнено теоретичні засади управління бізнес-процесами на малих підприємствах;

систематизовано бізнес-процеси на малих промислових підприємствах;

розроблено концептуальний підхід до бюджетування бізнес-процесів на малих підприємствах;

обґрунтовано концепцію стратегічного управління вартістю операційних активів для бізнес-процесів на малих підприємствах;

уточнено інструментарій формування інвестиційної привабливості малих підприємств;

запропоновано збалансовану систему показників діяльності та бюджетування бізнес-процесів на малих підприємствах;

обґрунтовано рекомендації щодо реалізації стратегії управління вартістю операційних активів для бізнес-процесів на малих підприємствах;

розроблено заходи з управління інвестиційною привабливістю малих промислових підприємств.

^ Об'єкт дослідження – бізнес-процеси на малих промислових підприємствах.

Предмет дослідження – теоретичні підходи, методичні і практичні засади управління бізнес-процесами з урахуванням особливостей малих промислових підприємств.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є положення економічної теорії, фундаментальні теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених з проблем управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах.

У процесі дослідження було використано такі методи: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; узагальнення (для систематизації підходів до класифікації задач управління фінансами малого підприємства); аналізу та синтезу (для розробки методів, методичних підходів і пропозицій щодо впровадження процесного підходу до управління малими підприємствами); економіко-математичного моделювання (для управління вартістю операційних активів малих підприємств); диференційного обчислення (для опису динаміки вартості операційних активів малого підприємства); обернених точкових розрахунків (для управління витратами та бюджетування малого підприємства з метою підвищення вартості операційних активів); метод аналізу ієрархій (для аналізу рентабельності бізнес-процесів та визначення внеску окремих бізнес-процесів у створення споживчої вартості); графічний (для візуалізації отриманих результатів); метод експертного опитування (для визначення ключових бізнес-процесів малого підприємства); матричний (для визначення стратегії управління операційними активами малого підприємства, а також його інвестиційною привабливістю). Обробку інформаційних матеріалів здійснено з використанням сучасних інформаційних технологій і програм.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, офіційні дані Державної служби статистики України, квартальна та річна звітність підприємств, дані анкетування керівників підприємств, результати наукових досліджень, виконаних автором.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних засад та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо використання процесного підходу до управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах. Результати дисертації, що визначають її наукову новизну, полягають у такому:

вперше:

розроблено концептуальний підхід до бюджетування бізнес-процесів на малих підприємствах на основі управління їх рентабельністю за допомогою обернених точкових розрахунків, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо управління витратами та підвищення ефективності діяльності малих підприємств;

удосконалено:

модель стратегічного управління операційними активами для бізнес-процесів на малих підприємствах, сутність якої полягає в управлінні показниками ліквідності та рентабельності відповідних бізнес-процесів, що забезпечує підвищення їх конкурентоспроможності на цільових ринках;

інструментарій побудови збалансованої системи показників стратегічної карти малого підприємства за рахунок ранжування бізнес-процесів за рівнем рентабельності, що забезпечує можливість застосування динамічного підходу до реалізації стратегії розвитку малих підприємств;

науково-методичний підхід до визначення ліквідності активів на основі моніторингу їх справедливих цін на цільових ринках, що спрямовує управління бізнес-процесами на зростання вартості операційних активів малих підприємств;

дістали подальшого розвитку:

визначення сутності процесного підходу до управління на основі виявлення особливостей його застосування на малих підприємствах з урахуванням специфіки їх діяльності, що полягають у створенні наскрізних бізнес-процесів, які носять комплексний характер, що сприяє створенню оптимальної системи управління малими підприємствами в умовах жорстких ресурсних обмежень;

класифікація задач управління малими підприємствами на основі виокремлення бізнес-процесів, спрямованих на підвищення ринкової вартості активів малих підприємств, що дає змогу конкретизувати інструменти управління окремими бізнес-процесами;

фінансові інструменти управління інвестиційною привабливістю з урахуванням характерних ознак малих підприємств на основі аналізу динаміки показників покриття поточної заборгованості та рентабельності виробництва, що створює підґрунтя для розробки стретегії розвитку малих підприємств.

^ Практична цінність отриманих результатів. Одержані в дисертації висновки та рекомендації знайшли практичне застосування в діяльності малих промислових підприємств Харківської та Київської області. Метод обернених точкових розрахунків для визначення рентабельності створення споживчої вартості впроваджено в діяльність ТОВ «Штанц-технологія», м. Харків (довідка про впровадження № 58 від 15.10.2009 р.), метод управління інвестиційною привабливістю підприємства за допомогою запропонованої матриці стратегічних рішень та метод визначення конкурентоспроможності операційних активів підприємства впроваджено у ТОВ «Новатор+», м. Харків (довідка про впровадження № 93 від 25.09.2009 р.), метод визначення конкурентоспроможності операційних активів підприємства впроваджено у ТОВ «Штанц – Сервіс», м. Київ (довідка про впровадження № 115 від 9.12.2008 р.).

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України при викладанні дисциплін: «Техніко-економічний аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси» (довідка № 07/751 від 29.03.2012 р.)

^ Особистий внесок здобувача. Сформульовані й обґрунтовані у дисертаційній роботі наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором самостійно на підставі проведеного дослідження щодо управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені на 7 науково-практичних конференціях:

4 міжнародних: «Фінансові механізми сталого економічного розвитку» (Харків, 18 травня 2007 р.); «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (Харків, 29-30 жовтня 2008 р.); «Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення» (Львів, 23-24 вересня 2011 р.); «Nastolení moderní vědy – 2011» (Praha, 27.09.2011 – 05.10.2011 rr.);

3 всеукраїнських конференціях: «Управління економічним потенціалом підприємства» (Харків, 28 вересня 2008 р.), «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» (Дніпропетровськ, 22-24 серпня 2011 р.), «Наука України. Перспективи та потенціал» (Одеса, 15-17 вересня 2011 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, із яких 8 статей у фахових виданнях і 7 – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 4,2 д. а., із яких автору особисто належить 3,09 д.а.

^ Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертація загальним обсягом 259 сторінок комп’ютерного тексту містить 33 таблиці (на 30 сторінках), 58 рисунків (на 52 сторінках), список використаних джерел із 202 найменувань (на 15 сторінках) та 14 додатків (на 62 сторінках).

  1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
move to 0-22162510
Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет». Наукові праці. «Металургія». 2008. Випуск10(141)

Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет»
Завідувач кафедри «Електричні системи» д т н професор І. П. Заболотний
Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи