Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року icon

Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року
Скачати 123.81 Kb.
НазваПоложення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року
Дата14.02.2014
Розмір123.81 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

І Н С Т Р У К Ц І Я

N 217 від 20.07.95 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 січня 1996 р. за N 8/1033

Затверджено

наказом Міністерства освіти

України

від 20 липня 1995 року N 217

( z0007-96 )

  Інструкція про організацію та діяльність ліцею

I. Загальні положення

1. Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі - Інструкція) розроблена на основі Закону України "Про освіту" Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року N 660, Типового статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти від 5 серпня 1993 року N 292.

Даною Інструкцією регламентується діяльність ліцею незалежно від форм власності.

2. Ліцей - середній загальноосвітній навчально-виховний заклад освіти, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді.

3. Головними завданнями ліцею є:

виховання морально і фізично здорового покоління;

створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;

здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;

розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;

пошук і відбір для навчання талановитої молоді;

оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

4. Ліцей створюється відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у ньому і за наявності концепції (наукового обгрунтування, комплексу провідних ідей, принципів) діяльності ліцею та кадрового, навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення її практичної реалізації.

5. Рішення про створення (реорганізацію чи ліквідацію) ліцею приймається відповідно до чинного законодавства, Положення про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 228.

6. Діяльність ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

7. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660, даною Інструкцією та власним статутом, що розробляється на основі чинного законодавства та Типового статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року N 292, і реєструється в установленому порядку.

Ліцей визнається юридичною особою з моменту реєстрації власного статуту, має печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, самостійний баланс.

8. Ліцей несе відповідальність за реалізацію головних завдань, визначених Законом України "Про освіту", Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 660, дотримання умов, що визначається за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності, дотримання договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.

^ II. Структура ліцею

9. До ліцею зараховуються учні віком від 14 до 17 (18) років. Згідно з рішенням засновника термін навчання в ліцеї може бути таким, як у школі третього ступеня або на 1-2 роки більше. Згідно з обраним терміном навчання в структурі ліцею можуть бути I-II курси (відповідають 10-11 класам середньої загальноосвітньої школи), I-III курси (відповідають 9-11 класам середньої загальноосвітньої школи) або I-IV курси (відповідають 8-11 класам середньої загальноосвітньої школи).

10. До ліцею зараховуються учні, які закінчили 7(9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

Умови конкурсу розробляється дирекцією ліцею за участю органів громадського самоврядуваня згідно з Інструкцією про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 20 липня 1994 року N 236.

За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші курси ліцею. Зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу ліцею не допускається.

Зарахування до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора ліцею.

11. Мікрорайон для ліцею не встановлюється. Учні зараховуються до ліцею незалежно від місця їх проживання.

12. Кількість учнів та класів у ліцеї встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора ліцею.

13. Іноземці приймаються до ліцею відповідно до Закону України від 4 лютого 1994 року "Про правовий статус іноземців".

14. Наповнюваність класів, груп у ліцеї, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань рішенням ради ліцею може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

15. Згідно із рішенням засновника ліцей може працювати в режимі школи повного дня, школи-інтернату, мати власний гуртожиток.

Ліцей може бути самостійним навчально-виховним закладом або структурним підрозділом вищого навчального закладу, наукової установи, підприємства, організації.

^ III. Організація навчально-виховного процесу

16. Ліцей планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міносвіти базових навчальних планів з урахуванням і конкретизацією профілю ліцею.

У разі зміни складових державного компонента базового навчального плану Міносвіти навчальний план ліцею погоджується з головним управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України.

17. Відповідно до навчального плану ліцею педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, допущені Міністерством освіти України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

Навчальні програми, підручники та посібники, розроблені педагогічними працівниками ліцею, вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів, можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після експертизи в Міністерстві освіти України.

18. Педагогічні працівники ліцею можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

19. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, а також стажування, практики в навчальних і наукових лабораторіях, на виробництві. У ліцеї може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

20. Поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять у ліцеї можуть застосовуватись інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання (теоретичне і технічне), пошуково-дослідницька робота, у тому числі літня навчально-дослідницька практика та інші види навчальної діяльності.

21. Ліцей у межах часу, передбаченого навчальним планом, самостійно встановлює структуру навчального року (за четвертями, півріччями, семестрами), а також тривалість навчального тижня.

Тижневий режим роботи ліцею регламентується розкладом занять.

22. Навчальний рік починається, як правило, 1 вересня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів.

23. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів.

24. Система оцінювання знань учнів ліцею, порядок проведення екзаменів, переведення та випуску, звільнення від перевідних та випускних екзаменів, нагородження за успіхи у навчанні визначаються Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660, відповідними нормативними актами Міністерства освіти України, статутом ліцею.

25. Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з ліцею і при сприянні органів державного управління освітою переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

У разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з відрахуванням з ліцею, він може оскаржити дії директора до ради ліцею. За поданням ради відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

За учнями ліцею зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

26. Учням, які успішно закінчили курс ліцею, що відповідає 9-му класу середньої загальноосвітньої школи, видається свідоцтво про неповну загальну середню освіту встановленого зразка.

Випускники ліцею одержують атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

^ IV. Учасники навчально-виховного процесу

27. Статус учасників навчально-виховного процесу ліцею, їхні права й обов'язки визначаються Законом України "Про освіту", статутом ліцею.

28. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу ліцею встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення, в тому числі й передбачені статутом ліцею.

Учням, які домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням ради ліцею може бути призначена стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо.

29. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, статутом і правилами внутрішнього розпорядку ліцею, а також в установленому порядку виноситись громадський осуд.

30. За умови реорганізації чи ліквідації ліцею його працівникам і учням гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

^ V. Управління ліцеєм і контроль за його діяльністю

31. Управління ліцеєм здійснюється його засновником і відповідним структурним підрозділом державної виконавчої влади.

Безпосереднє управління ліцеєм здійснюється його директором та органами громадського самоврядування.

Органи державної виконавчої влади, громадського самоврядування, директор ліцею діють у межах повноважень, визначених Законом України "Про освіту", Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660, власним статутом і цією Інструкцією.

32. Штатний розпис ліцею встановлюється його засновником відповідно до діючого законодавства, виробничих потреб та фінансових можливостей ліцею. Для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом та організації наукової і методичної роботи у ліцеї можуть вводитися посади заступників директора з наукової, методичної, навчальної, виховної, адміністративно-господарської роботи; практичного психолога та соціального педагога.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до ліцею може здійснюватись за трудовими договорами, контрактами, у тому числі на конкурсній основі.

33. Контроль за забезпеченням ліцеєм державних стандартів рівня освіти, виконанням покладених на нього завдань здійснюється її засновником та відповідним структурним підрозділом Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

34. Основною формою контролю за діяльністю ліцею є його атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

35. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником ліцею відповідно до чинного законодавства.

36. Діловодство ліцею організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Звітність ліцею встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

^ VI. Майно ліцею. Фінансово-господарська діяльність

37. Майно ліцею становлять основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ліцею.

Ліцей може мати власні приміщення, придбавати й орендувати необхідні йому приміщення, обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватись послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

38. Ліцей користується приміщеннями, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660, власним статутом і несе відповідальність за дотримання вимог і норм з їх охорони. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

39. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису ліцею є:

кошти засновника(ів);

кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

кошти, отримані від надання ліцеєм додаткових освітніх послуг;

прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

кредити, інвестиції банків;

добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Оренда приміщень ліцею допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

40. У ліцеї утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу). Цей фонд формується і витрачається відповідно до порядку, визначеного Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660.

41. Кошти ліцею зберігаються на його рахунках в установах банків і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання ліцеєм розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

42. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) ліцею додатково можуть виділятися бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

43. Ліцей має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

44. Порядок ведення бухгалтерського обліку у ліцеї визначається чинним законодавством. За рішенням засновника ліцею бухгалтерський облік може вестися самостійно, разом з іншими навчально-виховними закладами, підприємствами, установами, організаціями або через централізовану бухгалтерію.

45. Ліцей має право користуватися інвестиціями, коротко- і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується ліцеєм для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази ліцею з наступним погашенням кредиту за рахунок його коштів.

46. Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

Ліцей за наявності належної матерально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

47. Зазначена Інструкція погоджена з Міністерством фінансів України, Міністерством праці України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури та мистецтв України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством оборони України, Фондом державного майна України, Академією педагогічних наук України.

Схожі:

Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПро затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею На виконання Закону України
На виконання Закону України "Про освіту" та у розвиток Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні
Рівненському державному гуманітарному університеті (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні
Пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752
А. В. Нежданової IV рівня акредитації та їх розгляду одма імені А. В. Нежданової (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Вінниця 2012
Положення підготовлене на підставі Закону України “Про вищу освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Вінниця 2014
Положення підготовлене на підставі Закону України “Про вищу освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого...
Положення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року icon„узгоджено”
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи