Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план icon

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план
Скачати 249.71 Kb.
НазваКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план
Дата19.09.2012
Розмір249.71 Kb.
ТипДокументиКурс: «Порівняльна політологія»

(укладач Радченко Л.М.)


Тематичний план


Назви теоретичних блоків


Кількість годинВсього годин

Аудиторні години


Самостійна роботаВсього аудиторних

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні2

3

4

5

6

7

8

9

10Модуль І.

36

14

6

8
6

16

1

Предмет навчального курсу “Порівняльна політологія” та методологія його вивчення2

2
2

4

2

Історія становлення порівняльної політології2

4
2

6

3

Концептуальні основи сучасної порівняльної політології2

2
2

6
Модуль ІІ.

36

14

8

6
6

16

4

Порівняльний метод в політичній науці2

2
2

4

5

Теорія раціонального вибору, неоінституціоналізм і політика4

2
2

6

6

Політичні мережі і порівняльна політологія.2

2
2

6
Модуль ІІІ.

36

14

6

8
6

16

7

Політичний аналіз у системі політичного знання. Загальні методологічні принципи політичного аналізу4

4
4

8

8

Види і форми політичного аналізу
2

4
2

8
Модуль ІV

36

14

8

6
6

16

9

Емпірична теорія і моделі демократії4

2
2

6

10

Сучасні методологічні підходи у політичному аналізі2

2
2

6

11

Умови демократії2

2
2

4
Модуль V

36

14

6

8
6

16

12

Третя хвиля демократизації2

2
2

6

13

Проблеми і моделі консолідації демократії2

4
2

6

14

Виміри демократії2

2
2

4
Модуль VI


36

14

8

6
6

16

15

Бінарний аналіз2

2
2

8

16

Порівняння подібних країн
4

2
2

4

17

Порівняння контрастних країн2

2
2

4
Модуль VIІ - VІІІ

72

28

12

16
12

32

18

Сучасні виборчі системи2

2
2

6

19

Типологія політичних систем і режимів2

4
2

4

20

Політичний клієнтелізм2

2
2

6

21

Зацікавлені грепи2

2
2

6

22

Порівняння федерацій2

2
2

6

23

Політичні партії та партійні системи2

4
2

6
Всього годин за навчальний рік:

288
56

56
48


^ VI. Навчально-методична карта дисципліни “Порівняльна політологія” (ІІ курс-2006р.).


Всього 288 год., Лекції- 56г., Семінарські -56,Самостійна робота - г.; залік та екзамен

Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V
VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХІV

ХV

ХVІ


ХVІІ

ХVІІІ


ХІX

ХX

модулі


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Лекції


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дати

^

Теоре тичні розділи.


І. Історія порівняльної політології.


ІІМетодологія порівняльної політології.


ІІІСучасний політичний аналіз


ІV. Теорія вимірів демократії

^

Теми лекцій.


Предмет навчального курсу та методологія його вивчення

Історія становлення порівняльної політології

Концептуальні основи сучасної порівняльної політології

Порівняльний метод в політичній науці

Теорія ріціонального вибору, неоконституціоналізм і політика

Політичні мережі і порівняльна політологія

Політичний аналіз у системі політичного знання

Види і форми політичного аналізу

Емпірична теорія і моделі демократії

Сучасні методологічні підходи у політичному аналізі

Умови демократії
^

Теми практичних занять


Предмет навчального курсу та методологія його вивчення

Історія становлення порівняльної політології

Концептуальні основи сучасної порівняльної політології

Порівняльний метод в політичній науці

Теорія ріціонального вибору, неоконституціоналізм і політика

Політичні мережі і порівняльна політологія

Політичний аналіз у системі політичного знання у

Види і форми політичного аналізу

Емпірична теорія і моделі демократії

Сучасні методологічні підходи у політичному аналізі

Умови демократії
^

Самостійна роботи

Сегментація як метод політичного аналізу

Загальні методологічні принципи політичного аналізу
Перша хвиля демократизації
^

Види контролю


Тест 1.

(25-27.09; 2-5.10)

Контрольна робота.


(23-31.10)

Тест

(6-10.11)

Контрольна робота

(18-25.12)
Екзаменмодулі


Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7

Модуль 8

Лекції


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дати

^

Теоре тичні розділи.


V. . Методологія вимірів демократії


VІ Порівняльне державознавство


VІІ. Порівняльний аналіз політичних інститутів і процесів

VІІІ.

^

Теми лекцій.


Третя хвиля демократизації

Проблеми і моделі консолідації демократії

Виміри демократії

Бінарний аналіз.

Порівняння подібних країн

Порівняння контрастних країн

Сучасні виборчі системи

Типологія політичних систем і режимів

Політичний клієнтелізм


Зацікавлені групи

Порівняння федерацій

Політичні партії та партійні системи
^

Теми практичних занять


Третя хвиля демократизації ї

Проблеми і моделі консолідації демократії ізі

Виміри демократії ії

Бінарний аналіз.

Порівняння подібних країн

Порівняння контрастних країн

Сучасні виборчі системи

Типологія політичних систем і режимів

Політичний клієнтелізм

н

Зацікавлені групи

Порівняння федерацій

Політичні партії та партійні системи
^

Самостійна роботи


Сутність теорії демократії

Сутність демократичного транзиту
Порівняння федерацій

Сутність політичних партій та партійних систем
^

Види контролю


Колоквіум

(25-27.09; 2-5.10)

Контрольна робота

(23-31.10)

Реферат

Колоквіум

(6-10.11)

Колоквіум

(18-25.12)
Екзамен

^ V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань


Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до навчально – методичної карти (п.IV.), де зазначено види і терміни контролю.

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1 і 5.2.

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів (п.5.3).

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях . Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля.

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються під час семінарських занять.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських ) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.


5.1. Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

РезультатСемінарські заняття

5

28

140Тести

5

2

10Реферат

5

1

5Контрольна робота

10

3

30Колоквіум

5

3

15
Підсумковий рейтинговий бал:

200
Нормований рейтинговий бал:

2005.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

Xз

можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсомСхожі:

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconСеместровий план роботи для студентів іvкурсу філософського факультету, відділення – політологія. Предмет: Порівняльна політологія

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /5 курс/9 семестр/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 9 семестру.doc
2. /5...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /5 курс/9 семестр/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 9 семестру.doc
2. /5...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /5 курс/9 семестр/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 9 семестру.doc
2. /5...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /2 курс/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 4 сем.doc
2. /2...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /2 курс/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 4 сем.doc
2. /2...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /2 курс/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 4 сем.doc
2. /2...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи