Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності icon

Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності
Скачати 243.29 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності
Дата19.09.2012
Розмір243.29 Kb.
ТипРобоча програма


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


(декан факультету)


________________________

«____»______ _____200___р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень______________


для студентів спеціальності 6.040301 Політологія_____________________

_________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

факультет соціально-гуманітарний__________________________________


кафедра політичних наук_________________________________________


курс І_________________________________________________________


семестр І-ІІ___________________________________________________


Всього 216 ( годин)


лекції ____42_____ (годин) Екзамен І, ІІ__

(семестр)

Практичні заняття _____ (годин)

Семінарські заняття ___42____(годин)


Індивідуальні заняття __36___(годин)


Самостійна робота __96____(годин)

2006 р.


Внаслідок вивчення курсу студент повинен знати:

^ Основні поняття. Політична теорія, політична детермінанта, політичний детермінізм. Основи вивчення політичної теорії. Прояв політичної теорії в політичній субкультурі. Основні риси історизму при вивченні політичної теорії. Методологія, комбінаторика аналізу політичних теорій, кореляція з традицією і утопією.

^ Поточні і структурні поняття: Основні характеристики політичних теорій Стародавнього Сходу. Риси політичної теорії Стародавніх Індії, Вавілону, Китаю. Феномен кастового ладу. Виправдання нерівності. Буддизм та його політологічний зміст. Основні риси політичної родини за творами Конф-цзи. Патерналізм та загальні риси терій полісної держави.

Риси політичної теорії європейського середньовіччя. Ф.Аквінський.

Перехідні політичні теорії. Н.Макіавеллі, його теорія та її роль в раціоналізації політики та раціоналізації політичної теорії.

Теорії суспільного договору. Основні риси політичної теорії Європи періоду утвердження ринкової системи та марженалізму. Теорія розподілу влад. Ш.Л.Монтеск»є. Основні риси просвітництва. Просвітницькі теорії в США періоду боротьби за незалежність. Конституція США – важливий політико-правовий документ модернізму. Дж.Лок та Г.Гроцій та їх політичні теорії.

Риси політичної теорії Росії. Патерналізм, самодержавство, доктрина імперського панування. Демократичні теорії Росії. Теорії общинного соціалізму О.Герцена та М. Чернишевського.

Новітні доктринальні теорії. Поява політичної філософії. Теорії причинно наслідковості та владного насильства Р.ф.Штамлера, Г.Елінека та Л.Гумпловича.

^ Опорні поняття: Теорія державного суверенітету Ж.Бодена. Теорія народного суверенітету ЖЖРуссо. Національний суверенітет Й.Гердера.

Студент повинен мати такі основні вміння:

Вміти визначати характеристики окремої політичної теорії та виділяти її історичний та структурно-політологічний зміст. Вміти ілюструвати перебіг певних політичних подій через реалізацію певної політичної теорії. Вміти порівнювати певні теорії різних національних шкіл на протязі певного хронологічного відрізку часу. Вміти описувати розвиток певної політичної теорії її відображення в певному національному контексті. Вміти систематизувати основи закони і закономірності розвитку політики та політичної теорії. Вміти оцінювати роль та значення певної політичної теорії для розвитку політичних відносин.


ІІ.Тематичний планНазви модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього годин

Аудиторних годин

всього

лекцій

семінарів

Індивідуальна робота^ Модуль І. Політичні теорії механістичного суспільства, теорії античності і полісної держави.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Предмет та система методів історії зарубіжних політичних і правових вчень.

6

4

2
2

2Тема 2. Параполітологічна система Стародавнього Сходу.

12

6

2

2

2

6Тема 3. Політичні теорії полісної державної системи в Стародавній Греції.

Юридичний детермінізм Стародавнього Риму.

18

10

4

4

2

8^ Модуль ІІ. Трансцендентні, полемічні та просвітницькі теорії Європи ті Америки.

72

40

14

14

12

32Тема 1. Трансєндентні та полемічні теорії європейського середньовіччя. Політичні утопії.

6

2

24Тема 2. Політичні теорії європейського Відродження та Ренесансу.

10

6

2

2

2

4Тема 3. Формальні та партисипаторні теорії періоду розвитку ринкових та маржинальних систем.

10

6

2

2

2

4Тема 4. Параполітологічні теорії формальної держави та європейські реформаційні теорії.

10

6

2

2

2

4Тема 5. Стадіальні і суверенні теорії європейського просвітництва та їх основні характеристики.

16

8

2

4

2

8Тема 6. Національний характер просвітницьких теорій в Північній Америці. Конституція США.

20

12

4

4

4

8^ Модуль ІІІ. Модерністські і сентитичні теорії Європи.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Політичні теорії європейського модерну: теоретичне значення Великої Французької революції.

14

8

4

4

2

6Тема 2. Традиціоналізм та сутнісний модернізм: класичні консервативні та структурні теорії.

10

6

2

2

2

4Тема 3. Особливості політичних теорій та концепцій Росії./ оглядова/.

12

6

2

2

2

6^ Модуль ІУ. Діалектичні та позитивістські теорії Європи та теорії пізнього модерну.

72

40

14

14

12

32Тема 1. Політичні теорії моральності та абсолютності політичної істини. / Параполітологічна теорія І.Канта та Гегеля / .

20

12

4

4

4

8Тема 2. Теорії закритих держав та політичний детермінізм. /політичні теорії І.Г. Фіхте та Р. ф. Штейна /.

14

6

2

2

2

8Тема 3. Політичні теорії Європи ХІХ ст: класичний утилітаризм та позитивізм. .

10

6

2

2

2

4Тема 4. Класичні політичні теорії другої половини ХІХ ст.: “соціологічний детермінізм” та “юридичний позитивізм”.

10

6

2

2

2

4Тема 5. Політичні теорії постпозитивізму: Р. фон Штамлер та Г. Елінек. Теорія “насильства владою” Л.Гумпловича.

18

10

4

4

2

8
^ Всього за навчальний рік

216

120

42

42

36

96

VI. Навчально-методична карта дисципліни “Історія зарубіжних політичних вчень” (І курс-2006р.).


Всього 216 год., Лекції - 42г., Семінарські -42,Самостійна робота - 96 г.; іспит у І та ІІ семестрах.

Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V
VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХІV

ХV

ХVІ


ХVІІ

ХVІІІ


ХІX

ХX

модулі


Модуль 1

Модуль ІІ

Лекції


1

2

3

1

2

3

4

5

6

Дати

^

Теоре тичні розділи.


Модуль І. Політичні теорії механістичного суспільства, теорії античності і полісної держави.

Модуль ІІ. Трансцендентні, полемічні та просвітницькі теорії Європи ті Америки.
^

Теми лекцій.


Предмет та система методів історії зарубіжних політичних і правових вчень.

Параполітологічна система Стародавнього Сходу.

Політичні теорії полісної державної системи. (4 год)

Трансєндентні та полемічні теорії європейського середньовіччя. Політичні утопії.

Політичні теорії європейського Відродження та Ренесансу.

Формальні та партисипаторні теорії періоду розвитку ринкових та маржинальних систем.

Параполітологічні теорії формальної держави та європейські реформаційні теорії.

Стадіальні і суверенні теорії європейського просвітництва.

Національний характер просвітницьких теорій в Північній Америці. Конституція США. (4 год)
^

Теми семінарів

Параполітологічна система Стародавнього Сходу

Політичні теорії полісної державної системи. (4 год)
Політичні теорії європейського Відродження та Ренесансу.

Формальні та партисипаторні теорії періоду розвитку ринкових та маржинальних систем.

Параполітологічні теорії формальної держави та європейські реформаційні теорії.

Стадіальні і суверенні теорії європейського просвітництва.

Національний характер просвітницьких теорій в Північній Америці. Конституція США. (4 год)

^

Самостійна роботи


Політична теорія Ст. Вавілону та Ст. Шумеру і Акаду.

Система стримок і противаг у Конституції США.
^

Види контролю


Колоквіум по античній політичній теорії.

Тест 1

Аналіз творів Конфуція чи Платона

Контрольна робота № 1.

Тест 2

Аналіз творів Н.Макіавелі та Дж. Лока
іспит
Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V
VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХІV

ХV

ХVІ


ХVІІ

ХVІІІ


ХІX

ХX

модулі


^ Модуль ІІ1

Модуль ІУ

Лекції


1

2

3

4

5

1

7

1

2

Дати

^

Теоре тичні розділи.


Модуль ІІІ. Модерністські і сетитичні теорії Європи.

Модуль ІУ. Діалектичні та позитивістські теорії Європи та теорії пізнього модерну.
^

Теми лекцій.


Політичні теорії європейського модерну:

Традиціоналізм та сутнісний модернізм.

Особливості політичних теорій та концепцій Росії./ оглядова/.Параполітологічна теорія І.Канта та Гегеля / .(4 год)

Теорії закритих держав та політичний детермінізм.

Політичні теорії Європи ХІХ ст: класичний утилітаризм та позитивізм. .

Політичні теорії постпозитивізму:
^

Теми семінарів


Політичні теорії європейського модерну. (4 год).

Традиціоналізм та сутнісний модернізм

Особливості політичних теорій та концепцій Росії./ оглядова/.Параполітологічна теорія І.Канта та Гегеля / .(4 год)

Теорії закритих держав та політичний детермінізм.

Політичні теорії Європи ХІХ ст: класичний утилітаризм та позитивізм. .

Політичні теорії постпозитивізму:

^

Самостійна роботи


Сутність європейського традиціоналізму^

Види контролю


Контроль робота № 2.

Тест 3.

Колоквіум по німецькій класичній політичній теорії.

Тест 4.
Іспит

^ V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань


Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до навчально – методичної карти (п.IV.), де зазначено види і терміни контролю.

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1 і 5.2.

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів (п.5.3).

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях . Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля.

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або усно. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються, або під час конролю за сомостійною роботою протягом тижнів самопідготовки.

Особливістю є те, що дисципліна «Основні політичні доктрини сучасності» викладається протягом навчального року тому сумарний рейтинговий бал становить 100 балів за кожний семестр.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських ) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.


5.1. Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

РезультатСемінарські заняття

5

21

105Тести

10

4

40Колоквіум

10

2

20Реферат

3

5

15Контрольна робота

10

2

20Аналіз твору

10

2

20
Підсумковий рейтинговий бал:

200
Нормований рейтинговий бал:

2005.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:


національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

Xз можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсомСхожі:

Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconСеместровий план роботи для студентів ІІ курсу філософського факультету, відділення – політологія. Предмет: «Історія зарубіжних політичних вчень»

Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconРобоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії та церкви в Україні» для студентів за напрямом підготовки «Історія», спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки
Цей предмет допомагає студентам засвоїти найважливіші питання таких навчальних дисциплін, як теорія держави І права, основи римського...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни історія
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Робоча програма з дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України для спеціальності «політологія» 030104)
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету., 20. с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи