Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності icon

Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності
НазваРобоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності
Сторінка1/4
Дата19.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


(декан факультету)


________________________

«____»______ _____200___р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни Основні політичні доктрини сучасності______________


для студентів спеціальності 6.040301 Політологія_____________________

_________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

інститут Політології і права__________________________________


кафедра політичних наук_________________________________________


курс ІІ_________________________________________________________


семестр ІІІ-ІУ___________________________________________________


Всього 216 ( годин)


лекції ____42_____ (годин) Залік ____ІІІ, екзамен в ІУ__

(семестр)

Практичні заняття _____ (годин)

Семінарські заняття ___42____(годин)


Індивідуальні заняття __36___(годин)


Самостійна робота __96____(годин)


2007 р.


Робоча програма розроблена на підставі


_____Програми з "Основних політичних доктрин_сучасності"________

(назва типової програми; дата затвердження)


) Козенюком А.І.__________

прізвище, ім”я, по батькові підпис


^

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
_____Політичних наук____________«__30__»____серпня____2006 р., протокол № _1__


Завідувач кафедри _Бабкіна Ольга Володимирівна_ __________________________________________________________________

прізвище, ім”я, по батькові підпис


Схвалено Радою Інституту політології і права_________________


«______»________________2007 р.


Голова __________Андрусишин Б.І,__ _________

прізвище, ім”я, по батькові підпис


І. Пояснювальна записка


«Основні політичні доктрини сучасності» є спеціальним професійно-орієнтованим курсом підготовки політологів, що базується на основі гуманітаризації системної, безперервної освіти, та загальногуманітарного блоку визначеного Міністерством освіти і науки України. Головним базисним курсом при вивченні дисципліни «Основні політичні доктрини сучасності» є дисциплін: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Історія політичної думки в Україні», «Вступ до спеціальності». Дисципліна відноситься до спеціального блоку, бо користується специфічним категоріальним апаратом, продовжує систематичне вивчення основних політико-ідеологічних та теоретичних шкіл, закладаючи основи для прикладного аспекту знань майбутнього бакалавра політології.

Вивчення навчальної дисципліни «Основні політичні доктрини» сучасності організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням досить складної теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

За навчальним планом спеціальності 6.040301 “Політологія” вивчення курсу “Основні політичні доктрини сучасності” передбачено протягом ІII - ІУ семестрів. Навчальний матеріал систематизований у чотири модулі. В тематичному плані (п. II.) представлено розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та самостійної роботи студентів. Загальний обсяг дисципліни становить 216 годин, що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття, самостійна робота (в т.ч. підготовка до підсумкового контролю), контрольні заходи (модульний контроль, екзамен).

Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю.

Поряд з традиційними видами аудиторних занять, планується виконання індивідуальної аудиторної роботи під керівництвом викладача, коли проводиться колективне або індивідуальне консультування студентів та модульний контроль.

Навчально – методична карта дисципліни (п. IV.) представляє структуру навчального курсу за змістом та видами навчальної діяльності в поєднанні з графіком навчального процесу, календаризованого за термінами вивчення та складання окремих модулів. Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних завдань, виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним захистом.

Рейтингова система оцінювання (п. V.) дозволяє врахувати, як поточну підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначати рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час семестрового екзамену чи заліку.

Тематика індивідуальних завдань, зразки контрольних карток, перелік питань, обговорюваних під час контрольних заходів, представлені в п. VI програми. Подані матеріали дозволяють студенту самостійно планувати терміни та обсяги змістової складової навчальної діяльності, прогнозувати її результативність.

Внаслідок вивчення курсу студент повинен знати:

^ Основні поняття. Політична доктрина та загальна кореляція понять «політична доктрина», «політична свідомість», «політична культура». Основні гносеологічні відмінності політичної ідеології від політичної науки. Сутність доктринального підходу при аналізі політичних явищ. Теоретична основна розвитку політичного знання. Основні модулі розвитку політичної науки. Етапізація розвитку політичної науки. Зародження та сутність політичної теорії, її взаємозв’язок з політичною практикою. Традиційні політичні доктрини. Основні цінності лібералізму, неолібералізму, консерватизму та неоконсерватизму. Модернізм в політичній свідомості. Основні постулати та джерела марксизму, анархізму, соціал-демократії, радикалізму.

Студент повинен мати такі основні вміння:

Вміти визначати характеристики політичної доктрини, як форми політичної свідомості. Вміти ілюструвати перебіг певних політичних подій через запровадження певної політичної доктрини. Вміти описувати розвиток певної політичної теорії її відображення в певній політичній доктрині. Вміти систематизувати основи закони і закономірності розвитку політики та політичної теорії. Вміти оцінювати роль та значення певної політичної доктрини для розвитку політичних відносин. Володіти основами політичного детермінізму при аналізі розвитку політичних явищ.


ІІ.Тематичний планНазви модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього годин

Аудиторних годин

Всього аудиторних годин

лекцій

семінарів

Індивідуальна роботаМодуль І.

Політична свідомість і політична наука. Розвиток теоретичної політичної свідомості.

72

40

14

14

12

32Тема 1. Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Модерністська політична свідомість та її виміри.

12

6

2

2

2

6Тема 2. Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

8

4

2
2

4Тема 3. Класичний етап розвитку політичної науки.

12

6

2

2

2

6Тема 4. М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

10

6

2

2

2

4Тема 5. Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

10

6

2

2

2

4Тема 6. Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

8

6

2

2

2

2Тема 7. Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.

10

6

2

4
4^ Модуль ІІ. Розвиток ліберальної та консервативної політичної свідомості.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

16

8

4

2

2

8Тема 2. Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.

20

12

4

4

4

8^ Модуль ІІІ.

Анархістська, марксистська політичні свідомості. Протестні і асистемні доктрини.

72

40

12

16

12

32Тема 1. Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

18

10

4

4

2

8Тема 2. Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

18

10

2

4

4

8Тема 3. Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

10

6

2

2

2

4Тема 4. Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.

12

6

2

2

2

6Тема 5. Сучасні простестні доктрини. Проблема глобалізму.

14

8

2

4

2

6^ Модуль ІУ. Сучасні модерністські соціальні доктрини.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Соціал- демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

12

8

4

2

2

4Тема 2. Регіональні особливості соціал-демократії.

12

6

2

2

2

6Тема 3. Принципи політики в технократії.

12

6

2

2

2

6
^ Всього за навчальний рік

216

120

42

42

36

96
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)

Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)
move to 0-17428056
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconН.І. Методична вказівка
Політика І мораль. Засоби масової інформації в політиці. Соціально-політичні доктрини сучасності
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconУклала: Асистент Була С. П. Львів – 2009
Плюралізм політичних концепцій політики ХІХ хх ст. Суспільно-політичні доктрини сучасності
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Иторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconА. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма
Х століття досить умовне, оскільки ми постійно звертаємося до концептуальних предтеч. Політичні доктрини, які набули активного розвитку...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconЗатверджую” Проректор з навчально-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія україни
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи