Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 124.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата19.09.2012
Розмір124.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова


“Затверджено”

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М.П.Драгоманова

“____”_________200___р.

Протокол №______

Голова Вченої ради, ректор

акад.В.П.Андрущенко

__________________________


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни Іміджологіянапрям підготовки 0403-Політологія


спеціальність 6040301-Політологія


Київ - 2005

Укладачі програми:


Рецензенти програми:


І. Пояснювальна записка

Навчальна програма з дисципліни “Іміджологія” містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення курсу, плани семінарських занять, список рекомендованої літератури та перелік питань для самоконтролю та атестації студентів.

Теоретичний спецкурс “Іміджологія” займає одне з провідних місць в системі політологічної освіти та підготовці фахівців-політологів. Даний курс читається студентам соціально-гуманітарного факультету у V семестрі; часовий обсяг 108 годин (18 – лекційні заняття, 18 – семінарські, індивідуальна робота – 18 годин, самостійна робота – 54 годин); формою атестації у V семестрі є екзамен.


ІІ. Тематичний план.

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять


№ п/п
^

Назва модулів і тем


Кількість годин
Всього годин
^

Аудиторні години


Самостійна робота
Всього аудиторних

Лекції

Семінарські

Індивідуальні
1

2

3

4

5

6

7


8Модуль І. Імідж та його роль в структурі сучасного світу

80

44

10

12

12

36

1.

Тема 1. Імідж як складова соціальної реальності
2
2

7

2.

Тема 2. Типи іміджів2

4

4

7

3.

Тема 3. Управління іміджем2

2

2

7

4.

Тема 4. Іміджеві стратегії2

2

2

7

5.

Тема 5 Інструментарій іміджології2

4

4

8
Модуль ІІ. Політичний імідж в теоретичному та прикладному аспектах

38

20

8

6

6

18

1.

Тема 1. Теоретичні підходи до розгляду поняття»політичний імідж»2

2

2

6

2.

Тема 2. Технологія формування політичного іміджу4

2

2

6

3.

Тема 3. Фактори формування іміджу в рамках виборчої кампанії2

2

2

6
Всього годин за навчальний рік:

108

64

18

18

18

54ІІІ. Зміст програми

Модуль І. Імідж та його роль в структурі сучасного світу

Тема 1. Імідж як складова соціальної реальності

Основні теоретичні підходи до визначення поняття «імідж». Складові іміджу. Функції та роль іміджу в структурі сучасного світу. Основні вимоги до створення позитивного образу (світовий та вітчизняний доробки).

^ Тема 2. Типи іміджів

Проблема типології іміджу. Типологія Е.Сеппсон. Типи іміджів у світлі функціонального підходу. Імідж як відображення масової свідомості. Класифікація В.Іванова.

^ Тема 3. Управління іміджем

Основні характеристики процесу управління іміджем. Вимоги каналу. Вимоги аудиторії. Вимоги завдання. Можливості об’єкта. Фактори процесу створення позитивного образу та його позиціонування

^ Тема 4. Іміджеві стратегії

Імідж як спосіб візуальної комунікації. Моделі візуальної комунікації. «Чотирикратна» модель іміджевої кампанії.

Тема 5 Інструментарій іміджології

Імідж і PR: пошук ефективних методів впливу на аудиторію. Інструментарій іміджології: позиціонування, маніпулювання, міфологізація, емоціоналізація, вербалізація, деталізація, акцентування інформації, архаїзація, дистанціонування, метафоризація, дослідження громадської думки і т.д.

Плани семінарських занять

Типи іміджів

 1. Основні підходи до типології іміджів

 2. Типи іміджів у світлі функціонального підходу.

 3. Приклади типологій іміджів (світовий та вітчизняний досвід).

Управління іміджем

 1. Характерні особливості процесу управління іміджем

 2. Фактори створення позитивного образу об’єкта.

 3. Вимоги та складові процесів управління іміджем.

Іміджеві стратегії

 1. Поняття іміджевої стратегії.

 2. Стратегія і тактика в іміджології.

 3. Чотирикратна» модель іміджевої кампанії.

Інструментарій іміджології

 1. Методологія іміджології

 2. Позиціонування та маніпулювання.

 3. Міфологізація та деталізація.

 4. Емоціоналізація та вербалізація.

 5. Акцентування інформації та ослідження громадської думки.

Питання для самостійного опрацювання студентами

Типи іміджів в різних контекстах.

Використання інструментарію іміджології:


Модуль ІІ. Політичний імідж в теоретичному та прикладному аспектах

Тема 1. Теоретичні підходи до розгляду поняття»політичний імідж»

Становлення феномену політичного іміджу в історичній ретроспективі. Онтологічний, антропологічний, ціннісний, етичний підходи до розуміння політичного іміджу. Базові положення політичного іміджу.

^ Тема 2. Технологія формування політичного іміджу

Світовий досід формування політичного іміджу. Типи політичних іміджів в національному вимірі. Методи формування політичного іміджу: метод «клапана», метод «живої мішені», метод «краплі», метод «підказки», резонанска технологія і т.д.

^ Тема 3. Фактори формування іміджу в рамках виборчої кампанії

Чинники формування політичного іміджу в рамках виборчої кампанії. Фактор «розірванності». Фактор новизни. Поняття «формат». Імідж політичного лідера як складова виборчої кампанії.

^ Плани семінарських занять

Теоретичні підходи до розгляду поняття «політичний імідж»

 1. Політичний імідж як предмет дослідження (в історичній ретроспективі)

 2. Онтологічний підхід до розуміння політичного іміджу.

 3. Антропологічний підхід до розуміння політичного іміджу.

 4. Ціннісний підхід до розуміння політичного іміджу.

 5. Етичний підхід до розуміння політичного іміджу.

Технологія формування політичного іміджу

 1. Типи політичного іміджу.

 2. Мемоди формування політичного іміджу.

Фактори формування іміджу в рамках виборчої кампанії

 1. Чинники формування політичного іміджу в рамках виборчої кампанії.

 2. Імідж політичного лідера як складова виборчої кампанії.

^ Питання для самостійного опрацювання студентами

Персональна іміджологія.

Імідж ворогів.

Шкала оцінювання

Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

РезультатСемінарські заняття

5

9

45Тести

10

1

10Колоквіум

15

1

15Контрольна робота

15

2

30


Підсумковий рейтинговий бал:

100
Нормований рейтинговий бал:

1005.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:


національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

Xз

можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсомРекомендована література


Основна

 1. Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования Вашего имиджа. – Минск,1997.

 2. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996.

 3. Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. Книга для политиков и бизнесменов, мужчин и женщин. – М., 1997.

 4. Джеймс Дж. Эффективный самомаркетинг. Искусство создания положительного образа. – М., 1998.

 5. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. – М., 1994.

 6. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – Киев, 1998.

 7. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. – Киев, 1997.

 8. Почепцов Г.Г. Имидж и выборы. – Киев, 1997.

 9. Спиллейн М. Создайте свой имидж. Руководство для женщин. – М.,1996.

 10. Спиллейн М. Создайте свой имидж. Руководство для мужчин. – М.,1996.

 11. Шепель В.М. Имиджелогия. – М., 1996.

Додаткова

 1. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз – предмет и мастерство. – М., 2001.

 2. Браун П. Продай себя. Тактика совершенствования Вашего имиджа. – Минск, 1997.

 3. Вайнике В.В. Имиджелогия в политике // Проблеми іміджології: Матеріали IV Міжнародної конференції 16 травня 2003.

 4. Лобанова А.С. Імідж політика у соціологічному вимірі // Проблеми іміджології: Матеріали IV Міжнародної конференції 16 травня 2003.

 5. Онищенко І.Г. Политическая имиджелогия как наука массового очарования // Проблеми іміджології: Матеріали IV Міжнародної конференції 16 травня 2003.

 6. Синельникова Л.М. Формирование имиджа через диалог // Проблеми іміджології: Матеріали IV Міжнародної конференції 16 травня 2003.

 7. Холод О.М. Имидж политика и бипсихология. – М., 1998.

 8. Холод О.М. Политический имидж и его составляющие // Проблеми іміджології: Матеріали I Міжнародної конференції 27 лютого 2001.Програми розглянута і затверджена на засіданні кафедри___________________

____________________________________________________________________


“______”__________200___р. Протокол №____від _______________


Завідувач кафедри_______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Програма розглянута і схвалена на засіданні ради інституту“____”______________200___ р. Протокол №___ від_______________


Директор інституту_________________ _____________________

(підпис) (пірзвище та ініціали)

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи