IV. Навчально-методична карта дисципліни icon

IV. Навчально-методична карта дисципліни
Скачати 103.58 Kb.
НазваIV. Навчально-методична карта дисципліни
Дата19.09.2012
Розмір103.58 Kb.
ТипДокументи

IV. Навчально-методична карта дисципліни

Разом - 144 год., лекцій - 32 год., семінарські - 24 год., самостійна робота - 64 год., екзамен

Тиждень

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Модулі

Модуль 1.

Модуль 2.

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ДатиТеоретичні розділи

Поняття держави, її ознаки.

Характеристика права та його норм.

Теми лекцій

Предмет, метод, функції юридичної науки, її система. Теорія держави і права.

Поняття, походження і розвиток держави.

Держава і політична система суспільства.

Функції держави.

Форми держави і механізм.

Право у суб’єктивному його розумінні, ознаки, принципи.

Система права і система законодавства. система законодавства в Україні.

Норми права та інші соціальні норми.

Правотворчість і форми права.

Реалізація норм права. Застосування права як форма його реалізації.

Правові відносини.

Правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність.

Правова свідомість, правова культура і юридична відповідальність.

Основні правові системи сучасності.
Теми семінарських занять

Теорія держави і права в системі юридичних наук.

Теорія походження держави і права.

Політична система України.

Основні форми здійснення функції держави.

Структура державного апарату.

Характеристика права.

Поняття системи права, її відмінність від правової системи.

Співвідношення права і моралі.

Система нормативних актів.

Характерні риси форм реалізації права.

Поняття і ознаки правових відносин.

Юридичний склад та види правопорушень.

Поняття політичної та правової системи.
Самостійна робота

Поняття держави, її ознаки.

Характеристика права та його норм.

Види контролю

Захист опорних матеріалів.

Тест.

Колоквіум.

Захист опорних матеріалів.

Колоквіум.
Е к з а м е н


^ V.I. Розрахунок рейтингових балів
за видами поточного (модульного) контролюз/п

Вид діяльності

Вартість

Кількість робіт

Результат

1.

Семінарські заняття

12

2

24

2.

Тести

8

1

8

3.

Опорний конспект

6

1

6

4.

Реферат

4

8

32

5.

Колоквіум

15

2

30

6.
^ Підсумковий рейтинговий бал

100

Нормований рейтинговий бал

100


^ VI.V.План семінарського заняття на тему:


Тема 1. Предмет, метод, функції юридичної науки, її система. Теорія держави і права (загальна характеристика).

 1. Поняття теорії держави і права.

 2. Теорія держави і права в системі юридичних наук. Ознаки, що відрізняють право від інших соціальних норм.

 3. Держава і право як закономірний результат розвитку цивілізації, історичне надбання людства.


Тема 2.Поняття, положення і розвиток держави.

 1. Теорії походження держави і права.

 2. Поняття держави.

 3. Функції держави, її форми.

 4. Поняття історичного типу держави та права.


Тема 3. Держава і політична система суспільства. Держава і політична система України.

 1. Держава як універсальна політична форма організації суспільства, центральний елемент політичної системи.

 2. Роль держави у реалізації загальносуспільних і класових інтересів.

 3. Політична система України.

 4. Загальна характеристика української держави.


Тема 4. Функції держави.

 1. Функції держави, їх класифікація.

 2. Внутрішні і зовнішні функції держави.

 3. Основні форми здійснення функцій держави.

 4. Функції Української держави.


Тема 5. Форми держави, її механізм. Механізм держави в Україні.

 1. Форми державного правління: поняття і види.

 2. Форми адміністративно-територіального устрою: поняття, види.

 3. Політико-правовий режим, його види.

 4. Структура державного апарату.

 5. Поняття і ознаки державних органів.

 6. Механізм держави в Україні.


Тема 6. Право у суб’єктивному його розумінні, ознаки, принципи. форми і функції.

 1. Поняття і визначення права.

 2. Право об’єктивне та суб’єктивне.

 3. Характеристики права.

 4. Принципи права, його функції.

 5. Джерела права.


Тема 7. Система права і система законодавства. Система законодавства в Україні.

 1. Правова система суспільства: поняття і структура.

 2. Право і особа. Основні права і свободи людини і громадянина.

 3. Поняття та принципи правової держави.

 4. Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки.

 5. Поняття системи права, її відмінність від правової системи.

 6. Галузі законодавства, нормативні інститути та нормативні приписи.


Тема 8. Норми права та інші соціальні норми.

 1. Норма права: поняття, характеристика, структура.

 2. Класифікація соціальних норм.

 3. Співвідношення права і моралі.

 4. Поняття та характеристика правосвідомості.

 5. Правове виховання та формування правової культури громадян.

 6. Співвідношення понять "форма" і "джерело" права.


Тема 9. Правотворчість і форми права.

 1. Форма права, їх види.

 2. Система нормативних актів.

 3. Поняття, види і принцип правотворчості.

 4. Правотворчість і законотворчість.


Тема 10. Реалізація норма права. Застосування права як форма реалізації.

 1. Систематизація законодавства.

 2. Загальна характеристика галузей права.

 3. Інститут права: поняття і види.

 4. Характерні риси форм реалізації права.

 5. Поняття і необхідність тлумачення норм права.


Тема 11. Правові відносини.

 1. Поняття і ознаки правових відносин.

 2. Поняття і види суб’єктів права.

 3. Об’єкти правовідносин: поняття і види.


Тема 12. Правомірне поведінка, правопорушення і юридична відповідальність.

 1. Поняття і ознаки правопорушень.

 2. Юридичний склад та види правопорушення.


Тема 13. Правова свідомість, правова культура і юридична відповідальність.

 1. Юридична відповідальність: поняття, ознаки і види.

 2. Поняття політичної та правової культури.ЛІТЕРАТУРА

^ 1. Підручники та посібники:

 1. Загальна теорія держави і права / Під ред. В.В.Копейчикова. – К., 1997.

 2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. К., 1994.

 3. Сурилов А.В. Теорія держави і права.-К., 1989.

 4. Котюк В.О. Теорія права.-К., 1996.

 5. Котюк В.О. Основи держави і права.-К., 2001.

 6. Основи держави і права./Під ред. А.М.Колодія і А.Ю.Олійник.-К., 1997.

 7. Скакун О.Ф. Теория государства и права.-Х., 2000.

 8. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов.- М., 1999.

 9. Комаров С.А. Общая теория государства и права.-М., 1998.

 10. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для ВУЗов.-М., 1999.

 11. Общая теория права и государства/ Под ред. Лазарева В.В.-М., 2000.

 12. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов.-М., 1999.

 13. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для ВУЗов.-М., 1999.

 14. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Учебник.-М., 2001.

 15. Хропанюк В.Н. Теория государства и права.- М., 1997.

 16. Проблемы общей теории права и государства. Учебное пособие.-М., 1999.

 17. Теория государства и права. Курс лекции.-М., 1997.

 18. Теория государства и права./ Под ред. Алексеева С.С.-М., 1985.

 19. Теория права и государства./Под ред. Г.Н.Манова.-М., 1995.

 20. Беляева Г., Ливанцев К. История государства и права зарубежных стран. – Ленинград, 1966.

 21. Всеобщая история государства и права. / Под ред. К. Батыра – М., 1998.

 22. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. П. Галанзы – М., 1963. – Т. 1.

 23. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. П. Галанзы, О. Жидкова. – М., 1969. – Т. 2.

 24. История государства и права. В 3-х томах. / Под ред. П. Галанзы, З. Черниловского. – М., 1949, 1951, 1961.

 25. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. О. Жидкова, Н. Крашенинниковой: В 2-х частях. – М., 1989–1991, 1998.

 26. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2000.

 27. Перетерский И. Всеобщая история государства и права. – М., 1945.

 28. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 29. Сборник документов по истории государства и права. – М., 1947.

 30. Сборник материалов к семинарам по истории государства и права. – Саратов, 1960.

 31. Страхов М. Всесвітня історія держави і права. Випуск перший: Держава і право Стародавнього світу: Учбовий посібник. – Харків, 1994.

 32. Страхов М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 1999.

 33. Федоров К. История государства и права зарубежных стран. – Ленинград, 1977.

 34. Федоров К. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 35. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

 36. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 2-х т. / Под ред. К. Батыра и Е. Поликарповой. – М., 1996.

 37. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Под ред. З. Черниловского. – М., 1996.

 38. Черниловский З. Всеобщая история государства и права. М., 1983.

 39. Шевченко О. Історія держави і права зарубіжних країн. Курс лекцій. – К., 1997.

 40. Шевченко О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія для студентів юридичних ВУЗів та факультетів. – К., 1995.


^

VII.Додаткова література:


 1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.

 2. Гегель Г. Философия права.-М., 1990.

 3. Ручка А.А. Социальные ценности и нормы.-К., 1976.

 4. Гусарев С.Д. Теорія держави і права. Альбом схем.-К., 1997.

 5. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве.-К., 1992.

 6. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности.-К., 1985.

 7. Орзих М.Ф. Право и личность.-К., 1978.

 8. Рабинович П.М. Проблеми теории законности развитого социализма.-Львов, 1979.

 9. Социалистическое право и общественное сознание.-К., 1979.

 10. Правовое воспитание молодежи.-К., 1985.

 11. Денисов В.Н.Система права развивающихся стран.-К., 1978.

 12. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю.Історія вчень про державу і право.-К., 1997.

Схожі:

IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії

IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії

IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта навчальної дисципліни
...
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта дисципліни «Етнопсихологія»Разом
Ндивідуальна робота- 12год., самостійна робота – 48год., підсумковий контроль – 6 год
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconIV. Навчально-методична карта дисципліни
Разом 144 год., лекцій 32 год., семінарські 24 год., самостійна робота 64 год., екзамен
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи педагогічної іміджології»
Разом: 90 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 8 год., індивідуальна робота – 8 год
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта дисципліни «Теорія і практика навчання української мови у початкових класах» Разом
Разом144год., лекції – 8 год., семінарськіі заняття – 18 год., індивідуальна робота –16 год., 303 60
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта дисципліни “Політологія” (курс ІІІ інститут фізичного виховання та спорту)
Всього 108 год., лекцій 30 год., семінарів 30 год; самостійна робота 30 год. Залік
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconНавчально-методична карта дисципліни «Методика викладання математики в початкових класах» Разом
Разом: 108 год., лекції – 22 год., практичні заняття – 20год., індивідуальна робота – 12 год
IV. Навчально-методична карта дисципліни iconІV. Навчально-методична карта дисципліни „Методика викладання психологічних дисциплін” Разом
Разом: 38 год., лекції – 10 год., семінарські заняття –12 год., індивідуальна робота – 6 год
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи