Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова icon

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Скачати 79.35 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Дата19.09.2012
Розмір79.35 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. ДрагомановаЗатверджено

на засіданні Вченої ради
Інституту української філології

Голова Вченої ради

_____________ А. В. ВисоцькийНаскрізна програма

бібліотекознавчої практики студентів


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: Філологія

Спеціальність 6.020303, 7.030501 Українська мова та література

Інституту української філології


Київ – 2011


Укладач програми:

П.І. Рогова, канд. іст. наук, доцент, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського


Рецензенти програми:

О.В. Воскобойнікова-Гузєва, канд. іст. наук, с.н.с., директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Л.В. Савенкова, канд. пед. наук, директор Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова


Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри журналістики

Протокол № ­­­2 від «26» вересня 2011 р.

Завідувач кафедри ________________ ^ В. О. Жадько


Програма розглянута і схвалена на засіданні Вченої ради Інституту української філології

Протокол № 2 від «26» жовтня 2011 р.


Директор Інституту ______________ ^ А. В. Висоцький


І. Пояснювальна записка

Бібліотечна практика – складова частина освітньої програми студентів III і V курсів денної і заочної форм навчання і здійснюється згідно з навчальним планом. Навчальний план передбачає виробничу практику з дисциплін „Бібліотекознавство”, „АСОД”, „Бібліографознавство”, „Бібліотечне фондознавство”, „Інформаційно-пошукові системи”. Практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційних рівнів „бакалавр” і „спеціаліст”. Вона поєднує теоретичні знання й навички самостій­ної роботи в напрямах організації бібліотечного фонду, каталогізації документів, інформаційно-бібліографічної діяльнос­ті, обслуговування користувачів.

Мета бібліотечної практики полягає в поглибленні теоретичних знань, оволодінні практичними навичками і вміннями, необхідними для майбутнього фаху бібліотекознавця, розвитку творчих здібностей студентів.

Завдання практики:

 • під час практики студенти повинні закріпити теоретичні знання з дисци­плін, що вивчалися на І–V курсах, пов’язаних з бібліотечно-бібліографічною діяльністю, зокрема засвоїти методи і прийоми бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності;

 • перевірити рівень підготовки майбутніх фахівців та їхні потенційні можливості в умовах роботи бібліотечного колективу, зокрема, особливості бібліотечно-бібліографічної діяльності бібліотек освітянської галузі;

 • надати матеріал для написання бакалаврської або дипломної роботи.

Після належного виконання завдань практики студенти повинні набути таких умінь:

 • знати технологію комплектування та організації бібліотеч­ного фонду;

 • здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання до­кументів різних типів і видів;

 • вести традиційних катало­ги і картотеки та електронні бази даних у середовищі автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС);

 • здійснювати бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів.ІІ. Види і терміни проходження практики

Навчальну бібліотекознавчу літню практику студенти спеціальності 6.020303 «Українська мова та література» проходять на третьому курсі, виробничу бібліотекознавчу практику студенти спеціальності 7.030501 «Українська мова та література» проходять на п’ятому курсі.

Основними видами практики є:

 1. Навчальна практика. Бібліотекознавча (літня – VІ семестр, тривалість – 2 тижні);

 2. Виробнича практика. Бібліотекознавча (ХІ семестр, тривалість – 6 тижнів).


ІІІ. База проведення практики

Базами практики визначено Державну науково-педагогічну бібліотеку України ім. В. О. Сухомлинського, Наукову бібліотеку НПУ ім. М. П. Драгома­нова, а також бібліотеки Києва та інших міст України.

ІV. Організація практики

Організація практики на всіх її етапах спрямована на забезпечення оволодіння навичками професійної діяльності відповідно до вимог рівня підготовки бакалавра в контексті Болонського процесу.

Для керівництва практикою призначаються керівники з викладачів кафедри, а також бібліотечні працівники (директори або завідувачі бібліотек, завідувачі відділів або провідні фахівці бібліотек).

В обов’язки керівника практики (викладача кафедри) входить:

 • брати участь у розподілі студентів на практику;

 • здійснювати контроль за проходженням практики студентами;

 • надавати методичну та практичну допомогу студентам під час виконання ними завдань практики;

 • відповідати за дотриманням студентами-практикантами правил техніки безпеки та протипожежної безпеки (разом із керівниками від виробництва);

 • оцінювати результати виконаної студентами-практикантами роботи;

 • інформувати кафедру про результати практики.

Студенти, які не виконали програми практики з поважної причини, мають пройти її повторно у вільний від навчання час.

^ V. Підведення підсумків практики

Підсумки практики підводяться на звітній конференції після її закінчення.

Оцінюється практика за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у 4-бальну та шкалу ECTS. Вона приймається на закритому засіданні ДЕК. Переведення оцінок, виражених у балах за стобальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до таблиці.

^ Оцінка
в балах


Оцінка
за національною шкалою


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90–100

Відмінно

А

Відмінне виконання

80–89

Добре

B

Вище середнього рівня

70–79

C

Загалом хороша робота

65–69

Задовільно

D

Непогано

60–64

E

Виконання відповідає мінімальним критеріям

 • А – оцінка „відмінно” (90–100 балів) виставляється, якщо студент повністю виконав програму практики, виявляв активність та ініціативу, засвоїв специфіку діяльності бібліотеки, сповна застосував набуті знання на практиці; показав належні уміння й навички майбутнього бібліотекаря та на „відмінно” захистив свій звіт на підсумковій конференції.

 • B – оцінка „добре” (80–89 балів) виставляється, якщо студент повністю виконав програму практики, виявляв активність та ініціативу, засвоїв специфіку діяльності бібліотеки, сповна застосував набуті знання на практиці; показав належні уміння і навички майбутнього бібліотекаря, проте у роботі припускався незначних помилок і неточностей.

 • C – оцінка „добре” (70–79 балів) виставляється за творчу роботу студента, який сумлінно виконував покладені на нього доручення, показав уміння застосовувати знання на практиці, проте припускався неточностей у роботі, потребував допомоги керівника.

 • D – оцінка „задовільно” (65–69 балів) виставляється за повне виконання студентом програми практики, проте недостатнє вміння застосовувати у практичній роботі теоретичні знання, наявні помилки під час виконання конкретних доручень як бібліотекаря й неправильні шляхи виходу зі складних ситуацій.

 • E – оцінка „задовільно” (60–64 бали) виставляється за часткове невиконання студентом програми практики, безініціативність, невміння застосовувати набуті знання на практиці.

^ VІ. Зміст практики

Студенти третього курсу мають активну виробничу бібліотечну практику протягом двох тижнів, метою якої є застосовування набутих знань та умінь у безпосередній роботі бібліотекаря.

Мета практики: ознайомити студентів з професійною діяльністю бібліотекарів, а також з основними формами роботи в бібліотеках.

Завдання практики: набути первинного досвіду роботи в бібліотеках. Зміст діяльності студента-практиканта полягає в тому, щоб під керівництвом досвідченого бібліотечного фахівця практично пізнати основні бібліотечно-бібліографічні процеси.

Після закінчення практики студенти подають звіт. Форма звітності студента про практику включає щоденник практики з переліком видів виконаних робіт; звіт про проходження практики.

Звіт студента про проходження практики затверджується на засіданні кафедри в його присутності.

Оцінювання практики відбувається за стобальною системою відповідно до виконаної роботи:

 • облік різних видів документів – 5 балів;

 • розстановка документів у фонді – 5 балів;

 • технічне оброблення різних видів документів – 5 балів;

 • створення бібліографічних записів в електронному каталозі – 20 балів;

 • організація традиційного довідково-пошукового апарату:

 • розстановка карток в абеткових каталогах – 10 балів,

 • розстановка карток в систематичних каталогах – 15 балів;

 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування з використанням бібліографічних посібників – 10 балів;

 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (електронного каталогу, Інтернету) 10 – балів;

 • бібліотечне обслуговування в читальних залах бібліотеки – 10 балів;

 • організація книжкових виставок – 10 балів.Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Нпу імені М. П. Драгоманова відзначає своє 175 ти річчя. Запрошуємо представників засобів масової інформації на урочисті заходи
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини московський міський педагогічний університет
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує до участі у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені Михайла драгоманова
Шановні журналісти! Запрошуємо вас на урочистості з нагоди 175-річчя з дня заснування Національного педагогічного університету імені...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова
move to 0-3102862
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Нарійчук Микола Деонисович удк 37. 013. 42 Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова науково-методичний центр моніторингу якості освіти

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи