Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів icon

Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів
Скачати 297.07 Kb.
НазваМіністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів
Дата19.09.2012
Розмір297.07 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ


Навчальна Інформаційно-аналітична

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ


Програма практики


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: Філологія

Спеціальність 6.030303 Українська мова та література


Київ-2011


Укладачі: Чепуренко Яна Олексіївна к.і.н., доц.

Рецензенти: : Палеха Юрій Іванович к.і.н., професор

Кириленко Олександр Григорович к.і.н., доцент


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

протокол № 2 від «26» вересня 2011 р.

Завідувач кафедри _______________ проф. Жадько В.О.


Рекомендовано Вченою радою Інституту української філології

Протокол № 2 від «26» жовтня 2011.


Анотація


Метою навчальної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з документознавчих дисциплін та інформаційно-аналітичної діяльності установ, підприємств та організацій, а також набуття необхідних практичних навичок самостійної роботи.

Зміст виробничої практики визначається діючим навчальним планом, кваліфікаційною характеристикою бакалавра, освітньо-професійною програмою підготовки фахівців та відповідними програмами з основних курсів за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність ".


1.1. Завдання практики.

У період проходження виробничої практики студенту необхідно глибоко засвоїти систему організації документознавчих операцій на підприємствах та ведення в них інформаційно-аналітичної діяльності.

Студенту треба ознайомитись:

 • зі структурою, завданнями та особливостями діяльності діловодної служби, архівного, інформаційно-аналітичного підрозділу чи офісу;

 • законодавчими та нормативними актами, щодо роботи з документної інформацією;

 • функціями і завданнями діяльності основних та суміжних відділів підприємства. Необхідно у повному обсязі оволодіти нормативно-правовою базою, яка регулює та контролює діяльність діловодної служби, офісу чи інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства. Зібрати необхідний матеріал для виконання в подальшому дипломної роботи.

^ Студент-практикант повинен знати:

 • методологічні принципи ведення документознавчих та інформаційно-аналітичних операцій в підрозділах підприємства;

 • правила складання документів, їх обробки та пересування;

 • особливості роботи офіс-менеджера та основні види інформаційного обслуговування.

Студент-практикант повинен вміти:

 • працювати з первинними документами, уміти їх складати, обробляти і групувати в однорідні за складом групи;

 • документально відображати господарсько-договірні операції, які мають місце на підприємстві, складіть документи з кадрових питань;

 • вести організаційно-розпорядчу та інформаційно-довідкову документацію, контролювати документообіг;

 • проводити стратегічне та оперативне планування роботи офісу, здійснювати необхідні офісні комунікації;

 • визначати інформаційну інфраструктуру організації, вивчати попит на релевантну інформацію;

 • робити інформаційні запити та класифікувати інформаційні потреби;

 • користуватись ресурсами наявних інформаційних систем та користуватись Інтернет-технологіями;

 • складати звітність по результатах діяльності визначеної служби установи.1.3. Організація та керівництво практикою.

Методичне керівництво виробничою практикою здійснюється кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, яка погоджує з факультетом професійної адаптації і підприємництва університету відповідні бази для проходження практики та здійснює відповідний контроль за її проходженням студентом.


Керівник практики від кафедри:

 • видає індивідуальні завдання студентам;

 • консультує студентів про порядок оформлення щоденника та звіту щодо проходження практики;

 • здійснює контроль за відвідуванням студентами науково-практичних семінарів;

 • підтримує зв’язок із керівником практики від підприємства;

 • перевіряє правильність оформлення щоденників за підсумками виробничої практики та забезпечує передачу їх на факультет професійної адаптації та підприємництва.


Відповідальність за організацію практики на підприємствах покладається на керівника виробничої практики студентів від університету та керівника виробничою практикою від підприємства. Керівники практики мають забезпечувати проведення всіх організаційних заходів щодо проходження і контролю за виконанням програми практики.

Перед початком практики студент зобов’язаний отримати направлення на практику, програму виробничої практики та щоденник в деканаті факультету проходження практики професійної адаптації і працевлаштування.


^ Керівник практики від підприємства:

- створює необхідні умови для проходження студентами виробничої практики згідно з програмою у відділі документального забезпечення, канцелярії, відділі кадрів, офісі чи інформаційно-аналітичній службі підприємства;

- за необхідності призначає відповідних спеціалістів підприємства для безпосереднього керівництва практикою;

- створює умови для отримання студентами необхідних інструктивних, методичних та нормативних матеріалів, надання консультацій та отримання інформації з питань, які повинні бути засвоєні студентами під час проходження практики;

- організовує проведення інструктажу з техніки безпеки праці; контролює виконання студентами внутрішнього трудового розпорядку в установі;

- несе відповідальність за нещасні випадки зі студентами, що проходять виробничу практику в відділах підприємства; відповідає за якість проходження студентами практики та її відповідність цій програмі;

- здійснює необхідні заходи щодо усунення недоліків в організації проходження практики;

- розглядає звіти студентів про практику, дає відгук про їх роботу, надає завідувачу кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності університету письмовий звіт щодо пропозицій по вдосконаленню практичної підготовки майбутніх фахівців.


^ Обов’язки студента-практиканта:

Обов’язки студента-практиканта наведені в “Щоденнику студента з виробничої практики”.

Студент на виробничій практиці виконує роботу як позаштатний працівник.

За дозволом деканату факультету інформаційних систем та технологій університету допускається робота студента-практиканта як штатного працівника підприємства, за умови, що вона відповідає вимогам програми практики та чинному трудовому законодавству.


1.4.Підведення підсумків виробничої практики та звіт студента.

Студент-практикант, після закінчення виробничої практики зобов'язаний подати на кафедру документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності письмовий звіт, в якому мають бути відображені результати його практичної діяльності на підприємстві згідно з програмою практики. У додатки до звіту необхідно включити копії документів, розробки, таблиці, відомості, з якими працював студент – практикант на підприємстві, упорядковані згідно програми практики.

Обсяг звіту не повинен перевищувати 50 - 60 аркушів формату А-4. Структура звіту мусить відповідати переліку всіх тем, які викладені в розділі ІІ “ Зміст тем виробничої практики”. Обов'язковим додатком до звіту має бути перелік нормативно-правової і організаційно-розпорядчої документації та виконані практичні завдання (графіки, таблиці, схеми) з кожного розділу програми.

Одночасно керівник практики від підприємства складає відгук на студента, в якій дає оцінку: виконання програми виробничої практики; рівня дотримування трудової дисципліни; ступеня оволодіння навичками практичної роботи. В кінці відгуку виставляє оцінку за проходження студентом практики.

Відгук підписується керівником підприємства, його заступником або начальником відділу, де проходив практику студент, та засвідчується відбитком печатки. Після закінчення практики студент захищає звіт.

Звіт студента приймає комісія, призначена завідувачем кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. До складу комісії входять провідні викладачі кафедри. Залікова оцінка за підсумками практики повинна бути диференційованою.

При оцінюванні проведеної студентом роботи враховується також відгук, наданий йому керівником практики від підприємства та активність студента на науково-практичних семінарах.

Звіт про виробничу практику, щоденник та характеристику студента-практиканта викладач-керівник здає на кафедру документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності університету.

Студент, який не виконав програми практики і отримав незадовільний відгук про роботу, або незадовільну оцінку під час захисту звіту, відраховується зі складу студентів університету.

Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, оформлюються протоколом, який затверджується завідуючим кафедри, і в тижневий термін після захисту звітів подається кафедрою до факультету професійної адаптації і працевлаштування.


1.5. Основні етапи виконання завдань програми виробничої практики .

Згідно з метою виробничої практики на підприємствах всіх форм власності України, студентам-практикантам необхідно закріпити набуті ним у процесі навчання теоретичні знання.

Вивчаючи кожну з тем, що вводиться до програми виробничої практики, студент-практикант має послідовно розглянути:

- організаційну структуру документаційного забезпечення управління на підприємстві, та місце підрозділу (канцелярії, архівного підрозділу, відділу кадрів чи офісної служби), де він буде проходити практику;

- форми ведення службової документації на даному підприємстві;

- нормативно-правові, організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні, та кадрові документи підприємства;

- роботу зі зверненнями, заявами і скаргами громадян;

- особливості побудови інформаційного органу та методи вивчення інформаційних потреб, які використовуються в організації;

- ресурсну базу реалізації режимів інформування, електронні публікації, структуру інформаційного обслуговування;

- структуру програмного та інформаційного забезпечення офісної діяльності, схеми роботи з конфіденційною інформацією;

- посадові інструкції зав. канцелярією, начальника відділу кадрів, архіваріуса, офіс-менеджера.

Копії вищезазначених документів, розробки та інші опрацьовані матеріали прикладаються до звіту про виробничу практику.


^ РОЗДІЛ ІІ. Зміст тем виробничої практики з діловодства

А. Практика з документознавства

Тема 1.1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою діловодства в установі та галузі (1 тиждень)

Нормативно-правові акти вищих органів управління. Закон як нормативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу. Класифікація законів. Види підзаконних нормативно-правових актів: укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, розпорядження, рішення та нормативні ухвали органів державного самоврядування на місцях.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:


а) Законами України: “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, «Про звернення громадян», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

б) Постановами КМУ: «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну таємницю, що є власністю держави» від 27.11.1998 № 1893, а також «Про затвердження примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17.10.1997 № 1153.

в) Стандартами з діловодства та інформаційної діяльності.


Тема 1.2. Організаційна структура служби документаційного забезпечення та здійснення документообігу в організаціях.

Обробка вхідних та вихідних документів. Книга реєстрації. Датування та індексація документів. Адресування та оформлення тексту документа. Погодження та засвідчення документів. Проставлення позначок на документах. Службові листи, вимоги до їх складання та оформлення. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні. Організація документообігу в організації.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:


Стандартами: ДСТУ 4163 - 2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. ДСТУ 2732 – 2004. «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять». ДСТУ 4423 - 2005 «Інформація да документація. Керування документацією».


Тема 1.3. Організація роботи канцелярії (1 тиждень)

Структура та штатний розпис канцелярії архіву. Контроль за виконанням службових документів. Організація прийому працівників установи. Скерування документів згідно резолюцій.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

ДК-003, класифікатором професій та змінами та доповненнями до нього.


^ Тема 1.4. Робота зі зверненнями громадян (1 тиждень)

Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян. Організація особистого прийому громадян. Порядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадян. Особливості передавання завершених справ в архівний підрозділ.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а) Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Постанова КМУ від 14.04.1997)

б) Законом України «Про звернення громадян» зі змінами і доповненнями внесеними Законами України від 13.05.99 № 653-ХІV, від 20.11.2003 № 1294-ІV та від 20.01.2005 № 2384-ІV.


Тема 1.5. Організаційно-розпорядчі документи в діяльності підприємства (1 тиждень)

Правила організаційної діяльності підприємства. Складання Статуту та положень про структурні підрозділи. Складання функціональних обов’язків працівників. Статут як юридичний акт. Підготовка інструкцій, що регулюють організаційні, фінансові, науково-технічні та інші стосунки службових осіб. Розробка правил внутрішнього розпорядку в установі. Підготовка наказів з загальних питань, розпоряджень, рішень, вказівок, приписів. Документація діяльності колегіальних органів.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а) Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98.

б)Типовими формами організаційно-розпорядчих документів, затвердженими наказом Мінстату України від 09.10.95 № 253.


Тема 1.6. Складання номенклатури та формування справ

Складання номенклатури справ. Перелік та найменування документів для включення до номенклатури. Порядок розміщення справ у номенклатурі. Терміни зберігання справ. Формування справ. Оперативне зберігання документів. Підготовка справ до зберігання та використання.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а) «Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших підприємств і організацій із зазначенням строків зберігання документів», затвердженим наказом Головархіву від 20 липня 1998р. № 41, а також змінами до Переліку від 23 жовтня 2001р. та Доповненнями до Переліку від 26 листопада 2001р.

б) «Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування підприємства, установи і організації», затвердженого наказом Головархіву України 13.03.96 № 9.


Тема 1.7. Організація роботи архіву, підготовка і порядок передачі документів на зберігання (1 тиждень)


Комплектування і організація фондів архіву. Забезпечення збереженості архівних документів. Класифікація документів у архівному фонді. Експертиза цінності документів та комплектування архівів. Археографічний опис архівних документів. Забезпечення доступності до архівних документів


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а)«Основними правилами роботи державних архівів України»;

б) Методичними рекомендаціями щодо порядку подавання документів юридичних осіб і громадян на експертизу цінності та організації її проведення з метою віднесення документів до Національного архівного фонду України (К. 1999);

в) Наказом Головархіву України від 16.10.95 № 47 «Про затвердження типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації».


Тема 1.8. Організація роботи служб управління персоналом

Місце та роль кадрових служб за сучасних умов. Організаційні форми, структура, штатний склад кадрових служб. Положення про кадрову службу. Посадові інструкції працівників кадрової служби. Правила внутрішнього розпорядку в організації. Підготовка та оформлення розпорядчих документів. Організаційні та правові аспекти наказів. Оформлення наказів щодо особового складу: прийняття на роботу, переведення з посади на посаду, звільнення з посади, надання відпусток та матеріальної допомоги, відряджень.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а) Типовим положенням про організацію роботи кадрової служби та посадовими інструкціями працівників, функціями структурних підрозділів (Постанова КМУ від 02.08.96 № 912);


б) Кодексом законів про працю в Україні, зі змінами і доповненнями згідно чинного законодавства;

в) Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 505/96.


Тема 1.9. Оформлення та ведення обліку кадрів (1 тиждень)

Загальні положення щодо обліку кадрів. Оформлення та ведення особових карток за формою П-2. Послідовність їх заповнення. Оформлення та ведення особової картки за формою П-2 - ДС. Ведення штатно-посадової книги. Заповнення алфавітної книги та алфавітної карти. Укладання колективних договорів. Оформлення та подання документів для призначення пенсій.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а) Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємств та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2005-2006 роки;

б) Законом України «Про колективні договори та угоди» та типовими формами обліку руху кадрів;

в) Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 2001 р. № 1788-IV.

г) Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058 – IV.


^ Тема 1.10. Формування особової справи працівника ведення та облік трудових книжок (1 тиждень)

Оформлення та ведення особових справ. Заповнення та ведення документів, які включаються до особової справи. Перелік документів особової справи. Особовий листок з обліку кадрів. Доповнення до особового листка з обліку кадрів. Складання резюме, характеристики.


Заповнення трудової книжки. Загальні вимоги. Занесення відомостей про працівника на титульний аркуш. Занесення відомостей про роботу. Занесення відомостей про нагородження та заохочення. Оформлення вкладиша трудової книжки. Оформлення і видача дубліката трудової книжки. Виправлення неправильних або неточних відомостей про роботу, нагороди та заохочення. Облік та зберігання трудових книжок.


Студенту під час проходження практики необхідно ознайомитись з:

а) Державним класифікатором професій (ДКП) згідно ДК 003-2005 та доповненнями до нього.

б) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Наказ Мінпраці і соц. політики від 16.02.98 № 24).

в) Інструкцією про порядок ведення трудових книжок та вкладишів до них, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюстиції та Мінсоцзахисту від 29 липня 1993р. № 58.

г) Наказом Мінстату України від 11.08.93 № 180.


Б. Практика з інформаційно-аналітичної діяльності


Тема 2.1. Визначення інформаційної інфраструктури організації (1 тиждень).

Система виробництва інформаційних продуктів в організації. Система зберігання інформації. Система поширення інформації в організації. Інформаційні технології організації, які забезпечують виробництво, поширення та зберігання інформації. Організація кадрового забезпечення сервісного обслуговування елементів інформаційної інфраструктури організації.

Основні види інформації, які функціонують в організації та основні види інформаційної діяльності. Шляхи одержання інформації в організації. Використання інформації в управлінні. Поширення інформації. Формування системи інформаційного забезпечення технологічних процесів.

Інформаційний орган установи. Особливості роботи інформаційного органу. Довідково-інформаційний фонд.

Студенту під час проходження практики слід визначити:

а) Виявити елементи інформаційної інфраструктури організації – виробництва, поширення, зберігання інформації та програмне забезпечення елементів інформаційної інфраструктури (із зазначеням конкретних програм).

б) Визначити підрозділи, які безпосередньо займаються інформаційним забезпеченням, а також структуру і склад інформаційного фонду організації.

^ Тема 2.2. Визначення попиту на інформацію (1 тиждень)

Вивчення потреби в інформаційних продуктах і послугах. Інформаційні потреби. Класифікація інформаційних потреб. Інформаційні запити, їх класифікація і характеристика.

Інформаційні повідомлення. Релевантність та пертенентність інформаційних повідомлень.

Класифікація споживачів інформації. Планово-виробниче та комерційне розповсюдження інформації. Методи вивчення інформаційних потреб, які використовуються в конкретній організації.

Студенту під час проходження практики слід:

а) Побудувати схему основних видів інформаційних продуктів та послуг організації;

б) Зазначити основні категорії споживачів інформації;

в) Показати основні види інформаційних потреб та запитів конкретних споживачів інформації.

^ Тема 2.3. Форми і методи інформаційного забезпечення прийняття рішень (1 тиждень)

Управлінська інформація в установі. Характеристика документних потоків в організації. Потоки службової інформації (низхідні, висхідні, міжвідомчі, внутрішні), їхня структура. Потоки первинної та вторинної інформації.

Інформаційні ресурси установи в її структурних підрозділах. Документні фонди та інформаційні системи підрозділів установи.

Особливості інформаційних ресурсів управлінських служб та інформаційних служб установи. Чинники формування інформаційних потреб керівника (ІПК). Організація вивчення ІПК.

Оперативне та систематичне (довготривале) інформаційне забезпечення керівників. Диференційоване обслуговування керівників організації. Тематичне обслуговування керівників. Оглядово-аналітичне забезпечення.

Ресурсна база реалізації різних режимів інформування, поточного та ретроспективного пошуку інформації. Використання ресурсів національних інформаційних систем в інформаційному забезпеченні керівника.

Студенту під час проходження практики слід:

а) Зробити аналіз документних потоків організації і на його основі скласти план-схему інформаційної структури організації із зазначенням видів інформації, яка проходить в офісі;

б) Визначити і відкласифікувати інформаційні потреби установи;

г) Зробити таблицю використання інформаційних ресурсів в конкрентних інформаційних системах з метою інформаційного забезпечення організації.


^ Тема 2.4. Інформаційні документи в інформаційному забезпеченні управління (1 тиждень)

Фактографічні документи (фактографічні довідки, дайджести, фактографічні реферативні добірки).

Бібліографічні документи (бібліографічні довідки, добірки, покажчики, огляди). Реферативні документи (реферативні журнали, добірки, роширені реферати).

Аналітико-оглядові документи (аналітичні довідки, „ситуативні” огляди, прогнозо-аналитичні огляди та щорічні доповіді, видання оглядів інформаційних центрів).

Тематичні добірки та досьє. Експрес-інформація. Інформаційні документи в системі забезпечення інформацією керівників установ. Підготовка інформаційних документів.


Студенту під час проходження практики слід:

а) Визначити основні види інформаційних документів, які виробляються та використовуються в конкрентній установі.

б) Розробити структуру інформаційних документів, які забезпечують конкретні інформаційні потреби установи.


^ Тема 2.5 Організація інформаційного обслуговування (1 тиждень)

Основні види інформаційного обслуговування.

Організація інформаційного обслуговування при разовому запиті, вибірковому розповсюдженні інформації, ретроспективному пошуці в ручному режимі та режимах зв’язку з автоматизованими базами даних.

Пошук документів в різних видах баз даних (фактографічних, бібліографічних, повнотекстових).

Електрона пошта. Світові інформаційні мережі та їх використання в процесі інформаційного обслуговування.

Студенту під час проходження практики слід:

а) Розробити модель інформаційного обслуговуваня конкретної організації;

б) Перерахувати відомі світові інформаційні мережі.


^ Тема 2.6. Інтернет-технології в інформаційному забезпеченні організації (1 тиждень)

Електронні документи як основа Інтернет-технологій організації.

Електронні публікації організації.

Стратегія застосування Веб-сайту організації. Основні компоненти Веб-сайту конкретної організації. Корпоративний Веб-сайт.

„Електронний офіс”. Концепція електронного офісу. Етапи його побудови.

^ Студенту під час проходження практики слід:

а) Визначити і дати конкретну характеристику електронних документів, які використовуються в роботі організації.

б) Розробити інформаційну модель Веб-сайту організації;

в) Розробити модель електронного офісу конкрентної організації.


^ Тема 2.7. Організація роботи референта керівника організації (1 тиждень)

Референт в системі управління організацією. Основні завдання та напрями діяльності референта в організації.

Інформаційні та аналітичні завдання референта керівника організації.

Підготовка референтом аналітичних, прогностичних та статистичних документів.

Координація діяльності учасників процесу інформаційного та аналітичного забезпечення керівника організації.


Студенту під час проходження практики слід:

а) Визначити основні напрями роботи референта керівника конкретної організації;

б) Розробити посадову інструкцію референта організації.


^ Тема 2.8.Організація роботи офіс-менеджера організації (1 тиждень)

Функції офіс-менеджера в організації.

Адміністративна діяльність офіс-менеджера. Організація і управління офісною роботою.

Обладнання офісу як елемент адміністративної діяльності офіс-менеджера. Стратегічне та оперативне планування роботи офісу.

Офіс-контролінг та офісні комунікації.

Програмне та інформаційне забезпечення офісної діяльності.

Робота в офісі з конфіденційною інформацією, що є власністю держави.


Студенту під час проходження практики слід:

а) Визначити основні напрями роботи офіс-менеджера конкретної організації;

б) Розробити посадову інструкцію офіс-менеджера організації.


^ Розділ IV. ПЛАНИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СЕМІНАРІВ

Організація діловодства та інформаційно-аналітичної діяльності на підприємстві
з/п

Зміст занять


Години

Заняття 1. Нормативно-правова база діловодства установи та її структура.
1.

Нормативно-правові акти вищих органів управління. Закон як нормативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу. Класифікація законів. Види підзаконних нормативно-правових актів

2

2.

Закони України: “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, «Про звернення громадян», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис». Постанови КМУ: «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну таємницю, що є власністю держави» від 27.11.1998 № 1893, а також «Про затвердження примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17.10.1997 № 1153.

2

3.

Обробка вхідних та вихідних документів. Книга реєстрації. Датування та індексація документів. Адресування та оформлення тексту документа. Погодження та засвідчення документів. Проставлення позначок на документах. Службові листи, вимоги до їх складання та оформлення. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні

2

^ Заняття №2. Організація роботи канцелярії (відділу документального забезпечення).
4.

Структура та штатний розпис канцелярії. Контроль за виконанням службових документів. Організація прийому працівників установи. Формування папок “Для ознайомлення”, “Для підпису”. Скерування документів згідно резолюцій

2

5.

Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян. Організація особистого прийому громадян. Порядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадян

2

^ Заняття № 3. Складання номенклатури, формування справ та передача їх в архів.

7

Складання номенклатури справ. Перелік та найменування документів для включення до номенклатури. Порядок розміщення справ у номенклатурі. Терміни зберігання справ. Формування справ. Оперативне зберігання документів. Підготовка справ до зберігання та використання

2

8

Комплектування і організація фондів архіву. Забезпечення збереженості архівних документів. Класифікація документів у архівному фонді

2

9

Експертиза цінності документів та комплектування архівів. Археографічний опис архівних документів. Забезпечення доступності до архівних документів

2


^ Заняття 4. Організація роботи служб управління персоналом

10

Організаційні форми, структура, штатний склад кадрових служб. Положення про кадрову службу. Посадові інструкції працівників кадрової служби

2


11

Підготовка, оформлення розпорядчих документів. Організаційні та правові аспекти наказів. Оформлення наказів з особового складу

2

12

Загальні положення щодо обліку кадрів. Оформлення та ведення особових карток за формою П-2. Послідовність їх заповнення. Оформлення та ведення особової картки за формою П-2 ДС. Ведення штатно-посадової книги. Заповнення алфавітної книги та алфавітної карти. Укладання колективних договорів. Оформлення та подання документів для призначення пенсій

2

^ Заняття 5. Формування особової справи працівника, ведення та облік трудових книжок

13

Оформлення та ведення особових справ. Заповнення та ведення документів, які включаються до особової справи. Перелік документів особової справи. Особовий листок з обліку кадрів. Доповнення до особового листка з обліку кадрів. Складання резюме, характеристики

2

14

Робота з державним класифікатором професій (ДКП) та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП)

2

15

Заповнення трудової книжки. Загальні вимоги. Занесення відомостей про працівника. Занесення відомостей про роботу. Занесення відомостей про нагородження та заохочення. Оформлення вкладиша трудової книжки. Оформлення і видача дубліката трудової книжки. Виправлення записів у трудовій книжці. Виправлення неправильних або неточних відомостей про роботу, нагороди та заохочення. Облік та зберігання трудових книжок


2

^ Заняття 6. Інформаційна діяльність в організації

16

Зміст і функції науково-інформаційної діяльності (НІД). Характеристика науково-інформаційних процесів. Інформаційні продукти та послуги. Засоби розповсюдження інформації: сучасний стан та перспективи розвитку.


217

Інформаційні органи установи, організації, підприємства: функції та структура. Довідково-інформаційний фонд. Порівняльний аналіз інформаційних органів відповідно до діяльності конкрентних установ.2

18

Організація інформаційної діяльності в Україні. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. Основні напрямки та перспективи розвитку інформаційної діяльності при переході до інформаційного суспільства.


2

^ Заняття 7. Установа як інформаційний об’єкт

19

Управлінська інформація в установі. Характеристика документ них потоків в організації. Документальні фонди та інформаційні системи організації

2

20

Інформаційні ресурси управлінської діяльності. Управлінська документація в установі: її місце і значення в управлінні. Види управлінської документації в організації.


2

21

Інформаційні потреби організації. Види інформаційних потреб установи, організації, підприємства відповідно до завдань, які вони виконують. Категорії користувачів інформації в установі, організації, н підприємстві.


2

^ Заняття 8. Інформація, яка використовується в інформаційному забезпечення та джерела її використання

22

Аналітична та прогностична інформація. Фактографічна інформація. Бібліографічна, документографічна інформація.

Реферативна інформація.

2

23

Поточна і ретроспективна інформація. Сигнальна та оперативна інформація. Статистична інформація.

2

24

Наукова та науково-технічна інформація. Універсальна та галузева інформація. Конфіденційна інформація. Правова інформація. Соціологічна інформація. Адміністративна інформація

2

^ Заняття 9. Теоретичні засади референтської діяльності

25

Теоретичні засади реферування.

Моделювання системи інформаційних документів.

Технологія формування системи інформаційного забезпечення роботи керівника.

2

26

Інформаційні потреби, джерела та модель організації. Бази даних в інформаційному забезпеченні.

2

27

Правові ресурси організації.

Формування баз даних правових ресурсів за напрямом діяльності організації. Моделювання правових баз даних

2

ВСЬОГО:

54Список рекомендованої літератури


Нормативні акти

 1. Про інформацію: закон України від 2 жовтня 1992 року №2657- XII//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №48. - Ст.650.

 2. Про науково-технічну інформацію: закон України від 25 червня 1993 року №3322 //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №33. – Ст.345.

 3. Стандарты по библиотечному делу и библиографии. – М., 2003. –320с.

 4. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98.—К.,

Держстандарт України, 1999.—187 с.

 1. ДСТУ 4163 – 2003. Уніфікована система документації Організаційно-розпорядча документація. К. 2003.- 50 с.

 2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 2004.-33 с.

 3. ДК 003-2005. Класифікатор професій (зі змінами і доповненнями).


Основна література

 1. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч.посібник: У 2 ч. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, - 2009.- 557с.

 2. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства. К.: Ліра - К, 2009 – 458с.

 3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. К. : Ліра - К., 2008–433 с.

 4. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство: навч .посібник. К., 2008 – 208 с.

 5. Загорецька О.В. Службові документи сучасної організації. - К. 2008 – 184 с.

 6. Блощинська В.А. Сучасне діловодство. - К. 2007-320 с.

 7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К. 2007 – 282 с.

 8. Организация работы с документами: Учебник /В.А.Кудряев и др. – М,: ИНФРА – М., 2008 - 575 с.

 9. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. Підручник.К.,2007. –325с.

 10. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. Навч.посібник. – К.,2009. – 222с.

Додаткова література


 1. Архівістика: Термінологічний словник /Авт. - упорядник: К.Є.Новохатський, К.Т.Селіверстова та ін. — К., 2008.—106 с.

 2. Головач А.С. Оформление документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. – Донецк, 2009. – 176 с.

 3. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби. Кадри підприємства (2-е вид.). – К.: КИТ, 2009 – 272с.

 4. Аналітико-синтетична обробка документів. Підручник./Карачинська Е.Т. та інш. – Х.,2009. – 258с.

 5. Блюменау Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов. Учеб-практ.пособие. – СПб, 2009. – 240с.

 6. Леонов В.П. Реферирование научно-технической литературы. Учеб.пособие. Л.,2008. – 82с.

 7. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової ітератури. – К.,2007. – 210с.

 8. Хромченко Л.Г. Реферирование. Учеб.пособие. – Харьков, Симферополь, 2008. – 111с.

 9. Гречихин А.А., Здоров И.Г. Информационные издания: Типология и основные особенности подготовки. – М.,2008. – 272с.

 10. Віленський Г.Л. Словник-довідник з інформаційного права та права у сфері культури. Навч.посібник. – К.,2007. – 324 с.

 11. Гордієнко Г.Л. Створення і розвиток науково-технічної інформації. – К.,2009. – 77с.

 12. Информация: поиск, анализ, защита/ И.Н.Кузнецов. – М.,2005. – 320с.

 13. Крулькевич С.Г. Информационная деятельность в организациях. – Донецк, 2007. – 176 с.

 14. Толковый словарь по основам информационной деятельности / Н.Н.Ермошенко. – К.,2008. – 268с.

 15. 14. Энциклопедия информациологии. Учеб.пособие / И.И.Юзвишин. – М.,2009.466с.

 16. Столяров Ю.Н. Документный ресурс. Учеб.пособие. – М., 2009. – 152с.

 17. Соляник А.А. Документні потоки та масиви. Навч.посібник. – Х., 2009. – 109с.

 18. Филиппова Л.Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет. – Х.,2009. – 194 с.Додаток А


Зразок оформлення титульного листка


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

^ КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ


З В І Т

про навчальну інформаційно-аналітичну практику

в організації ­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

(назва організації проходження практики)


Виконав(ла): студент(ка) 3 курсу

групи №_______

спеціальності 6.030303 Українська мова та література


______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Перевірив: керівник практики від університету

______________________________________

(вчене звання, ступінь, прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис___________

“ _____ ” ___________________ 200_р.


Київ – 2011 рікСхожі:

Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів
Метою навчальної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з документознавчих дисциплін та інформаційно-аналітичної...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМ. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів програма
Метою навчальної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з документознавчих дисциплін та інформаційно-аналітичної...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління
move to 1502-10607
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут літератури ім.
«Ганнина пустинь» відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Пантелеймон Куліш – піонерна постать української літератури,...
Міністерство освіті І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи