Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» icon

Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
Скачати 173.64 Kb.
НазваПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
Дата23.09.2012
Розмір173.64 Kb.
ТипДокументи

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА


Програма

фахового вступного екзамену

з педагогіки та психології

для вступу на навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» на базі ОКР «Молодшого спеціаліста»


напрям підготовки «початкова освіта»


Чернігів-2012

Пояснювальна записка

Вступний фаховий екзамен з педагогіки і психології передбачає визначення рівня знань та умінь абітурієнтів, що здобули ОКР «молодший спеціаліст» та бажають здобути освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (кваліфікація «вчитель початкових класів»). Відповідно до Правил прийому до Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка у 2012 році абітурієнти проходять фахове випробування з з наступних навчальних дисциплін: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія». Мета іспиту – визначити глибину знань з педагогічних і психологічних дисциплін, професійні уміння і навички в обсязі ОКР «Молодший спеціаліст».

Метою екзаменаційного блоку з педагогіки є виявлення знань з основ методології педагогіки, а саме основні положення закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державного стандарту початкової загальної освіти; оволодіння основними педагогічними категоріями, закономірностями та принципами, методами та прийомами навчання і виховання молодших школярів, основними формами організації навчально-виховного процесу в сучасній початковій школі; знання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

Мета екзаменаційного блоку з вікової та педагогічної психології – перевірити рівень знань, умінь, навичок з загальної, вікової та педагогічної психології, готовності студентів до продовження подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Зміст програми вступного іспиту з психології базується на основних поняттях загальної, вікової і педагогічної психології, а також спецкурсів психологічного спрямування. Студенти повинні знати закономірності психічного розвитку дитини; вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку дитини на різних етапах онтогенезу; психологічні концепції навчання й виховання молодших школярів, що склалися в вітчизняній і зарубіжній психологічний науці; сучасні теоретичні і практичні підходи в галузі психології навчання, виховання та розвитку особистості дитини; уміти правильно використовувати психологічні категорії й поняття при аналізі психологічних явищ тощо.

Завдання відкритого типу передбачають визначення вміння студентів логічно мислити, висловлювати свою думку щодо педагогічних та психологічних явищ і фактів, аналізувати висловлювання педагогів з тієї чи іншої проблеми. При підготовці відповіді на це завдання слід звернути особливу увагу на розумінні абітурієнтами ключових понять з основних предметів, що вивчалися ними раніше, методів та технологій навчання і виховання молодших школярів, на зв’язок між педагогічною теорією і практикою. Відповідь має бути побудована в логічній послідовності, грамотно оформлена.

Всього складено 5 варіантів тестових завдань, кожне із яких включає 10 питань. Тести мають різний рівень складності і розкривають зміст таких навчальних курсів: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія і методика виховання, основи школознавства, історія педагогіки, вікова психологія, педагогічна психологія.

Оцінювання результатів складання вступного фахового екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань.

Загальна кількість балів за виконання тестових завдання з педагогіки та психології – 100 балів. Максимальна кількість балів з педагогічного блоку складає 50 балів, з психологічного блоку – 50 балів. Кожен варіант містить 5 питань з педагогіки та 5 питань з психології, які оцінюються по 10 балів.

У кожному варіанті тестів передбачено завдання на виявлення розуміння основних понять педагогіки та психології, крім того, тестові завдання включають питання з історії педагогіки та першоджерел.

Завдання відкритого типу передбачають визначення вміння студентів логічно мислити, висловлювати свою думку щодо педагогічних та психологічних явищ і фактів, аналізувати висловлювання педагогів з тієї чи іншої проблеми. При підготовці відповіді на це завдання слід звернути особливу увагу на розумінні абітурієнтами ключових понять з основних предметів, що вивчалися ними раніше, методів та технологій навчання і виховання молодших школярів, на зв’язок між педагогічною теорією і практикою. Відповідь має бути побудована в логічній послідовності, грамотно оформлена.

Вступний іспит проводиться у вигляді письмових тестових завдань закритого та відкритого типу, на написання відводиться 3 години.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Педагогіка початкової школи»

Розділ І. Загальні основи педагогіки

 1. Предмет і завдання педагогіки.

 2. Основні поняття (категорії) педагогіки.

 3. Система педагогічних знань.

 4. Розвиток особистості учнів початкових класів.

 5. Чинники формування особистості.

 6. Процес розвитку особистості.

 7. Система освіти і виховання в Україні.

 8. Вікова періодизація у педагогіці.

 9. Психолого-педагогІчна характеристика дітей молодшого шкільного віку.

 10. Індивідуальні особливості та їх врахування у вихованні та навчанні молодших школярів.

 11. Розвиток, виховання, навчання дітей шестирічного віку.

 12. Видатні педагоги про початкову освіту.

Розділ ІІ. Дидактика початкової школи.

 1. Предмет і завдання дидактики.

 2. Перебудова змісту навчання в 1—3(4) класах.

 3. Основні категорії дидактики.

 4. Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів 1—3—4 класів.

 5. Навчання як двобічний процес спільної діяльності вчителя і учнів початкових класів.

 6. Основні функції навчання та його рушійні сили.

 7. Основні етапи оволодіння знаннями.

 8. Мотивація учіння школярів.

 9. Принципи навчання.

 10. Принцип виховуючого характеру навчання.

 11. Принцип науковості навчання.

 12. Принцип систематичності і послідовності навчання.

 13. Принцип наочності навчання.

 14. Принцип свідомості і активності навчання учнів початкових класів.

 15. Принцип міцності знань, умінь і навичок.

 16. Принцип доступності навчання учнів початкових класів.

 17. Принцип індивідуалізації навчання.

 18. Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в сучасній школі.

 19. Навчальні предмети в початкових класах і їх функції.

 20. Навчальний план для початкових класів загальноосвітньої школи.

 21. Навчальні програми для початкових класів.

 22. Навчальні підручники і посібники для початкової школи.

 23. Загальні поняття про методи навчання.

 24. Методи навчання за джерелом знань.

 25. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів.

 26. Форми організації навчального процесу.

 27. Урок — основна форма організації навчального процесу.

 28. Різні підходи до структури форми уроків у початкових класах.

 29. Підготовка учителя до уроку та її основні етапи.

 30. Підготовка учителя початкових класів до нетрадиційних уроків.

 31. Навчальні екскурсії як форма організації навчального процесу.

 32. Тематичне і поурочне планування навчального матеріалу.

 33. Самостійна робота учнів, домашнє навчання.

 34. Функції перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів.

Розділ ІІІ. Теорія виховання молодших школярів.

 1. Суть процесу виховання учнів початкової школи,

 2. Учасники процесу виховання учнів початкових класів.

 3. Принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу.

 4. Загальні методи виховання та їх класифікація.

 5. Методи організації діяльності дітей та формування досвіду суспільної поведінки.

 6. Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності молодших школярів.

 7. Особистість і колектив.

 8. Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання.

 9. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу.

 10. Методика формування колективу.

 11. Формування основ наукового і національного світогляду.

 12. Моральне виховання молодших школярів.

 13. Моральне виховання у позакласній роботі.

 14. Трудове виховання як актуальна проблема виховання.

 15. Трудове виховання у навчальній і позакласній роботі.

 16. Система естетичного виховання учнів початкових класів.

 17. Фізичне виховання у формуванні всебічно-розвинутої особистості учнів 1-3(4) класів.

 18. Педагогічна допомога учнівським організаціям у організації діяльності молодших школярів.

 19. Позакласне навчання і виховання.

 20. Позакласна виховна робота з учнями початкових класів на засадах народної педагогіки.

 21. Нетрадиційна позакласна навчально-виховна робота.

 22. Педагогіка народознавства у вихованні молодших школярів.

 23. Позашкільне навчання і виховання.

 24. Гурткова робота молодших школярів.

 25. Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості по вихованню учнівської молоді.

 26. Педагогічне керівництво вихованням дітей у сім'ї.

 27. Вдосконалення підготовки дитини до школи в умовах сім'ї.

 28. Робота учителя початкових класів з батьками дітей.

 29. Психолого-педагогічний аналіз помилок сімейного виховання та подолання причин, що їх породжували.

 30. Виховні функції учителя початкових класів.

Розділ І. Школознавство.

 1. Планування роботи школи.

 2. Система підвищення кваліфікації учителів початкових класів.

 3. Керівництво навчально-виховною роботою у сільській початковій малокомплектній школі.

 4. Функції, обов'язки та особливості педагогічної діяльності учителя, вихователя в умовах ГПД та школи продовженого дня.

Програма з вікової та педагогічної психології початкової школи

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ 1. Закономірність психічного розвитку

Тема 1. Загальна характеристика психічного розвитку дитини

Сутність розуміння поняття «психічний розвиток». Рушійні сили і джерела психічного розвитку. Роль біологічного і соціального у психічному розвитку. Теорії психічного розвитку.

^ Тема 2. Проблема біологічного і соціального у психічному розвитку

Визначення понять «біологічні фактори» і «соціальні фактори». Співвідношення біологічного і соціального в сучасних теоріях психічного розвитку (біологізаторські і соціологізаторські погляди на проблему).

^ Тема 3. Роль діяльності і спілкування в психологічному розвитку дитини

Діяльність, спілкування і переживання як одиниці аналізу психічного розвитку. Провідна діяльність як основне поняття вікової психології. Ознаки провідної діяльності за О.М. Леонтьєвим. Соціалізація психічного розвитку. Механізми вдосконалення психічного розвитку.

^ Тема 4. Психічний розвиток у концепції Л.С. Виготського

Вікові психічні новоутворення. Соціальна ситуація розвитку. Циклічність, нерівномірність, поєднання еволюції й інволюції. Кризові і стабільні періоди психічного розвитку. Роль середовища у розвитку вищих психічних функцій. Вплив діяльності на психічний розвиток.

^ Тема 5. Вікова періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним

Вікові періодизації за генетичним принципом і в психоаналітичній теорії. Типи провідних діяльностей за Д.Б. Ельконіним. Критерії вікової періодизації: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, основні психічні новоутворення.

^ Тема 6. Онтогенетичний розвиток особистості дитини

Індивід, індивідуальність, особистість. Структура особистості. Місце дитинства в становленні особистості. Сенситивні періоди для формування мотивів поведінки і рис характеру. Розвиток особистості за А.В. Петровським.

^ Тема 7. Психологічна характеристика онтогенетичного розвитку інтелекту дитини

Мислення, мовлення і мова. Етапи мовленнєвого розвитку дитини. Планувальна функція мовлення в ранньому дитинстві. Загальна характеристика теорії розвитку інтелекту в концепції Ж. Піаже.

^ Розділ 2 Психічний розвиток дитини на різних етапах онтогенезу

Тема 8. Психічний розвиток дитини в ранньому дитинстві

Основні досягнення дитини першого року життя: прямоходіння, мовленнєвий розвиток, спілкування, оволодіння предметною діяльністю. Основні етапи мовленнєвого розвитку: засвоєння фонетичної, граматичної, синтаксичної структури мовлення, прояв пізнавальної активності у форми запитань. Етапи розвитку мислення. Особливості мислення дітей (1-3 роки). Формування образу «Я». Особливості розвитку емоційної сфери. Виникнення здатності до емпатії.

^ Тема 9. Психічний розвиток дитини в дошкільному дитинстві

Гра як провідна діяльність у дошкільному дитинстві. Розвиток потребнісно-мотиваційної сфери і творчих уявлень дітей в межах провідної діяльності. Розвиток пізнавальних процесів дошкільника. Вплив символічної діяльності на психічний розвиток дошкільника. Психо-фізіологічні передумови виникнення довільності пізнавальних процесів. Особистісний розвиток дошкільника. Особливості спілкування у дошкільному дитинстві.

^ Тема 10. Психологічна характеристика гри як провідної діяльності

Визначення поняття «рольова гра». Передумови виникнення ігрової діяльності. Види ігор. Соціальний характер гри. Значення гри для формування довільної поведінки, розвитку мотиваційної сфери, подолання пізнавального егоцентризму.

^ Тема 11. Характеристика психічного розвитку дитини в молодшому шкільному віці

Криза 7-ми років, причини її виникнення і перебіг. Особливості соціальної ситуації розвитку молодшого школяра. Якісні зміни в потребнісно-мотиваційній сфері. Поява вміння підпорядкувати свої потреби і бажання соціальним нормам. Розвиток психічних процесів. Розвиток довільності психічних функцій. Поява рефлексії як передумови виникнення самооцінки.

^ Тема 12. Психологічна характеристика мовленнєвої діяльності молодших школярів

Психологічне значення мовленнєвої діяльності для психічного розвитку молодшого школяра. Розвиток мовлення у навчальній діяльності. Психологічні особливості писемної мови і мовлення молодших школярів. Збагачення і розвиток словника. Формування навички читання. Інтеріоризація читання. Психологічні причини помилок в читанні.

^ Тема 13. Психологічна характеристика розвитку мислення молодших школярів

Вплив навчання на інтелектуальний розвиток дитини. Характеристика розвитку мисленнєвих операцій. Перехід від наочно-образного до абстрактно-логічного мислення. Узагальненість мислення, його абстрактний характер, створення системи понять.

^ Тема 14. Особливості розвитку уваги в молодшому шкільному віці. Виховання уважності учнів

Увага як форма і спосіб організації пізнавальної діяльності. Зв’язок уваги з вольовими процесами (мимовільна і довільна увага). Розвиток властивостей уваги в пізнавальній діяльності учнів початкових класів. Методи вивчення уваги. Уважність як властивість особистості. Виховання уважності молодших школярів в умовах навчально-виховного процесу початкової школи.

^ Тема 15. Психологічна характеристика загальних і спеціальних здібностей та умови їх розвитку в молодшому шкільному віці

Вивчення поняття «здібності» в психології. Здібності і спадковість. Загальні і спеціальні здібності. Природні передумови здібностей. Розвиток здібностей у навчанні. Обдарованість, її природа і характеристики. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.

^ Тема 16. Проблема навчання дітей із затримками психічного розвитку

Причини відставання в психічному розвитку дітей. Різниця між дітьми із затримкою психічного розвитку і розумово-відсталими. Психологічні умови навчання дітей в класах корекції.

^ Тема 17. Психологічна характеристика становлення характеру дитини в онтогенезі

Визначення поняття «характер» у психології. Зв’язок характеру і темпераменту. Природні і соціальні чинники формування характеру людини. Структура характеру. Раннє дитинства як початок формування характеру. Особливості формування характеру в дошкільному дитинстві. Прояв довільності і формування характеру у молодшому шкільному віці. Вчинок і формування характеру молодшого школяра. Особливості формування характеру в підлітковому віці. Розлади характеру.

^ Тема 18. Емоційні порушення в молодшому шкільному віці і роль вчителя і їх подоланні

Визначення понять «емоції» і «почуття». Загальна характеристика емоційної сфери молодшого школяра. Індивідуальні особливості емоційної сфери (схильність до афективних станів, підвищеної тривожності, імпульсивності). Розвиток вищих почуттів, поява здатності до співпереживання. Робота вчителя по збагаченню особистісного емоційного досвіду та в напрямку розвитку етичних і естетичних норм і правил. Порушення емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку.

^ Тема 19. Психологічна характеристика розвитку особистості молодшого школяра

Характеристика мотиваційної сфери молодшого школяра. Поява нових мотивів. Індивідуальні варіанти особистісної сфери (тривожність, імпульсивність, розгальмованість, агресивність). Самосвідомість молодшого школяра і її залежність від самооцінки і шкільних успіхів учня.

^ Тема 20. Психологічна характеристика асоціальної поведінки молодших школярів і молодших підлітків

Визначення поняття «асоціальна поведінка». Гіперактивність дітей, агресивність, емоційна збудливість, шкідливі звички як передумови виникнення асоціальних форм поведінки. Мікросоціальні фактори проблемної поведінки (сім’я, школа, референтна група). Макросоціальні фактори проблемної поведінки (ідеологічні та економічні тенденції в суспільстві).

^ Тема 21. Особливості спілкування молодших школярів у групах однолітків із дорослими

Вплив зміни соціальної ситуації розвитку на стосунки з оточуючими з приходом дитини до школи. Ділове спілкування. Поява морально-оцінювальних суджень. Поява малих груп в класному колективі. Структура учнівських малих груп. Характеристика дітей з різним соціальним статусом. Вплив навчання на положення дитини в колективі однолітків. Взаємини між хлопчиками і дівчатками. Ставлення молодших школярів до вчителя, до батьків і інших дорослих. Роль вчителя в становленні позитивних стосунків в класному колективі.

^ Тема 22. Психологічні особливості психічного розвитку дитини в підлітковому віці

Підліткова криза, причини її виникнення і ознаки. Особливості особистісного розвитку підлітка. Стосунки підлітка з однолітками і дорослими. Розвиток інтелектуальної сфери підлітка. Ставлення до навчання.

^ Тема 23. Психологічні аспекти готовності дитини до систематичного навчання у школі

Визначення поняття «психологічна готовність до навчання». Основні напрямки психологічної готовності (особистісна готовність, інтелектуальна готовність, соціально-психологічна готовність, емоційно-вольова готовність). Відмінність понять «готовність» і «зрілість». Методи визначення складових психологічної готовності (спостереження, психодіагностичні методи).

^ Тема 24. Психологічні вимоги до організації процесу навчання з першокласниками

Визначення поняття «адаптація». Проблема адаптації дитини до навчання у школі. Вікові розбіжності в адаптації шестирічних і семирічних першокласників. Фактори, що впливають на перебіг адаптації до школи. Причини виникнення проявів дезадаптації. Робота вчителя з профілактики проблем адаптації дітей до навчання. Стиль спілкування вчителя з першокласником. Проблема оцінювання в першому класі.

^ Розділ 3. Психічний закономірності навчання і виховання

Тема 25. Структура навчальної діяльності. Теорія навчальної діяльності

Визначення поняття «навчальна діяльність». Розвиток школяра в умовах навчальної діяльності. Структура навчальної діяльності за Д. Б. Ельконіним. Навчальні завдання, навчальної дії, види самоконтролю. Види самооцінки. Розвиток рефлексивних самооцінювальних дій.

^ Тема 26. Психологічна характеристика процесу засвоєння знань, вмінь та навичок

Психологічний зміст поняття «навчальна діяльність». Психологічні закономірності процесу засвоєння знань. Етапи процесу засвоєння знань. Інтеріоризація і екстеріоризація розумової дії. Умови формування навчальної навички. Інтерференція.

^ Тема 27. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна

Інтеріоризація як теоретична основа теорії П.Я. Гальперіна. Етапи засвоєння розумової дії. Приклади застосування теорії П.Я. Гальперіна в досвіді вчителів практиків

^ Тема 28. Індивідуалізація і диференціація навчання в початкових класах. Особистісно-орієнтований підхід у навчання і вихованні

Визначення поняття «індивідуалізація навчання», «диференціація навчання». Орієнтація на зону найближчого розвитку. Психологічний зміст особистісно-орієнтованого навчання.

^ Тема 29. Психологічні причини неуспішності у навчанні молодших школярів

Об’єктивні і суб’єктивні причини, що викликають труднощі у навчанні. Типи невстигаючих учнів: педагогічно занедбані діти, розумово відсталі діти, астенічні діти, діти із заниженою мотивацією до навчання.

^ Тема 30. Психологічна характеристика стилів педагогічного спілкування

Типи емоційного ставлення вчителя до учнів. Типи спілкування вчителя з учнями. Сутність гуманістичного підходу до учнів в навчально-виховному процесі школи.

^ ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ

«Педагогіка початкової школи»

Нормативні документи

    1. Конституція України. К., 1997 р.

    2. Закон України “Про освіту” //Освіта. – 25 червня 1991 р.

    3. Закон про загальну середню освіту. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. –№28.

    4. Державна національна програма "Освіта". (Україна XXI століття Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р.

    5. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті (проект). Газета "Освіта України" № 29 (257), 18 липня 2001 р.

    6. Концепція 12-річної загальної середньої освіти. - Освіта України, 16 серпня 2000 р.

    7. Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст структуру і 12-річний термін навчання. Листопад 2000 р.

    8. Державний стандарт початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 462.

Література

 1. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів, 1995.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. пос. – К.: «Академія», 2001.

 3. 3айченко І.В. Педагогіка. – Чернігів. – 2003.

 4. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.

 5. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за ред. О.М.Пєхоти. – К.:2004. – 256 с.

 6. Педагогічний пошук /Укл. І.Н.Баженова. – К.:Рад Шк., 1988.

 7. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. В 2 кн.-М.: ВЛАДОС,2002.

 8. Практикум по педагогике. – М.: Просвещение, 1988.

 9. Русова С. Нова школа. Вибр. пед. твори. — К., 1996.

 10. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1998.

 11. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 224с.

 12. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

 13. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю. – К.: Рад. шк., 1984.

 14. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник.-Тернопіль: „Навчальна книга – Богдан”, 1999. – 192.

 15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. –- К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 544 с.

 16. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

 17. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища школа., 1992. – 215с.

^ ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ

«Вікова та педагогічна психологія»

1. Власова І.О. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

2. Ги Лефрансуа Прикладная педагогическая психология. – СПб.: прайм – ЕВРО-ЗНАК, 2005. – 416 с.

3. Психологія внутрішнього світу / упоряд. Т. Гончаренко – К.: Шк.. світ, 2009. – 128 с.

4. Скороумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

5. Туріщева Л.В., Гончаренко О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

6. Абрамова Н. Возрастная психология. - М., 2000.

7. Божович Л.И. Этапы формирования личности. – М., 1995.

8. Вікова психологія / За ред. Костюка Г.С. - К., 1982.

9. Возрастная и педагогическая психология / Под ред А.В.Петровского. – М., 1979.

10. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. - М., 1984.

11. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т.: М., 1983.

12. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М.,1978.

13. Занков Л.В. Обучение и развитие. М., 1975.

14. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. / Под ред. В.В.Давыдова, В.П.Зинченко: В 2 т. - М.,1986.

16. Лисина МИ. Проблемы онтогенеза общения. М, 1986.

17. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн., Кн. 2. Психология образования. – М., 1995.

18. Шванцара Й. Диагностика психического развития. - М.,1978

19. Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию // Избр. Психол. труды. М, 1989.

Схожі:

Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Згідно з нормативними документами вища освіта на Україні має наступні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр з послідуючим переходом...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта». Програму...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconТ. Г. Шевченка факультет початкового навчання Програма вступного фахового екзамену з педагогіки та методики початкової освіти напрям підготовки «початкова освіта» Чернігів-2010 Пояснювальна записка
Я І україна”. Мета іспиту – визначити глибину знань з педагогічних І методичних дисциплін, професійні уміння І навички в обсязі окр...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Програма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи