Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» icon

Для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Скачати 133.36 Kb.
НазваДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Дата23.09.2012
Розмір133.36 Kb.
ТипПояснювальна записка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма фахового вступного випробування

з педагогіки і психології дошкільної освіти


для вступу на навчання для здобуття ОКР "бакалавр"

на базі ОКР "молодший спеціаліст"

за напрямом «Дошкільна освіта»


Чернігів 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробовування комплексного екзамену з дошкільної педагогіки і психології дитячої базується на освітній професійній програмі та освітній кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст галузі 0101 Педагогічна освіта спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін:

- педагогіка дошкільна;

- психологія дитяча.

Мета вступного випробовування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Метою екзаменаційного блоку з педагогіки є виявлення знань з основ методології педагогіки, а саме загальні питання дошкільної педагогіки, завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку, розумове виховання та навчання, моральне виховання, трудове виховання, естетичне виховання, гра, організація і планування педагогічного процесу в дошкільних закладах, дитячий садок і сім’я, дитячий садок і школа.

Кожен з розділів поділений на теми. Виклад основних положень тем деталізований, що полегшує абітурієнту пошук літературних джерел і орієнтирів для підготовки до вступного іспиту з педагогіки.

Програма передбачає перевірку засвоєння абітурієнтами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, ступінь розвитку їх професійного мислення та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної роботи в галузі дошкільного виховання. Програма курсу “Дошкільна педагогіка” ґрунтується на класичних і сучасних вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях, даних суміжних наук, на сучасних концепціях дошкільного виховання, передовому педагогічному досвіді.

При складанні вступного екзамену з дитячої психології абітурієнти повинні продемонструвати досконале володіння основним категоріальним апаратом психологічної науки; керуватися теорією психічного розвитку дитини, яка склалася у вітчизняній психології і спирається на положення про «соціальне наслідування» психічних властивостей і функцій, про «присвоєння» індивідом матеріальної та духовної культури, створеної людством.

Абітурієнти повинні розкрити найголовніші закономірності психічного розвитку в онтогенезі, показати, що, при всій важливості біологічних передумов, формування психічних якостей особистості необхідно розглядати як наслідок характеру діяльності дитини і спрямованого навчання; розкрити діалектику виникнення, розвитку і розв’язання суперечностей, які розглядаються рушійною силою генезису психіки.

Дати чітку характеристику основних видів діяльності людини взагалі, дитини зокрема, та їх роль у психічному розвитку; обґрунтовано розкрити психологічну структуру кожного виду діяльності, показати закономірності його розвитку; виділити специфічні новоутворення на кожному віковому етапі, які обумовлюються відповідною провідною діяльністю.

Показати знання основних закономірностей розвитку особистості дитини, її окремих процесів, зокрема самосвідомості, мотиваційної сфери, емоційно-вольової сфери тощо; виділити особливості особистісного розвитку на кожному віковому етапі, сформулювати основні новоутворення особистості.

При висвітленні матеріалу з дитячої психології необхідно спиратися на досягнення інших наук (фізіологія вищої нервової діяльності, вікова фізіологія, філософія, соціологія тощо), а також на загальні методологічні принципи вітчизняної психології.

Завдання відкритого типу передбачають визначення вміння студентів логічно мислити, висловлювати свою думку щодо педагогічних та психологічних явищ і фактів, аналізувати висловлювання педагогів з тієї чи іншої проблеми. При підготовці відповіді на це завдання слід звернути особливу увагу на розумінні абітурієнтами ключових понять з основних предметів, що вивчалися ними раніше, методів та технологій навчання і виховання молодших школярів, на зв’язок між педагогічною теорією і практикою. Відповідь має бути побудована в логічній послідовності, грамотно оформлена.

Всього складено 5 варіантів тестових завдань, кожне із яких включає 10 питань. Тести мають різний рівень складності і розкривають зміст таких навчальних курсів: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія і методика виховання, основи школознавства, історія педагогіки, вікова психологія, педагогічна психологія.

Оцінювання результатів складання вступного фахового екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань.

Загальна кількість балів за виконання тестових завдання з педагогіки та психології – 100 балів. Максимальна кількість балів з педагогічного блоку складає 50 балів, з психологічного блоку – 50 балів. Кожен варіант містить 5 питань з педагогіки та 5 питань з психології, які оцінюються по 10 балів.

У кожному варіанті тестів передбачено завдання на виявлення розуміння основних понять педагогіки та психології, крім того, тестові завдання включають питання з історії педагогіки та першоджерел.

Завдання відкритого типу передбачають визначення вміння студентів логічно мислити, висловлювати свою думку щодо педагогічних та психологічних явищ і фактів, аналізувати висловлювання педагогів з тієї чи іншої проблеми. При підготовці відповіді на це завдання слід звернути особливу увагу на розумінні абітурієнтами ключових понять з основних предметів, що вивчалися ними раніше, методів та технологій навчання і виховання молодших школярів, на зв’язок між педагогічною теорією і практикою. Відповідь має бути побудована в логічній послідовності, грамотно оформлена.

Вступний іспит проводиться у вигляді письмових тестових завдань закритого та відкритого типу, на написання відводиться 3 години.

^ Зміст

Педагогіка (дошкільна)

Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості та особливості виховання дитини у різні періоди дошкільного дитинства.

Поняття розвитку. Фактори, що впливають на формування особистості. Ідеї всебічного розвитку в класичній і сучасній педагогіці. Поняття про мету виховання, її об’єктивний характер і обумовленість національними та загальнолюдськими цінностями. Своєрідність мети виховання на різних етапах дошкільного дитинства. Складові частини виховання. Необхідність їх здійснення у єдності і взаємозв’язку. Дошкільне дитинство – початковий етап становлення особистості. Своєрідність розвитку дитини дошкільного віку, її ставлення до навколишніх людей, самої себе. Особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку. Основні завдання та зміст виховання дітей на цьому віковому етапі.

Особливості періоду раннього дитинства і його значення. Провідна роль сім’ї у вихованні дітей раннього віку. Основні педагогічні вимоги до виховання дітей в дитячому садку і вдома. Розвиток і виховання дітей третього року життя. Основні завдання виховання дітей на цьому віковому етапі. Організація і методика проведення режимних процесів, самостійної діяльності, ігор, ігор-забав.

Завдання і зміст розумового виховання дітей дошкільного віку. Народна дидактика про розумове виховання дітей. Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Особливості сенсорного виховання і сенсорного розвитку у різних вікових групах. Засоби та методи розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні дітей дошкільного віку.

Форми організації та методи керівництва навчальною діяльність дітей дошкільного віку.

Моральне виховання і моральний розвиток. Мета морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання дітей. Завдання, засоби та методи морального виховання дітей дошкільного віку. Народні свята в дитячому садку та їх значення в моральному вихованні дітей дошкільного віку. Засоби та методи виховання у дітей дошкільного віку любові та поваги у ставленні до оточуючих.

Зв’язок морального та трудового виховання дітей. Завдання та умови трудового виховання дітей в сім’ї та дошкільному закладі. Засоби та методи трудового виховання дітей дошкільного віку. Народна педагогіка про трудове виховання дітей. Засоби та методи виховання у дітей дошкільного віку любові до найближчих людей, поваги до праці. Завдання, види і зміст трудової діяльності дітей в різних вікових групах. Своєрідність дитячої праці. Завдання і зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку. Зв’язок фізичного виховання з іншими сторонами розвитку особистості. Особливості фізичного виховання на різних вікових етапах.

Естетичне виховання та естетичний розвиток. Особливості та закономірності естетичного розвитку дитини-дошкільника. Вплив естетичного виховання на всебічний розвиток дитини. Принципи та методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби естетичного виховання дітей у народній педагогіці.

Гра – провідний вид діяльності дошкільника, засіб виховання, умова всебічного розвитку дітей. Класифікація ігор. Значення іграшки в розвитку дитини, її освітня та виховна цінність. Основні види іграшок. Характерні риси творчої гри, виникнення та розвиток гри в ранньому віці у зв’язку із закономірностями розвитку дитини. Сюжетно-рольові ігри, їх своєрідність та особливості педагогічного керівництва у різних вікових групах. Будівельно-конструктивні ігри, їх характерні особливості, етапи розвитку і педагогічне керівництво цими іграми. Дидактична гра як вид ігрової діяльності і форма навчання дошкільників. Зміст, структура, види дидактичних ігор, методика керівництва ними. Ігри-драматизації, їх види, етапи розвитку, педагогічне керівництво у різних вікових групах. Елементи народного театру в іграх дітей.

Поняття системи освіти, її зумовленість потребами суспільства. Тенденції розвитку освіти в Україні на сучасному етапі. Закон України “Про освіту”. Основні ланки системи освіти в Україні.

Педагогічні умови реалізації наступності в роботі дитячого садка та школи. Умови підготовки до школи в сім’ї та дошкільному закладі. Завдання, зміст і форми співпраці дошкільного закладу, сім’ї та школи. Роль сім’ї у вихованні дітей. А.С.Макаренко про сімейне виховання. Народна педагогіка про провідні напрямки сімейного виховання.

Сучасна концепція національного дитячого садка в Україні. Базовий компонент дошкільної освіти. Сучасний дошкільний виховний заклад, його значення відповідно до Закону “Про дошкільну освіту”. Типи та види дошкільних закладів загального та спеціального призначення. С.Ф.Русова – фундатор українського національного садка.

^ Психологія дитяча

Психологія як наука та її завдання на сучасному етапі. Галузі психологічної науки, зв’язок психології з іншими науками. Загальне поняття про психіку. Дитяча психологія – наука про розвиток психіки дитини. Основний зміст розвитку психіки. Методи вивчення психіки (спостереження, експеримент, бесіда, діагностичні методи та ін.). Специфіка їх використання для вивчення психології дитини. . Рефлекторна природа психіки. Мозок як орган, психіки. Загальні відомості про будову нервової системи людини. Рефлекторна діяльність мозку. Розвиток психіки тварини і людини. Процес формування психіки людини від новонародженого до дорослого віку.

Поняття про діяльність. Психологічна будова діяльності людини: мотиви і мета діяльності. Орієнтовні, виконавчі та контрольні дії. Поняття про знання, вміння, звички та навички. Процес утворення вмінь та навичок. Виховання позитивних звичок. Вплив діяльності на психічний розвиток дитини. Провідні типи діяльності у дитячому віці. Основні види діяльності дитини: спілкування, предметна діяльність, гра, продуктивні види діяльності, побутова діяльність, елементи навчання та трудової діяльності. Образотворча та конструкторська діяльність. Формування образотворчої функції в малюванні та конструюванні. Характеристика предметної діяльності дошкільників. Розвиток конструювання, конструктивний задум та планування дій старших дошкільників. Елементи навчання та трудової діяльності у старших дошкільників. Управління діяльністю в старшому дошкільному віці.

Ігрова діяльність та її специфіка. Історичне походження дитячої гри. Роль гри в розвитку особистості дитини. Предетно-маніпулятивні ігри. Розвиток предметного заміщення: прийняття ролі як передумови сюжетно-рольової гри. Сюжетно-рольова гра, її компоненти (тема, сюжет, ролі) виховне та освітнє значення. Ролі, рольові дії, ігровий матеріал. Рольові та реальні стосунки між дітьми. . Малювання та гра. Конструювання та гра. Особливості сюжетно-рольової гри дітей 5-6 років. Режисерська гра. Ігри з правилами. Значення гри в формуванні гуманних почуттів та розвитку творчої уяви.

Поняття про спілкування та його види. Вербальне та невербальне спілкування.

Комунікативний, інтерактивний, перцептивний компоненти спілкування. Вплив спілкування на формування почуттів дитини (моральних, інтелектуальних, естетичних). Спілкування дитини в сім’ї, групі, колективі. Спілкування немовляти і дорослого. Особливості спілкування в ранньому віці. Форми спілкування вихователя з дітьми. Розвиток спілкування з дорослими на основі пізнавальної діяльності. Спілкування дітей дошкільного віку в групі залежно від їх статусу в ній. Особливості спілкування вихователя із старшими дошкільниками. Спілкування та навчання у психічному розвитку дитини.

Поняття про відчуття та їх види. Сприймання, його властивості, особливості в дитячому дошкільному віці. Увага та її основні властивості. Поняття про пам’ять. Види пам’яті у дитини дошкільного віку (рухова, емоційна, образна, словесно-логічна) та їх взаємозв’язок. Основні процеси пам’яті. Умови розвитку пам’яті. Характеристика процесу мислення, його властивості та види. Види та операції мислення дітей дошкільного віку. Розвиток мислення та уяви дітей дошкільного віку. Теорії становлення дитячого інтелекту. Уява, її види та механізм. Особливості уяви дошкільника.

Емоції та почуття. Види та прояви емоцій. Розвиток емоційної сфери в дошкільному віці. Поняття про волю. Структура складної вольової дії. Вольові якості дітей дошкільного віку Розвиток волі у дітей дошкільного віку. Впертість та вередливість, шляхи їх профілактики. Мотиви поведінки. Основні види мотивів: мотив гри і мотив спілкування. Поняття про здібності. Умови формування здібностей дитини. Педагогічні здібності. Темперамент та його основні типи. .Особливості прояву темпераменту у дітей різного віку. Поняття про характер. Виховання та самовиховання характеру.

Поняття про особистість у психології (індивід, особистість, індивідуальність). Активність особистості та її види: фізична, психічна, соціальна. Становлення особистості дошкільника. Особливості розвитку самосвідомості і самооцінки в дошкільному віці Формування мотиваційної сфери в старшому дошкільному віці. Соціалізація особистості в дошкільному віці. Механізми соціалізації. Соціальна група. Структура груп, групова динаміка. Міжособистісні стосунки в групі. Лідерство, конформізм, конфліктність. Розвиток міжособистісних стосунків дітей в різних видах діяльності.

Вікові періоди у розвитку дитини. Поняття про вікові кризи. Дії та рухи немовляти (від народження до 1 року). Немовля як людський індивід. Формування психіки та особистості у ранньому дитячому віці. Криза 3-х років та психологічні новоутворення, пов’язані з періодом кризи. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку. Особливості сприймання у дошкільному віці. Особливості розвитку пізнавальних процесів дітей молодшого та середнього дошкільного віку. Особливості розвитку самосвідомості у дітей дошкільного віку. Психологічна, особистісна та інтелектуальна готовність дітей дошкільного віку до навчання у школі.

Література до курсу

Дошкільна педагогіка:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Наук. ред. Та упоряд. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., випр..- К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник /За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища шк.., 2007. – 542 с.

3. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах.. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. – К.: Видавничи1й дім „Слово”, 2006. – 304 с.

4. Богуш А.М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2005. – 720 с.

5. Богуш А.М. Мовленєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. 2-ге видання. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

6. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. Академвидав, 2004. – С. 199-203.

7. Доман Г. и Д. Как научить ребенка читать. – М., 1999. – 52 с.

8. Дошкільна лінгводидактика : Хрестоматія: у 2-х ч.: Посібник /Упор. А.М.

9. Кононко О. Про Базову програму розвитку дошкільника „Я у світі” // Дошкільне виховання. – 2008. - №1. – С.3-7.

10. Котик Т.М. Українська дошкільна лінгводидактика: історія, здобутки, перспективи. – Одесса: СВД М.П. Черкасов, 2004. – 296 с.

11. Крутій К.Л. Навчання української мови дітей дошкільного віку: теорія і практика. - Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2000. – 156 с.

12. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: Навчальний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 96 с.

13. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. Та аг. Ред.. О. Л. Кононко. – 2-ге., випр.. – К.: Світич, 2009.-208 с.

14. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. – К.: Грайлик, 1999. -38 с.

15. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К,: „Академвидав”, 2004. – 456 с.

16. Рібцун Ю.В. Граємо з дитиною всією родиною // Дошкільне виховання. – №5. – 2005. –С.26-27; №9. - С.26-27.

17. Розвиток звукової культури мовлення дітей молодшого дошкільного віку./ Упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 80 с.

18. Розвиваємо мовлення. Дидактичні матеріали/ Упоряд. Н.С. Клунська. – Х. Вид. Группа «Основа», 2007. – 64 с.

19. Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: поради батькам. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 128 с.

20. Усі заняття в дошкільному навчальному закладі/ уклад. Н.Ф.Юрченко; іл.. О.А.Семякіна. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2009. – 509, [3] с.: іл.. – (Серія „Дошкільний навчальний заклад. Вихователю”).__

Психологія дитяча

1. Вікова психологія /За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. школа. – 1976, – 272 с.

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчу та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

3. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов /Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 288 с.

4. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для пед. ин-тов /Под ред. М.В. Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256 с.

5. Детская психология : Учеб. пособие/ Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Мн.: Университетское, 1988. – 399 с.

6. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

7. Крэйн У. Теории развития. Секреты формирования личности. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2002. – 512 с.

8. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с.

9. Мухина В.С. Детская психология.: Учеб. для студентов пед. ин-тов /Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1985. – 272 с.

10. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.

11. Основи практичної психології /В. Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. К.: Либідь, 1999. – С. 440 – 446.

12. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології: Навч. посібник для вищих навч. закладів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 205 с.

13. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 560 с.

14. Психология старости и старения. Хрестоматия /Краснова О.В., Лидерс А.Г. – М.: Академия, 2003. – 413 с.

15. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2002.

Схожі:

Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта». Програму...
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Професійна освіта»
Програма випробування за профілем навчання (виробниче навчання: слюсар, токар; виробниче навчання: кухар)
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconПрограма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Музичне мистецтво»
Майбутній учитель музики – це фахівець, який вводить дітей у світ добра І краси. Тому він має володіти необхідними музично-теоретичними...
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconРезультат тестування з біології для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconРезультат творчого конкурсу з «музики» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Дошкільна освіта» iconРезультат тестування з української мови І літератури для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи